ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/7

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-01-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-01-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-12-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανακατανομή θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Νομού Λευκάδας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι υφιστάμενες δύο (2) θέσεις Κατηγορίας ΔΕ Κλάδου Διοικητικού–Λογιστικού και η μία (1) υφιστάμενη θέση Κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επιμελητών του μονίμου προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Ν. Λευκάδας αναδιαρθρώνονται, ως εξής:.
 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):
 2. Κλάδος ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός θέση μία (1)
 3. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):
 4. Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός θέση μία (1)
 5. Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):
 6. Κλάδος ΔΕ Διοικητικός-Λογιστικός θέση μία (1)
2.  
  Προσόντα διορισμού στις ανωτέρω θέσεις είναι τα κατά κατηγορία και κλάδο προβλεπόμενα από τις διατάξεις του π.δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄107). β) Της παραγράφου 33 του άρθρου 1 της υπ’αριθμ. 3555.29/9/88/13.7.1988 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας και Εμπορικής Ναυτιλίας «Προσαρμογή των Κλάδων προσωπικού των Λιμενικών Ταμείων στο π.δ. 194/1988» (ΦΕΚ Β΄ 591). γ) Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (Α΄ 39), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ Α΄315) και με το π.δ. 44/2005 (ΦΕΚ Α΄63) και ισχύει κάθε φορά. δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).
 • Την υπ’αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄1432), «όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ Β΄204) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών».
 • Την υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄527).
 • Την υπ’ αριθμ. 26/2005 Πράξη της Λιμενικής Επιτροπής του Λ.Τ. Ν. Λευκάδας.
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται πρόσθετη ετήσια δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Λ.Τ. Ν. Λευκάδας από τη μεταφορά δύο (2) θέσεων: (α) της μίας (1) εκ των δύο (2) υφισταμένων θέσεων Κατηγορίας ΔΕ Κλάδου Διοικητικού–Λογιστικού και (β) της μίας υφιστάμενης θέσης κατηγορίας ΥΕ Κλάδου Επιμελητών στις Κατηγορίες (α) ΤΕ Κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού και (β) ΠΕ Κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού, ποσού 7.174,85€, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος στους ΚΑΕ 0211, 0225 και 0551.
 • Την υπ’αριθμ. 186/2006 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-01-10 Ανακατανομή θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Νομού Λευκάδας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/5
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/3555.29/9/88 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/3555_29_9_88 1988
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Τροποποίηση διατάξεων Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». 2003/347 2003
Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. 2005/44 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία