Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα καθορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου­λίου αριθμ. 178/2002 (Ε.Ε. αριθμ. L. 31/1 της 1.2.2002), 852/2004 (Ε.Ε. αριθμ. L. 139/30.4.2004 και Διορθωτικό Ε.Ε. αριθμ. L. 226/3 της 25.6.2004), 853/2004 (Ε.Ε. αριθμ. L. 139/30.4.2004 και Διορθωτικό Ε.Ε. αριθμ. L. 226/22 της 25.6.2004), 854/2004 (Ε.Ε. αριθμ. L. 139/30.4.2004 και Διορθωτικό Ε.Ε. αριθμ. L. 226/22 της 25.6.2004) και 882/2004 (Ε.Ε. αριθμ. L. 165/30.4.2004 και Διορθωτικό Ε.Ε. αριθμ. L. 191/1 της 28.5.2004) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, όσον αφορά την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και την υγιεινή τροφίμων ζωικής προέλευσης και γίνεται συμμόρφωση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. αριθμ. L. 195/12 της 28.6.2004 και Διορθωτικό Ε.Ε. αριθμ. L. 157/30.4.2004).
Άρθρο 2 "Α. Για τους σκοπούς του παρόντος π.δ., νοούνται ως:"
1.  
  Εγκατάσταση: κάθε μονάδα μιας επιχείρησης τροφίμων
2.  
  Επιχείρηση τροφίμων: κάθε επιχείρηση κερδοσκοπική ή μη, δημόσια ή ιδιωτική, η οποία ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που συνδέονται με οιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής των τροφίμων και ειδικότερα οι εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2 περ. α΄ του παρόντος.
3.  
  Επίσημος έλεγχος: κάθε μορφή ελέγχου που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 3, για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με την νομοθεσία για τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων
4.  
  Έλεγχος: είναι ότι καθορίζεται στο σημείο ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 854/ 2004 και στο σημείο 7 του άρθρου 2 του Καν (ΕΚ) αρ. 882/2004.
5.  
  Επιθεώρηση: είναι ότι καθορίζεται στο σημείο δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Καν (ΕΚ) αρ. 854/ 2004 και στο σημείο 6 του άρθρου 2 του Καν (ΕΚ) αρ. 882/2004.
6.  
  Έγκριση εγκατάστασης: είναι α) η άδειας ίδρυσης β) η άδειας λειτουργίας που χορηγούνται από τις Κτηνιατρικές Αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και γ) ο αριθμός έγκρισης που χορηγείται από τη Γενική Διεύ­θυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 περ. α΄ του παρόντος, όπου απαιτείται έγκριση κατά τα οριζόμενα στον άρθρο 5 του παρόντος και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
7.  
  Αριθμός έγκρισης: είναι ο κωδικοποιημένος αριθμός, τον οποίον χορηγεί η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε κάθε εγκεκριμένη εγκατάσταση καθώς και σε εγκαταστάσεις με υπό όρους έγκριση, και χωρίς τον οποίο δεν ενεργοποιείται η λειτουργία των εγκαταστάσεων του παραρτήματος ΙΙΙ του Καν (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 και η διάθεση στην αγορά των τροφίμων ζωικής προέλευσης που παράγουν.
8.  
  Επίσημος κτηνίατρος: ο κτηνίατρος δημόσιος υπάλληλος, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Κτηνιατρικών Αρχών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Β. Για τους σκοπούς του παρόντος π.δ. ισχύουν επίσης οι ορισμοί των κανονισμών του άρθρου 1.
Άρθρο 3 "Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Κεντρική Αρμόδια Αρχή (ΚΑΑ) υπεύθυνη για τους επισήμους ελέγχους για τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα, ασκεί τις αρμοδιότητές του στον τομέα: - της υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων, και - των τροφίμων ζ [...]"
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) είναι αρμόδια για: - την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων - τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΤΖΠ) σε ότι αφορά:
 1. τον συντονισμό των Συνοριακών Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), των Κέντρων Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων μετά των Κτηνιατρικών Ινστιτούτων καθώς και των Κτηνιατρικών Εργαστηρίων του ΥΠΑΑΤ, ως και των Κτηνιατρικών Αρχών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.),.
 2. τον συντονισμό με τις άλλες ΚΑΑ της χώρας, σε ότι αφορά τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, ώστε να επιτυγχάνεται το ενιαίο των ελέγχων στην τροφική αλυσίδα,
 3. την επικοινωνία με τις ΚΑΑ χωρών της ΕΕ και τρίτων χωρών, και την παροχή αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής,
 4. την χορήγηση αριθμού έγκρισης των εγκαταστάσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου,
 5. την κατάρτιση των πολυετών ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων ελέγχων (ΠΟΕΣΕ) καθώς και την παρακολούθηση, επιτήρηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των,
 6. την εισήγηση ορισμού των επισήμων εργαστηρίων και των Εθνικών Εργαστηρίων Αναφοράς,
 7. την κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των επισήμων Κτηνιάτρων και του λοιπού προσωπικού διεξαγωγής των επισήμων ελέγχων των αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών, καθώς και την μέριμνα για τη διαρκή επιμόρφωση αυτών,
 8. την αξιολόγηση των εθνικών οδηγών ορθής πρακτικής,
 9. την κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την διαχείριση κρίσεων
2.  
  Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (ΚΔΥ) της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, είναι αρμόδια για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, σε ότι αφορά:
 1. Η διενέργεια των επισήμων ελέγχων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, στα ζώντα ζώα και στην καλή δια­βίωσή τους
 2. α.α) σφαγείων α.β) τεμαχισμού και τυποποίησης κρέατος α.γ) παρασκευασμάτων κρέατος α.δ) ψύξης – κατάψυξης κρέατος α.ε) καθετοποιημένων μονάδων κρέατος α.στ) ιχθυοσκαλών α.ζ) συσκευασίας αλιευμάτων α.η) ψύξης – κατάψυξης αλιευμάτων α.θ) τεμαχισμού αλιευμάτων α.ι) ζώντων διθύρων μαλακίων (κέντρα αποστολής, κέντρα καθαρισμού, εγκαταστάσεις αποκελύφωσης) α.κ) αλιευτικών σκαφών, ως περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα VΙΙΙ κεφάλαιο Ι του Καν (ΕΚ) 853/2004 α.λ) σαλιγκαριών και βατραχοπόδαρων α.μ) γάλακτος μέχρι και την παστερίωση του α.ν) τυποποίησης και συσκευασίας αυγών α.ξ) αυγοπροϊόντων α.ο) τυποποίησης μελιού.
  • ψυκτικών αποθηκών β). την γνωμοδότηση για την χορήγηση αριθμού έγκρισης στις ανωτέρω εγκαταστάσεις, γ). την έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής των κανονισμών του άρθρου 1 του παρόντος και των εκτελεστικών μέτρων, δ). την σύνταξη κατευθυντηρίων γραμμών του συστήματος επιτήρησης των περιοχών – ζωνών παραγωγής και μετεγκατάστασης ζώντων διθύρων μαλακίων, ε). την συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων ΚΑΑ της χώρας καθώς και με κάθε Δημόσια Υπηρεσία που έχει αντικείμενο τα τρόφιμα ή συναφές με αυτά,.
  • δράσεις σχετικές με τα άρθρα 41 έως και 44 του Καν (ΕΚ) 882/2004, ζ). την ανάθεση εξωτερικών επιθεωρήσεων, η). την διοικητική συνδρομή, ως και κάθε αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτή.
