Εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστώντης Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος προκηρύσσει με απόφασή του πανελλήνιο διαγωνισμό, που διενεργείται στην Αθήνα, στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή στις έδρες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων Αρχιπυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών παραγωγικής σχολής
2.  
  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Πυρο­σβέστες, Πυροσβέστριες, Αρχιπυροσβέστες και Αρχι­πυροσβέστριες μη παραγωγικής σχολής Γενικών Υπηρεσιών, κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου γυμνασίου, ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό τους κατά την κατάταξη τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, εφόσον έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, που κρίνεται από την Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών Νομού Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 παρ. 3 του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99).
3.  
  Από τις θέσεις που προκηρύσσονται ποσοστό 10% καλύπτεται από πολύτεκνους ή τρίτεκνους και τα τέκνα αυτών, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο παραπάνω ποσοστό, δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Εάν το ποσοστό δεν καλυφθεί, ο αριθμός που υπολείπεται συμπληρώνεται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.
4.  
  Στην απόφαση της προκήρυξης του διαγωνισμού αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα, οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα συμμετοχής των υποψηφίων, ο χρόνος έναρξης και λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής και των απαραίτητων δικαιολογητικών, καθορίζεται επίσης ο αριθμός των ερωτήσεων που δίδονται στους διαγωνιζόμενους, ο απαιτούμενος χρόνος εξέτασης, το πρόγραμμα διενέργειας των εξετάσεων, τα εξεταστικά κέντρα καθώς και ο τρόπος και διαδικασία διενέργειας του γραπτού διαγωνισμού, τα εξεταζόμενα μαθήματα και η εξεταστέα ύλη, καθώς και τα αρμόδια όργανα κατάρτισής τους, ο τρόπος βαθμολόγησης των υποψηφίων καθώς και κάθε άλλη σχετική με το διαγωνισμό λεπτομέρεια
5.  
  Οι επιτυχόντες υποψήφιοι είναι δυνατόν να εισαχθούν τμηματικά προς φοίτηση στην οικεία Σχολή. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός των προς φοίτηση επιτυχόντων καθώς και ο τρόπος εισαγωγής τους ορίζεται στην απόφαση της προκήρυξης.
Άρθρο 2
1.  
  Οι υποψήφιοι για τη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών υποβάλλονται κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού σε γραπτή εξέταση στα εξής μαθήματα:
 1. Έκθεση
 2. Πυροσβεστική Τέχνη
 3. Πυροσβεστική Νομοθεσία
 4. Φυσική
 5. Χημεία Κατά την εξέταση στο μάθημα της Έκθεσης οι υποψήφιοι πρέπει να αναπτύξουν σε χρόνο δύο (2) ωρών ένα θέμα, με σκοπό να ελεγχθεί η γλωσσική κατάρτιση, ο πλούτος και η διάρθρωση των ιδεών, η λογική ακολουθία των νοημάτων, η σαφήνεια και η πληρότητα στην έκθεση του περιεχομένου και η γενική συγκρότηση των υποψηφίων.
 6. Η εξέταση των άλλων τεσσάρων (4) μαθημάτων πραγματοποιείται μία μόνο φορά σε ενιαία εξεταστική διαδικασία σε χρόνο δύο (2) ωρών, με τη μέθοδο των ερωτημάτων πολλαπλών επιλογών, αποτελούμενη από εκατό (100) ερωτήσεις-θέματα που περιλαμβάνει τέσσερις (4) εξεταστικές ενότητες με εικοσιπέντε (25) ερωτήσεις-θέματα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.
 7. Υποψήφιοι που δεν συγκεντρώνουν βαθμολογία τουλάχιστον ογδόντα (80) βαθμών που προκύπτει ισομερώς από τη βαθμολογία στο μάθημα της έκθεσης και τη βαθμολογία στην ενιαία εξέταση των τεσσάρων (4) μαθημάτων, θεωρούνται ως αποτυχόντες του διαγωνισμού και δεν συμμετέχουν σε καμία άλλη διαδικασία αυτού.
2.  
  Για την κατάταξη των υποψηφίων σε σειρά επιτυχίας στον οικείο πίνακα λαμβάνεται υπόψη η βαθμολόγηση στο μάθημα της Έκθεσης και στα άλλα τέσσερα (4) μαθήματα, καθώς και η μοριοδότηση των ετών προϋπηρεσίας στα πυροσβεστικά καθήκοντα
3.  
  Η μοριοδότηση των ετών προϋπηρεσίας των υποψηφίων γίνεται ως ακολούθως: Για τα πρώτα δέκα (10) έτη προϋπηρεσίας, οι υποψήφιοι λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες για κάθε έτος άσκησης πυροσβεστικών καθηκόντων μέχρι την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων. Για κάθε επιπλέον έτος προϋπηρεσίας πάνω από τα δέκα (10) έτη, οι υποψήφιοι λαμβάνουν δύο (2) μονάδες. Η προϋπηρεσία αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία εξόδου από τη Σχολή Πυροσβεστών. Χρόνος μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται πλήρες έτος, ενώ χρόνος μικρότερος δεν υπολογίζεται. Για τους μεταταγέντες στο Πυροσβεστικό Σώμα από τη Δασική Υπηρεσία υποψηφίους σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2612/1998 (Α΄ 112), λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας, ο χρόνος ενασχόλησης στη Δασική Υπηρεσία για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41). Δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας ο χρόνος, που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αφαιρείται κατά τις κρίσεις.
4.  
  Ο μέσος όρος του αθροίσματος, της βαθμολογίας στο μάθημα της έκθεσης και της βαθμολογίας στα άλλα τέσσερα (4) μαθήματα προστίθεται στη βαθμολογία των ετών προϋπηρεσίας, το άθροισμα αυτών πολλαπλασιάζεται επί 100 και ο αριθμός που εξάγεται αποτελεί τη γενική βαθμολογία κάθε υποψηφίου
5.  
  Αρχιπυροσβέστες που προήχθησαν στο βαθμό αυτό επ’ ανδραγαθία ή σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 9 του ν. 1481/1984 καθώς και υποψήφιοι οι οποίοι κατά την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού είναι πτυχιούχοι, Σχολών ή Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., εισάγονται με αίτησή τους προς φοίτηση χωρίς εξετάσεις και δεν καταλαμβάνουν θέσεις από τις προκηρυχθείσες. Αυτοί καταλαμβάνουν θέσεις που κενώνονται μετά την εισαγωγή τους προς φοίτηση.
Άρθρο 3
1.  
  Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, καθορίζονται τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία είναι τριμελής και την αποτελούν: Ένας (1) Ανώτατος Αξιωματικός Γενικών Υπηρεσιών ως πρόεδρος και δύο ανώτεροι Αξιωματικοί Γενικών Υπηρεσιών με βαθμό Πυράρχου ή Αντιπυράρχου ως μέλη και ισόβαθμοι αξιωματικοί ως αναπληρωτές τους
2.  
  Η παραπάνω επιτροπή, έχει τη γενική ευθύνη για την κανονική και αδιάβλητη διεξαγωγή των εισιτηρίων εξετάσεων, δίδει τις αναγκαίες οδηγίες, αντιμετωπίζει κάθε αναφυόμενο ζήτημα γενικού ή ειδικού χαρακτήρα, μεριμνά για τη μεταβίβαση των θεμάτων προς τα εξεταστικά κέντρα με τα προσφορότερα μέσα και τρόπους, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο αυτών. Εποπτεύει και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, βοηθούμενη στο έργο της, από πυροσβεστικούς υπαλλήλους, που ορίζονται με διαταγή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, ύστερα από εισήγηση του πρόεδρου της.
Άρθρο 4 "Ένσταση κατά της μοριοδότησης προϋπηρεσίας"
1.  
  Κατά της μοριοδότησης των ετών προϋπηρεσίας επιτρέπεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που άρχεται της επομένης της ανάρτησης των σχετικών πινάκων, η άσκηση έγγραφης ένστασης για μη ορθό ή ελλιπή υπολογισμό της. Η ένσταση υποβάλλεται στην Υπηρεσία στην οποία κατατέθηκε η αίτηση συμμετοχής των υποψηφίων και διαβιβάζεται αυθημερόν στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, όπου στη συνέχεια εξετάζεται από τον Αρχηγό για τον έλεγχο της βασιμότητας και ακρίβειας των ισχυρισμών και ελέγχεται η νομιμότητα στη βαθμολόγηση. Εφόσον ο Αρχηγός διαπιστώσει παραλείψεις ή εσφαλμένο υπολογισμό των πραγματικών στοιχείων της προϋ­πηρεσίας, παραγγέλει τη διόρθωση αυτών και την ανασύνταξη των πινάκων και στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού καταρτίζει τους διορθωμένους οριστικούς πίνακες.
Άρθρο 5 "Συνολική βαθμολογία – Έκδοση αποτελεσμάτων"
1.  
  Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει τους πίνακες συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά. Στους πίνακες αυτούς φαίνεται η συνολική βαθμολογία που έχει λάβει κάθε υποψήφιος με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων. Οι πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων κυρώνονται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και ανακοινώνονται σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος.
Άρθρο 6
1.  
  Οι υποψήφιοι κατά το χρόνο διενέργειας των εξετάσεων υποχρεούνται να συμπεριφέρονται κόσμια, να τηρούν τους κανόνες ευταξίας και πειθαρχίας και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και συστάσεις των επιτηρητών
2.  
  Ο υποψήφιος που με οποιοδήποτε τρόπο δολιεύεται τις εξετάσεις ή εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή τους ή αποπειράται να αντιγράψει μέσω σημειώσεων που φέρει μαζί του ή χρησιμοποιεί άλλα μέσα ή μεθόδους υποκλοπής των θεμάτων ή των ορθών απαντήσεων επ’ αυτών, αποκλείεται από τις παραπέρα εξετάσεις και θεωρείται αποτυχών
3.  
  Ο υποψήφιος που σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα αποκλείεται από τις εξετάσεις, παραδίδει αμέσως το γραπτό δοκίμιό του, εάν του έχει δοθεί, το οποίο σημειώνεται με κόκκινο στυλό από τους επιτηρητές και στη συνέχεια απομακρύνεται από την αίθουσα των εξετάσεων. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετικό πρακτικό από τους επιτηρητές, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο της επιτροπής.
4.  
  Οι ανωτέρω περιπτώσεις παράβασης των τιθέμενων υποχρεώσεων συνιστούν πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 7 "Επιτροπές Κατάρτισης Θεμάτων Εξετάσεων"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, συγκροτούνται οι εξής Επιτροπές: α) Κατάρτισης Θεμάτων για το μάθημα της Έκθεσης. β) Κατάρτισης Ερωτήσεων για την ενιαία εξέταση των τεσσάρων (4) μαθημάτων. Στην Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων μετέχουν ένας (1) Ανώτερος Αξιωματικός Γενικών Υπηρεσιών του Σώματος ως Πρόεδρος και δύο (2) μέλη από το Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή από καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή ειδικότητα προς το εξεταζόμενο υπ’ αυτών αντικείμενο. Η Επιτροπή καταρτίζει συνολικά τρία (3) θέματα. Στην Επιτροπή Κατάρτισης Ερωτήσεων, μετέχουν ένας (1) Ανώτερος Αξιωματικός Γενικών Υπηρεσιών του Σώματος, ως Πρόεδρος και ως μέλη, από ένας (1) καθηγητής για το μάθημα της Φυσικής και το μάθημα της Χημείας, που θα προέρχεται από το Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή από καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και από ένας (1) Αξιωματικός Γενικών Υπηρεσιών του Σώματος για το μάθημα της Πυροσβεστικής Τέχνης και το μάθημα της Πυροσβεστικής Νομοθεσίας, που έχουν διατελέσει ως καθηγητές στα υπό εξέταση μαθήματα στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η Επιτροπή καταρτίζει συνολικά τρία (3) θέματα των εκατό (100) ερωτήσεων κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει εικοσιπέντε (25) ερωτήσεις από το κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Οι επιτροπές παραδίδουν τα θέματα που έχουν καταρτίσει, εντός κλειστού φακέλου, στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κατά την ημέρα που προηγείται των εξετάσεων. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, προβαίνει στο κτίριο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, στην κλήρωση των προς εξέταση ζητημάτων στο μάθημα της Έκθεσης και στα άλλα τέσσερα (4) μαθήματα, τα οποία αποστέλλονται ταυτόχρονα με τρόπο πρόσφορο και ασφαλή στα εξεταστικά κέντρα.
Άρθρο 8
1.  
  Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων της έκθεσης πραγματοποιείται ως ακολούθως: Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δύο (2) βαθμολογητές, οι οποίοι χρησιμοποιούν κατά την αξιολόγηση ο μεν πρώτος κόκκινο στυλό, ο δε δεύτερος πράσινο. Η βαθμολόγηση γίνεται με βάση την κλίμακα από ένα μέχρι είκοσι (1-20) και καταχωρείται από κάθε βαθμολογητή σε ακέραιους αριθμούς. Καθένας από τους δύο βαθμολογητές αναγράφει αριθμητικώς και ολογράφως στα ειδικά πλαίσια του γραπτού δοκιμίου το βαθμό με τον οποίο το αξιολογεί και τον επικυρώνει με την υπογραφή του. Όλοι οι βαθμοί γράφονται διψήφιοι με την πρόταξη του αριθμού μηδέν στους μονοψήφιους αριθμούς. Ο πρώτος βαθμολογητής καλύπτει το βαθμό κάθε δοκιμίου που αξιολόγησε με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο). Δεν επιτρέπεται στους βαθμολογητές να αξιολογούν τα γραπτά δοκίμια με διαφορετική από την παραπάνω βαθμολογική κλίμακα. Βαθμός αξιολόγησης κάθε γραπτού δοκιμίου είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος των βαθμών των δύο βαθμολογητών, ο οποίος στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή πέντε (5) και εξάγεται ο τελικός βαθμός.
2.  
  Στην ενιαία εξέταση των τεσσάρων (4) μαθημάτων η βαθμολόγηση γίνεται με βάση τη βαθμολογική κλίμακα από ένα μέχρι εκατό (1-100) και πραγματοποιείται με τη χρήση των μέσων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας (αυτόματη βαθμολόγηση). Κάθε ερώτηση που απαντάται σωστά βαθμολογείται με μία (1) μονάδα, ενώ οι λανθασμένες απαντήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.
3.  
  Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων της έκθεσης και της ενιαίας εξέτασης των τεσσάρων (4) μαθημάτων, δεν επιτρέπεται
Άρθρο 9
1.  
  Η εκπαίδευση στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών διαρκεί έξι μήνες. Απ’ αυτούς, τρεις μήνες γίνεται θεωρητική εκπαίδευση και τρεις μήνες πρακτική. Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται στην Αθήνα όπου λειτουργεί η Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών. Για την πρακτική εκπαίδευση οι δόκιμοι τοποθετούνται σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Σταθμούς σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τους ανατίθενται ανάλογα πυροσβεστικά καθήκοντα. Εάν η προαναφερόμενη εκπαίδευση πραγματοποιηθεί σε Υπηρεσία ή Σταθμό στην οποία υπηρετούσαν οι Δόκιμοι πριν την εισαγωγή τους στη Σχολή, δεν δικαιούνται εκτός έδρας αποζημίωση, σε κάθε άλλη περίπτωση καταβάλλεται η εν λόγω αποζημίωση σύμφωνα με τα ισχύοντα.
2.  
  Κατά τη θεωρητική εκπαίδευση οι σπουδαστές διδάσκονται και βαθμολογούνται στα ακόλουθα μαθήματα: Πυροσβεστική Τέχνη, Προληπτική Πυροπροστασία, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία – Ανακριτική και Πυροσβεστική Νομοθεσία. Επιπλέον οι σπουδαστές μπορούν να διδάσκονται, με τη μορφή σεμιναριακών μαθημάτων μη βαθμολογούμενων, διάφορες θεματικές ενότητες συναφείς με το πυροσβεστικό αντικείμενο. Η διδακτέα ύλη καθορίζεται από την Πυροσβεστική Ακαδημία.
Άρθρο 10
1.  
  Για θέματα που δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Πυροσβεστικής Ακαδημίας (π.δ. 174/1983, ΦΕΚ 68/Α΄), όπως ισχύουν κάθε φορά.
2.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 122/2001 (ΦΕΚ 112/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του π.δ. 168/2003 (ΦΕΚ 138/Α΄), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζεται από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού ή είναι αντίθετη με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού.
Άρθρο 11
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του π.δ. 174/1983 (Α΄ 68) αντικαθίσταται ως εξής: Ειδικά για τους Πυροσβέστες, θα πρέπει να φέρουν το βαθμό αυτό κατά την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού
Άρθρο 12 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1, περιπτώσεις (ζ) και (η) του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49). β. Του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρ­θρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41). γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ 98). δ. Του π.δ. 108/1994 «Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 82).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 38/2007 γνωμοδότηση του Συμβου­λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-04-02 Εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστώντης Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/75
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις. 1998/2612 1998
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/174 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/174 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/210 1992
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 131). 2001/122 2001
Ρύθμιση θεμάτων των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών και άλλες διατάξεις. 2003/168 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία