Συμπλήρωση και τροποποίηση του π.δ/τος 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 295/2001 (ΦΕΚ 206 Α΄) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του π.δ. 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα» αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 2Αποστολή και διάρθρωση της Διεύθυν [...]"
1.  
  Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης έχει ως αρμοδιότητα τη σχεδίαση, χάραξη και εποπτεία της μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας καθώς και την εφαρμογή, την εποπτεία και την αξιολόγηση της εφαρμογής της πολιτικής για την ομαλή προσαρμογή και την ένταξη μεταναστών, ομογενών και λοιπών ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην ελληνική κοινωνία
2.  
  Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: Α. Τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής Β Τμήμα Συντονισμού και Ελεγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας Γ. Τμήμα Αδειών Διαμονής Δ. Τμήμα Αδειών Διαμονής Στελεχών Εταιρειών Ε. Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης ΣΤ. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 3 "Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης είναι: Α. Τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι: 1 Ο σχεδιασμός και η χάραξη της μεταναστευτικής πολιτικής στα θέματα εισόδ [...]"
1.  
  Η διακίνηση της αλληλογραφίας κοινής, εμπιστευτικής και απόρρητης (πρωτοκόλληση, συσχέτιση, διανομή, αναπαραγωγή, διεκπεραίωση, αρχειοθέτηση) της Διεύθυνσης
 1. ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους, β) δημόσιο συμφέρον, καθώς και σε γ) θύματα εμπορίας ανθρώπων και δ) μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών
2.  
  Η επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με της Διεύθυνση Δ. Τμήμα Αδειών Διαμονής Στελεχών Εταιρειών Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αδειών Διαμονής Στελεχών Εταιρειών είναι:.
3.  
  Η γραμματειακή υποοίτήριξη και εισήγηση θεμάτων στην Επιτροπή του άρθρου 89, παρ. 1 του ν. 3386/2005. Ε. Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Ένταξης είναι:.
4.  
  Η κατάρτιση και επεξεργασία σχεδίων νόμου, προεδρικών διαταγμάτων, κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που αναφέρονται στα παραπάνω θέματα
5.  
  Η διαπραγμάτευση και συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης στα πλαίσια κοινοτικών οργάνων και λοιπών διεθνών οργανισμών, κυβερνητικών και μη και η εκπροσώπηση του Υπουργείου σ’ αυτά
6.  
  Η εκπροσώπηση της χώρας και η διαπραγμάτευση για θέματα κοινωνικής ένταξης μεταναστών, ομογενών και λοιπών ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η επεξεργασία σχετικών με τα θέματα αυτά διακρατικών συμβάσεων και συμφωνιών Γ. Τμήμα Αδειών Διαμονής Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αδειών Διαμονής είναι:.
7.  
  Η προετοιμασία, ο σχεδιασμός, η συμμετοχή και η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετικών με τη διαχείριση της μετανάστευσης, εντός και εκτός της χώρας
8.  
  Η κατάρτιση, η προώθηση και η εποπτεία ενημερωτικών εκστρατειών, συνεδρίων ημερίδων, συναντήσεων εργασίας καν λοιπών δράσεων επικοινωνιακής πολιτικής, εντός και εκτός της χώρας, σχετικά με την πληροφόρηση για θέματα κοινωνικής ένταξης μεταναστών, ομογενών και λοιπών ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την προβολή της σχετικής με τα θέματα αυτά εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας και πολιτικής
9.  
  Η έκδοση και διακίνηση πάσης φύσης ενημερωτικού υλικού σχετικά με θέματα κοινωνικής ένταξης μεταναστών, ομογενών και λοιπών ευπαθών κοινωνικών ομάδων. ΣΤ. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών είναι:.
10.  
  Η κατάρτιση, προώθηση και εποπτεία εφαρμογής προγραμμάτων ενημέρωσης της κοινής γνώμης σχετικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης και την προβολή της εθνικής και ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής
11.  
  Η συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με τα ανωτέρω. Β. Τμήμα Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας είναι:.
 • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107). β. Του προεδρικού διατάγματος 49/1988 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 18), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τα προεδρικά διατάγματα 535/1988 (Α΄ 245), 335/1990 (Α135), 134/1991 (Α΄ 54), 233/1991 (Α΄ 88), 396/1991 (Α΄ 143), 295/2001 (Α΄ 206), 72/2005 (Α΄ 110), 243/2005 (Α΄ 293), 3/2006 (Α΄ 2), 24/2006 (Α΄ 22), 181/2006 (Α΄ 186) και την υπ’ αριθμ. 2/39490/0022/30.7.2004 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1217). γ. Του προεδρικού διατάγματος 295/2001 «Συμπλήρωση και τροποποίηση του π.δ/τος 49/1988 ’Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα» (Α΄ 206). δ. Του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄ 212). ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ179/9.2.2006 (Β΄ 206) όμοια της.
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ετήσια δαπάνη ύψους έντεκα χιλιάδων (11.000) ευρώ, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις, που θα εγγράφονται, κατ’ έτος, προς τούτο, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Φ. 07-110/ΚΑΕ ομάδων 0200, 0800). Προκαλείται, επίσης, ενδεχόμενη δαπάνη από τυχόν υλοποίηση των δράσεων του άρθρου 3 του π.δ. 295/2001 όπως τροποποιείται με το παρόν. Η δαπάνη αυτή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί, επειδή εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα, θα καλύπτεται, εφόσον πραγματοποιείται, από τις πιστώσεις των οικείων ΚΑΕ του Ε.Φ.07-110 προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 • Τη Δ 76/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/2/39490/0022 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/2_39490_0022 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. 2005/3386 2005
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/49 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/49 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/535 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/535 1988
Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ.49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 2001/295 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005