Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Τμήματος Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας"
1.  
  Στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συνιστάται Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας, η οποία υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Αθλητισμού, που συστήθηκε με το π.δ. 26/1991, «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (ΦΕΚ 9/Α’). Η Διεύθυνση αυτή είναι αρμόδια για τη μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς και των εποπτευομένων από αυτή φορέων. Επίσης, είναι αρμόδια για το συντονισμό των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή, σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
Άρθρο 2
1.  
  Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα Τμήματα
 1. Ερευνών και Μετρήσεων Αποδοτικότητας και
 2. Τεκμηρίωσης και Καλύτερων Πρακτικών, που συνιστώνται με το παρόν διάταγμα καθώς και
 3. από το Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών, που προβλέπεται από το άρθρο 10 του π.δ. 77/1985 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού» (ΦΕΚ 28/Α’).
2.  
  Τα Τμήματα της Δ/νσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Τμήμα Ερευνών και Μετρήσεων Αποδοτικότητας, α.α.) την εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς και των εποπτευομένων από αυτή φορέων, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. α.β.) τη διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς και των εποπτευόμενων από αυτή φορέων. α.γ.) τον προσδιορισμό, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας και την προώθηση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3230/2004 (ΠΕ 112/2005) του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού, προκειμένου, όπως υπαγορεύεται από το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο, να εξειδικεύονται περαιτέρω οι γενικοί και να ορίζονται οι ειδικοί δείκτες, να καθορίζεται ο τρόπος της μέτρησης, η περιοδικότητα της μέτρησης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. α.δ.) την εφαρμογή πολιτικών για την συγκριτική επίδοση των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς και των εποπτευομένων από αυτή φορέων, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. α.ε.) τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς και των εποπτευομένων από αυτήν φορέων, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών, α.στ.) την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των πιο πάνω προτάσεων, α.ζ.) την εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει ΙSΟ), α.η.) τη σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων για τις επιμέρους αξιολογήσεις, α.θ.) τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού των αποτελεσμάτων λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία υποβάλλεται στον οικείο Υφυπουργό και τον Υπουργό Πολιτισμού και συγχρόνως διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 2. Τμήμα Τεκμηρίωσης και Καλύτερων Πρακτικών, β.α.) τη συλλογή στοιχείων και δεδομένων που αναφέρονται στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ποιότητα των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς και των εποπτευομένων από αυτήν φορέων, β.β.) τη παρακολούθηση της εξέλιξης και επεξεργασίας των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και στην προώθηση της ενημέρωσης με κάθε πρόσφορο μέσο, β.γ.) την συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, για την βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, β.δ.) τον εντοπισμό των καλύτερων πρακτικών σε θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Α. σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, β.ε.) την συμμετοχή σε διαδικασίες βράβευσης, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού Πολιτισμού και μετά από συνεργασία με την Διεύθυνση Ποιότητας και αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 3. Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών, γ.α.) την μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και για την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, γ.β.) το καθορισμό σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, των δικαιολογητικών που κατά περίπτωση απαιτείται να υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι με τη διοίκηση πολίτες, γ.γ.) την μελέτη των χρησιμοποιούμενων εντύπων και την εκπόνηση εισηγήσεων για την βελτίωση και τυποποίησή τους.
 4. Την σχεδίαση νέων απλουστευμένων εντύπων, ιδιαίτερα των απαραίτητων στις συναλλαγές των πολιτών με τις υπηρεσίες. γ.δ.) την μελέτη και εισήγηση μέτρων για την καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων εργασίας για την ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. γ.ε.) την εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας γ.στ.) τη παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της μηχανογράφησης (πλην του υλικού αυτόματης επεξεργασίας στοιχείων), την έρευνα της αγοράς και την τήρηση στοιχείων για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις δυνατότητες των μηχανημάτων γραφείου και την εκπόνηση εισηγήσεων για τον εκσυγχρονισμό του μηχανικού εξοπλισμού. γ.ζ.) την μέριμνα για την εκκαθάριση και μικροφωτογράφηση των αρχείων των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. γ.η.) την μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, γ.θ.) την μέριμνα για την έκδοση και διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων και οδηγιών σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, γ.ι.) την μέριμνα για την απλούστευση της διατύπωσης των εγγράφων που απευθύνονται προς τους πολίτες, γ.ια.) την μέριμνα για την αναγραφή σε όλα τα έγγραφα, που αφορούν σε δυσμενείς για τους πολίτες διοικητικές ενέργειες των διοικητικών και ένδικων μέσων προστασίας τους, γ.ιβ.) την μέριμνα για την έγκαιρη εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των παραπόνων που υποβάλλονται από τους πολίτες, γ.ιγ.) την μέριμνα για την προσφορότερη πληροφόρηση των πολιτών, γ.ιδ.) την μέριμνα για την λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου παροχής πληροφοριών προς του πολίτες για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου ή τη σύνδεση με το Κέντρο Διοικητικών Πληροφοριών,.
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Απλούστευσης Διαδικασιών ασκούνται και για τα εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν αντίστοιχη υπηρεσιακή μονάδα. Επίσης, στις αρμοδιότητές του ανήκει, η ευθύνη της εισαγωγής στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού των αναγκαίων για τις εργασίες του Τμήματος στοιχείων καθώς και η ευθύνη της χρήσης των δυνατοτήτων που προσφέρει ο μηχανογραφικός εξοπλισμός της Γ.Γ.Α. στη μικροκλίμακα του Τμήματος, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Τμήματος Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων.
Άρθρο 3
1.  
  Στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συνιστάται Τμήμα Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Μελετών Αθλητικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 6 του π.δ. 77/1985.
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες είναι οι εξής:
 1. Η καταγραφή των υφιστάμενων προβλημάτων προσβασιμότητας και η πρόταση διευκολύνσεων για τα ΑμεΑ (υπαλλήλους και εξυπηρετούμενους πολίτες), στους χώρους που αναπτύσσουν την δραστηριότητά τους οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή οι εποπτευόμενοι από αυτή φορείς οι οποίοι δεν έχουν συστήσει μονάδα για ΑμεΑ
 2. Η μελέτη και εισήγηση των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων εκτέλεσης έργων εξασφάλισης της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων των πιο πάνω ατόμων, όπως της εύκολης προσέγγισης (χώροι στάθμευσης, πεζοδρόμια), εισόδου και κίνησης των κτιρίων που λειτουργούν υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (θύρες, διάδρομοι, ανελκυστήρες), δημιουργίας των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ανεμπόδιστη εξυπηρέτηση από τους αρμόδιους υπαλλήλους, με συμβατικές και σύγχρονες μεθόδους (κατάλληλες θυρίδες συναλλαγής, εξυπηρέτηση από ένα σημείο, πρόσβαση σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διοίκησης για πληροφόρηση και εξυπηρέτηση), και για την διευκόλυνσή τους στη χρήση των ψυκτών νερού, των τηλεφώνων για το κοινό και διαμόρφωση χώρων υγιεινής
 3. Η προώθηση, κατεύθυνση και συντονισμός των ενεργειών, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εκτελούμενων έργων, για την εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων και την άμεση συμμόρφωση προς τις υφιστάμενες υποχρεώσεις που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις
 4. Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών (όπως για την διαμόρφωση κτιρίων και την προμήθεια εξοπλισμού), τεχνικών δελτίων έργου, αρχιτεκτονικών και λοιπών μελετών, επιχειρησιακών προγραμμάτων δράσης και προϋπολογισμού δαπάνης, για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων των Ατόμων με Αναπηρίες, στους χώρους που αναπτύσσουν την δραστηριότητά τους υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή των εποπτευομένων από αυτήν φορέων
 5. Η μέριμνα για πρόσβαση και εξυπηρέτηση των ΑμεΑ σε κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντων χώρων, στα οποία προγραμματίζονται αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις τη διοργάνωση των οποίων διάφοροι φορείς ζητούν από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή εισηγούνται για τη χρηματοδότησή τους
 6. Η παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας και της νομοθεσίας στα πιο πάνω θέματα και η μέριμνα για την εισαγωγή και εφαρμογή από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των εποπτευομένων φορέων, ανάλογων μεθόδων και πρακτικών
 7. Η συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με άλλους φορείς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, - για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, στοιχείων, τεχνογνωσίας και την αμοιβαία συνδρομή στα παραπάνω θέματα. - Για την ανάπτυξη προσβάσιμων κέντρων πληροφόρησης των παραπάνω ατόμων, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων της Περιφέρειας και των πολιτών στην κατανόηση των αναγκών και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. - Για την κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας που αφορά στα άτομα αυτά.
Άρθρο 4
1.  
  Στην Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομολόγων ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής. Σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων από τους πιο πάνω κλάδους, μπορεί να προΐσταται υπάλληλος οποιουδήποτε κλάδου κατηγορίας ΠΕ. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι οποιουδήποτε κλάδου κατηγορίας ΠΕ.
2.  
  Στο Τμήμα Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ή ΠΕ Ψυχολόγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι από τους παραπάνω κλάδους μπορούν να προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ προερχόμενοι από ομώνυμους ή αντίστοιχους με τους πιο πάνω κλάδους.
3.  
  Στις συνιστώμενες, με τον παρόν προεδρικό διάταγμα, υπηρεσιακές μονάδες τοποθετούνται ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Άρθρο 5
1.  
  Το άρθρο 10 του π.δ. 77/1987 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού» (ΦΕΚ 28/Α΄), καταργείται. Επίσης, καταργείται κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο Υφυπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε την δημοσιότητα και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 και 12 παρ. 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’), «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄), «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527/Β’), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 (ΦΕΚ 1284/Β’), όμοια απόφαση.
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/Β’), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204/Β’), όμοια απόφαση.
 • Την υπ’ αριθμ. 509/8.3.2006 (ΦΕΚ 282/Β’), απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ύψους 3.600,00 Ευρώ ετησίως, περίπου, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού (ε.φ. 21-610, ΚΑΕ 0200).
 • Την υπ’ αριθμ. Δ29/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/17398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/17398 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/509 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/509 2006
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. 2004/3230 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/77 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/77 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/77 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/77 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/26 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/26 1991
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία