ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/93

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-06-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-06-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-05-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 1649 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα μέτρα των άρθρων 2, 3, 6 και 7 του προεδρικού διατάγματος 227/2006 επεκτείνονται, έως τις 31 Ιουλίου 2006, και στα ακόλουθα άτομα, όπως καθορίζονται από την Επιτροπή που συστήθηκε βάσει της παραγράφου 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών: (α) πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες αλλοδαπών ενόπλων ομάδων που δρουν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, οι οποίοι παρεμποδίζουν τον αφοπλισμό και τον εθελοντικό επαναπατρισμό ή επανεγκατάσταση μαχητών που ανήκουν στις εν λόγω ομάδες, (β) πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες Κογκολέζικων πολιτοφυλακών που λαμβάνουν υποστήριξη από το εξωτερικό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και ιδιαίτερα όσους δρουν στο Ιturi, οι οποίοι παρεμποδίζουν τη συμμετοχή των μαχητών τους στις διαδικασίες αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης
Άρθρο 2
1.  
  Τα μέτρα που επιβάλλονται από το άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος καθώς και αυτά του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 227/2006, δεν εφαρμόζονται, στις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή που συστήθηκε βάσει της παραγράφου 8 της απόφασης 1533 (2004), επιτρέπει εκ των προτέρων και ανάλογα με την περίπτωση, τη διέλευση ατόμων που επιστρέφουν στο έδαφος του Κράτους της ιθαγένειάς τους, ή συμμετέχουν σε προσπάθειες προσαγωγής στη δικαιοσύνη όσων έχουν διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου
Άρθρο 3
1.  
  Τα μέτρα των άρθρων 1 και 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος τίθενται σε ισχύ από την 15η Ιανουαρίου 2006
Άρθρο 4
1.  
  Σε περίπτωση που πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες αλλοδαπών ενόπλων ομάδων που περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, όπου είναι αναγκαίας, της προσαγωγής τους στη δικαιοσύνη ή της διεθνούς συνεργασίας και δικαστικής συνδρομής. Στην Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος και στην ως άνω Υπουργό, όπως και στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1.Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α΄ 242). 2.Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 6.2.2006 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ 3400.15/5/ΑΣ 181 περί δημοσιεύσεως της απόφασης 1649 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Α΄ 24).
 • Το π.δ. 227/2006 «Εφαρμογή της απόφασης 1596 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 229).
 • Το π.δ. 239/2006 «Εφαρμογή της απόφασης 1616 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 252).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 208/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της απόφασης 1596 (2005) του Συμβου­λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/227 2006
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1616 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/239 2006