Τροποποίηση του π.δ. 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικο­νομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Α΄ 76)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι διατάξεις του π.δ. 73/2006 (Α.76) τροποποιούνται ως ακολούθως:"
1.  
  Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων είναι αρμόδια για το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν στην κατάρτιση και υποβολή των προτάσεων για την παρακολούθηση, έλεγχο και εν γένει τη διαχείριση όλων των προγραμμάτων που υλοποιεί το ΥΠΕΘΑ με εξωτερική χρηματοδότηση. 2 Η ΓΔΟΣΥ συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες 1 Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Περιβάλλοντος (ΔΑΔΠ) 2 Διεύθυνση Οικονομικού (ΔΟΙ) 3 Διεύθυνση Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης (ΔΙΣΤΥ) 4 Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών, Αγωνιστών, Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ) 5 Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΔΙΔΕΑΠ) 6 Υπηρεσία Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων (ΥΑΜΣ) 7 Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης 8 Γραφείο Ειδικής Οικονομικής Διαχείρισης 9 Γραμματεία
2.  
  Στη ΔΙΔΕΑΠ λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα: 1 Τμήμα Ανάπτυξης Πολιτικών Περιβάλλοντος και Ποιότητας-Αποδοτικότητας, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Περιβαλλοντολογικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών, τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες Το τμήμα αυτό σε συνεργασία με τους αρμόδιους εθνικούς και διεθνείς φορείς, μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν
 1. Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού, στο οποίο λειτουργούν το γραφείο Σχεδιασμού και Ποιότητας και το γραφείο Επικοινωνίας, τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες.
 2. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν:.
  • στη συλλογή και καταγραφή των αναπτυξιακών αναγκών των Γενικών Επιτελείων των Ε.Δ. και των λοιπών φορέων του Υπουργείου.
  • στην κατάρτιση του προγραμματισμού υλοποίησης έργων και στο συντονισμό των επιμέρους ενεργειών
  • στην παρακολούθηση του σχεδίου για τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά πλαίσια και τους άξονες της αναπτυξιακής στρατηγικής του ΥΠΕΘΑ
  • στην εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό του ΥΠΕΘΑ
  • στη συγκέντρωση του αναγκαίου πληροφοριακού υλικού για τους όρους και τις διαδικασίες εκτέλεσης των έργων και δράσεων και στη δημιουργία προτύπων επικοινωνίας και αξιολόγησης
  • στην παρακολούθηση, καταγραφή και την τυποποίηση των λειτουργικών διαδικασιών, καθώς επίσης και την αξιολόγηση και τη διασφάλιση της ποιότητας αυτών
  • στην παρουσίαση και προβολή των εν δυνάμει και εν εξελίξει έργων
  • στην επιμέλεια για την προβολή και την επικοινωνία, την εκτέλεση και παρακολούθηση των σχετικών ενεργειών δημοσιότητας των έργων με την έκδοση πληροφοριακού υλικού και την διοργάνωση συναφών εκδηλώσεων για τη διάχυση της πληροφόρησης στους ενδιαφερόμενους
  • στη σχεδίαση εν γένει έργων περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και στην άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που εμπίπτει στην αποστολή του τμήματος
 3. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργούν το γραφείο Νομικής Υποστήριξης και το γραφείο Οργανωτικής Υποστήριξης, τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες.
 4. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν:.
  • στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων, με το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο
  • στην εκπόνηση του κεντρικού μοντέλου γνώσης και στην παρακολούθηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ)
  • στη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Δικτύου της διεύθυνσης και τα ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως ηλεκτρονικοί χώροι συνεργασίας, ψηφιακές βιβλιοθήκες κ.α.
  • στην ηλεκτρονική υποβολή δελτίων και προτάσεων
  • στην αποδελτίωση προσκλήσεων και προγραμμάτων
  • στη γραφειοτεχνική υποστήριξη, στη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, στην παρακολούθηση των θεμάτων προσωπικού και στις απαιτούμενες υπηρεσίες μεταφραστικού για τις ανάγκες της διεύθυνσης
  • στην άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που εμπίπτει στην αποστολή του τμήματος
 5. Τμήμα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων, στο οποίο λειτουργούν το γραφείο Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και το γραφείο Καινοτομίας και Επιχειρηματικής Δράσης, τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες.
 6. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν:.
  • σε προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, από εθνικά σχέδια, από τη Σύμπραξη Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), και από κάθε άλλη μορφή συγχρηματοδότησης
  • στα διαδικαστικά ζητήματα της ένταξης, διαχείρισης, παρακολούθησης, υλοποίησης και αποτίμησης των αποτελεσμάτων των έργων
  • στην παροχή συμβουλευτικών χρηματοδοτικών υπηρεσιών
  • στη διαχείριση της τεχνικής βοήθειας
  • στην ανάδειξη της ερευνητικής δραστηριότητας εντός των Ε.Δ. και των ερευνητικών κέντρων του ΥΠΕΘΑ.
  • στη λειτουργία των υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών σε τρίτους
  • στην αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων του διαγωνισμού Καινοτομίας Στρατευμένων
  • στην υποστήριξη μεταφοράς τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε από τα προγράμματα και στην πρόταση συνεργασιών με Διεθνείς Φορείς και στην άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που εμπίπτει στην αποστολή του τμήματος
3.  
  Στο άρθρο 2, παρ. 2, περ. α΄ καταργείται η υποπερίπτωση (γγ).
4.  
  Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυ­ξιακών Προγραμμάτων (ΔΙΔΕΑΠ) «. . . . και για την ανάθεση - διενέργεια προμηθειών της ΓΔΟΣΥ».
 1. Ανώτατος Αξιωματικός ή Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι των άλλων κλάδων, ως Διευθυντής:
 2. Θέση μία (1)
 3. Ανώτεροι Αξιωματικοί (όλων των ειδικοτήτων και κλάδων):
 4. Θέσεις τρεις (3)
 5. Κατώτερος Αξιωματικός (Σώματος Έρευνας - Πληροφορικής):
 6. Θέση μία (1)
 7. Κατώτερος Αξιωματικός (Οικονομικού Σώματος):
 8. Θέση μία (1)
 9. Κατώτερος Αξιωματικός (Στρατολογικού Σώματος):
 10. Θέση μία (1)
 11. Κατώτεροι Αξιωματικοί (όλων των ειδικοτήτων και κλάδων):
 12. Θέσεις τρεις (3)
 13. Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί:
 14. Θέσεις δύο (2)
 15. ΜΠΥ θέσεις οκτώ (8) στις ακόλουθες ειδικότητες:
  • ΠΕ Μηχανικών:
  • Θέσεις δύο (2)
  • ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού:
  • Θέση μια (1)
  • ΠΕ Νομικού:
  • Θέση μία (1)
  • ΤΕ Διοικητικού- Οικονομικού:
  • Θέσεις δύο (2)
  • ΤΕ Μηχανικών:
  • Θέσεις δύο (2)
5.  
  Στο άρθρο 3, παρ. 2 προστίθεται περίπτωση ε.΄ ως εξής: 1 Τμήμα Προμηθειών - Διενέργειας Διαγωνισμών, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Διενέργειας διαγωνισμών, Αξιολόγησης διαγωνισμών και Ανάπτυξης μεθοδολογιών και προτύπων σχετικά με τα θέματα προμηθειών Τα εν λόγω Γραφεία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές Μονάδες Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν 1 Στο συντονισμό ενεργειών για διενέργεια διαγωνισμών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε της ΓΔΟΣΥ προς κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της, είτε των Γενικών Επιτελείων προς κάλυψη απαιτήσεων που χρηματοδοτούνται από το Δ΄ ΚΠΣ (ΕΣΠΑ 2007-2013). 2 Στο συντονισμό ενεργειών για την αξιολόγηση των διαγωνισμών που διενεργούνται είτε από τη ΓΔΟΣΥ είτε από τα Γενικά Επιτελεία για κάλυψη των απαιτήσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη υποπερίπτωση αα). 3 Στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και προτύπων σχετικά με τα θέματα προμηθειών (διαδικασίες διενέργειας - αξιολόγησης διαγωνισμών και κατάρτισης συμβάσεων) .
6.  
  Το άρθρο 4, παρ. 2, περ. γ΄ τροποποιείται ως εξής: 1 Τμήμα Υποδομής Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν σε Έργα Υποδομής.
7.  
  Προστίθεται άρθρο 5Α ως ακολούθως: «Άρθρο 5ΑΔιεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων/ΔΙΔΕΑΠ
8.  
  Στην παρ. Α΄ του άρθρου 25 προστίθεται νέα περ. 4, ως εξής:«
9.  
  Οι περ. 4, 5, 6 της παρ. Α΄ του άρθρου 25 αναριθμούνται σε 5, 6, 7 αντίστοιχα.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την παράγραφο 5 του άρθρου 72 του ν. 3433/7.2.2006 για τις «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 20).
 • Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το άρθρο 20 παρ. 1, 4 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο­νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ179/ 9.2.2006 (Β΄ 204).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/24.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς» (Β΄ 527).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 3.120 € περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ (ΕΦ 11-110).
 • Την υπ’ αριθμ. 49/2007 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής, Άμυνας και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων. 2006/3433 2006
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία