Ίδρυση Παραρτήματος και Τμήματος Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. στο Διδυμότειχο, καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτού, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του και σύσταση θέσεων προσωπικού Τ.Ε.Ι.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση Παραρτήματος και Τμήματος"
1.  
  Ιδρύεται Παράρτημα του Τ.Ε.Ι. Καβάλας στο Διδυμότειχο, στο οποίο ιδρύεται και εντάσσεται Τμήμα Νοσηλευτικής. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του παραπάνω Τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων σπουδαστών ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008.
Άρθρο 2 "Περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος"
1.  
  Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος της Νοσηλευτικής καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Νοσηλευτικής. Αποστολή του Τμήματος είναι η δημιουργία νοσηλευτών γενικών φροντίδων, οι οποίοι να είναι ικανοί να προστατεύουν, να διατηρούν και να αποκαθιστούν την υγεία των ατόμων, ή την αυτονομία των φυσικών και διανοητικών λειτουργιών τους, λαμβάνοντες υπόψη την προσωπικότητα κάθε ατόμου, καθώς και τα ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και πρακτικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν αποτελεσματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις και κλινική άσκηση σε διάφορα ιδρύματα και φορείς της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας φροντίδας Υγείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης σεμινάρια και επισκέψεις σε χώρους άμεσα σχετιζόμενους με το αντικείμενο σπουδών (ειδικά σχολεία, βιομηχανίες, κοινοτικούς οργανισμούς). Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής, που αποσκοπούν στην απόκτηση βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, μαθήματα ειδικής υποδομής, τα οποία αποτελούν τη βάση της Νοσηλευτικής επιστήμης, μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών. Στο τελευταίο εξάμηνο προβλέπεται η διεκπεραίωση της πρακτικής άσκησης και η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
Άρθρο 3 "Όργανα Διοίκησης"
1.  
  α. Το Τμήμα που ιδρύεται με το άρθρο 1 του παρόντος διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 2916/2001, για όλα τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του. β. Κατ’ εξαίρεση και, μέχρι να εκλεγούν όργανα διοίκησης στο νέο Τμήμα, ισχύουν κατά παρέκκλιση οι ακόλουθες ρυθμίσεις: i) Με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Καβάλας ορίζεται μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. ή μέλος Ε.Π. άλλου Τ.Ε.Ι., ως Προϊστάμενος του Τμήματος, με θητεία μέχρι τη λήξη του επόμενου από τον ορισμό ακαδημαϊκού έτους. Αν ορίζεται μέλος Ε.Π. άλλου Τ.Ε.Ι., τότε απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. αυτού. ii) Με όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται η θητεία του Προϊσταμένου που διορίζεται κατά το προηγούμενο εδάφιο και μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος που ιδρύεται με το παρόν και, ειδικότερα, μέχρι να εκλεγεί και να αναλάβει καθήκοντα ο νέος Προϊστάμενος του Τμήματος. Η θητεία του Προϊσταμένου που θα εκλεγεί κατά τα ανωτέρω λήγει τον ίδιο χρόνο που λήγει και η θητεία των Προϊσταμένων Τμημάτων των λοιπών ΤΕΙ της χώρας που έχουν εκλεγεί στις καθορισμένες εκλογές. iii) Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος του άρθρου 1 και, οπωσδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος, το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. κινεί τις διαδικασίες εκλογής Προϊσταμένου Τμήματος και συγκρότησης των λοιπών οργάνων του Τμήματος. Αν το διδακτικό έτος έχει λήξει, η πιο πάνω προθεσμία αρχίζει από την έναρξη του νέου διδακτικού έτους. iν) Μέχρι να εκλεγούν και να συγκροτηθούν τα ατομικά και συλλογικά όργανα κατά τα ανωτέρω, το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. ασκεί και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος, εκτός από τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου του Τμήματος. ν) Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος του άρθρου 1, οι κενές θέσεις Ε.Π. του Τμήματος προκηρύσσονται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Η εκλογή μελών Ε.Π. γίνεται από πενταμελή εκλεκτορικά σώματα, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα εκλεκτορικά αυτά σώματα συγκροτούνται από μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ανάλογης βαθμίδας και ειδικότητας και, αν δεν υπάρχουν, και από μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων ανάλογης βαθμίδας και συναφούς γνωστικού αντικειμένου, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 4 "Σύσταση Θέσεων"
1.  
  Συνιστώνται για το Τμήμα Νοσηλευτικής του Παραρτήματος Διδυμοτείχου του ΤΕΙ Καβάλας οι ακόλουθες θέσεις προσωπικού: Α. Θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) α) Καθηγητών 3 θέσεις β) Αναπληρωτών Καθηγητών 2 θέσεις γ) Επίκουρων Καθηγητών 2 θέσεις δ) Καθηγητών Εφαρμογών 3 θέσεις Β. Θέσεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) α) Κατηγορίας Π.Ε. Κλάδος Διοικητικός - Οικονομικός 1 θέση β) Κατηγορίας Τ.Ε. Κλάδος Διοικητικός - Λογιστικός 1 θέση γ) Κατηγορίας Δ.Ε. Κλάδος Διοικητικών - Γραμματέων 1 θέσηδ) Κατηγορίας Υ.Ε. Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού 1 θέση Γ. Θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού: 1 θέση Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων Διοικητικού Προσωπικού είναι τα προβλεπόμενα από το π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39), όπως ισχύει.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α΄ 173), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α΄ 152), και του άρθρου 71 παρ. 7 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167). β) Του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. α΄, β΄, και θ΄ του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α΄ 78) και του άρθρου 13 παρ. 49 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ Α΄ 141). γ) Του άρθρου 1, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ. 3 περ. ββ΄ του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α΄ 152), και του άρθρου 5 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ Α΄ 114). δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). ε) Του άρθρου 1 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ Α΄ 260). στ) Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/24.3.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 527), όπως τροποποιήθηκε με την 17398/2005 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1284). ζ) Της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 όμοια (ΦΕΚ Β΄ 204). η) Της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 (ΦΕΚ Β΄ 608) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». θ) Της υπ’ αριθμ. Φ908/20857α/Η/28.2.2005 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί συγκρότησης του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, η οποία ελήφθη στη συνεδρίαση της 3/16.3.2006.
 • Τη γνώμη της Συνελεύσεως του Τ.Ε.Ι. Καβάλας (2/2.10.2003).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος προκαλείται: α) Εφάπαξ συνολική δαπάνη ύψους 350.000 ευρώ περίπου, από την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία του ιδρυόμενου Τμήματος. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Π.Δ.Ε και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Γ΄ Κ.Π.Σ. για τις υποδομές αιθουσών διδασκαλίας κ.λ.π. β) Ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 135.000 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2007 και 405.000 ευρώ περίπου, για καθένα από τα οικονομικά έτη 2008 και εξής, από την καταβολή μισθοδοσίας στο προσωπικό που προσλαμβάνεται για την κάλυψη των συνιστώμενων θέσεων Ε.Π., Ε.Τ.Π. και διοικητικού προσωπικού του ιδρυόμενου Τμήματος και από τη χορήγηση εξόδων παράστασης στον Προϊστάμενο αυτού. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον προϋπολογισμό εκάστου έτους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Ειδ. Φορέας 19-240, ΚΑΕ Ομάδας 0200). γ) Ετήσια δαπάνη, από την κάλυψη της προμήθειας των συγγραμμάτων που διανέμονται στους φοιτητές, τη σίτιση των φοιτητών και την κάλυψη των λοιπών λειτουργικών εξόδων του ιδρυόμενου Τμήματος, η οποία διαμορφώνεται κατ’ έτος ως εξής: 86.000 ευρώ περίπου για το έτος 2007, 193.000 ευρώ περίπου για το έτος 2008, 250.000 ευρώ περίπου για το έτος 2009, 307.000 ευρώ περίπου για το έτος 2010 και 328.000 ευρώ περίπου, για καθένα από τα έτη 2011 και εξής. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, που θα καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση προς το Ίδρυμα (Ειδ. Φορέα 19-240, ΚΑΕ 2422 και 2425).
 • Την υπ’ αριθμ. 48/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/17398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/17398 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/Φ908/20857Α/Η (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/Φ908_20857Α_Η 2005
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές δια­τάξεις. 2005/3404 2005
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005