  • 3) Η Διεύθυνση της Υγείας των Ζώων της Γ.Δ. Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ είναι αρμόδια για:.
 3. Δράσεις σχετικά με τα άρθρα 41 έως και 44 του Καν (ΕΚ) 882/2004.
 4. 7) Τα Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων με τα Κτηνιατρικά Ινστιτούτα αυτών και τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια, ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ είναι αρμόδια για:.
 5. Ο ορισμός και η κατηγοριοποίηση των περιοχών – ζωνών παραγωγής και μετεγκατάστασης ζώντων διθύρων μαλακίων
 6. 4) Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών της Γ.Δ. Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ είναι αρμόδια για:.
 7. Η επιβολή μέτρων μη συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς του άρθρου 1 του παρόντος στις επιχειρήσεις τροφίμων
 8. Δράσεις σχετικές με τα άρθρα 41 έως και 44 του Καν. (ΕΚ) 882/2004.
Άρθρο 4 "Εξουσιοδότηση αρχών άλλων κρατών μελών ή τρίτης χώρας"
1.  
  Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ δύναται να εξουσιοδοτούνται αρχές των άλλων κρατών – μελών ή τρίτης χώρας για την διενέργεια δεύτερης αυτοψίας για την επανεξέταση έγκρισης ή έγκρισης υπό όρους ή προσωρινής έγκρισης αλιευτικών σκαφών του άρθρου 3 της παραγράφου 2 περ. α΄ του παρόντος.
Άρθρο 5
1.  
  Κάθε υπόχρεη για καταχώριση εγκατάσταση από τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 παράγραφος 2 περ. α΄ του παρόντος και του άρθρου 4 του Καν (ΕΚ) 853/2004, αρμοδιότητας των Κτηνιατρικών αρχών, υποβάλλει στην Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α., όπου ευρίσκεται, αίτηση για την χορήγηση αριθμού καταχώρισης.
2.  
  Η αίτηση περιέχει τα εξής στοιχεία: - το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση κατοικίας ή έδρας του αιτούντος - το εμπορικό σήμα της επιχείρησης τροφίμων εάν υπάρχει - τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: - γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων - τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου υπό κλίμακα 1: 500 και τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής υπό κλίμακα 1:10.000 - πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού των ειδικών συσκευών και οργάνων της εγκατάστασης με σχεδιάγραμμα τοποθέτησής τους στο χώρο, - τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της εγκατάστασης με ιδιαίτερη μνεία στην ημερήσια δυναμικότητα, στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων, στις διαδικασίες παραγωγής, καθώς και την τυχόν ένταξή τους, σε χρηματοδοτούμενα κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα, - προκαταρτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων της εγκατάστασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου αυτές απαιτούνται.
3.  
  Για κάθε αίτηση που αφορά καταχώριση εγκατάστασης, πραγματοποιείται αυτοψία στην εγκατάσταση από δύο (2) τουλάχιστον επισήμους Κτηνιάτρους της Κτηνιατρικής Αρχής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και στη συνέχεια ακολουθεί γνωμοδότηση ως προς την συμμόρφωση στις απαιτήσεις του Καν (ΕΚ) 852/2004 και του Καν (ΕΚ) 853/2004 παράρτημα ΙΙ και ΙΙΙ και άλλες σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων
4.  
  Με απόφαση του Προϊσταμένου της Κτηνιατρικής Αρχής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καταχωρείται μια εγκατάσταση και λαμβάνει αριθμό καταχώρισης, ο οποίος κοινοποιείται στην εγκατάσταση και στην Διεύ­θυνση ΚΔΥ του ΥΠΑΑΤ
Άρθρο 6 "α ΄Μεταβατική διάταξη"
1.  
  Άδεια ίδρυσης 1.1. Κάθε υπόχρεη για έγκριση εγκατάσταση του άρθρου 3 παράγραφος 2 περ. α΄ του παρόντος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του Καν (ΕΚ) 853/2004, υποβάλλει στην Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α., όπου ευρίσκεται, αίτηση για την χορήγηση άδειας ίδρυσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του παρόντος. 1.2. Κάθε αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης εγκατάστασης, εξετάζεται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται σε κάθε Νομό με απόφαση του Νομάρχη και στην οποία ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη αυτής. Μέλη της επιτροπής είναι επίσημοι κτηνίατροι με καθήκοντα στη Δημόσια Υγεία, στην Υγεία των ζώων και στην καλή διαβίωση των ζώων, ανάλογα με τις δραστηριότητες της επιθεωρούμενης εγκατάστασης και την διαθεσιμότητα των επισήμων κτηνιάτρων των Κτηνιατρικών Αρχών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Ειδικώς για την χορήγηση άδειας ίδρυσης σφαγείων εφαρμόζονται και οι ειδικές περί αυτών διατάξεις. 1.3. Η άδεια ίδρυσης χορηγείται με απόφαση του Νομάρχη μετά από εισήγηση των Κτηνιατρικών Αρχών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 1.4. Η άδεια ίδρυσης γνωστοποιείται από την Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ καθώς επίσης και στην επιχείρηση τροφίμων με αποδεικτικό παραλαβής.
2.  
  Άδεια λειτουργίας 2.1. Κάθε υπόχρεη για έγκριση εγκατάσταση του άρθρου 3 παράγραφος 2 περ. α΄ του παρόντος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του Καν (ΕΚ) 853/2004, μετά την χορήγηση άδειας ίδρυσης, την ολοκλήρωση κατασκευής της μονάδας και την εγκατάσταση του εξοπλισμού αυτής, υποβάλλει στην Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α., όπου ευρίσκεται, αίτηση για την χορήγηση άδειας λειτουργίας, η οποία συνοδεύεται από τις τελικές κατόψεις των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση χώρων και εξοπλισμού, καθώς και κάθε τυχόν νέο στοιχείο ή δικαιολογητικό το οποίο αναθεωρεί ή διαφοροποιεί τα υπάρχοντα στην αίτηση ίδρυσης. 2.2. Κάθε αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας εγκατάστασης, εξετάζεται από την τριμελή επιτροπή της παραγράφου 1.2., η οποία πραγματοποιεί αυτοψία στην εγκατάσταση και στην συνέχεια γνωμοδοτεί αποφασίζοντας με πλειοψηφία των μελών της για την χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας. Ο Νομάρχης εκδίδει απόφαση περί χορηγήσεως ή μη άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την γνωμοδότηση της επιτροπής της παρούσης παραγράφου (υποχρεωτική γνωμοδότηση) η οποία γνωστοποιείται στην επιχείρηση τροφίμων με αποδεικτικό παραλαβής από την Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η άδεια λειτουργίας αφορά πάντοτε συγκεκριμένες δραστηριότητες.
3.  
  Αριθμός έγκρισης 3.1. Για κάθε υπόχρεη για έγκριση εγκατάσταση, μετά την χορήγηση άδειας λειτουργίας, η Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, υποβάλλει τον φάκελο της αίτησης και την απόφαση άδειας λειτουργίας στην Διεύθυνση ΚΔΥ του ΥΠΑΑΤ. 3.2. Η Διεύθυνση ΚΔΥ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη Α) τα υποβληθέντα δικαιολογητικά από την Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Β) τις τυχόν υποβληθείσες επώνυμες πληροφορίες Γ) την έκθεση αυτοψίας κτηνιάτρων της Δ/νσης ΚΔΥ του ΥΠΑΑΤ, όπου αυτή χρειάζεται Γνωμοδοτεί για την χορήγηση αριθμού έγκρισης των εγκαταστάσεων, στην Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής 3.3. Με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ χορηγείται αριθμός έγκρισης στις εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 περ. α΄ του παρόντος, ο οποίος γνωστοποιείται από την Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην επιχείρηση τροφίμων με αποδεικτικό παραλαβής.
Άρθρο 7
1.  
  Οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές, χορηγούν έγκριση υπό όρους, στις εγκαταστάσεις του άρθρου 3, παράγραφος 2 περ. α΄ του παρόντος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Καν (ΕΚ) 854/2004, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 6 του παρόντος.
2.  
  Η έγκριση υπό όρους γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφο 1 του Καν αριθμ. 854/2004, δεν δύναται να έχει διάρκεια μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών από την επόμενη μέρα της χορήγησης αριθμού έγκρισης, και μπορεί να παρατείνεται, με όμοια έγκριση, για περίοδο που δεν υπερβαίνει του τρεις (3) μήνες.
3.  
  Στην περίπτωση πλοίων – εργοστασίων και πλοίων – ψυγείων που φέρουν την ελληνική σημαία και είναι εγγεγραμμένα στα ελληνικά νηολόγια, η έγκριση υπό όρους δεν δύναται να έχει διάρκεια μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών και μπορεί να παρατείνεται, με όμοια έγκριση, για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει του έξι (6) μήνες
4.  
  Η τυχόν παράταση της υπό όρους έγκρισης, εκδίδεται ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν τη λήξη της έγκρισης υπό όρους
5.  
  Οι ρυθμίσεις των άρθρων 5, 6 και του παρόντος άρθρου δεν αίρουν την υποχρέωση λήψης άλλων αδειών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία
Άρθρο 8 "Εθνικοί κατάλογοι εγκεκριμένων και καταχωρημένων εγκαταστάσεων"
1.  
  Η Διεύθυνση ΚΔΥ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει, και τηρεί τον Εθνικό κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων και τον Εθνικό κατάλογο των καταχωρημένων εγκαταστάσεων και τους ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις μεταβολές. Οι Εθνικοί κατάλογοι δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο αποτελεί τον σύνδεσμο της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ιστοσελίδα δημοσιευμάτων των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων της Κοινότητας.
Άρθρο 9 "Μη απαίτηση έγκρισης"
1.  
  Νέα έγκριση ήδη εγκεκριμένης νόμιμα εγκατάστασης δεν απαιτείται από κτηνιατρικής πλευράς, σύμφωνα με τους Κανονισμούς του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, όταν επέρχονται μεταβολές στην εγκατάσταση αυτή, οι οποίες δεν θίγουν το υγειονομικό καθεστώς των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων της. Ως τέτοιες μεταβολές δύνανται να είναι η μεταβολή των στοιχείων της ταυτότητας και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της εγκατάστασης. Οι μεταβολές αυτές γνωστοποιούνται στην αρμόδια για τη χορήγηση της έγκρισης Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α. εντός τριάντα (30) ημερών αφότου επέλθουν. Η Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α., τροποποιεί την άδεια λειτουργίας μόλις γνωστοποιηθεί η μεταβολή αυτή και ενημερώνει σχετικά την Διεύθυνση ΚΔΥ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 10 "Διεύρυνση ή περιορισμός έγκρισης"
1.  
  Για την επέκταση, τον περιορισμό ή την διαφοροποίηση των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων και κτιριακών εγκαταστάσεων σύμφωνα με του κανονισμούς του άρθρου 1 του παρόντος, μιας εγκεκριμένης εγκατάστασης, εφαρμόζονται ανάλογα οι περί εγκρίσεως διατάξεις του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 11 "Αναστολή – ανάκληση έγκρισης"
1.  
  Η αναστολή ή η ανάκληση της έγκρισης εγκατάστασης ή δραστηριότητας αυτής γίνεται με απόφαση του Νομάρχη, όταν ανακύψουν οι λόγοι κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Καν (ΕΚ) 854/2004, μετά από εισήγηση της Κτηνιατρικής Αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η απόφαση του Νομάρχη γνωστοποιείται αμέσως στην Διεύθυνση ΚΔΥ του ΥΠΑΑΤ και ακολουθεί η αναστολή ή η ανάκληση του αριθμού έγκρισης με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.
Άρθρο 12
1.  
  Οι τακτικοί επίσημοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 περ. α΄ του παρόντος διενεργούνται τουλάχιστον μία (1) φορά το έτος. Η συχνότητα διενέργειας των επισήμων ελέγχων, στις ανωτέρω εγκαταστάσεις, εξαρτάται από: Α) Την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων τροφίμων, με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων των τροφίμων ζωικής προέλευσης, που παράγονται από αυτές, η οποία γίνεται από την Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με τις άλλες ΚΑΑ της χώρας, στα πλαίσια της κατάρτισης των πολυετών ολοκληρωμένων Εθνικών σχεδίων ελέγχων (ΠΟΕΣΕ). Β) Την επίδοση και συμπεριφορά των επιχειρήσεων τροφίμων σε ότι αφορά την συμμόρφωση προς τους κανόνες που διέπουν την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, κατά τους προηγούμενους ελέγχους, τουλάχιστον των τελευταίων τριών (3) ετών.
2.  
  Η συμμόρφωση ή μη της επιχείρησης τροφίμων προς τα γνωστοποιηθέντα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα, τα οποία προκύπτουν από τους επισήμους ελέγχους, επιβεβαιώνεται με πρόσθετους ελέγχους, που διενεργούν οι Κτηνιατρικές αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
3.  
  Στους επισήμους ελέγχους περιλαμβάνονται και οι έλεγχοι για έγκριση ή καταχώρηση εγκαταστάσεων οι οποίοι προβλέπονται από τα άρθρα 5, 6, 8, 9 και 10 του παρόντος
Άρθρο 13
1.  
  Στις επιχειρήσεις τροφίμων του άρθρου 3 παράγραφος 2 περ. α΄ του παρόντος, οι οποίες δεν συμμορφώνονται προς τον Καν (ΕΚ) 852/2004 και τον Καν (ΕΚ) 853/2004 επιβάλλονται τα μέτρα του άρθρου 9 του Καν (ΕΚ) 854/2004 από τις Κτηνιατρικές αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
2.  
  Οι Κτηνιατρικές Αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τα αποτελέσματα των επισήμων ελέγχων που διενεργούν στις εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α΄ του παρόντος συντάσσουν εκθέσεις τις οποίες κοινοποιούν στην ελεγχόμενη επιχείρηση τροφίμων ή στον αντιπρόσωπό της με αποδεικτικό παραλαβής της έκθεσης ή με υπογραφή τους στο σώμα της ίδιας της έκθεσης για την παραλαβή της και με πρόσκληση να καταθέσει τις απόψεις της στις Κτηνιατρικές Αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων εάν το επιθυμεί εντός προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής της έκθεσης ελέγχου αυτή θυροκολλάται στην κύρια είσοδο της εγκατάστασης ή των γραφείων της έδρας της επιχείρησης τροφίμων ή των γραφείων του αντιπροσώπου της, με σημείωση της άρνησης παραλαβής της από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Κτηνιατρικής Αρχής των ΝΑ. 2.1. Η προθεσμία γνωστοποίησης των απόψεων της ελεγχόμενης επιχείρησης τροφίμων, δεν αναστέλλει την διαδικασία λήψης των άμεσα αναγκαίων μέτρων προς αποτροπή κινδύνου για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων.
3.  
  Ο χαρακτηρισμός των τροφίμων ζωικής προέλευσης και η διάθεσή τους στην αγορά σύμφωνα με τα αποτελέσματα των επισήμων ελέγχων γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Καν (ΕΚ) 178/2002. Προκειμένου να καθοριστεί εάν ένα μη ασφαλές τρόφιμο είναι επιβλαβές για την υγεία, εκτός των κριτηρίων της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Καν (ΕΚ) 178/2002 λαμβάνονται υπόψη:.
 1. η εκπλήρωση των κριτηρίων ασφάλειας για τα τρόφιμα σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καν (ΕΚ) 2073/2005
 2. έναν ειδικό κατά περίπτωση επιστήμονα που υποδεικνύεται από τον ενιστάμενο. 3.6.
 3. Η πενταμελής επιτροπή συνέρχεται εντός δύο εργασίμων ημερών και αφού εξετάσει λεπτομερώς τα κατασχεθέντα τρόφιμα με τη χρησιμοποίηση κάθε ενδεδειγμένου μέσου και λάβει υπόψη την έκθεση της τριμελούς επιτροπής αποφαίνεται για την τύχη των τροφίμων, συντάσσοντας σχετική έκθεση.
 4. Η απόφαση της πενταμελούς επιτροπής λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.
 5. Η αιτιολογημένη έκθεση κοινοποιείται στην ελεγχόμενη επιχείρηση τροφίμων ή στον αντιπρόσωπό της με αποδεικτικό παραλαβής της έκθεσης ή με υπογραφή τους στο σώμα της ίδιας της έκθεσης για την παραλαβή της και με πρόσκληση να καταθέσει ένσταση στις Κτηνιατρικές Αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων εάν το επιθυμεί εντός προθεσμίας εικοσιτεσσάρων ωρών από την κοινοποίηση.
 6. Η πενταμελής επιτροπή υποβάλλει αντίγραφο της απόφασης στην Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που την συγκρότησε.
 7. Η απόφαση της πενταμελούς επιτροπής είναι οριστική. 3.7.
 8. Η ένσταση υποβάλλεται στην Κτηνιατρική αρχή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που διενήργησε την κατάσχεση από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή νόμιμο εκπρόσωπό του εντός 24 ωρών από την παράδοση της έκθεσης κατάσχεσης.
 9. Επίσης δεν δικαιούται να ζητήσει επανεξέταση από πενταμελή επιτροπή κατασχεθέντων τροφίμων βάρους μικρότερου των διακοσίων (200) χιλιογράμμων.
 10. Εφόσον ο υπεύθυνος της επιχείρησης δεν επιθυμεί την επανεξέταση των κατασχεθέντων τροφίμων υπογράφει στην έκθεση κατασχέσεως ότι παραιτείται του δικαιώματος αυτού. 3.2.
 11. Εφόσον ο ενιστάμενος, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, δεν ορίσει μέλος στην επιτροπή, το μέλος ορίζεται από τον υπεύθυνο που συγκρότησε την επιτροπή. 3.9.
 12. Η τριμελής επιτροπή συνέρχεται εντός δύο εργασίμων ημερών και αφού εξετάσει λεπτομερώς τα κατασχεθέντα τρόφιμα και λάβει υπόψη την έκθεση κατάσχεσης καθώς και κάθε στοιχείο που θα προκύψει κατά την εξέταση, αποφαίνεται για την τύχη αυτών συντάσσοντας προς τούτο πρακτικό – έκθεση επανεξέτασης.
 13. Από την κατάσχουσα αρχή ορίζεται μεσεγγυούχος ως υπεύθυνος φύλαξης. 3.10.
 14. Η επιτροπή επιδίδει αμέσως αντίγραφο στον υπεύθυνο της επιχείρησης ή εκπρόσωπό του και υποβάλλει επίσης αντίγραφο στην Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 15. Η Διεύθυνση ΚΔΥ του ΥΠΑΑΤ εφόσον απαιτείται κοινοποιεί τις αποφάσεις αυτές στις αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους αποστολής ή της τρίτης χώρας. 3.12.
 16. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται οι διαδικασίες διαχείρισης των μη ασφαλών τροφίμων ζωικής προέλευσης.
 17. Η ένσταση υποβάλλεται στην αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή η οποία συγκρότησε την τριμελή επιτροπή.
 18. Εφόσον ο υπεύθυνος της επιχείρησης δεν ασκήσει ένσταση εντός της ορισθείσης προθεσμίας, η απόφαση της τριμελούς επιτροπής καθίσταται οριστική. 3.5.
 19. Με απόφαση του ο προϊστάμενος της Κτηνιατρικής Αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προβαίνει εντός 24 ωρών από την υποβολή της ένστασης, στην συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής αποτελούμενης από:.
4.  
  Σε ότι αφορά την περίπτωση αποστολών από τρίτες χώρες, τα μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης περιλαμβάνουν κατάσχεση, ακολουθούμενη από καταστροφή ή επαναποστολή από τους Συνοριακούς Σταθμούς Κτηνιατρικού Ελέγχου του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με το π.δ. 120/2000 (Α΄ 109).
Άρθρο 14
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, επεξεργάζεται και θέτει τους εθνικούς στόχους και τις προτεραιότητες στην πολιτική προστασίας της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, ως και της δημόσιας υγείας στον τομέα αρμοδιότητάς της, ως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος, καταρτίζει τα ΠΟΕΣΕ, σε συνεργασία με τις άλλες Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές της χώρας
2.  
  Οι Κτηνιατρικές Αρχές του άρθρου 3 του παρόντος, συμμετέχουν στον τομέα ευθύνης τους, στην επεξεργασία και υλοποίηση των ΠΟΕΣΕ σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες που θέτει η Γ. Δ. Κτηνιατρικής και σε εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.  
  Στην επεξεργασία των εθνικών στόχων και προτεραιοτήτων για τη σύνταξη των ΠΟΕΣΕ, μπορεί να ζητούνται οι απόψεις των επαγγελματικών κλάδων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και των τροφίμων ζωικής προέλευσης
4.  
  Τα ΠΟΕΣΕ του ΥΠΑΑΤ εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ
5.  
  Η παρακολούθηση και επιτήρηση της εφαρμογής των ΠΟΕΣΕ είναι στην ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής στον τομέα της αρμοδιότητάς της, η οποία συντάσσει σε συνεργασία με τις άλλες Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές της χώρας την ετήσια έκθεση με τα αποτελέσματα εφαρμογής των ΠΟΕΣΕ καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτού για το επόμενο έτος. Η ανωτέρω έκθεση αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ευθύνη των Κεντρικών Αρμόδιων Αρχών.
Άρθρο 15
1.  
  Οι κλάδοι επιχειρήσεων τροφίμων μπορούν να καταρτίσουν εθνικούς οδηγούς ορθής πρακτικής (ΕΟΟΠ)
2.  
  Με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής συστήνεται επιτροπή με εμπειρογνώμονες των Κτηνιατρικών Αρχών του άρθρου 3 του παρόντος, η οποία αξιολογεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Καν (ΕΚ) 852/2004, τους Εθνικούς οδηγούς ορθής πρακτικής και εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ
3.  
  Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίνει τους ΕΟΟΠ και τους διαβιβάζει στην Επιτροπή
4.  
  Κατά τους επισήμους ελέγχους που διενεργούν οι Κτηνιατρικές Αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αξιολογούνται οι διαδικασίες σχετικά με τις ορθές πρακτικές κατά την μεταφορά, τη σφαγή και την θανάτωση των ζώων, ορθές πρακτικές εκτροφής (ΟΠΕ), ορθές παρασκευαστικές πρακτικές (ΟΠΠ), ορθές πρακτικές υγιεινής (ΟΠΥ) και το σύστημα ΗΑCCΡ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν (ΕΚ) 854/2004, σε συνεργασία με τις άλλες Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές όπου απαιτείται
Άρθρο 16
1.  
  Η λήψη μέτρων για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 περ. α΄ οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Καν (ΕΚ) 852/2004 και του άρθρου 10 του Καν (ΕΚ) 853/2004, προτείνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.
2.  
  Η πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κοινοποιείται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα λοιπά κράτη μέλη
Άρθρο 17 "Ανάθεση αρμοδιοτήτων διεξαγωγής των επισήμων ελέγχων"
1.  
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού 882/2004, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που γνωστοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ανατίθενται από την Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής σε φορείς ελέγχου συγκεκριμένα καθήκοντα σχετικά με τους επισήμους ελέγχους και να καθορίζονται οι προϋποθέσεις διενέργειας των ελέγχων αυτών
Άρθρο 18
1.  
  Οι εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 περ. α΄ του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών, υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο επισήμων ελέγχων θεωρημένο από την αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
2.  
  Στο βιβλίο επισήμων ελέγχων καταχωρούνται υποχρεωτικά η ημερομηνία του επίσημου ελέγχου, το είδος του ελέγχου, το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του επίσημου κτηνιάτρου και τα ευρήματα, οι παρατηρήσεις και οι διορθωτικές ενέργειες του επισήμου ελέγχου
3.  
  Ο τύπος του βιβλίου επισήμων ελέγχων μπορεί να καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Κτηνιατρικής, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή
4.  
  Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η παρουσία επίσημου κτηνιάτρου, καθ’ όλο τον χρόνο λειτουργίας τους, δεν υποχρεούνται να τηρούν το βιβλίο επισήμων ελέγχων
5.  
  Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών, υποχρεούται να τηρεί για μια τριετία τουλάχιστον το αρχείο των επίσημων ελέγχων. Στο αρχείο αυτό περιλαμβάνονται οι εκθέσεις της διενέργειας των επισήμων ελέγχων και των αποτελεσμάτων των επίσημων εργαστηριακών αναλύσεων.
6.  
  Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις υποχρεούνται να τηρούν αρχείο, για μια τριετία τουλάχιστον, των αυτοελέγχων που διενεργούν οι ίδιες. Στους αυτοελέγχους αυτούς περιέχονται στοιχεία και πληροφορίες όπως η ημερομηνία, ο υπεύθυνος, το είδος αυτοελέγχου, τα αποτελέσματα του αυτοελέγχου, οδηγίες, παρατηρήσεις, και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων του αυτοελέγχου.
7.  
  Με την επιφύλαξη της τήρησης των κοινοτικών διατάξεων, οι επιχειρήσεις τροφίμων ή οι εγκαταστάσεις του άρθρου 3 του παρόντος, υποχρεούνται να τηρούν αρχείο του συστήματος ή των διαδικασιών, ανιχνευσιμότητας που εφαρμόζουν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την διάθεση των προϊόντων τους. Για προϊόντα με χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας πάνω από τρία (3) έτη, το αρχείο ανιχνευσιμότητας τηρείται για χρόνο ίσο με το χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας αυτών.
Άρθρο 19
1.  
  Βιβλίο προσαχθέντων ζώων και εξέτασης αυτών πριν τη σφαγή
 1. Ο επίσημος κτηνίατρος της εγκεκριμένης εγκατάστασης του σφαγείου εξετάζει τα προσαχθέντα προς σφαγή ζώα και καταγράφει αμέσως μετά την εξέταση αυτή, την διεύθυνση και την επωνυμία του σφαγείου, την ημερομηνία της εξέτασης, το είδος και τον αριθμό των ζώων, το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του ιδιοκτήτη, τον αριθμό καταχώρησης της μονάδας εκτροφής, τον αριθμό ενωτίου του ζώου, την ηλικία, τα αποτελέσματα της κλινικής εξέτασης και τυχόν άλλες παρατηρήσεις, στο βιβλίο προσαχθέντων ζώων και εξέτασης αυτών πριν τη σφαγή και στο τέλος υπογράφει και σφραγίζει
 2. Τα βιβλία προσαχθέντων ζώων και εξέτασης αυτών πριν τη σφαγή έχουν αριθμημένες σελίδες κατ’ αύξοντα αριθμό, είναι σφραγισμένα ανά σελίδα και θεωρημένα στο τέλος με ημερομηνία από τη Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 3. Τα βιβλία κρατούνται αρχειοθετημένα για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, στο γραφείο του επισήμου κτηνιάτρου στο σφαγείο.
 4. Απαγορεύονται οι προσθήκες και οι διαγραφές του περιεχομένου των εντύπων εκτός και αν είναι μονογραφημένες με ημερομηνία και σφραγισμένες από τον επίσημο κτηνίατρο
 5. Ο τύπος του βιβλίου, μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Κτηνιατρικής μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ
2.  
  Βιβλίο και Δελτίο κρεοσκοπικών ελέγχων και αποτελεσμάτων
 1. Ο επίσημος κτηνίατρος της εγκεκριμένης εγκατάστασης του σφαγείου, μετά τη σφαγή, την εκδορά και τον εκσπλαχνισμό, διενεργεί τον κρεοσκοπικό έλεγχο των σφαγίων και των σπλάχνων αυτών και καταγράφει αμέσως τα αποτελέσματα του κρεοσκοπικού αυτού ελέγχου καθώς και την ημερομηνία, την επωνυμία και την διεύθυνση της εγκατάστασης στο βιβλίο κρεοσκοπιθέντων και κατασχεθέντων ολόκληρων σφάγιων και σπλάχνων και στο τέλος υπογράφει και σφραγίζει
 2. Ως προς την αρχειοθέτηση του βιβλίου και τις αλλαγές στο περιεχόμενο τους εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
 3. Η Κτηνιατρική Αρχή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων συντάσσει μηνιαία δελτία κρεοσκοπικών ελέγχων και αποτελεσμάτων αυτών, τα οποία αποστέλλει στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
3.  
  Βιβλίο και δελτίο υλικών ειδικού κινδύνου
 1. Ο επίσημος κτηνίατρος της εγκεκριμένης εγκατάστασης του σφαγείου, μετά τον κρεοσκοπικό έλεγχο, εποπτεύει την αφαίρεση και καταστροφή των υλικών ειδικού κινδύνου των σφάγιων.
 2. Αμέσως μετά την καταστροφή ακολουθεί η καταγραφή και η βεβαίωση της καταστροφής στο βιβλίο συλλογής και καταστροφής υλικών ειδικού κινδύνου, στο οποίο αναφέρεται η επωνυμία και η διεύθυνση του σφαγείου, το είδος του σφάγιου, το είδος του υλικού ειδικού κινδύνου, η ποσότητα αυτού, η ημερομηνία, και στο τέλος υπογράφεται και σφραγίζεται από τον επίσημο Κτηνίατρο.
 3. Ως προς την αρχειοθέτηση του βιβλίου και τις αλλαγές στο περιεχόμενο τους εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
 4. Η Κτηνιατρική Αρχή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων συντάσσει μηνιαία δελτία συλλογής και καταστροφής υλικών ειδικού κινδύνου, τα οποία αποστέλλει στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
4.  
  Τα βιβλία και τα Δελτία του παρόντος άρθρου, και οι σφραγίδες τηρούνται και φυλάσσονται με ευθύνη του επισήμου κτηνιάτρου του σφαγείου
Άρθρο 20
1.  
  Με την επιφύλαξη της τήρησης των κοινοτικών διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται τα του χειρισμού της σήμανσης των δειγμάτων, της διαδικασίας δειγματοληψίας, της αποστολής των δειγμάτων, των μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης αυτών, όπου απαιτείται, της επίσημης κράτησης – δέσμευσης και ενδεχομένως της καταστροφής, της αποδέσμευσης, της ειδικής μεταχείρισης, όταν απαιτείται, των προϊόντων ζωικής προέλευσης
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ εξασφαλίζει το δικαίωμα των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων, των οποίων τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης υποβάλλονται σε δειγματοληψία και ανάλυση να ζητούν συμπληρωματική γνώμη εμπειρογνώμονα. Συγκεκριμένα:2.1. Η λήψη και επισήμανση του δείγματος για συμπληρωματική γνώμη διενεργείται από την αρμόδια Κτηνιατρική αρχή του άρθρου 3 του παρόντος, ταυτόχρονα με την δειγματοληψία στα πλαίσια του επισήμου ελέγχου. 2.2. Η αποστολή του δείγματος σε εργαστήριο δοκιμών επιλογής της επιχείρησης τροφίμων γίνεται με ευθύνη της επιχείρησης τροφίμων. 2.3. Το εργαστήριο δοκιμών επιλογής της επιχείρησης τροφίμων, πληροί τις προδιαγραφές της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Καν (ΕΚ) 882/2004 και του άρθρου 18 του Καν (ΕΚ) 2076/2005. 2.4. Η τήρηση των διαδικασιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν αναστέλλει την διαδικασία, της λήψης των άμεσα αναγκαίων μέτρων από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές του άρθρου 3 του παρόντος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 2.5. Η συμπληρωματική γνώμη εμπειρογνώμονα συνεκτιμάται κατά τη λήψη των μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης που ενδεχομένως λάβει η αρμόδια Κτηνιατρικής Αρχή του άρθρου 3 του παρόντος.
3.  
  Με την επιφύλαξη της τήρησης των κοινοτικών διατάξεων οι μικροβιολογικές εργαστηριακές εξετάσεις των τροφίμων ζωικής προέλευσης γίνονται επί δείγματος χωρίς την λήψη αντιδείγματος. Το υπόλοιπο του εξετασθέντος δείγματος δεν υπόκειται σε επενεξέ­ταση.
Άρθρο 21 "Εργαστήρια αναλύσεων"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, ορίζονται τα επίσημα εργαστήρια ανάλυσης των δειγμάτων των επισήμων ελέγχων
Άρθρο 22 "Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου, ορίζονται τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς και μπορεί, οσάκις απαιτείται, να ορίζεται ως εθνικό εργαστήριο αναφοράς και εργαστήριο αναφοράς που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος και έχει οριστεί ως εργαστήριο αναφοράς από το κράτος μέλος αυτό
Άρθρο 23
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει σχέδια, έκτακτης ανάγκης για την διαχείριση κρίσεων στον τομέα των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καν (ΕΚ) 882/2004 τα οποία τίθενται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεργάζεται, για την κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης με τις άλλες Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές της χώρας όπου αυτό απαιτείται και με Δημόσιες Υπηρεσίες και φορείς για την εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης
Άρθρο 24
1.  
  Στα μεταφορικά μέσα τροφίμων ζωικής προέλευσης στο εσωτερικό της Χώρας εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 306176/1991 (Β΄474) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 323936/1991 (Β΄ 577) Υπουργική απόφαση και στις διεθνείς μεταφορές η υπ’ αριθμ. 54477/2598/2003 (Β΄ 1399) κοινή υπουργική απόφαση.
2.  
  Στην εκτροφή, μεταφορά και τη σφαγή ή την θανάτωση των ζώντων ζώων εφαρμόζονται οι κοινοτικές διατάξεις ιδία των Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1255/1997 (L. 174/1) και 411/1998 (L. 52/8) του Συμβουλίου και οι διατάξεις του π.δ/τος 344/1997 (Α΄ 233) «Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά» και του π.δ/τος 327/1996 (Α΄ 221) «Προστασία των ζώων κατά τη σφαγή ή τη θανάτωσή τους», του π.δ/τος 179/1998 (Α΄ 133) «Θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των μόσχων στις εκτροφές», του π.δ/τος 215/2003 (Α΄ 181) «Θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των χοίρων στις εκτροφές», του π.δ/τος 216/2003 (Α΄ 181) «Θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων» και του π.δ/τος 374/2001 (Α΄ 251) «προστασία των ζώων στα εκτροφεία».
Άρθρο 25
1.  
  Με απόφαση του Νομάρχη καθορίζονται και τροπο­ποιούνται κατά τη θέση, την έκταση και τα όρια, οι περιοχές - ζώνες παραγωγής ή μετεγκατάστασης των ζώντων δίθυρων μαλακίων, μετά από εισήγηση της Κτηνιατρικής Αρχής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Αλιείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και της τοπικής Λιμενικής Αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται, χωρίς καθυστέρηση, στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουρ­γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με φροντίδα της Κτηνιατρικής Αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
2.  
  Με απόφαση του Νομάρχη κατατάσσονται οι περιοχές - ζώνες αυτές σε κατηγορίες Α, Β και Γ, σύμφωνα με το Κανονισμό αριθμ. 854/2004/ΕΚ. μετά από εισήγηση της Κτηνιατρικής Αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, και η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους.
3.  
  Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει τον εθνικό κατάλογο περιοχών – ζωνών παραγωγής και μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων και ενημερώνει αυτόν ανελλιπώς
4.  
  Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με απόφασή της, καταρτίζει και εφαρμόζει σχέδια των δειγματοληψιών των δίθυρων μαλακίων, εντός του πλαισίου των προτεραιοτήτων και των κατευθυντηρίων γραμμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
5.  
  Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συντάσσει τις κατευθυντήριες γραμμές του συστήματος επιτήρησης των περιοχών - ζωνών παραγωγής των ζώντων διθύρων μαλακίων συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας. Προς τούτο λαμβάνει υπ’ όψιν της: Α) τα αποτελέσματα της επιτήρησης των περιοχών - ζωνών παραγωγής παρελθόντων ετών Β) τις προτάσεις των Εθνικών Εργαστηρίων Αναφοράς και του Εργαστηρίου Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Γ) τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 26
1.  
  Το προσωπικό επισήμων ελέγχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων υποχρεούται να συμμετέχει σε αρχική εκπαίδευση όσον αφορά στους επίσημους ελέγχους και σε διαρκή επιμόρφωση για τις νέες εξελίξεις στα καθήκοντά του αυτά
2.  
  Τα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού επισήμων ελέγχων της προηγούμενης παραγράφου, καταρτίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου αυτού. Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής μπορεί, εφόσον απαιτείται, να συνεργάζεται για την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης με αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται θέματα που αφορούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υλοποίησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων και το ειδικό μητρώο των εκπαιδευτών
Άρθρο 27
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται φο­ρέας – σύνδεσμος για την παροχή αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας, στον τομέα αρμοδιότητάς της, με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τους αντίστοιχους φορείς – συνδέσμους των άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με τον τίτλο ΙV του Καν (ΕΚ) 882/2004
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κοινοποιεί στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα λοιπά κράτη μέλη πληροφορίες που αφορούν: τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές της χώρας, τους υπευθύνους αυτών, καθώς και κάθε στοιχείο για την επικοινωνία (ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα, τηλεομοιοτυπία)
3.  
  Οι επίσημοι Κτηνίατροι των Κτηνιατρικών Αρχών του άρθρου 3 του παρόντος, μπορούν όταν ζητείται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να συμμετέχουν ως εμπειρογνώμονες σε κοινοτικούς ελέγχους που διενεργούνται σε κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες
Άρθρο 28 "Διοικητική συνεργασία"
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να ρυθμίζονται τα της συνεργασίας των Υπηρεσιών των Υπουργείων αυτών στις εισαγωγές ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης
Άρθρο 29
1.  
  Στις επιχειρήσεις τροφίμων και στους υπευθύνους αυτών, επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 23 του ν. 248/1914 (Α΄ 110) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 παράγραφος 2 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242), συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154) και ισχύει, για τις παραβάσεις των Κανονισμών του άρθρου 1 του παρόντος.
2.  
  Στις επιχειρήσεις τροφίμων επιβάλλονται, οι διοικητικές κυρώσεις για τις λοιπές παραβάσεις των Κανονισμών του άρθρου 1 του παρόντος ως ακολούθως: 2.1. Σε περίπτωση άρνησης ή παρακώλυσης διενέργειας επισήμου ελέγχου από τους υπευθύνους επιχειρή­σεων τροφίμων κατ’ εξακολούθηση επιβάλλεται αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης της εγκατάστασης της επιχείρησης τροφίμων. 2.2. Σε περίπτωση που κατά τον επίσημο έλεγχο και τον πρόσθετο έλεγχο, διαπιστωθούν ευρήματα όπως:.
 1. Έλλειψη έγκρισης εγκατάστασης
 2. Παραγωγή και διάθεση τροφίμων ζωικής προέλευσης, τα οποία ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την Δημόσια Υγεία και οδηγούν στην ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων από τις Αρμόδιες Κτηνιατρικές αρχές
 3. Περιπτώσεις υποτροπών παραβάσεων της παραγράφου 2.2. του παρόντος άρθρου.
 4. Επιβάλλεται, για κάθε περίπτωση, χρηματικό πρόστιμο διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ έως ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.
 5. μη εφαρμογή συστήματος ΗΑCCΡ
 6. μη εφαρμογή συστήματος ανιχνευσιμότητας
 7. μη τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 19 του Καν (ΕΚ) 178/2002 επιβάλλεται, για κάθε περίπτωση, χρηματικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. 2.4 Σε περίπτωση που κατά τον επίσημο έλεγχο διαπιστωθούν ευρήματα όπως.
3.  
  Οι διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου 2.2. και 2.3. του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται στην επιχείρηση τροφίμων από το όργανο και τις διαδικασίες, που προβλέπει το άρθρο 23 Α΄ διοικητικές κυρώσεις παράγραφοι 8, 9 και 10 του άρθρου 23 του ν. 248/14 (Α΄ 110) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 παράγραφος 2 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242).
4.  
  Οι διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου 2.4. του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, μετά από εισήγηση της Κτηνιατρικής Αρχής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η οποία την βεβαιώνει. Η απόφαση επιβολής της Διοικητικής κύρωσης κοινοποιείται από την Κ.Α. των Ν.Α. στην επιχείρηση τροφίμων με αποδεικτικό παραλαβής. 4.1. Η επιχείρηση τροφίμων στην οποία επιβάλλεται η διοικητική κύρωση δύναται να υποβάλλει ένσταση σε σχέση με το ύψος του χρηματικού προστίμου που της έχει επιβληθεί εντός δύο (2) ημερών στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ η οποία κατατίθεται στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής. 4.2. Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ αποφαίνεται οριστικά σχετικά με την ένσταση της επιχείρησης τροφίμων.
5.  
  Τα πρόστιμα της παραγράφου 2.4 του παρόντος άρθρου αποτελούν έσοδα του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί εισπράξεων δημοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ).
6.  
  Η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 5 του ν. 248/1914 εφαρμόζεται αναλόγως και στις παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τις επιθεωρήσεις που διενεργούν στη Χώρα οι κοινοτικοί εμπειρογνώμονες για την εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων.
7.  
  Ως υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων, κατ’ άρθρο 3 παρ. 3 του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 178/2002, είναι τα φυσικά πρόσωπα στις ατομικές επιχειρήσεις, οι ομόρρυθμοι εταίροι στις προσωπικές εταιρείες, οι διαχειριστές στις εταιρείες περιωρισμένης ευθύνης και στους συνεταιρισμούς και οι διευθύνοντες σύμβουλοι στις ανώνυμες εταιρείες και γενικά τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση στην ανώνυμη εταιρεία.
Άρθρο 30
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται: Οι διατάξεις των: - π.δ. 410/1994 (Α΄ 231) «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 91/497/ΕΟΚ, 91/498/ΕΟΚ (άρθρα 1, 4, 7) και 92/120/ΕΟΚ (άρθρα 2, 3 και 4) του Συμβουλίου», - π.δ. 291/1996 (Α΄ 201) «Υγειονομικοί όροι για την παραγωγή και εμπορία νωπού κρέατος πουλερικών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου», - π.δ. 181/1996 (Α΄ 136) «Υγειονομικός έλεγχος νωπών κρεάτων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 72/461/ΕΟΚ του Συμβουλίου» - π.δ. 599/1985 «Υγειονομικοί όροι που πρέπει να πληρούν τα νωπά κρέατα τα οποία αποστέλλονται από κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚ) ή εισάγονται από τρίτες χώρες στην Ελλάδα», - π.δ. 204/1996 (Α΄ 162) «Υγειονομικοί όροι που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα με βάση το κρέας και ορισμένα άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης στην εγχώρια παραγωγή και στις συναλλαγές της χώρας με άλλα κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚ) σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 92/5/ΕΟΚ (άρθρα 1 και 3), 92/45/ΕΟΚ (άρθρο 14 παρ. 3), 92/116/ΕΟΚ (άρθρο 1 παρ. 1), 92/188/ΕΟΚ (άρθρο 17 παρ. 2), 92/120/ΕΟΚ (άρθρα 1 και 2 παρ. 1) και άλλες διατάξεις», - π.δ. 306/1980 (Α΄ 86) «περί όρων τεμαχισμού νωπού κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού». - Υπουργική απόφαση 373410/1995 (Β΄ 579) «εισαγωγή τεμαχισμένων κρεάτων από ορισμένες τρίτες χώρες ή περιοχές αυτών». - τα άρθρα 19 και 20 του β.δ. 30 }11}6.12.1940 (Α΄ 419) «περί επιθεωρήσεως σφαγίων». - π.δ. 485/1985 (Α΄ 175) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 1124/1981 (Α΄ 277) «περί υγειονομικών όρων, τους οποίους πρέπει να πληρούν κρεατοσκευάσματα εισαγόμενα εις την Ελλάδα εκ κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 277/τ.Α΄/1981) και σφράγιση νωπών κρεάτων και άλλες διατάξεις, - π.δ. 162/1990 (Α΄ 60) «Όροι υγιεινής στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις παραγωγής γάλακτος και καθορισμός του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται η τήρηση του σημείου πήξης του νωπού γάλακτος σε συμμόρφωση προς την οδηγία 89/362/ΕΟΚ της Επιτροπής και την οδηγία 89/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», - π.δ. 851/1980 (Α΄ 212) περί ποιοτικής κατατάξεως και σημάνσεως των ωών, συστάσεως και λειτουργίας κέντρων ωοσκοπήσεως και συσκευασίας υγειονομικού και ποιοτικού ελέγχου αυτών και περί των προϊόντων των ωών. - π.δ. 443/1991 (Α΄ 163) «Προδιαγραφές υγείας και υγιεινής όσον αφορά την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων αυγών σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 89/437/ΕΟΚ και 89/662/ΕΟΚ (άρθρο 12 παρ. 8 και 13 παρ. 5) του Συμβουλίου», - π.δ. 412/1994 (Α΄ 232) «Υγειονομικοί όροι που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ζώντων δίθυρων μαλακίων και αλιευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 91/492/ΕΟΚ, 91/493/ΕΟΚ και 92/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου», - π.δ. 110/1999 (Α΄ 114) τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 412/1994 (Α΄ 232) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 97/61 του Συμβουλίου, - π.δ. 331/1997 (Α΄ 229) τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 412/1994 (Α΄ 232) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 95/71 του Συμβουλίου, - π.δ. 786/1978 (Α΄ 182) Περί της Κτηνιατρικής επιθεωρήσεως νωπών, κατεψυγμένων και λοιπών συντετηρημένων εδωδίμων αλιευμάτων, - π.δ. 290/1992 (Α΄ 148) τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 786/1978 Περί της Κτηνιατρικής επιθεωρήσεως νωπών, κατεψυγμένων και λοιπών συντετηρημένων εδωδίμων αλιευμάτων (Α΄ 182), - β.δ. 768/1968 «Περί όρων τεμαχισμού, αποψύξεως και επεξεργασίας κατεψυγμένων ιχθύων και επανακαταψύξεως αυτών» - β.δ. 258/1969 περί όρων αποψύξεως και επεξεργασίας νωπών και κατεψυγμένων μαλακίων και μαλακοστράκων και επανακαταψύξεως αυτών. - π.δ. 119/1997 (Α΄ 108) «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες νωπών κρεάτων πουλερικών σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 91/491/ΕΟΚ, 92/116/ΕΟΚ (άρθρο 2 παρ. 4) και 93/121/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 56/1995 (Α΄ 45) και 11/1995/ (Α΄ 5) σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 92/118/ΕΟΚ και 94/71/ΕΟΚ του Συμβουλίου», - π.δ. 11/1995 (Α΄ 5) «Υγειονομικοί όροι σχετικά με την παραγωγή και διάθεση στην αγορά του κρέατος των κουνελιών και του κρέατος των εκτρεφομένων θηραμάτων, τη θανάτωση των αγρίων θηραμάτων και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος αυτών, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 91/495/ΕΟΚ και 92/45/ΕΟΚ του Συμβουλίου», - π.δ. 56/1995 (Α΄ 45) «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου, περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊ­όντων με βάση το γάλα», - π.δ. 252/2002 (Π΄224) τροποποίησης συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 46/95 συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊ­όντων με βάση το γάλα, - π.δ. 289/1997 (Α΄ 210) «Περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά κιμάδων και παρασκευασμάτων κρέατος ως και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ/τος 11/1995 (Α΄ 5) σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 94/65/ΕΚ», - το παράρτημα ΙΙ του π.δ. 297/1997 (Α΄ 213) « καθορισμός των όρων υγειονομικού ελέγχου και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των π.δ. 243/1993 (Α΄ 107) και 420/1993 (Α΄ 179). - τα άρθρα 16, 17 και 18 του π.δ. 40/1977 (Α΄ 18) «περί την κτηνιατρικής επιθεωρήσεως των σφαγίων ζώων και προϊόντων ζωικής προελεύσεως».
2.  
  Μέχρι την έναρξη ισχύος των εκτελεστικών του παρόντος διατάγματος υπουργικών αποφάσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
Άρθρο 31 "Γενική εξουσιοδότηση"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικό θέμα ή θέματα τοπικού χαρακτήρα και τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 32 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α΄ 110), που προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. της 23.1.1936 (Α΄ 47) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παρ. 1 του ν.2637/1998 (Α΄ 200). β) Του άρθρου 1 παρ. 1,2,3,4 και 5 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34) όπως η παράγραφος 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (Α΄ 70), του άρθρου 4 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε τελευταία με το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) του άρθρου 3 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα όπως η νομοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ-132/11.10.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (Β΄ 1533).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 66/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/306176 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/306176 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/323936 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/323936 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/54477/2598 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/54477_2598 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/132 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/132 2004
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 1999/2732 1999
ΝΟΜΟΣ 2004/882 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/882 2004
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
ΝΟΜΟΣ 2014/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2014/248 2014
Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 91 / 497/ΕΟΚ, 91 /498/ΕΟΚ (άρθρα 1,4 και 7) και 92/120/ ΕΟΚ (άρθρα 2, 3 και 4) του Συμβουλίου 1994/410 1994
«Υγειονομικοί οροί σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος των κουνελιών και του κρέατος των εκτρεφομένων θηραμάτων, τη θανάτωση των αγρίων θηραμάτων και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος αυτών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 91[...]" 1995/11 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/56 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/56 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/327 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/327 1996
(1) Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/628/ΕΟΚ και 95/29/ΕΚ του Συμβουλίου. 1997/344 1997
Θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των μόσχων στις εκτροφές σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/629/ΕΟΚ και 97/2/ΕΚ του Συμβουλίου και εκτέλεση της απόφασης 97/182/ΕΚ της Επιτροπής. 1998/179 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/120 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/120 2000
Προστασία των ζώων στα εκτροφεία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/58/Ε.Κ. του Συμβουλίου και σε εκτέλεση της Απόφασης 2000/50/Ε.Κ. της Επιτροπής. 2001/374 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2003/215 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/215 2003
«Περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων», σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/74/Ε.Κ. του Συμβουλίου και 2002/4/ΕΚ της Επιτροπής. 2003/216 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις. 2009/3752 2009
Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφο­δίων και Εισροών και άλλες διατάξεις. 2011/3955 2011
Απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό τομέα, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/73/ΕΚ του Συμβουλίου (L. 219/40/14-8-2008) και εκτέλεση της απόφασης 2009/436/ΕΚ του Συμβουλίου (L. 145/43/10-6-2009). Τροπ[...]" 2010/115 2010
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 8[...]" 2012/8 2012
Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2014/107 2014
Ελάχιστες απαιτήσεις για την έγκριση σφαγείων μικρής δυναμικότητος σε ελληνικά νησιά με έκταση μικρότερη από εξακόσια τετραγωνικά χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 περ. α΄ υποπερ. ii του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004, και άλλες διατάξεις 2014/23 2014