ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/89

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-05-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-05-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-05-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης» από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Επί των δαπανών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης» (Ο.Λ.Α.Θ.), εποπτείας Υπουργείου Ανάπτυξης, ασκείται προληπτικός έλεγχος, από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημο­σίευ­ση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 18 του ν.δ. 1265/1972 (ΦΕΚ 197/Α΄/8.11.1972) «Περί ελέγχου των δαπανών του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ως και των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων και παρακολουθήσεως των εσόδων των». β) Του άρθρου 16 του ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α΄/19.7.1974) «Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). δ) Του π.δ. 397/88 (ΦΕΚ 185/Α΄/1988) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε) Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ19/Α΄/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως ισχύει μετά την έκδοση του π.δ. 122/17.3.2004 (ΦΕΚ 85/Α΄/2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού». στ) Του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α΄/2003) «Τροποποίηση του ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις». ζ) Του π.δ. 85/2004 (ΦΕΚ 66/Α΄/2.3.2004) «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης». η) Του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α΄/2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης».
  • Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 513/Β΄/2004) «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων».
  • Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/24.2.2006 (ΦΕΚ 249/Β΄/2006) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ­γού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάν­νη Παπαθανασίου».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος π.δ. δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμό 60/30.3.2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Υ1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Υ1 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/Δ15/Α/Φ19/4040 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/Δ15_Α_Φ19_4040 2006
Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. 1995/2323 1995
Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. 2003/3190 2003
Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης. 2005/3377 2005
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1265 1972
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/496 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/496 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/397 1988
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού. 2004/122 2004
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. 2004/85 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία