Αναδιοργάνωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) και τροποποίηση του π.δ. 203/2000 (Α΄ 183).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τα άρθρα 2, 3 και 4 του π.δ. 203/2000 αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 2Σύσταση Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)"
1.  
  Στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών συνιστώνται τρεις (3) Ειδικές Αποκεντρωμένες Τελωνειακές Υπηρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Αττικής», «Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Θεσσαλονίκης» και «Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Πάτρας» αντίστοιχα, υπαγόμενες στον Υπουργό, ο οποίος τις διοικεί δια της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.).
2.  
  Οι ΕΛ.Υ.Τ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2960/2001 – Α΄ 265 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), χειρίζονται θέματα εσωτερικού και εκ των υστέρων ελέγχου, με σκοπό την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την υποστήριξη του υγιούς εμπορίου, τη διαφύλαξη της ασφάλειας, την προστασία των πολιτών, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τελωνειακών διαδικασιών και την πληροφόρηση της Υπηρεσίας για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας.
3.  
  Η κατά τόπον αρμοδιότητα των ΕΛ.Υ.Τ. ορίζεται ως εξής:.
 1. Η ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, με έδρα στην περιοχή του νομού Αττικής, ασκεί τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές της, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος, στην περιοχή των Νομαρχιών Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, καθώς και των νομών Βοιωτίας, Δωδεκανήσου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ηρακλείου, Κυκλάδων, Λασιθίου, Λέσβου, Ρεθύμνης, Σάμου, Φθιώτιδας, Χανίων και Χίου, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις των επόμενων άρθρων του παρόντος.
 2. Η ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής δύναται να ασκεί τις ανωτέρω αρμοδιότητες σε ολόκληρη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τη συναρμόδια ΕΛ.Υ.Τ., εφόσον πρόκειται να διενεργήσει ελέγχους στην περιοχή της κατά τόπον αρμοδιότητας της τελευταίας.
 3. Συντονίζει δε τόσο τους ελέγχους που εκτείνονται και πέραν της κατά τόπον αρμοδιότητας μιας ΕΛ.Υ.Τ., όσον και την κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου από τις ΕΛ.Υ.Τ.
 4. Η ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης, με έδρα την ομώνυμη πόλη, ασκεί τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές της, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 4 του παρόντος, στην περιοχή των νομών Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φλώρινας και Χαλκιδικής, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις των επόμενων άρθρων του παρόντος.
 5. Ειδικότερα για τους Νομούς Έβρου, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης οι αρμοδιότητες της ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης, μόνο για τους εκ των υστέρων ελέγχους, ασκούνται από το Τμήμα Ζ΄ - Εκ των Υστέρων Ελέγχου που έχει έδρα στην Αλεξανδρούπολη.
 6. Το Τμήμα αυτό δύναται να συμμετέχει, μετά από έγγραφη εντολή του Προϊσταμένου της ανωτέρω ΕΛ.Υ.Τ. και σε ελέγχους (της αρμοδιότητάς του) σε όλη τη χωρική της αρμοδιότητα.
 7. Η ΕΛ.Υ.Τ. Πάτρας, με έδρα την ομώνυμη πόλη, ασκεί τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές της, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 4 του παρόντος, στην περιοχή των νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Λευκάδας, Μεσσηνίας, Πρέβεζας και Φωκίδας, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις των επόμενων άρθρων του παρόντος.
 8. Ειδικότερα για τους Νομούς ΄Αρτας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Ιωαννίνων, Λευκάδας και Πρέβεζας οι αρμοδιότητες της ΕΛ.Υ.Τ. Πάτρας ασκούνται, μόνο για τους εκ των υστέρων ελέγχους, από το Τμήμα Ζ΄ - Εκ των Υστέρων Ελέγχου που έχει έδρα στην Ηγουμενίτσα.
 9. Το Τμήμα αυτό δύναται να συμμετέχει, μετά από έγγραφη εντολή του Προϊσταμένου της ανωτέρω ΕΛ.Υ.Τ. και σε ελέγχους (της αρμοδιότητάς του) σε όλη τη χωρική της αρμοδιότητα.
4.  
  Οι ΕΛ.Υ.Τ., για την επίτευξη της αποστολής τους, επιτρέπεται να λειτουργούν και, πέραν του προβλεπόμενου για τις Δημόσιες Υπηρεσίες κανονικού ωραρίου, όλο το εικοσιτετράωρο, καθώς και τις εξαιρέσιμες και αργίες, με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού (άρθρο 5 του ν. 2960/2001-Α΄ 265).
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 6 του π.δ. 203/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 6
  1.  
   Προϊσταμένων – Τελικέςκαι μεταβατικές διατάξεις
  2.  
   Στα Τμήματα των ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, Θεσσαλονίκης και Πάτρας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ ή, ελλείψει αυτών, ΔΕ Τελωνειακών ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων, οι οποίοι επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ν. 3260/2004 (Α΄ 151).
  3.  
   Στο Τμήμα Δ΄ - Ανάλυσης Κινδύνου της Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνείων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ν. 3260/2004.
  4.  
   Οι διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ/τος 203/2000 (Α΄ 183) καταργούνται.
  5.  
   Οι ενιαύσιοι λογαριασμοί διαχείρισης παραστατικών εγγράφων, βιβλίων και λοιπών στοιχείων, καθώς και οι εκθέσεις λειτουργίας των τελωνειακών αρχών συντάσσονται απ΄ αυτές για κάθε οικονομικό έτος και αποστέλλονται στη ΔΙ.Ε.Τ.Α., στην αρμόδια Οικονομική Επιθεώρηση, καθώς και στην αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και οδηγίες.
  6.  
   Η παράγραφος 14 του άρθρου 7 του π.δ. 89/1991 (Α΄ 39), η οποία αφορά την αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνείων για έρευνα υποθέσεων που αποστέλλονται από άλλες Τελωνειακές Διοικήσεις, στα πλαίσια της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, καταργείται και αναριθμούνται ανάλογα οι επόμενες παράγραφοι.
  7.  
   Η ετήσια ειδική έκθεση του άρθρου 11 του ΚΑΝ ΕΚ 2090/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών, συντάσσεται από την Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών (άρθρο 21 π.δ. 284/1988, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ της 1ης Μαΐου κάθε έτους.
  8.  
   Η έναρξη λειτουργίας των Τμημάτων που συνιστώνται δια του παρόντος διατάγματος καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 1828/1989 (Α΄ 2), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 19 παρ. 3 του ν. 2443/1996 (Α΄ 265).
Άρθρο 3
1.  
  Η ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής διαρθρώνεται ως εξής:. Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 1. Τμήμα Α΄:
 2. Γενικών Θεμάτων
 3. Τμήμα Β΄:
 4. Αξιολόγησης Διαδικασιών
 5. Τμήμα Γ΄:
 6. Εκ των Υστέρων Ελέγχου
 7. Τμήμα Δ΄:
 8. Εκ των Υστέρων Ελέγχου
 9. Τμήμα Ε΄:
 10. Εκ των Υστέρων Ελέγχου
 11. Τμήμα ΣΤ΄:
 12. Λογιστικών Ελέγχων Τελωνειακών Εισπράξεων
 13. Τμήμα Ζ΄:
 14. Νομικής Υποστήριξης
 15. Τμήμα Η΄:
 16. Ανάλυσης Κινδύνου
 17. Τμήμα Θ΄:
 18. Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής.
 19. Τα Τμήματα Β΄ - Αξιολόγησης Διαδικασιών, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ - Εκ των Υστέρων Ελέγχου, καθώς και Η΄ Ανάλυσης Κινδύνου αποτελούν την Υποδιεύθυνση, η οποία χειρίζεται θέματα επεξεργασίας και αξιοποίησης των πληροφοριών, καθώς και συντονισμού των ελέγχων.
2.  
  Οι αρμοδιότητες της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως:.
 1. Τμήμα Α΄ - Γενικών Θεμάτων Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη, χειρισμός θεμάτων προσωπικού, μισθοδοσίας, προϋπολογισμού και προμηθειών της ΕΛ.Υ.Τ. Έλεγχος της κίνησης, συντήρησης, επισκευής και εφοδιασμού των υπηρεσιακών οχημάτων και λοιπών μέσων ελέγχου και πληροφόρησης.
 2. Διαχείριση ναρκωτικών ουσιών που χορηγούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς των υπαλλήλων και των σκύλων – ανιχνευτών των Τελωνείων της κατά τόπον αρμοδιότητας της ΕΛ.Υ.Τ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2443/1996.
 3. Μέριμνα για τη φύλαξη των κατασχεθέντων σε κατάλληλους χώρους της ΕΛ.Υ.Τ. ή την ανάθεση της φύλαξης αυτών σε Τελωνείο της κατά τόπον αρμοδιότητάς της που διαθέτει κατάλληλο χώρο, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και παράδοση αυτών στην αρμόδια για τη διαχείριση αζητήτων Υπηρεσία.
 4. Συνδρομή στα Τελωνεία για το χειρισμό υποθέσεων που εκτείνονται πέραν της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους.
 5. Χειρισμός κάθε άλλου θέματος, συναφούς με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου Τμήματος αυτής.
 6. Τμήμα Β΄ - Αξιολόγησης Διαδικασιών Δειγματοληπτικός έλεγχος στους χώρους τελωνισμού με βάση τις διασαφήσεις και λοιπά παραστατικά έγγραφα, βιβλία και στοιχεία, καθώς και του τρόπου φόρτωσης και συσκευασίας των εισαγόμενων και εξαγόμενων εμπορευμάτων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προβλεπόμενων, από την ισχύουσα νομοθεσία, διαδικασιών που εφαρμόζονται από τα Τελωνεία.
 7. Έλεγχος των διασαφήσεων και λοιπών παραστατικών εγγράφων, βιβλίων και στοιχείων δια του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.).
 8. Έλεγχος της ορθής εφαρμογής από τα Τελωνεία της νομοθεσίας που αφορά τους ιδίους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
 9. Παρακολούθηση και αξιολόγηση του τρόπου διεξαγωγής και της αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων από τα Τελωνεία φυσικών ελέγχων, συμπεριλαμβανόμενων των φυσικών ελέγχων και ελέγχων υποκατάστασης για τα επιδοτούμενα εξαγόμενα γεωργικά προϊόντα, καθώς και των εκ των υστέρων ελέγχων, που διενήργησαν οι Τελωνειακές αυτές Αρχές.
 10. Δειγματοληπτικός έλεγχος των πάσης φύσεως πιστοποιητικών κυκλοφορίας και καταγωγής, έλεγχος της νομιμότητας και της ορθής τήρησης των σχετικών κανόνων.
 11. Δειγματοληπτικός έλεγχος της ακρίβειας των στοιχείων των πιστοποιητικών ταξινόμησης αυτοκινήτων – οχημάτων.
 12. Έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων με βάση το ν. 2861/1954 «περί μέτρων ενισχύσεως της εξαγωγικής βιομηχανίας και άλλων προϊόντων» (Α΄ 117).
 13. Έλεγχος της ορθής τήρησης από τα Τελωνεία των διαδικασιών του άρθρου 6 της Ε. 2589/960/Β0034/1082005 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
 14. Ε. 2200/600/1.7.1994 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 547/13.7.1994) περί ρύθμισης διαδικασιών παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας και ελέγχου των προδρόμων ουσιών παρασκευής ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών» (Β΄ 1157) και παρακολούθηση της συχνότητας και αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων απ΄ αυτά ελέγχων.
 15. Συλλογή αποδεικτικού υλικού, λήψη καταθέσεων, απολογιών, διενέργεια προανακριτικών πράξεων, καταμήνυση των διαπιστούμενων παραβάσεων στον αρμόδιο Εισαγγελέα και εκπροσώπηση της Υπηρεσίας στα δικαστήρια επί μηνυομένων υποθέσεων.
 16. Διαβίβαση στο Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και στο Τμήμα Ανάλυσης Κινδύνου όλων των εκθέσεων ελέγχου.
 17. Τμήματα Γ΄, Δ΄ και Ε΄ - Εκ των Υστέρων Ελέγχου Έλεγχος εκ των υστέρων της ακρίβειας των στοιχείων των τελωνειακών παραστατικών, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Τελωνειακού Κοινοτικού Κώδικα, για εμπορεύματα οποιουδήποτε τελωνειακού καθεστώτος για τα οποία εφαρμόσθηκαν απλουστευμένες ή μη διαδικασίες.
 18. Έλεγχος εκ των υστέρων της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών, διατυπώσεων, απαγορεύσεων και περιορισμών, που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική τελωνειακή νομοθεσία.
 19. Έλεγχος εκ των υστέρων των πιστοποιητικών κυκλοφορίας (ΕUR 1, ΑΤR), πιστοποιητικών αντικατάστασης (ΕUR 1, FΟRΜ Α, ΑΤR) και δηλώσεων καταγωγής επί τιμολογίων ή άλλων εμπορικών εγγράφων, που εκδόθηκαν από Ελληνικές Τελωνειακές Αρχές στα πλαίσια των προτιμησιακών συμφωνιών της Ε.Ε. με τρίτες χώρες, των συμφωνιών τελωνειακής ένωσης και των αυτόνομων συστημάτων παροχής από την Ε.Ε. δασμολογικών προτιμήσεων.
 20. Έλεγχος στις εταιρείες στα πλαίσια της εφαρμογής των άρθρων 4 - 9 και 18 του Κανονισμού 515/1997, συμμετοχή σε αποστολές ελέγχων σε τρίτες χώρες, στα πλαίσια του άρθρου 20 του ανωτέρω Κανονισμού, με έγκριση και συνδρομή της Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνείων.
 21. Έλεγχοι, στα πλαίσια του άρθρου 6 του Κανονισμού 595/1991, για τη διακρίβωση της αποτελεσματικότητας ή μη των σχετικών διατάξεων της τελωνειακής και συναφούς νομοθεσίας.
 22. Έλεγχοι για τη διακρίβωση της διάπραξης ή μη παραβάσεων στα πλαίσια διμερών συμφωνιών της χώρας μας με τρίτες χώρες ή πρωτοκόλλων αμοιβαίας συνδρομής της Ε.Ε. ή κρατών – μελών αυτής με τρίτες χώρες.
 23. Σύνταξη έκθεσης για τη διερεύνηση των σχετικών αντιλαθρεμπορικών φακέλων στα πλαίσια της αμοιβαίας συνδρομής (φάκελοι Α.Μ.), που περιέρχονται για έρευνα στην Υπηρεσία αυτή και διαβίβασή της στη Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων.
 24. Σύνταξη δελτίου παρατυπίας στα πλαίσια του άρθρου 17 του Κανονισμού 515/1997 και διαβίβασή του στη Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων.
 25. Κοινοποίηση των εκθέσεων με διαπιστώσεις σχετικών παραβάσεων στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) και στα αρμόδια Ελεγκτικά Κέντρα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
 26. Συλλογή αποδεικτικού υλικού, λήψη καταθέσεων, απολογιών, διενέργεια προανακριτικών πράξεων, καταμήνυση των διαπιστούμενων παραβάσεων στον αρμόδιο Εισαγγελέα και εκπροσώπηση της Υπηρεσίας στα δικαστήρια επί μηνυομένων υποθέσεων.
 27. Διαβίβαση στο Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και στο Τμήμα Ανάλυσης Κινδύνου όλων των εκθέσεων ελέγχου.
 28. Τμήμα ΣΤ΄ - Λογιστικών Ελέγχων Τελωνειακών Εισπράξεων Παραλαβή των συγκεντρωτικών καταστάσεων των ιδίων πόρων της Ε.Ε. που υποβάλλονται από τις Τελωνειακές Περιφέρειες, λογιστικός έλεγχος αυτών, κατάρτιση και αποστολή αντίστοιχων συγκεντρωτικών καταστάσεων όλης της Επικράτειας στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
 29. Έλεγχος των αποσπασμάτων των Βιβλίων Τελωνειακών Εισπράξεων, που αποστέλλονται από τα Τελωνεία, θεώρησή τους και αποστολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Τελωνείο Αποστολής.
 30. Δειγματοληπτικός διαχειριστικός έλεγχος στο Τελωνείο των παραστατικών ως προς την καταχώρηση του χρηματικού ποσού και του αντίστοιχου αποδεικτικού είσπραξης.
 31. Παραλαβή αντιγράφου του Ειδικού Ενιαυσίου Λογαριασμού Παραστατικών Εγγράφων, για κάθε οικονομικό έτος, των Τελωνειακών Αρχών που υπάγονται στην κατά τόπον αρμοδιότητά της.
 32. Μέριμνα για εκτύπωση, παραλαβή, φύλαξη και εφοδιασμό όλων των Τελωνείων της χώρας με στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων είσπραξης «Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών».
 33. Διαβίβαση στο Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και στο Τμήμα Ανάλυσης Κινδύνου όλων των εκθέσεων ελέγχου.
 34. Τμήμα Ζ΄ - Νομικής Υποστήριξης Υποστήριξη επί νομικών θεμάτων που παρουσιάζονται στη Διεύθυνση και, εφόσον το ζητήσουν, στις λοιπές ΕΛ.Υ.Τ. Επεξεργασία των εκθέσεων ελέγχου που διαβιβάζονται από τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης, καθώς και αποστολή αυτών στα αρμόδια Τελωνεία για τον περαιτέρω χειρισμό και την ενδεχόμενη έκδοση από αυτά των οικείων καταλογιστικών πράξεων.
 35. Τήρηση αρχείου δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί υποθέσεων της Διεύθυνσης, καθώς και της συναφούς νομολογίας.
 36. Τμήμα Η΄ - Ανάλυσης Κινδύνου Συγκέντρωση και επεξεργασία με τη μέθοδο ανάλυσης κινδύνου των πάσης φύσεως πληροφοριών, που περιέρχονται στη Διεύθυνση, για διενέργεια σχετικών ελέγχων.
 37. Συνεργασία με το Τμήμα Δ΄ - Ανάλυσης Κινδύνου της Δεύθυνσης Ελέγχου Τελωνείων, που συνιστάται με το άρθρο 5 του παρόντος π. διατάγματος.
 38. Εφαρμογή των «Μνημονίων Συνεργασίας» με τους οικονομικούς φορείς για την ανταλλαγή πληροφοριών ή στοιχείων, με σκοπό τη διευκόλυνση των τελωνειακών ελέγχων για την προστασία και ανάπτυξη του υγιούς εμπορίου.
 39. Συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο.
 40. Συγκέντρωση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πάσης φύσεως ελέγχων που διενεργεί η ΕΛ.Υ.Τ. και γνωστοποίησή τους στη Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων και στις λοιπές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., κατά λόγο αρμοδιότητας, με τη συμπλήρωση εξαμήνου.
 41. Σύνταξη ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των ελέγχων, οι οποίοι διενεργήθηκαν από όλες τις Τελωνειακές Αρχές της Επικράτειας, στο καθεστώς της εξαγωγής γεωργικών προϊόντων που δικαιούνται επιστροφών και ενημέρωση της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών και της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. του Υπ.Ο.Ο.
 42. Τμήμα Θ΄ - Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής Μελέτη και διεκπεραίωση αιτημάτων έρευνας από και προς τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τρίτες χώρες για επαλήθευση των προτιμησιακών πιστοποιητικών καταγωγής, των φορολογικών, τελωνειακών και εμπορικών στοιχείων στο πλαίσιο της Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής και του ισχύοντος κατά περίπτωση νομικού πλαισίου, επί τελωνειακών θεμάτων.
 43. Τήρηση αρχείου των Κοινοτικών Κανονισμών και Οδηγιών, καθώς και διμερών ή πολυμερών Συμφωνιών που αφορούν θέματα Διοικητικής Συνεργασίας.
3.  
  Το Τμήμα Ε΄ - Εκ των Υστέρων Ελέγχου της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, επιλαμβανόμενο κυρίως ελέγχων όλων των καθεστώτων διαμετακόμισης, καθώς και τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Διεκπεραίωση αντιτύπων «5» των δηλώσεων «Τ» της κοινοτικής διαμετακόμισης και των δελτίων έρευνας, για όλη την Επικράτεια. Συνδρομή στις Τελωνειακές Αρχές για την εξόφληση και διενέργεια έρευνας αναφορικά με το καθεστώς της διακίνησης των εμπορευμάτων με δελτία ΤΙR και ΑΤΑ, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Συντονισμό των ενεργειών σχετικά με τις παραβάσεις ή παρατυπίες που αφορούν τα δελτία ΤΙR και ΑΤΑ, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Συνεργασία για την εφαρμογή των ανωτέρω με τις Τελωνειακές Αρχές και Τελωνειακές Διοικήσεις, Εγγυοδοτικούς Οργανισμούς και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.
4.  
  Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης αναπληρώνει τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αυτού, εποπτεύει τα Τμήματα που υπάγονται στην Υποδιεύθυνση και κατευθύνει τους Προϊσταμένους αυτών. Ειδικότερα συντονίζει τις ενέργειες των Τμημάτων αυτών και προσυπογράφει τις εκθέσεις ελέγχου, πριν από την τελική θεώρησή τους από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
5.  
  Η ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής προγραμματίζει, οργανώνει και συντονίζει το έργο όλων των ΕΛ.Υ.Τ.
Άρθρο 4
1.  
  Οι ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης και Πάτρας διαρθρώνονται σε Τμήματα ως εξής: i) ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης.
 1. Τμήμα Α΄:
 2. Γενικών Θεμάτων και Νομικής Υποστήριξης
 3. Τμήμα Β΄:
 4. Ανάλυσης Κινδύνου
 5. Τμήμα Γ΄:
 6. Αξιολόγησης Διαδικασιών
 7. Τμήμα Δ΄:
 8. Εκ των Υστέρων Ελέγχου
 9. Τμήμα Ε΄:
 10. Εκ των Υστέρων Ελέγχου
 11. Τμήμα ΣΤ΄:
 12. Εκ των Υστέρων Ελέγχου
 13. Τμήμα Ζ΄:
 14. Εκ των Υστέρων Ελέγχου (έδρα:
 15. Αλεξανδρούπολη)
 16. Τμήμα Η΄:
 17. Λογιστικών Ελέγχων Τελωνειακών Εισπράξεων
2.  
  Οι αρμοδιότητες των ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης και Πάτρας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων τους ως εξής:.
 1. Τμήμα Α΄ - Γενικών Θεμάτων και Νομικής Υποστήριξης Το Τμήμα αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος π. διατάγματος για το Τμήμα Α΄ - Γενικών Θεμάτων της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, καθώς και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 2. Επεξεργασία των εκθέσεων ελέγχου που διαβιβάζονται από τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης, καθώς και αποστολή αυτών στα αρμόδια Τελωνεία για τον περαιτέρω χειρισμό και την ενδεχόμενη έκδοση από αυτά των οικείων καταλογιστικών πράξεων.
 3. Τήρηση αρχείου δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί υποθέσεων της Διεύθυνσης, καθώς και της συναφούς νομολογίας.
 4. Τμήμα Β΄ Ανάλυσης Κινδύνου Το Τμήμα αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος π. διατάγματος για το Τμήμα Η΄ Ανάλυσης Κινδύνου της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, εκτός του τελευταίου εδαφίου της ανωτέρω περίπτωσης.
 5. Η ετήσια έκθεση αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των ελέγχων, οι οποίοι διενεργήθηκαν από τις τελωνειακές αρχές αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, στο καθεστώς της εξαγωγής γεωργικών προϊόντων που δικαιούνται επιστροφών, διαβιβάζεται στο Τμήμα Η΄ - Ανάλυσης Κινδύνου της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής.
 6. Τμήμα Γ΄ - Αξιολόγησης Διαδικασιών Το Τμήμα αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος π. διατάγματος για το Τμήμα Β΄ - Αξιολόγησης Διαδικασιών της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, εκτός του τελευταίου εδαφίου της ανωτέρω περίπτωσης.
 7. Όλες οι εκθέσεις ελέγχου διαβιβάζονται στο Τμήμα Γενικών Θεμάτων και Νομικής Υποστήριξης και στο Τμήμα Ανάλυσης Κινδύνου.
 8. Τμήματα Δ΄, Ε΄ ΣΤ΄ και Ζ΄ - Εκ των Υστέρων Ελέγχου Τα Τμήματα αυτά ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος για τα Τμήματα Γ΄, Δ΄ και Ε΄ - Εκ των Υστέρων Ελέγχου της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, εκτός του τελευταίου εδαφίου της ανωτέρω περίπτωσης.
 9. Όλες οι εκθέσεις ελέγχου διαβιβάζονται στο Τμήμα Γενικών Θεμάτων και Νομικής Υποστήριξης και στο Τμήμα Ανάλυσης Κινδύνου.
 10. Τμήμα Η΄ - Λογιστικών Ελέγχων Τελωνειακών Εισπράξεων Έλεγχος των αποσπασμάτων των Βιβλίων Τελωνειακών Εισπράξεων, που αποστέλλονται από τα Τελωνεία, θεώρησή τους και αποστολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Τελωνείο Αποστολής.
 11. Δειγματοληπτικός διαχειριστικός έλεγχος στο Τελωνείο των παραστατικών ως προς την καταχώρηση του χρηματικού ποσού και του αντίστοιχου αποδεικτικού είσπραξης.
 12. Παραλαβή αντιγράφου του Ειδικού Ενιαυσίου Λογαριασμού Παραστατικών Εγγράφων, για κάθε οικονομικό έτος, των Τελωνειακών Αρχών που υπάγονται στην κατά τόπον αρμοδιότητά της.
 13. Διαβίβαση στο Τμήμα Γενικών Θεμάτων και Νομικής Υποστήριξης και στο Τμήμα Ανάλυσης Κινδύνου όλων των εκθέσεων ελέγχου.
3.  
  Τα Τμήματα Ε΄ - Εκ των Υστέρων Ελέγχου των ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης και Πάτρας ασκούν τις αρμοδιότητες της περίπτωσης δ΄ της προηγουμένης παραγράφου, επιλαμβανόμενα κυρίως ελέγχων των καθεστώτων διαμετακόμισης.».
 • Τις διατάξεις α) του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107). β) του άρθρου 26 παρ. 5 του ν. 2579/1998 «Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31) και γ) του άρθρου 90 παρ. 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο «πρώτο» του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας «για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 όμοιά της απόφαση (Β΄ 1284).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ποσού πεντακοσίων ογδόντα πέντε (585) € για το οικονομικό έτος 2006 και δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (2.340) € για κάθε επόμενο έτος, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις εξόδων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδικός Φορέας 23110 Κ.Α.Ε. 0215).
 • Την υπ’ αριθμ. 318/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/2200/600 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2200_600 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ1_2_6139 2004
ΝΟΜΟΣ 1954/2861 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2861 1954
ΝΟΜΟΣ 1989/1828 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1828 1989
ΝΟΜΟΣ 1991/595 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/595 1991
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις. 1996/2443 1996
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 1997/515 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/515 1997
Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 1998/2579 1998
Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας 2001/2960 2001
Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης. 2004/3260 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/284 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/89 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/203 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/203 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία