ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/66

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-04-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-04-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-03-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση, αναβάθμιση, κατάργηση και ανακαθορισμός περιφέρειας αρμοδιότητας άμισθων προξενικών αρχών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την πόλη Βαλπαραΐσο (Valparaisο) της Χιλής
2.  
  Η περιφέρεια αρμοδιότητας του Άμισθου Προξενείου με έδρα την πόλη Βαλπαραΐσο εκτείνεται στην περιφέρεια (regiόn) Valparaisο της Χιλής
Άρθρο 2
1.  
  Το Άμισθο Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την πόλη Σάντα Κρουζ ντε λα Σιέρα (Santa Cruz de la Sierra) της Βολιβίας αναβαθμίζεται σε Άμισθο Γενικό Προξενείο
2.  
  Η περιφέρεια αρμοδιότητας του Άμισθου Γενικού Προξενείου με έδρα την πόλη Σάντα Κρουζ ντε λα Σιέρα εκτείνεται σε όλη την επικράτεια της Βολιβίας
Άρθρο 3 "Κατάργηση Άμισθου Προξενείου Βίλνιους"
1.  
  Καταργείται το Άμισθο Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την πρωτεύουσα της Λιθουανίας Βίλνιους (Vilnius)
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παραγράφου 6 και 8 του άρθρου 38 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 62).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (Β΄ 204) όμοιά της.
 • Τη γνώμη των Πρεσβειών της Ελλάδας με έδρα: α) το Μπουένος Άιρες, όπως διατυπώθηκε στο Φ. 609/2/ΑΣ 25/25.1.2006 τηλεαντιγράφημα, β) το Σαντιάγκο, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. Φ. 2407.4/4/ΑΣ 449/1.9.2006 έγγραφο, και γ) το Βίλνιους, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. Φ. 060/27/ΑΣ 645/19.6.2006 έγγραφο.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 27/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία