ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/100

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-07-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση του π.δ. 190/1996 (Α΄- 153) και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 190/1996 (Α΄- 153), αντικαθίσταται ως εξής:
  Τα θέματα τα οποία διδάσκονται οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσης διακρίνονται, κατά γνωστικά αντικείμενα, στις ακόλουθες θεματικές ενότητες
 1. Α΄ Ενότητα.Θέματα οργάνωσης, διοίκησης και ηγεσίας.
 2. Β΄ Ενότητα.Θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, ιδίως κρατικής και δημόσιας ασφάλειας.
 3. Γ΄ Ενότητα.Νομικά θέματα.
 4. Δ΄ Ενότητα.Εθνικά και διεθνή θέματα.
 5. Ε΄ Ενότητα.Θέματα επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων.
 6. ΣΤ΄ Ενότητα.Θέματα πληροφορικής .
2.  
  Τα εδάφια (9) έως (18) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου, αντικαθίστανται ως εξής: (9) Στη συμπεριφορά προς τους συλλαμβανομένους από τις αστυνομικές αρχές και κρατουμένους (10) Στην καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων (11) Στην αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης (12) Στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων και ανθρωπίνων οργάνων της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και της παιδικής πορνογραφίας (13) Στην παραβατικότητα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (14) Στο ηλεκτρονικό έγκλημα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (15) Σε θέματα Εurοpοl, Εurοjust και ανάλυσης πληροφοριών (16) Στα κοινωνικά συστήματα (17) Στα εθνικά θέματα (18) Στα ανθρώπινα δικαιώματα
3.  
  Το στοιχείο (2) της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου, αντικαθίσταται ως εξής: Εκδίδει πρόγραμμα παρουσιάσεως των ατομικών εργασιών από τους μετεκπαιδευόμενους στο διδακτήριο, ενώπιον των σπουδαστών και της τριμελούς επιτροπής Η παρουσίαση της εργασίας συνεκτιμάται κατά τη βαθμολόγησή της
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 17 του π.δ. 190/1996, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 385/1998 (Α΄- 258), αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 17
  1.  
   Άρθρο 17 Έλεγχος επίδοσης. Ο βαθμός επίδοσης του κάθε σπουδαστή προσδιορίζεται ως ακολούθως.Άριστα 18,001 – 20, Πολύ καλά.15,001 – 18, Καλά.12,001 – 15, Μέτρια.10,001 – 12, Απαράδεκτα.0 – 9,999. Όσοι λαμβάνουν βαθμό της κλίμακας από άριστα έως και καλά θεωρούνται ευδοκίμως αποφοιτήσαντες από τη Σχολή.
  2.  
   Εάν προκύψει ισοβαθμία μεταξύ σπουδαστών, προηγείται εκείνος που έχει μεγαλύτερη βαθμολογία κατά σειρά στην ατομική εργασία. Εάν υπάρξει και νέα ισοβαθμία η σειρά καθορίζεται με κλήρωση, για την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό με μέριμνα του Προϊσταμένου του Τμήματος Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων .
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 18 του π.δ. 190/1996, που είχε καταργηθεί από το άρθρο 12 του π.δ. 385/1998, επανέρχεται σε ισχύ τροποποιούμενο ως εξής: 18 εξετάσεις. 1 Η συμμετοχή των σπουδαστών στις εξιτήριες εξετάσεις είναι υποχρεωτική. 2 Οι εξιτήριες εξετάσεις πραγματοποιούνται στο τέλος της μετεκπαίδευσης σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει η Σχολή ξεχωριστά για κάθε θεματική ενότητα. 3 Με μέριμνα του Τμήματος Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων της Σχολής και σε χρόνο που καθορίζεται από τον Προϊστάμενο αυτού, πραγματοποιείται κλήρωση για την ανάδειξη, από τους διδάξαντες τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, ενός καθηγητή ανά θεματική ενότητα, ο οποίος καταρτίζει ένα θέμα από το σύνολο της διδαχθείσας ύλης της ενότητας Κάθε θέμα περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. 4 Τα θέματα της γραπτής εξέτασης κλείνονται μέσα σε φάκελο και παραδίδονται στον Προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων, ο οποίος μεριμνά για τη διεξαγωγή των εξετάσεων. 5 Μετά το πέρας των εξετάσεων τα γραπτά παραδίδονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων στους ως άνω κληρωθέντες καθηγητές για τη βαθμολόγησή τους. 6 Ο χρόνος διενέργειας της γραπτής εξέτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες. 7 Ως προς τη διαδικασία των εξετάσεων, τις υποχρεώσεις των καθηγητών και των σπουδαστών, τη βαθμολόγηση και την αποκάλυψη των γραπτών και κάθε άλλη λεπτομέρεια, εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές με τις εξετάσεις των δοκίμων υπαστυνόμων διατάξεις του Οργανισμού της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας .
Άρθρο 4
1.  
  Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 19 του π.δ. 190/1996, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 του π.δ. 385/1998 (Α΄- 258), αντικαθίστανται ως εξής: 1 Οι ατομικές εργασίες καθώς και τα έντυπα της γραπτής εξέτασης, μετά τη βαθμολόγησή τους, παραδίδονται στον προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων, με φροντίδα και ευθύνη του οποίου γίνεται η εξαγωγή του μέσου όρου της βαθμολογίας (ατομική εργασία και γραπτή εξέταση) και η ανακοίνωσή της σε κάθε σπουδαστή. 2 Μετά τον προσδιορισμό του τελικού βαθμού επίδοσης των σπουδαστών, η Σχολή καταρτίζει πίνακες αποφοιτησάντων, ευδοκίμως και μη, σπουδαστών σε δύο αντίτυπα, τους οποίους υποβάλλει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας για κύρωση από τον Προϊστάμενο Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας Μετά την κύρωση το ένα αντίτυπο των πινάκων αποστέλλεται στη Σχολή και το δεύτερο τηρείται στο αρχείο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας Επικυρωμένο αντίγραφο του πίνακα αποστέλλεται στις Υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται οι σπουδαστές. 3 Η σειρά εξόδου και ο τελικός βαθμός επίδοσης καταχωρούνται στα ατομικά έγγραφα των σπουδαστών, αναγράφονται υποχρεωτικά κατά τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας των αξιωματικών και συνεκτιμώνται στις κρίσεις αυτών για προαγωγή από τα αρμόδια Συμβούλια .
Άρθρο 5
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του π.δ. 190/1996, αντικαθίσταται ως εξής:
  Στους μετεκπαιδευόμενους Ανθυπαστυνόμους διδάσκονται τα ακόλουθα μαθήματα.Α΄ βαθμολογούμενα (1) Θέματα Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου. (2) Θέματα Δικονομικού Ποινικού Δικαίου. (3) Θέματα Εγκληματολογίας. (4) Θέματα Ιατροδικαστικής. (5) Θέματα Ανακριτικής. (6) Θέματα Διοίκησης Προσωπικού. (7) Θέματα Δημόσιας Ασφάλειας. (8) Θέματα Αστυνομίας Τάξης. Β΄ μη βαθμολογούμενα (1) Δικαστική Ψυχολογία - Ψυχιατρική. (2) Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. (3) Στοιχεία ιδιωτικού δικαίου. (4) Θέμα Δημοσίου Κατηγόρου. (5) Θέματα Κρατικής Ασφάλειας. (6) Θέματα Πολιτικής ΄Αμυνας. (7) Θέματα Πληροφορικής. (8) Πρακτική Αστυνομία. (9) Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι. (10) Διοικητικές Εξετάσεις (΄Ενορκες - Προφορικές). (11) Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου (Συνταγματικό – Διοικητικό). (12) Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης. (13) Διαλέξεις .
Άρθρο 6 "Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 25 του π.δ. 190/1996, αντικαθίστανται ως εξής:«"
1.  
  Οι μετεκπαιδευόμενοι ανθυπαστυνόμοι υποβάλλονται, στα βαθμολογούμενα μαθήματα, στις ακόλουθες εξετάσεις:
 1. Έκτακτες γραπτές εξετάσεις
 2. Γραπτές εξιτήριες εξετάσεις που διενεργούνται το τελευταίο 15νθήμερο της εκπαίδευσης
2.  
  Οι έκτακτες γραπτές εξετάσεις διενεργούνται μία τουλάχιστον φορά ανά τετράμηνο, σε ώρα διδασκαλίας του μαθήματος και στη διδαχθείσα κατά την αμέσως προηγούμενη διδασκαλία του μαθήματος ύλη. Προς τούτο ο καθηγητής μπορεί να συμπεριλάβει ύλη περισσοτέρων διδασκαλιών του μαθήματος. Στην περίπτωση όμως αυτή ο καθηγητής ενημερώνει τη Σχολή και τους σπουδαστές για το χρόνο εξέτασης και την εξεταστέα ύλη, ενώ οι εξετάσεις μπορεί να πραγματοποιούνται και με το σύστημα πολλαπλής επιλογής. Στην περίπτωση έκτακτης γραπτής εξέτασης ο καθηγητής ενημερώνει τη Σχολή, πριν την είσοδό του στην αίθουσα διδασκαλίας, για να διατεθούν οι απαιτούμενες κόλλες διαγωνισμού και αξιωματικοί επιτήρησης των σπουδαστών. Τόσο οι έκτακτες, όσο και οι εξιτήριες γραπτές εξετάσεις διενεργούνται από τον καθηγητή του οικείου μαθήματος. Κατά τις εν λόγω εξετάσεις και ιδίως στα μαθήματα «Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου» και «Δικονομικού Ποινικού Δικαίου», οι σπουδαστές εξετάζονται υποχρεωτικά σε πρακτικά θέματα. Η βαθμολογία των έκτακτων γραπτών εξετάσεων παραδίδεται στη Σχολή και ανακοινώνεται στους σπουδαστές εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. Εφόσον πρόκειται για το δεύτερο τετράμηνο, η βαθμολογία αυτή ανακοινώνεται στους σπουδαστές τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη των εξιτήριων εξετάσεων.
3.  
  Ο βαθμός επίδοσης στις έκτακτες και εξιτήριες εξετάσεις καθώς και ο τελικός βαθμός επίδοσης των μετεκπαιδευομένων προσδιορίζονται ως εξής:
 1. Βαθμός επίδοσης έκτακτων εξετάσεων αποτελεί το πηλίκο μέχρι χιλιοστού μονάδας που προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών όλων των μαθημάτων όπως διαμορφώθηκαν από το μέσο όρο βαθμολογίας των εξετάσεων κάθε μαθήματος με τον αριθμό των μαθημάτων
 2. Βαθμός επίδοσης εξιτήριων εξετάσεων αποτελεί το πηλίκο μέχρι χιλιοστού μονάδας που προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών όλων των μαθημάτων με τον αριθμό αυτών
 3. Τελικός βαθμός επίδοσης αποτελεί το πηλίκο μέχρι χιλιοστού μονάδας που προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των έκτακτων και των εξιτήριων εξετάσεων με τον αριθμό δύο (2)
Άρθρο 7
1.  
  Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 44 του π.δ. 190/1996, όπως η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 385/1998 (Α΄- 258), αντικαθίστανται, αντίστοιχα, ως εξής: 1 Το εκπαιδευτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Διοικητή της Σχολής, τον Υποδιοικητή της Σχολής, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων, το Διοικητή του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών ή Ανθυπαστυνόμων ή Ξένων Γλωσσών της Σχολής, κατά περίπτωση, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μελετών της Αστυνομικής Ακαδημίας, δύο καθηγητές και τον αρχαιότερο μετεκπαιδευόμενο της έδρας της Σχολής, ως εκπρόσωπο αυτών Καθήκοντα Προέδρου του Συμβουλίου εκτελεί ο Διοικητής της Σχολής, ενώ ως γραμματέας του Συμβουλίου, χωρίς ψήφο, ορίζεται κατώτερος αξιωματικός. 4 Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο μπορεί να ζητά πληροφορίες για θέματα της αρμοδιότητάς του και να προσκαλεί προς τούτο στις συνεδριάσεις του άλλους καθηγητές της Σχολής ή καθηγητές ανώτατης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλα πρόσωπα με ειδικές επιστημονικές ή επαγγελματικές γνώσεις, οι οποίοι εκφράζουν τις απόψεις τους και αποχωρούν .
Άρθρο 8
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγματος καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 82/2006 (Α΄- 86).
Άρθρο 9
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.Αθήνα, 25 Ιουλίου 2008 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 4 και 7 παρ. 2 του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 122).
 • Τις διατάξεις του άρθρων 11 παρ. 1, εδάφια α΄, δ΄, στ΄ και ζ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως το άρθρο 11 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄- 49).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄ - 231).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄- 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ 252 από 28.9.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄- 1948).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 141/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα. 1996/190 1996
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού. 1998/385 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων. 2006/82 2006
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007