ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/101

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-07-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/114/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 «σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία» (ΕΕ L 375/12 της 23.12.2004).
2.  
  Με το παρόν καθορίζονται οι προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια για χρονική περίοδο άνω των τριών μηνών, με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία, καθώς και οι κανόνες που αφορούν τις διαδικασίες εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια για τους σκοπούς αυτούς
Άρθρο 2 "Για τον σκοπό του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, νοούνται ως :"
1.  
  «Υπήκοος τρίτης χώρας»: το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 17, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ
2.  
  «Σπουδαστής»: ο υπήκοος τρίτης χώρας που έγινε δεκτός σε αναγνωρισμένο από την εθνική νομοθεσία ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και στον οποίο επετράπη η είσοδος και διαμονή στην ελληνική επικράτεια, προκειμένου να έχει ως κύρια δραστηριότητα την παρακολούθηση προγράμματος σπουδών πλήρους φοίτησης, με σκοπό την απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού διπλώματος που χορηγεί το ίδρυμα αυτό. Στην έννοια των σπουδών εντάσσεται και ο κύκλος προετοιμασίας, εφόσον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ως τμήμα των σπουδών αυτών.
3.  
  «Ίδρυμα»: ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, νομίμως συστημένο, του οποίου το πρόγραμμα σπουδών είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
4.  
  «Πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας»: πρόγραμμα δραστηριοτήτων αλληλεγγύης που βασίζεται σε εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα και επιδιώκει στόχους γενικού ενδιαφέροντος
5.  
  «Άδεια διαμονής»: κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις ελληνικές αρχές και με βάση την οποία επιτρέπεται σε υπήκοο τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 2, στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, «για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών» (ΕΕ L 157/15.6.2002).
Άρθρο 3
1.  
  Το παρόν εφαρμόζεται στους υπηκόους τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ελλάδα σε σκοπό να διαμείνουν για σπουδές ή εθελοντική υπηρεσία
2.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν εφαρμόζεται:
 1. στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα ως αιτούντες άσυλο, ή στο πλαίσιο επικουρικών μορφών προστασίας ή συστημάτων προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις ή την εθνική νομοθεσία ή ζητούν να διαμείνουν για τους λόγους αυτούς και αναμένουν την έκδοση απόφασης σχετικά με το καθεστώς τους,
 2. στους υπηκόους τρίτων χωρών η απέλαση των οποίων έχει ανασταλεί,
 3. στους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογενειών πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Κοινότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
 4. στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αιτούνται την είσοδο και διαμονή τους στην Ελλάδα σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχεία γ και δ του άρθρου 13 του π.δ. 150/2006 (Α΄ 160) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες,.
 5. στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν λάβει άδεια διαμονής για εργασία ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/ 2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια» (Α΄ 212), όπως ισχύει.
3.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν θίγει ευνοϊκότερες διατάξεις:
 1. διμερών ή πολυμερών συμφωνιών μεταξύ της Κοινότητας ή της Κοινότητας και των κρατών μελών της, και ενός ή περισσότερων τρίτων κρατών,
 2. διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και τρίτων χωρών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Άρθρο 4
1.  
  Η είσοδος και διαμονή υπηκόου τρίτης χώρας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, υπόκειται σε έλεγχο δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου και οι αντίστοιχες προϋποθέσεις των επόμενων άρθρων
2.  
  Επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία, εφόσον πληρούνται οι εξής γενικές προϋποθέσεις:
 1. είναι κάτοχοι διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα, η ισχύς του οποίου διαρκεί τρεις τουλάχιστον μήνες μετά τη λήξη της θεώρησης εισόδου και έχουν λάβει θεώρηση εισόδου για το σκοπό των σπουδών ή της εθελοντικής υπηρεσίας,
 2. προσκομίζουν συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την προβλεπόμενη διαμονή σε περίπτωση που είναι κάτω των 18 ετών,
 3. διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται αντίστοιχα για τους ημεδαπούς,
 4. δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και τη δημόσια υγεία,
 5. έχουν καταβάλλει παράβολο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει.
3.  
  Ως προς του υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι συμμετέχουν σε κοινοτικά προγράμματα για την ενίσχυση της κινητικότητας προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή εντός αυτής και οι οποίοι, στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, επιθυμούν την είσοδο και διαμονή τους στην ελληνική επικράτεια, η διαδικασία εισδοχής διευκολύνεται προκειμένου για την έγκαιρη έκδοση των απαιτούμενων θεωρήσεων εισόδου και των αδειών διαμονής
4.  
  Οι σπουδαστές που καλύπτονται αυτομάτως από ασφάλιση ασθενείας για όλους τους κίνδυνους για τους οποίους καλύπτονται κανονικά και οι ημεδαποί λόγω της εγγραφής τους σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, θεωρούνται ότι πληρούν την προϋπόθεση του στοιχείου γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, αρμόδια υπηρεσία για την εξέταση των αιτήσεων χορήγησης αδειών διαμονής του παρόντος είναι η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας. Η αίτηση υποβάλλεται στις υπηρεσίες που ορίζονται από το ν. 3386/2005, όπως ισχύει.
Άρθρο 5
1.  
  Ο υπήκοος τρίτης χώρας, που έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για σπουδές στην Ελλάδα, υποβάλλει αίτηση, στην, κατά την παράγραφο 4 του προηγούμενου άρθρου του παρόντος αρμόδια υπηρεσία, εφόσον, εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 4 συντρέχουν σωρευτικά και οι εξής προϋποθέσεις:
 1. έχει γίνει δεκτός σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα για να παρακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών,
 2. διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής,
 3. διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των δαπανών επαναπροώθησής του και εξόδων επιστροφής του,
 4. έχει καταβάλλει τέλη εγγραφής στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου απαιτούνται
2.  
  Όταν το πρόγραμμα σπουδών που πρόκειται να παρακολουθήσει ο υπήκοος τρίτης χώρας απαιτεί επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας ως προϋπόθεση για την εγγραφή του, το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους πριν τη χορήγηση της βεβαίωσης που προβλέπεται στην περίπτωση α του άρθρου 17 της απόφασης υπ’ αριθμ. 3497.3/550/ΑΣ 4000 του Υπουργού Εξωτερικών «Καθορισμός προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας χορήγησης εθνικών θεωρήσεων εισόδου» (Β΄ 1912), για τη χορήγηση της αντίστοιχης εθνικής θεώρησης εισόδου, όπως ισχύει.
3.  
  Η αίτηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
 1. ακριβές φωτοαντίγραφο, όλων των σελίδων, ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα με την εθνική θεώρηση εισόδου, όπου απαιτείται
 2. πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία,.
 3. βεβαίωση εγγραφής στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή βεβαίωση ότι έχει γίνει δεκτός προς εγγραφή σε αυτό και, όπου απαιτούνται τέλη εγγραφής βεβαίωση καταβολής τους,
 4. στοιχεία που αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, όπως αυτοί ορίζονται στην υπ’ αρίθμ. 4415/2006 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν. 3386/2005» (Β΄ 398), όπως ισχύει,.
 5. στοιχεία που αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των δαπανών επαναπροώθησής του και των εξόδων επιστροφής του, όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με την απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης που προβλέπεται στην παράγραφο 2, του άρθρου 90, τουν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 42),.
 6. βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας εάν έχει εκδοθεί,
 7. συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την προβλεπόμενη διαμονή, σε περίπτωση που είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών,
 8. απόδειξη καταβολής παραβόλου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει,.
 9. τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες
4.  
  Η αίτηση μαζί με το σχετικό φάκελο ελέγχονται ως προς την πληρότητά τους και διαβιβάζονται στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας, το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών, αφότου υποβληθούν. Κατά την υποβολή της αίτησης και εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, χορηγείται στον υπήκοο τρίτης χώρας σχετική βεβαίωση κατάθεσης, με την οποία θεωρείται ότι νομίμως διαμένει στη Χώρα, έως ότου η Διοίκηση αποφανθεί επί του αιτήματός του. Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας αφού λάβει υπόψη της τη γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής για θέματα που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας, εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 και του παρόντος άρθρου και εκδίδει σχετική απόφαση με την οποία χορηγεί την άδεια διαμονής για σπουδές ή απορρίπτει την αίτηση.
Άρθρο 6
1.  
  Η άδεια διαμονής για σπουδές έχει διάρκεια ισχύος ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 του παρόντος. Αν η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι κατώτερη του ενός έτους, η άδεια διαμονής ισχύει για τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών.
2.  
 1. Παρέχεται ευχέρεια στον υπήκοο τρίτης χώρας να αιτηθεί για τη χορήγηση άδειας διαμονής για σπουδές με διάρκεια ισχύος ισόχρονη με την ανώτατη διάρκεια φοίτησής του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών.
 2. Στην περίπτωση αυτή, κατά την υποβολή της αίτησης ο σπουδαστής προσκομίζει συμπληρωματικά βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος για το συνολικό χρόνο σπουδών του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει.
 3. Για την έκδοση της ανωτέρω άδειας διαμονής, καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε έτος για το οποίο χορηγείται η άδεια διαμονής για σπουδές.
 4. Για την καταβολή του παραβόλου αυτού ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 92 του ν. 3386/ 2005, όπως ισχύει.
 5. Ο σπουδαστής, που είναι κάτοχος άδειας διαμονής με διάρκεια ισχύος ισόχρονη με την ανώτατη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας, ανά διετία, βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις, από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, καθώς και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών για το ίδιο διάστημα, από το οποίο να προκύπτει η γενικότερη πρόοδός του ή λεπτομερής έκθεση προόδου από αρμόδιο όργανο, σε περίπτωση μεταπτυχιακών σπουδών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
 6. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παρέλευσης της διετίας από την έκδοση της άδειας διαμονής, αυτή ανακαλείται και ο σπουδαστής οφείλει να εγκαταλείψει αμέσως το ελληνικό έδαφος, χωρίς άλλες διατυπώσεις.
3.  
  Για την ανανέωση των αδειών διαμονής των προηγούμενων παραγράφων, ο υπήκοος τρίτης χώρας υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση, πριν από τη λήξη τους, στην, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 4 αρμόδια υπηρεσία υποβολής της αίτησης, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
 1. ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη Χώρα μας και της προηγούμενης άδειας διαμονής για σπουδές,
 2. βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα,
 3. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών από το οποίο να προκύπτει η γενικότερη πρόοδός του ή λεπτομερής έκθεση προόδου από αρμόδιο όργανο, σε περίπτωση μεταπτυχιακών σπουδών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής,
 4. βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας,
 5. στοιχεία που αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, όπως αυτοί ορίζονται στην υπ’ αρίθμ. 4415/2006 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν. 3386/2005», όπως ισχύει,.
 6. απόδειξη καταβολής του παραβόλου του στοιχείου β) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει,.
 7. τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες
4.  
  Η αίτηση μαζί με το σχετικό φάκελο ελέγχονται ως προς την πληρότητά τους και διαβιβάζονται στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας, το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών, από την ημερομηνία υποβολής. Κατά την υποβολή της αίτησης και εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, χορηγείται στον υπήκοο τρίτης χώρας σχετική βεβαίωση κατάθεσης, με την οποία θεωρείται ότι νομίμως διαμένει στη Χώρα, έως ότου η Διοίκηση αποφανθεί επί του αιτήματός του. Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας εξετάζει το αίτημα και εκδίδει σχετική απόφαση με την οποία χορηγεί την άδεια διαμονής για σπουδές ή απορρίπτει την αίτηση.
5.  
  Ο συνολικός χρόνος ανανέωσης της άδειας διαμονής δε μπορεί να υπερβεί την προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις ανώτατη διάρκεια φοίτησης, προσαυξημένη κατά 100% για τους προπτυχιακούς σπουδαστές και κατά το ήμισυ για τους σπουδαστές μεταπτυχιακών σπουδών ή τους υποψήφιους διδάκτορες. Στο χρονικό αυτό διάστημα προστίθεται ένα επιπλέον έτος για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, εφόσον αυτό έχει ζητηθεί από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Άρθρο 7
1.  
  Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 και της παραγράφου 1 του άρθρου 14, ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει ήδη γίνει δεκτός για σπουδές σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποβάλλει αίτηση για να παρακολουθήσει μέρος του προγράμματος σπουδών που έχει ήδη αρχίσει ή να το συμπληρώσει με συναφές πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα, γίνεται δεκτός εντός χρονικής περιόδου που δεν κωλύει τη συνέχιση των συγκεκριμένων σπουδών, ενώ ταυτόχρονα αφήνει στις αρμόδιες αρχές αρκετό χρόνο για να διεκπεραιώσουν την αίτηση, εφόσον:
 1. πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζουν τα άρθρα 4 και 5 του παρόντος, πλην της προϋπόθεσης ειδικής θεώρησης εισόδου.
 2. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται μόνο θεώρηση εισόδου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 539/2001, όπως ισχύει,.
 3. υποβάλει βεβαίωση του κύκλου σπουδών που έχει διανύσει, από την οποία προκύπτει επίσης, ο συναφής και συμπληρωματικός χαρακτήρας μεταξύ των δύο προγραμμάτων σπουδών,
 4. συμμετέχει σε κοινοτικό ή διμερές πρόγραμμα ανταλλαγής ή έχει γίνει δεκτός ως σπουδαστής σε άλλο κράτος μέλος για τουλάχιστον δύο έτη
2.  
  Η άδεια διαμονής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χορηγείται και ανανεώνεται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 4, 5 και 6 του παρόντος, αντίστοιχα
3.  
  Κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διαμονής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο σπουδαστής υποβάλλει συμπληρωματικά τα εξής δικαιολογητικά:
 1. ακριβές αντίγραφο της άδειας διαμονής για σπουδές, της οποίας είναι κάτοχος στο άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 2. βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος του άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κύκλο σπουδών που έχει διανύσει ο σπουδαστής σε αυτό, καθώς και για το συμπληρωματικό ή συναφή χαρακτήρα του ανωτέρω κύκλου σπουδών με το πρόγραμμα που πρόκειται να παρακολουθήσει στην Ελλάδα,
 3. βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του αντίστοιχου προγράμματος για τη συμμετοχή του στο κοινοτικό ή διμερές πρόγραμμα ανταλλαγής ή βεβαίωση των αρμόδιων αρχών κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι έχει γίνει δεκτός σε αυτό ως σπουδαστής για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών
4.  
  Η προϋπόθεση του στοιχείου γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν ισχύει στην περίπτωση που ο σπουδαστής, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του, υποχρεούται να παρακολουθήσει μέρος των σπουδών του σε ίδρυμα άλλου κράτους μέλους. Στην περίπτωση αυτή, η υπό στοιχείο γ της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου βεβαίωση αντικαθίσταται από βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος του άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία πιστοποιείται η υποχρεωτική παρακολούθηση μέρους του προγράμματος των σπουδών αυτών στην Ελλάδα.
5.  
  Στην περίπτωση που υπήκοος τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαμονής για σπουδές στην Ελλάδα, υποβάλλει αίτηση σε άλλο κράτος μέλος, δυνάμει του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαβιβάζουν, μετά από αίτημα του κράτους μέλους στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση, τις δέουσες πληροφορίες όσον αφορά στη διαμονή του σπουδαστή στην ελληνική επικράτεια
Άρθρο 8 "(άρθρο 17 Οδηγίας)Επαγγελματική δραστηριότητα σπουδαστώνυπηκόων τρίτων χωρών"
1.  
  Υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν λάβει άδεια διαμονής για λόγους σπουδών, σύμφωνα με το παρόν, επιτρέπεται να εργάζονται μόνο με καθεστώς μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις της οικείας νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των ωρών εργασίας δε μπορεί να είναι μικρότερος από τις δέκα ώρες την εβδομάδα ή το αντίστοιχό τους σε ημέρες ή μήνες κατ’ έτος. Για το σκοπό αυτό χορηγείται στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας σχετική έγκριση από την Περιφέρεια με την επίδειξη της άδειας διαμονής του. Η διάρκεια της ανωτέρω έγκρισης είναι ισόχρονη με την άδεια διαμονής και μπορεί να ανανεώνεται παράλληλα με αυτή.
Άρθρο 9
1.  
  Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Χώρας, στα οποία λειτουργούν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις για τη δημιουργία ταχείας διαδικασίας χορήγησης αδειών διαμονής σε μεταπτυχιακούς σπουδαστές υπηκόους τρίτων χωρών, με το Υπουργείο Εσωτερικών, εφόσον συντρέχουν ειδικοί προς τούτο λόγοι και υπό τους εξής όρους:
 1. Η διάρκεια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι ανώτερη των τριών (3) μηνών
 2. Πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 του παρόντος, για τη χορήγηση αδειών διαμονής στο πλαίσιο τέτοιων συμβάσεων.
 3. Στις συμβάσεις ταχείας διαδικασίας περιλαμβάνεται ο ακριβής τίτλος του μεταπτυχιακού προγράμματος και μνημονεύονται οι ειδικοί λόγοι που συντρέχουν για τη σύναψη της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος και η δυνατότητα ανανέωσής της, καθώς και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών.
2.  
 1. Για τη σύναψη συμβάσεων ταχείας διαδικασίας το Υπουργείο Εσωτερικών εκπροσωπείται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, το δε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από νόμιμο εκπρόσωπό του
 2. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών διαμονής του άρθρου αυτού υποβάλλονται στην ανωτέρω Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών και οι σχετικές άδειες χορηγούνται με απόφαση του οικείου Υπουργού,
 3. Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών χορηγεί τις άδειες διαμονής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος, σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης με τα πλήρη δικαιολογητικά
3.  
  Το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο μέσο, την ελληνική προξενική αρχή στη χώρα από την οποία πρόκειται να εισέλθει ο υπήκοος τρίτης χώρας για την σύμβαση ταχείας διαδικασίας που έχει συνάψει σύμφωνα με τα παραπάνω
Άρθρο 10
1.  
  Ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας, διάρκειας άνω των τριών μηνών, γίνεται δεκτός για διαμονή στην Ελλάδα, εφόσον έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό. Για τη χορήγηση της άδειας διαμονής ο υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτό η καταβολή παραβόλου, εφόσον συντρέχουν, εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 4, οι εξής προϋποθέσεις:.
 1. έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
 2. έχει συνάψει συμφωνία με τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος εθελοντικής υπηρεσίας στο οποίο συμμετέχει, με την οποία ο ανωτέρω φορέας υλοποίησης αναλαμβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδίου, διαβίωσης, καταλύματος, επαναπατρισμού και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαμονής του εθελοντή στην Ελλάδα, περιλαμβανομένης και τυχόν εκπαίδευσής του για την εκπλήρωση των καθηκόντων του και η οποία περιλαμβάνει επίσης, περιγραφή των καθηκόντων του και των όρων άσκησής τους, καθώς και του ωραρίου εργασίας του,
 3. ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος εθελοντικής υπηρεσίας, έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, για οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης ήθελε προβάλει ο εθελοντής εις βάρος του ιδίου ή τρίτων, κατά τη διάρκεια παροχής της εθελοντικής υπηρεσίας
2.  
  Εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση στην, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του παρόντος, υπηρεσία για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εθελοντική υπηρεσία στην αρμόδια για το σκοπό αυτό υπηρεσία, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
 1. ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη Χώρα μας με την εθνική θεώρηση εισόδου,
 2. υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος εθελοντικής υπηρεσίας αναλαμβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδίου, διαβίωσης, καταλύματος, επαναπατρισμού και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαμονής του εθελοντή στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων και των εξόδων τυχόν εκπαίδευσής του για την εκπλήρωση των καθηκόντων του και η οποία περιλαμβάνει επίσης, περιγραφή των καθηκόντων του και των όρων άσκησής τους, καθώς και του ωραρίου εργασίας του,
 3. αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης που έχει συνάψει ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος εθελοντικής υπηρεσίας, για οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης ήθελε προβάλει ο εθελοντής εις βάρος του ιδίου ή τρίτων, κατά τη διάρκεια παροχής της εθελοντικής υπηρεσίας,
 4. τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες
3.  
  Η αίτηση μαζί με το σχετικό φάκελο ελέγχονται ως προς την πληρότητά τους και διαβιβάζονται στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας, το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών, αφότου υποβληθούν. Η ανωτέρω υπηρεσία ζητά τη γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής για θέματα που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας και αφού λάβει υπόψη της την ανωτέρω γνώμη, εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και εκδίδει σχετική απόφαση με την οποία χορηγεί την άδεια διαμονής για εθελοντική υπηρεσία ή απορρίπτει την αίτηση.
Άρθρο 11
1.  
  Η άδεια διαμονής για εθελοντική υπηρεσία έχει διάρκεια ισχύος μέχρι ένα έτος
2.  
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφ’ όσον η διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος υπερβαίνει το έτος, η διάρκεια της άδειας διαμονής δύναται να χορηγείται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος
3.  
  Δεν επιτρέπεται η ανανέωση της άδειας διαμονής για εθελοντική υπηρεσία, για οποιονδήποτε από τους λοιπούς λόγους που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία
4.  
  Ο εθελοντής, μετά τη λήξη της άδειας διαμονής του οφείλει να εγκαταλείψει αμέσως το ελληνικό έδαφος, χωρίς άλλες διατυπώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 12
1.  
  Οι άδειες διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ανακαλούνται ή δεν ανανεώνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.
 2. Η εξέταση λόγων που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας αποτελεί προαπαιτούμενο στοιχείο κατά την αρχική χορήγηση και κατά την ανανέωση των αδειών διαμονής.
 3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την εξέταση των αιτήσεων υποχρεούνται, στο τέλος κάθε μήνα, να αποστέλλουν στις κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις ή διευθύνσεις ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας καταστάσεις με τα ακριβή στοιχεία των υπηκόων τρίτων χωρών, των οποίων χορηγήθηκαν ή ανανεώθηκαν οι άδειες διαμονής.
 4. Η συνδρομή των λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, που ανακύπτουν μετά τη χορήγηση της αρχικής άδειας διαμονής ή την ανανέωσή της, συνιστούν αιτία ανάκλησής της,.
 5. συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας.
 6. Οι μόνες ασθένειες που μπορούν να δικαιολογήσουν την ανάκληση ή την άρνηση ανανέωσης της άδειας διαμονής είναι εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.
 7. Η διαπίστωση, μετά την έκδοση της αρχικής άδειας διαμονής, ότι ο ενδιαφερόμενος πάσχει από ασθένεια, από την οποίαν προσεβλήθη μετά την είσοδό του στη Χώρα, δεν αποτελεί λόγο για τη μη ανανέωση της άδειας διαμονής του ή την απομάκρυνσή του από το έδαφος της Χώρας,.
 8. δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον οι όροι που ορίζονται στο παρόν,
 9. αποδειχθεί, με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ότι χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα, ότι διαπράχθηκε με οποιοδήποτε τρόπο απάτη ή χρησιμοποιήθηκαν άλλα παράνομα μέσα
2.  
  Με επιφύλαξη της παραγράφου 1, η άδεια διαμονής για λόγους σπουδών μπορεί να μην ανανεωθεί ή να ανακληθεί στις περιπτώσεις όπου ο κάτοχος:
 1. δεν τηρεί τους όρους που προβλέπει η οικεία νομοθεσία για το καθεστώς μερικής απασχόλησης κατά την άσκηση των οικονομικών του δραστηριοτήτων,
 2. δεν σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις σπουδές του
Άρθρο 13
1.  
  Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τους κατόχους άδειας διαμονής για σπουδές ή εθελοντική υπηρεσία
2.  
  Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος 150/2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες», το χρονικό διάστημα διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν διαμείνει στην ελληνική επικράτεια με την ιδιότητα του σπουδαστή ή του εθελοντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν λαμβάνεται υπόψη προκειμένου για την παροχή, στα πρόσωπα αυτά, περαιτέρω δικαιωμάτων
3.  
  Οι κάτοχοι αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, υπόκεινται στα γενικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των υπηκόων τρίτων χωρών, όπως αυτά ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν. 3386/2005, όπως ισχύει.
4.  
  Στα τέκνα που γεννιούνται στην Ελλάδα από γονείς κατόχους άδειας διαμονής για σπουδές σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας για την οικογενειακή επανένωση υπηκόων τρίτων χωρών, χορηγείται ατομική άδεια διαμονής με την ιδιότητά τους ως μελών οικογένειας σπουδαστή, που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των γονέων τους ή ενός εξ αυτών. Για την ανωτέρω άδεια δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 3386/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3536/2007.
Άρθρο 14
1.  
  Κάθε απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής, δυνάμει του παρόντος, εκδίδεται και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 16, 17 και 19 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει.
2.  
  Κάθε απόφαση απόρριψης αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής, που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος, πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει.
3.  
  Κατά των αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος, ασκείται αίτηση θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει.
4.  
  Κατά της απόφασης απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής, ανάκλησης ή μη ανανέωσής της, που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος ασκείται αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274), όπως ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 15 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του ή αντιμετωπίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο αυτού
Άρθρο 16 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από 12.1.2007, πλην εκείνων που προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων, οι οποίες ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 και του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως το άρθρο 3 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101), όπως το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312). β) Του άρθρου 31 του ν. 1473/1984 «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 127), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 42 τουν. 2214/1994 «Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 75). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Την Οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία.
 • Το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 42362/1251/28.9.2007 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1948).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και ειδικότερα από εκείνες του άρθρου 4 παρ. 4, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των οικείων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό), το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους χορηγείται άδεια διαμονής για λόγους σπουδών, τυχόν παρεχόμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.λ.π.) και ως εκ τούτου δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικείων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Περαιτέρω προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού φορέων του δημοσίου τομέα, που τυχόν υλοποιούν προγράμματα εθελοντικής υπηρεσίας. Η δαπάνη αυτή, που δεν μπορεί να εκτιμηθεί, επειδή εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός εισερχομένων, διάρκεια προγραμμάτων, τυχόν παρεχόμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.λ.π.), θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον προϋπολογισμό των οικείων υπουργείων και φορέων του δημοσίου τομέα, κατά περίπτωση.
 • Την υπ’ αριθμ. 122/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/4415 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/4415 2006
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/1251 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_1251 2007
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2004/114/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/114_ΕΕ 2004
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1473 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1473 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1994/2214 1994
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις. 2002/3068 2002
Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. 2005/3386 2005
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2007/3536 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες. 2006/150 2006
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 2012/4071 2012