ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/69

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-04-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-04-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-04-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του από 542/14.9.1964 β.δ/τος «Περί συστάσεως Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων» (Α΄, 156)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση α΄ του άρθρου 7 του 542/14.9.1964 β.δ/τος (Α΄, 156), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’αριθμ. 138/189/21.4.1997 (Β΄, 418) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δημόσιας Τάξης, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Οι πόροι του Ταμείου συνίστανται 1 Σε κράτηση ανερχόμενη σε ποσοστό 6% επί του μηνιαίου βασικού μισθού των εν ενεργεία μετόχων του Τ.Α.Υ.Α.Π., οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31.12.1992.
2.  
  Η περίπτωση β΄ του άρθρου 7 του β.δ/τος 542/14.9.1964 (Α΄, 156), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το στοιχ. β΄ του β.δ/τος 1022/1965 (Α΄, 238), αντικαθίσταται ως ακολούθως: Σε κράτηση ανερχόμενη σε ποσοστό 6% επί των χορηγούμενων επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και κανονικής αδείας στους εν ενεργεία μετόχους του Τ.Α.Υ.Α.Π, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31.12.1992 Η κράτηση υπολογίζεται μόνο επί του βασικού μισθού που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ανωτέρω χορηγούμενων επιδομάτων.
Άρθρο 2
1.  
  Στο εδάφιο 1 της παρ. 1 του άρθρου 11 του β.δ/τος 542/3.9.1964 (Α΄, 156), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ/τος 50/15.2.1993 (Α΄, 20), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Το βοήθημα που καταβάλλεται στους ασφαλισμένους του Ταμείου, που εξέρχονται της Υπηρεσίας από 1.1.2006 και εφεξής και είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης προ της 1.1.93, υπολογίζεται με βάση τα έτη ασφάλισης ενός εκάστου, τον αριθμό των μεριδίων που δικαιούται σύμφωνα με τον οικονομικό βαθμό ή το μισθολογικό κλιμάκιο κατά την έξοδό του από την Υπηρεσία και την εκάστοτε οριζόμενη τιμή μεριδίου Ήτοι έτη ασφάλισης Χ αριθμό μεριδίων Χ τιμή μεριδίου Η τιμή του μεριδίου, από της ισχύος της εν λόγω διάταξης, ορίζεται σε 0,093 € Με υπουργική απόφαση δύναται να αναπροσαρμόζεται η τιμή του μεριδίου μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ταμείου Τα μερίδια ορίζονται ως εξής ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙΑ/Α ΒΑΘΜΟΣ Μερίδια ΤΑΥΑΠ 1 Α/ΓΕΕΘΑ 82 2 Α/ΓΕΣ 73 3 ΓΕΝ ΕΠΙΘ ΣΤΡ. 67 4 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 62 5 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 58 6 ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 54 7 ΣΥΝ/ΡΧΗΣ-ΑΣΤ Δ/ΝΤΗΣ 46 8 ΑΝΤ/ΡΧΗΣ-ΑΣΤ ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ 41 9 ΤΑΓΜ/ΡΧΗΣ-ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄ 38 10 ΛΟΧΑΓΟΣ-ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄ 36 11 ΥΠ/ΓΟΣ-ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄ 34 12 ΑΝΘ/ΓΟΣ-ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄ 32 13 ΑΝΘ/ΣΤΗΣ-ΑΝΘ/ΜΟΣ 31 14 ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ-ΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ 30 15 ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ-ΥΠΑΡΧΙΦ/ΚΑΣ 29 16 ΛΟΧΙΑΣ-ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ 25 ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υ.Ε. Δ.Ε. Τ.Ε. Π.Ε. ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΜΕΡΙΔΙΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 1 41 48 53 56 2 40 47 52 54 3 39 46 51 53 4 38 44 50 51 5 37 43 48 50 6 36 42 47 49 7 35 41 45 47 8 34 40 44 46 9 33 39 43 45 10 32 37 42 43 11 31 36 40 42 12 30 35 39 41 13 29 34 38 40 14 28 33 37 38 15 27 32 35 37 16 26 30 34 36 17 25 29 33 34 18 24 28 31 33 Ενδιάμεσοι οικονομικοί βαθμοί (1/3 ή 1/2) συνεπάγονται και το 1/3 ή 1/2 της διαφοράς μεριδίων μεταξύ των βαθμών.
2.  
  Το εδάφιο 2 της παρ. 1 του άρθρου 11 του β.δ/τος 542/3.9.1964 (Α΄, 156), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ/τος 50/15.2.1993 (Α΄, 20), αντικαθίσταται ως ακολούθως: Σε όλους ανεξαιρέτως τους βοηθηματούχους του Ταμείου, όλων των κατηγοριών, το κατώτερο ποσό μηνιαίου βοηθήματος που χορηγεί το Ταμείο ανεξάρτητα από το χρόνο που κατέστη μερισματούχος ο μέτοχος (άμεσος ή έμμεσος) δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα (30) €.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με εξαίρεση τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2, η ισχύς της οποίας αρχίζει την 1.1.2006. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την υπ’αριθμ. Δ30/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώθηκε στην 19η/14.9.2006 συνεδρίασή του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων ύψους 240.000,00 € ετησίως περίπου και για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον ΚΑΕ 0622 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007 του Ταμείου.
 • Το άρθρο 27 του ν. 2066/1952 (Α΄, 99) «Περί ιδρύσεως Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων και άλλων τινών διατάξεων», όπως αυθεντικά ερμηνεύτηκε με τα άρθρα 1 και 3 του ν.2822/1954 (Α΄, 78).
 • Το άρθρο 1 παρ.6 του π.δ/τος 231/1986 (Α΄, 97).
 • Τα άρθρα 48, 51, 52 και 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄, 98).
 • Το άρθρο 15 του π.δ/τος 213/1992 (Α΄, 102).
 • Το άρθρο 71 παρ. 2 και 3 του ν.2084/1992 (Α΄, 165).
 • Την από Ιουλίου 2001 αναλογιστική μελέτη του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων.
 • Την υπ’αριθμ. 374/ΙΙ/13.7.2006 απόφαση του Δ.Σ. και το Α.Π. 8022/2/δ/29.9.06 έγγραφο του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων.
 • Τα υπ’ αριθμ. 18613/185/29.6.2005 και ΟΙΚ.16583/229/ 4.7.2006 έγγραφα της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α..
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/138/189 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/138_189 1997
ΝΟΜΟΣ 1952/2066 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2066 1952
ΝΟΜΟΣ 1954/2822 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2822 1954
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/231 1986
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Τροποποίηση, συμπλήρωση, αντικατάσταση διατάξεων του Β.Δ. 542/3.9.1964 (Α 156) «περί συστάσεως Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων». 1993/50 1993
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/542 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/542 1964
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1965/1022 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/1022 1965
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία