ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/73

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-04-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-04-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-04-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθιέρωση της 6ης Δεκεμβρίου, εορτής της μνήμης του Αγίου Νικολάου, πολιούχου της Κω, ως ημέρας αργίας για την πόλη της Κω.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Καθιερώνουμε την 6η Δεκεμβρίου, εορτή της μνήμης του Αγίου Νικολάου, πολιούχου της Κω, ως ημέρα αργίας για την πόλη της Κω
Άρθρο 2
1.  
    Το παρόν διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 10 του άρθρου 35 του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού» (Α 195). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98).
  • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ179/9.2.2006 (Β 204) όμοια.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, προκαλείται επί του τακτικού προϋπολογισμού και επί του προϋπολογισμού των ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθμού και των λοιπών ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη, από τυχόν απασχόληση κατά την 6η Δεκεμβρίου, ημέρα αργίας για την πόλη της Κω, προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών και υπηρεσιών ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού και λοιπών ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., που λειτουργούν στην πόλη αυτή βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση και την ως εκ τούτου καταβολή της προβλεπόμενης για τις εξαιρέσιμες ημέρες, σχετικής αποζημίωσης. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής, εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και από την έκδοση υπουργικής απόφασης ή απόφασης του οικείου Δ.Σ., κατά περίπτωση. Η εν λόγω δαπάνη, εφόσον συντελεστεί, θα επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων Υπουργείων, ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου ή/ και ιδιωτικού δικαίου, κατά περίπτωση.
  • Την υπ’ αριθμ. Δ 51/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία