ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/75

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-04-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-04-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-04-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 36/1997 «Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 36).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 3 του π.δ/τος 36/1997, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 3
  1.  
   ΄Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας διαρθρώνεται ως ακολούθως.α. 1ο Τμήμα Επιχειρήσεων. β. 2ο Τμήμα Ασφάλειας Πτήσεων/ Εδάφους. γ. 3ο Τμήμα Εκπαίδευσης, Τυποποίησης, Αξιολόγησης. δ. 4ο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης. ε. 5ο Τμήμα Τεχνικής υποστήριξης .
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 4 του π.δ/τος 36/1997, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 4
  1.  
   Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες
  1. ο προγραμματισμός και η εκτέλεση των πτήσεων και γενικά των επιχειρησιακών αποστολών, ύστερα από εκτίμηση των επιχειρησιακών αναγκών.
  2. η εκπόνηση, τήρηση και διαρκής βελτίωση των σχεδίων δράσης και μνημονίων ενεργειών, για την εκτέλεση αποστολών αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.
  3. η εξασφάλιση της ετοιμότητας των χειριστών για την απρόσκοπτη και ασφαλή επιχειρησιακή εκμετάλλευση των εναέριων μέσων.
  4. η εξασφάλιση αποτελεσματικού συντονισμού των εναέριων μέσων κατά την πτήση (τόσο μεταξύ τους όσο και με τις επίγειες δυνάμεις, όταν απαιτείται ), ελέγχου και κατεύθυνσης αυτών.
  5. η υλοποίηση του προγράμματος πρόληψης ατυχημάτων εδάφους/αέρος, σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Πτήσεων/ Εδάφους.
  6. η συγκέντρωση μετεωρολογικών και άλλων στοιχείων που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική και ασφαλή εκτέλεση των αποστολών και η μέριμνα για την ενημέρωση του ιπτάμενου προσωπικού.
  7. η διαβίβαση των πληροφοριών, που συλλέγονται από το προσωπικό της Υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια των πτήσεων και επιχειρησιακών αποστολών, στις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.
  8. η τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την πραγματοποίηση αποστολών (ώρες πτήσης, αριθμός και είδος αποστολών) και η ταξινόμηση αυτών κατά κατηγορίες και χρονικές περιόδους.
  9. ο προσδιορισμός των αναγκών σε μέσα και υλικά, για την εκτέλεση των πτήσεων.
  2.  
   Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ασφάλειας Πτήσεων/ Εδάφους είναι οι ακόλουθες
  1. η κατάρτιση του προγράμματος πρόληψης ατυχημάτων εδάφους/αέρος.
  2. η υλοποίηση, σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα, του προγράμματος του προηγουμένου εδαφίου.
  3. ο προσδιορισμός των αναγκών σε μέσα και υλικά, για την ασφάλεια των πτήσεων.
  4. η παρακολούθηση όλων των τομέων που υποστηρίζουν τις πτήσεις, προς εντοπισμό ενδεχομένων επισφαλών καταστάσεων ή ασθενών σημείων, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν ατυχήματα και η μέριμνα, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα για την εξάλειψή τους.
  5. η οργάνωση διαλέξεων σχετικών με την ασφάλεια των πτήσεων και την πρόληψη των ατυχημάτων εδάφους και η ανάλυση στο προσωπικό, συμβάντων ή ατυχημάτων σε εναέρια μέσα του ιδίου τύπου με εκείνα της Ελληνικής Αστυνομίας.
  6. η τήρηση αρχείου με όλα τα αεροπορικά ατυχήματα ή συμβάντα, καθώς και ατυχήματα εδάφους, που αφορούν την Υπηρεσία ή άλλους φορείς, οι οποίοι διαθέτουν πανομοιότυπα μέσα.
  7. η μελέτη στατιστικών στοιχείων ατυχημάτων με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων, που θα οδηγήσουν στη λήψη μέτρων αποτροπής επανάληψης σφάλματος. 3.
  8. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εκπαίδευσης, Τυποποίησης, Αξιολόγησης είναι οι ακόλουθες.
  4.  
   Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης είναι οι ακόλουθες
  1. ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού.
  2. η εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και η τήρηση του αρχείου της Υπηρεσίας.
  3. η μέριμνα για την εκτέλεση της εσωτερικής υπηρεσίας της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων.
  4. η μέριμνα για την καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων.
  5. η τήρηση και η εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας και των λοιπών σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης, καθώς και η φρούρηση των εγκαταστάσεων.
  6. ο εφοδιασμός με όλα τα απαραίτητα μέσα μηχανήματα και υλικά, ύστερα από εκτίμηση των αναγκών της Υπηρεσίας.
  7. η φροντίδα για τη μισθοδοσία του προσωπικού και η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής.
  8. η οργάνωση και η εποπτεία της κίνησης των αυτοκινήτων της υπηρεσίας.
  5.  
   Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι οι ακόλουθες
  1. η εκπόνηση προγραμμάτων συντήρησης και επιθεώρησης των εναέριων μέσων, καθώς και προγραμμάτων εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού στην πράξη (Ο.J.Τ.), σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης, Τυποποίησης, Αξιολόγησης.
  2. η υλοποίηση, μετά την έγκριση, των προγραμμάτων της προηγούμενης περίπτωσης.
  3. η υλοποίηση του προγράμματος πρόληψης ατυχημάτων εδάφους/αέρος, σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Πτήσεων/ Εδάφους.
  4. η καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος συνεχούς παρακολούθησης και ανάλυσης της απόδοσης και αποτελεσματικότητας του προγράμματος συντήρησης και επιθεώρησης, για την αναθεώρηση και διόρθωση αυτού όταν παρίσταται ανάγκη.
  5. η μέριμνα για την εξασφάλιση βιβλιογραφίας και σειράς τεχνικών οδηγιών συντήρησης των εναέριων μέσων (όπως Serνice Βulletins, Serνice Ιnstructiοns, Serνice Ιnspectiοns) και τη διαρκή ενημέρωσή της.
  6. η φροντίδα για την συντήρηση των μέσων και των υλικών που προορίζονται για την υποστήριξη των εναέριων μέσων (αποθηκευμένων και μη) και η αξιοποίηση των υλικών των εναέριων μέσων που είναι επισκευάσιμα.
  7. η μέριμνα για την έγκαιρη υγειονομική εξέταση των τεχνικών.
  8. η εξασφάλιση της ετοιμότητας του τεχνικού προσωπικού για την υποστήριξη των προγραμμάτων πτήσεων και η εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου της τεχνικής ικανότητας και απόδοσης των τεχνικών.
  9. η καθιέρωση και εφαρμογή διαδικασίας για τον έλεγχο της γνησιότητας του αναγκαίου αεροπορικού υλικού (πιστοποίηση από επίσημο Οργανισμό Ελέγχου Γνησιότητας Αεροπορικού Υλικού).
  10. η φροντίδα για την καταχώριση των εναέριων μέσων στα μητρώα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
  11. η τήρηση αρχείων συντήρησης (συμπεριλαμβανομένων και των επισκευών και μετατροπών) και επιθεώρησης των εναέριων μέσων.
  12. η παραλαβή, χρέωση, αποθήκευση και ασφαλής φύλαξη των μέσων, υλικών και εφοδίων της Υπηρεσίας και η παρακολούθηση των ορίων ζωής και λειτουργίας του αεροπορικού υλικού και η εκπόνηση σχετικών οδηγιών προς χρήση όλων των εμπλεκομένων στις εργασίες αυτές.
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 6 του π.δ/τος 36/1997, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 6
  1.  
   ΄Τμημάτων Ως προς την ειδική τους αποστολή έχουν τα καθήκοντα που διαλαμβάνονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
  2.  
   Ο προϊστάμενος του Τμήματος Επιχειρήσεων μεριμνά για
  1. την εκπόνηση, έγκριση και εφαρμογή των προγραμμάτων πτήσεων και των σχεδίων δράσης.
  2. την καθοδήγηση του προσωπικού σε θέματα που αφορούν την επιτυχή εκτέλεση της αποστολής του.
  3. τον έλεγχο της απόδοσης του προσωπικού, υποβάλλοντας στον Διοικητή της Υπηρεσίας ειδική έκθεση στις υποπεριπτώσεις (1) έως και (3) της περίπτωσης ιγ΄ του προηγουμένου άρθρου .
  4. τη βελτίωση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και μεθόδων.
  5. την ενημέρωση του Διοικητή της Υπηρεσίας και του προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, αναφορικά με τις ανάγκες του Τμήματος σε υλικοτεχνικά μέσα.
  6. την συμμετοχή του στις αποστολές της Υπηρεσίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο ή διαταχθεί σχετικά.
  7. την τήρηση του βιβλίου πτήσεων και των δελτίων ενημέρωσης πληρωμάτων για αποστολή.
  8. την υπογραφή εγγράφων και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τμήματος, κατά τις διατάξεις των άρθρων 47 και 51 παράγρ. 3 – 5 του π. δ/τος 75/1987 (Α΄- 45).
  9. την εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος που ανατίθεται σ’ αυτόν από τις κείμενες διατάξεις.
  3.  
   Ο προϊστάμενος του Τμήματος Ασφάλειας Πτήσεων/ Εδάφους μεριμνά για
  1. την εκπόνηση, έγκριση και εφαρμογή προγραμμάτων και σχεδίων δράσης για την ασφάλεια πτήσεων/ εδάφους.
  2. την εκπόνηση και έγκριση ειδικών προγραμμάτων πρόληψης ατυχημάτων εδάφους/ αέρος.
  3. τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης των προγραμμάτων των προηγουμένων περιπτώσεων, σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα.
  4. την καλή φυσική κατάσταση των πληρωμάτων και την απαγόρευση της πτήσης μέλους αυτών, εφόσον η φυσική του κατάσταση δεν είναι εκείνη που επιβάλλεται για την ασφάλεια της πτήσης και την επιτυχία της αποστολής, σύμφωνα με βεβαίωση υπηρεσιακού γιατρού.
  5. τον έλεγχο της απόδοσης του προσωπικού, υποβάλλοντας στον Διοικητή της Υπηρεσίας ειδική έκθεση στις υποπεριπτώσεις (1) έως και (3) της περίπτωσης ιγ΄ του προηγουμένου άρθρου.
  6. έχει ιδιαίτερη υποχρέωση για την επισήμανση ιδιαιτεροτήτων και επικίνδυνων παραγόντων στο τμήμα επιχειρήσεων κατά και για την εκτέλεση επιχειρησιακών αποστολών.
  7. την αναφορά στον Διοικητή της Υπηρεσίας και στις αρμόδιες κρατικές αρχές κάθε συμβάντος που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με την ασφάλεια πτήσεων ή των χώρων που χρησιμοποιούνται για στάθμευση ή άλλη χρήση από τα εναέρια μέσα.
  8. την υπογραφή εγγράφων και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τμήματος, κατά τις διατάξεις των άρθρων 47 και 51 παράγρ. 3 – 5 του π. δ/τος 75/1987 (Α΄- 45).
  9. τη συμμετοχή του στις αποστολές της Υπηρεσίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο ή διαταχθεί σχετικά.
  10. την ενημέρωση του Διοικητή της Υπηρεσίας και του προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, αναφορικά με τις ανάγκες του Τμήματος σε υλικοτεχνικά μέσα.
  11. την εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος που ανατίθεται σε αυτόν από τις κείμενες διατάξεις.
  4.  
   Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαίδευσης, Τυποποίησης, Αξιολόγησης μεριμνά για
  1. την εκπόνηση, έγκριση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του ιπταμένου προσωπικού.
  2. την εξοικείωση του ιπταμένου προσωπικού με τις εν χρήσει διαδικασίες και την διακρίβωση του βαθμού ετοιμότητας αυτού.
  3. τον έλεγχο της απόδοσης του προσωπικού υποβάλλοντας στον διοικητή της υπηρεσίας ειδική έκθεση στις υποπεριπτώσεις (1) έως και (3) της περίπτωσης ιγ΄ του προηγουμένου άρθρου.
  4. την συγκέντρωση από κάθε χειριστή των ελάχιστων πτητικών απαιτήσεων.
  5. την υπογραφή εγγράφων και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τμήματος, κατά τις διατάξεις των άρθρων 47 και 51 παράγρ. 3 – 5 του π. δ/τος 75/1987 (Α΄- 45).
  6. τη συμμετοχή του στις αποστολές της Υπηρεσίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο ή διαταχθεί σχετικά.
  7. την ενημέρωση του Διοικητή της Υπηρεσίας και του προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, αναφορικά με τις ανάγκες του Τμήματος σε υλικοτεχνικά μέσα.
  8. την εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος που ανατίθεται σε αυτόν από τις κείμενες διατάξεις.
  5.  
   Ο προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης μεριμνά για
  1. τον έλεγχο της κανονικής εκτέλεσης των υπηρεσιών του Τμήματος.
  2. την ενημέρωση του Διοικητή επί θεμάτων εφοδιασμού της Υπηρεσίας με τα αναγκαία μέσα και υλικά και τη λήψη σχετικών αποφάσεων.
  3. την κανονική λειτουργία του φωτισμού και των λοιπών εγκαταστάσεων του οικήματος.
  4. τον έλεγχο των μέτρων που λαμβάνονται από το Τμήμα του για την πρόληψη των ατυχημάτων, σε συνεργασία με τον προϊστάμενο του Τμήματος Ασφάλειας Πτήσεων/ Εδάφους.
  5. τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Υπηρεσίας και ειδικότερα.(1) φροντίζει για την παραλαβή και αποσφράγιση της εισερχόμενης αλληλογραφίας και για την αναγραφή επί των εγγράφων της χρονολογίας εισόδου. (2) λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των εγγράφων και μονογραφεί αυτά. (3) φροντίζει να τεθεί η εισερχόμενη αλληλογραφία υπόψη του Διοικητή της Υπηρεσίας, ώστε εγγράφως να δοθούν οι δέουσες οδηγίες, για το χειρισμό των θεμάτων από τα αρμόδια τμήματα. (4) φροντίζει για την παράδοση στους χειριστές της χρεωθείσης αλληλογραφίας, τη δακτυλογράφηση των κειμένων και την αρχειοθέτηση των εγγράφων. (5) μετά την υπογραφή των εγγράφων από τους αρμόδιους παραλαμβάνει την αλληλογραφία και μεριμνά για τη σφράγιση και διεκπεραίωσή της. (6) παραδίδει στο Διοικητή της Υπηρεσίας την αλληλογραφία που φέρει την ένδειξη «προσωπική», χωρίς να αποσφραγίζει αυτή.
  6. την υπογραφή εγγράφων και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τμήματος, κατά τις διατάξεις των άρθρων 47 και 51 παράγρ. 3 – 5 του π. δ/τος 75/1987 (Α΄- 45).
  7. την εκτέλεση και κάθε άλλου καθήκοντος που ανατίθεται σ’ αυτόν από τις κείμενες διατάξεις.
  6.  
   Ο προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης μεριμνά για
  1. την εκπόνηση, έγκριση και εφαρμογή των προγραμμάτων συντήρησης και επιθεώρησης των εναέριων μέσων.
  2. την εκπόνηση, έγκριση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης, Αξιολόγησης, Τυποποίησης.
  3. τη διαθεσιμότητα των εναέριων μέσων και των μέσων υποστήριξης στο ανώτερο επίπεδο.
  4. την υποστήριξη των προγραμμάτων πτήσεων, σε συνεργασία με τον προϊστάμενο του Τμήματος Επιχειρήσεων και του Τμήματος Ασφάλειας Πτήσεων/ Εδάφους.
  5. την ενέργεια, προσωπικά ή δια τεχνικού με πτυχίο ανάλογου ειδικότητας, προγραμματισμένων ή εκτάκτων επιθεωρήσεων, προκειμένου να διαπιστώνεται η εφαρμογή τεχνικών οδηγιών και η ποιότητα των εργασιών σε όλες τις δραστηριότητες των εναέριων μέσων.
  6. την εκτέλεση, από το τεχνικό προσωπικό, των εργασιών, σύμφωνα με τις προκαθορισμένες προτεραιότητες και το χρόνο περαίωσης αυτών.
  7. τον εντοπισμό τυχόν αδυναμιών ή ατελειών στις διαδικασίες συντήρησης και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, σε περίπτωση που διαπιστωθούν από το τεχνικό προσωπικό τυχόν αδυναμίες ή ατέλειες στις διαδικασίες συντήρησης.
  8. τον προγραμματισμό για την επίβλεψη εκτέλεσης δοκιμαστικών πτήσεων, όταν απαιτούνται.
  9. την καθοδήγηση του τεχνικού προσωπικού, σε θέματα της ειδικής αποστολής του.
  10. την εξοικείωση του τεχνικού προσωπικού με τις εν χρήσει διαδικασίες και τη διακρίβωση του βαθμού ετοιμότητας αυτού.
  11. τον έλεγχο της απόδοσης των τεχνικών, υποβάλλοντας στο Διοικητή της Υπηρεσίας ειδική έκθεση στις υποπεριπτώσεις (1) έως και (3) της περίπτωσης ιγ΄ του προηγουμένου άρθρου.
  12. τη συγκέντρωση από κάθε τεχνικό των ελάχιστων πτητικών απαιτήσεων.
  13. τη βελτίωση των προγραμμάτων και μεθόδων.
  14. την ενημέρωση του ιπτάμενου προσωπικού, προσωπικά ή δια τεχνικού με πτυχίο ανάλογου ειδικότητας, αναφορικά με τις επιδράσεις ή μεταβολές επί του χειρισμού ή των ενδείξεων συστημάτων των εναέριων μέσων, μετά από εφαρμογή τεχνικής απαίτησης ή από βλάβη, καθώς και για τις επιπτώσεις στην ασφάλεια των πτήσεων.
  15. την έκδοση πιστοποιητικού συντήρησης των εναέριων μέσων, από τους τεχνικούς του Τμήματος του, που κατέχουν πτυχίο ανάλογου ειδικότητας.
  16. την έκδοση, ανανέωση ή αναγνώριση των πιστοποιητικών πτητικής ικανότητας των εναέριων μέσων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
  17. την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων στο Διοικητή της Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση θεμάτων τεχνικής υποστήριξης των εναέριων μέσων και ιδίως για τη συντήρηση και επισκευή τους από άλλους φορείς, σε περιπτώσεις ανάγκης.
  18. την ενημέρωση του Διοικητή της Υπηρεσίας και του προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, αναφορικά με τις ανάγκες του Τμήματος σε υλικοτεχνικά μέσα.
  19. την υπογραφή εγγράφων και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τμήματος, κατά τις διατάξεις των άρθρων 47 και 51 παράγρ. 3 – 5 του π. δ/τος 75/1987 (ΦΕΚ Α΄- 45).
  20. την εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος που ανατίθεται σε αυτόν από τις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 4
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του π. δ/τος 36/1997, αντικαθίστανται ως εξής:
  1. Καθήκοντα επιμελητή πτήσεων εκτελούν αξιωματικοί του Τμήματος Επιχειρήσεων, κάτοχοι πτυχίου επιμελητού πτήσεων ή χειριστού .
2.  
  Οι περιπτώσεις δ΄ και στ΄ της παραγρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 1 Λαμβάνει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες όλα τα απαιτούμενα μετεωρολογικά στοιχεία και αναφέρει σχετικά στον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιχειρήσεων».« 2 Σε περίπτωση κατάστασης επείγουσας ανάγκης, που περιέρχεται σε γνώση του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, και εφόσον υπάρχει επικοινωνία, πληροφορεί σχετικά τον κυβερνήτη, βεβαιώνεται για την απόφαση που λαμβάνει αυτός και προβαίνει στην καταχώρισή της σε σχετικό έντυπο, άλλως αναφέρει στον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιχειρήσεων, εισηγούμενος τη λήψη των αναγκαίων, κατά την κρίση του, μέτρων .
Άρθρο 5
1.  
  Οι περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ζ΄ του άρθρου 9 του π. δ/τος 36/1997 αντικαθίστανται ως εξής: γ. Ενεργεί επιθεώρηση και συντήρηση των μέσων και υλικών που προορίζονται για την υποστήριξη των εναέριων μέσων και αναφέρει στον προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης για τυχόν λήξη των ορίων ζωής ή λειτουργίας τους». «δ. Ενημερώνει τον επιθεωρητή ή, σε περίπτωση που δεν έχει διαταχθεί υπηρεσία επιθεωρητή, τον προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης για οποιαδήποτε βλάβη ή ανωμαλία, που θα αντιληφθεί κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του». «ζ. Εκτιμά τις ανάγκες σε μέσα και υλικά και ενημερώνει σχετικά τον επιθεωρητή και τον προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης .
Άρθρο 6
1.  
  Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του π.δ/τος 36/1997, αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Αναφέρει στον προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης για την πρόοδο των εργασιών και τις παρουσιαζόμενες ανωμαλίες
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ιδίου π.δ/τος, αντικαθίσταται ως εξής: 2 Σε περίπτωση που, λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, δε διατάσσεται η εκτέλεση υπηρεσίας επιθεωρητή, τα καθήκοντα αυτού εκτελούνται από τεχνικό του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης, που έχει σε ισχύ τεχνικό αεροπορικό πτυχίο αναλόγου ειδικότητας
Άρθρο 7
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του π.δ/τος 36/1997, αντικαθίσταται ως εξής: Καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας εκτελούν Υπαστυνόμοι Α΄ ή Υπαστυνόμοι Β΄ και Ανθυπαστυνόμοι ή Αρχιφύλακες του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, που δεν ανήκουν στο ιπτάμενο προσωπικό .
2.  
  Οι περιπτώσεις α΄, στ΄, ζ΄ και ι΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ιδίου π.δ/τος, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Επιβλέπει για την κανονική εκτέλεση των καθηκόντων των άλλων οργάνων εσωτερικής υπηρεσίας που ορίζονται από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης».« 2 Δέχεται, κατά τις ώρες μη λειτουργίας των γραφείων, τα αιτήματα των αστυνομικών Υπηρεσιών, για την εκτέλεση πτήσεων και αποστολών, και ενημερώνει τον προϊστάμενο του Τμήματος Επιχειρήσεων, προκειμένου να επιληφθεί σχετικά».« 3 Ειδοποιεί τον προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης για την αποκρυπτογράφηση των κρυπτογραφημένων σημάτων».« 4 Αναφέρει στον προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης το αποτέλεσμα της υπηρεσίας του και κάθε παράλειψη ή παράπτωμα που διαπράχθηκε από υφιστάμενό του, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του .
Άρθρο 8
1.  
  Το άρθρο 14 του π. δ/τος 36/1997, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 14
  1.  
   ΄διοικούντων- Αναπληρωτές
  2.  
   Προϊστάμενος του Τμήματος Επιχειρήσεων τοποθετείται αξιωματικός με βαθμό Αστυνόμου Α΄ ή Αστυνόμου Β΄ ή Υπαστυνόμου Α΄ ή Υπαστυνόμου Β΄, με πτυχίο χειριστή.
  3.  
   Προϊστάμενος του Τμήματος Ασφάλειας Πτήσεων/ Εδάφους τοποθετείται αξιωματικός με βαθμό Αστυνόμου Α΄ ή Αστυνόμου Β΄ ή Υπαστυνόμου Α΄ ή Υπαστυνόμου Β΄, με πτυχίο χειριστή, ο οποίος είναι κάτοχος πτυχίου Σχολείου Ασφάλειας Πτήσεων ημεδαπής ή αλλοδαπής και δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις ασφαλείας πτήσεων.
  4.  
   Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαίδευσης, Τυποποίησης, Αξιολόγησης, τοποθετείται αξιωματικός με βαθμό Αστυνόμου Α΄ ή Αστυνόμου Β΄ ή Υπαστυνόμου Α΄ ή Υπαστυνόμου Β΄, κάτοχος πτυχίων εναέριων γραμμών αεροσκαφών και εκπαιδευτή πτήσης σε ισχύ, ο οποίος είναι και εξουσιοδοτημένος εξεταστής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
  5.  
   Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης τοποθετείται αξιωματικός με βαθμό Αστυνόμου Α΄ ή Αστυνόμου Β΄ ή Υπαστυνόμου Α΄ ή Υπαστυνόμου Β΄, ο οποίος είναι κάτοχος πτυχίου τεχνικού αεροσκαφών.
  6.  
   Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης τοποθετείται αξιωματικός με βαθμό Αστυνόμου Α΄ ή Αστυνόμου Β΄ ή Υπαστυνόμου Α΄ ή Υπαστυνόμου Β΄.
  7.  
   Ο Διοικητής της Υπηρεσίας και οι προϊστάμενοι των Τμημάτων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνονται από τον αρχαιότερο υφιστάμενό τους
Άρθρο 9 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 23 ΑπριλίουΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ.
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2334/1995 «Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-184).
 • Το άρθρο 11 παράγραφος 1 περιπτ. α΄, β΄ και στ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄- 49).
 • Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Το π.δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 36).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264 από 14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄- 1432).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄- 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 6.500,00 ευρώ, περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος και 3.500,00 ευρώ, περίπου, για τα έτη 2008, 2009 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες του τρέχοντος έτους θα αντιμετωπιστούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 0431, 1723 και 1725 του εκτελούμενου προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και οι δαπάνες των ετών 2008, 2009 και καθένα των επομένων ετών, θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται για το σκοπό αυτό στον ίδιο ως άνω προϋπολογισμό εξόδων του αντίστοιχου έτους.
 • Την υπ΄ αριθμ. 75/2007 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1995/2334 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/75 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/75 1987
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας. 1997/36 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία