Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης κατά τροποποίηση των διατάξεων των π.δ. 319/1995 (Α΄ - 174), 352/1995 (Α΄ - 187), 190/1996 (Α΄ - 153) και 380/1996 (Α΄ - 251).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του π. δ/τος 319/1995 (Α΄ - 174), αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Τις αδυναμίες εφαρμογής του προγράμματος εκπαίδευσης, την τυχόν ανεπάρκεια του διδακτικού προσωπικού, την καταλληλότητα των βιβλίων ή άλλων μέσων που προτείνονται ως εκπαιδευτικά βοηθήματα, τη συγγραφή, από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας ή ιδιώτες, εκπαιδευτικών βιβλίων ή άλλων εκπαιδευτικών βοηθημάτων, καθώς και την αναμόρφωση και προσαρμογή των εκπαιδευτικών βιβλίων και βοηθημάτων στις ανάγκες της εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση ενός από τα μέλη του
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 34 του π. δ/τος 319/1995 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Στους δοκίμους διδάσκονται κατ’ έτος σπουδών τα εξής μαθήματα.Α΄ ΕΤΟΣ Α΄ Μαθήματα με βαθμό.1.
3.  
  Η παράγραφος 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, αντικαθίσταται ως εξής: 3 Στους δοκίμους και των τεσσάρων τάξεων δύναται να αναπτύσσονται, υπό μορφή διαλέξεων, θέματα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, που διευρύνουν την εγκυκλοπαιδική τους μόρφωση, όπως θέματα ιστορίας της Αστυνομίας στην Ελλάδα, στρατιωτικής δικαιοσύνης, αγωγής του ελληνικού λόγου, τεχνικής επικοινωνίας με μέσα μαζικής επικοινωνίας, πολιτικής ιστορίας νεότερης Ελλάδος, πολιτικής οικονομίας, σύγχρονης διεθνούς πολιτικής, κοινωνιολογίας, σωφρονιστικής, διπλωματικής ιστορίας, χημείας τροφίμων, τοπογραφίας – σχεδιογραφίας, καθώς και άλλα επίκαιρα θέματα ενώ πραγματοποιούνται και αθλητικές δραστηριότητες Επίσης, δύναται να προγραμματίζονται επισκέψεις και εκδρομές σε χώρους υπηρεσιακού, αρχαιολογικού, επιστημονικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος
4.  
  Η παράγραφος 5 του ως άνω άρθρου, αντικαθίσταται ως εξής: 5 Με το γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο καταρτίζεται από το Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας, καθορίζονται η διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος και ο χρόνος διδασκαλίας για κάθε εξάμηνο Τα ωρολόγια προγράμματα καταρτίζονται από τη Σχολή
Άρθρο 2
1.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του π. δ/τος 352/1995 (Α΄ - 187), αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Υποβάλλει προτάσεις για τις αδυναμίες εφαρμογής του προγράμματος εκπαίδευσης, την τυχόν ανεπάρκεια του διδακτικού προσωπικού, την καταλληλότητα των βιβλίων ή άλλων μέσων που προτείνονται ως εκπαιδευτικά βοηθήματα, τη συγγραφή, από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας ή ιδιώτες, εκπαιδευτικών βιβλίων ή άλλων εκπαιδευτικών βοηθημάτων, καθώς και την αναμόρφωση και προσαρμογή των εκπαιδευτικών βιβλίων και βοηθημάτων στις ανάγκες της εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση ενός από τα μέλη του
2.  
  Το άρθρο 45 του ιδίου ως άνω π. δ/τος, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π. δ/τος 212/1998 (Α΄ - 170) και το άρθρο 4 του π.δ/τος 170/2006 (Α΄ - 182) , αντικαθίσταται ως εξής: 45 . 1 Στους δοκίμους αστυφύλακες διδάσκονται κατ’ έτος σπουδών τα παρακάτω μαθήματα 1ο ΕΤΟΣ Α΄ Μαθήματα με βαθμό 1 Αστυνομικό Δίκαιο. 2 Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο. 3 Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο. 4 Συνταγματικό Δίκαιο – Ανθρώπινα Δικαιώματα. 5 Στοιχεία Αστικού Δικαίου. 6 Εγκληματολογία. 7 Αστυνομία Δημόσιας Ασφάλειας. 8 Αστυνομία Τροχαίας. 9 Οπλοτεχνική – Σκοποβολή. 10 Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία – Σωματική Αγωγή. 11 Πληροφορική. 12 Ξένη Γλώσσα Β΄ Ενισχυτικά Μαθήματα χωρίς βαθμό 1 Κοινωνική και επαγγελματική αγωγή – Δεοντολογία – Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία. 2 Πρώτες Βοήθειες – Υγιεινή Προσωπικού. 3 Ψυχολογικά θέματα και προσεγγίσεις. 4 Ασκήσεις πυκνής τάξης. 2ο ΕΤΟΣ Α΄ Μαθήματα με βαθμό 1 Αστυνομικό Δίκαιο. 1 Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο. 2 Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο. 3 Στοιχεία Διοικητικού Δικαίου. 4 Πρακτική εφαρμογή ποινικών υποθέσεων. 5 Πρακτικές διαχείρισης αστυνομικών θεμάτων. 6 Ιατροδικαστική. 7 Επιστημονική Αστυνομία – Ανακριτική. 8 Αστυνομία Γενικής Αστυνόμευσης – Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι. 9 Οπλοτεχνική – Σκοποβολή. 10 Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία – Σωματική Αγωγή. 11 Πληροφορική. 12 Ξένη Γλώσσα Β΄ Ενισχυτικά Μαθήματα χωρίς βαθμό 1 Στοιχεία Κοινοτικού Δικαίου. 2 Στοιχεία Εργατικού Δικαίου. 3 Αστυνομία Κρατικής Ασφάλειας. 4 Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.). 5 Συναθροίσεις – Συγκεντρώσεις – Αστυνομικές Επιχειρήσεις. 6 Τεχνολογία Αστυνομικών Εφαρμογών. 2 Στους δοκίμους δύναται να αναπτύσσονται, υπό μορφή διαλέξεων, θέματα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, που διευρύνουν την εγκυκλοπαιδική τους μόρφωση, όπως θέματα εθνικού, θρησκευτικού, επιστημονικού, κοινωνικού, καλλιτεχνικού και πολιτιστικού περιεχομένου, κοινωνιολογίας, δημόσιας οικονομίας, ιστορίας της Αστυνομίας στην Ελλάδα, στρατιωτικής δικαιοσύνης, σωφρονιστικής, αγωγής του ελληνικού λόγου, τοπογραφίας – σχεδιογραφίας, καθώς και άλλα επίκαιρα θέματα ενώ πραγματοποιούνται και αθλητικές δραστηριότητες. 3 Με το γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο καταρτίζεται από το Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας, καθορίζονται η διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος και ο χρόνος διδασκαλίας για κάθε εξάμηνο, οι εκπαιδευτικές βολές, πρακτικές εφαρμογές, ασκήσεις, διαλέξεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές Τα ωρολόγια προγράμματα καταρτίζονται από τα οικεία Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων και εγκρίνονται από το Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων. 4 Για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία της ξένης γλώσσας οι δόκιμοι δύναται να εντάσσονται σε ξεχωριστή κατά επίπεδο γνώσεων ομάδα, σύμφωνα με την προτίμησή τους και με βάση υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλουν κατά την είσοδό τους στη Σχολή Για την ένταξη σε ομάδες επιπέδου γνώσης της ξένης γλώσσας λαμβάνονται υπόψη η προτίμηση του δοκίμου, οι τυχόν κατεχόμενοι τίτλοι σπουδών της ξένης γλώσσας και η εκτίμηση του καθηγητή για το επίπεδο των γνώσεών του Αλλαγή της ομάδας κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή δεν επιτρέπεται Κατ’ εξαίρεση, αλλαγή σε ομάδα διαφόρου επιπέδου γνώσεων δύναται να προτείνει μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου μόνο ο καθηγητής, εκτιμώντας τις δυνατότητες του δοκίμου σε σχέση με αυτές των άλλων δοκίμων της ιδίας ομάδας Επί της προτάσεως αυτής αποφασίζει οριστικά ο Διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων .
Άρθρο 3
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του π. δ/τος 190/1996 (Α΄ - 153) αντικαθίσταται ως εξής: Με το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, που καταρτίζεται από το Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας και εγκρίνεται με διαταγή του Προϊσταμένου του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζονται τα μαθήματα που περιλαμβάνει κάθε μία από τις ομάδες θεμάτων της προηγούμενης παραγράφου. Το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης κοινοποιείται στους σπουδαστές με την έναρξη της μετεκπαίδευσης .
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του π. δ/τος 190/1996, αντικαθίσταται ως εξής:
  Η αναλυτική ύλη των μαθημάτων που διδάσκονται, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, το πρόγραμμα εκπαίδευσης, ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη μετεκπαίδευση, καθορίζονται από το Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας και εγκρίνονται με διαταγή του Προϊσταμένου του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
3.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ως άνω π. δ/τος, αντικαθίσταται ως εξής: Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται σχετικό πρόγραμμα από το Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας, σε συνεργασία με τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, στο οποίο ορίζεται το αντικείμενο της μετεκπαίδευσης και η διάρκεια αυτής
4.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του ως άνω π. δ/τος, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Υποβάλλει προτάσεις για τις αδυναμίες εφαρμογής του προγράμματος μετεκπαίδευσης, την τυχόν ανεπάρκεια του διδακτικού προσωπικού, την καταλληλότητα των βιβλίων ή άλλων μέσων που προτείνονται ως εκπαιδευτικά βοηθήματα, τη συγγραφή, από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας ή ιδιώτες, εκπαιδευτικών βιβλίων ή άλλων εκπαιδευτικών βοηθημάτων, καθώς και την αναμόρφωση και προσαρμογή των εκπαιδευτικών βιβλίων και βοηθημάτων στις ανάγκες της εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση ενός από τα μέλη του
Άρθρο 4 ".Τροποποίηση διατάξεων π.δ.380/1996."
1.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του π. δ/τος 380/1996 (Α΄ - 251), αντικαθίσταται ως εξής:
 1. β. Τις αδυναμίες εφαρμογής του προγράμματος μετεκπαίδευσης, την τυχόν ανεπάρκεια του διδακτικού προσωπικού, την καταλληλότητα των βιβλίων ή άλλων μέσων που προτείνονται ως εκπαιδευτικά βοηθήματα, τη συγγραφή, από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας ή ιδιώτες, εκπαιδευτικών βιβλίων ή άλλων εκπαιδευτικών βοηθημάτων, καθώς και την αναμόρφωση και προσαρμογή των εκπαιδευτικών βιβλίων και βοηθημάτων στις ανάγκες της εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση ενός από τα μέλη του .
Άρθρο 5 ".Μεταβατικές διατάξεις."
1.  
  Οι δόκιμοι υπαστυνόμοι και αστυφύλακες που εισήχθησαν στις αντίστοιχες Σχολές πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος εξακολουθούν να διδάσκονται, καθ΄ όλα τα έτη σπουδών τους, τα μαθήματα που προβλέπονται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 του π.δ/τος 319/1995 και στο άρθρο 45 του π.δ/τος 352/1995 αντιστοίχως, ως οι διατάξεις αυτές ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους από τα άρθρα 1 παράγραφος 2 και 2 παράγραφος 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
Άρθρο 6 ".΄Εναρξη ισχύος."
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.Αθήνα, 30 Απριλίου 2007 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1, περίπτ. α΄, στ΄ και ζ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄-152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α΄ - 49).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 4, 3 παρ. 4 και 5 παρ. 4 του ν.2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ - 122).
 • Τις διατάξεις του π.δ/τος 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση των κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄ - 36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ - 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ - 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 όμοια (Β΄ - 204).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 77/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. 1995/319 1995
Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων. 1995/352 1995
Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα. 1996/190 1996
Οργανισμός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. 1996/380 1996
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄- 187). 1998/212 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικούπροσωπικού. 2010/84 2010