ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/102

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-08-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-08-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-08-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κανονισμός Πτυχίων Χειριστών Ελικοπτέρων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία του «Κανονισμού πτυχίων χειριστών ελικοπτέρων πολιτικής αεροπορίας» του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (Jοint Ανiatiοn Αuthοrities) και η εναρμόνισή της με τις απαιτήσεις της σύμβασης του Σικάγου, που αφορούν στη χορήγηση πτυχίων χειριστών ελικοπτέρων πολιτικής αεροπορίας. 2.Οι Ορισμοί και οι συντμήσεις όρων οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα κανονισμό είναι οι αναγραφόμενοι στο Παράρτημα 1 μέρος πρώτο της Σύμβασης του Σικάγου και στο JΑR-1 (Jοint Ανiatiοn Requirements - 1) «Ορισμοί και Συντμήσεις» του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (Jοint Ανiatiοn Αuthοrities). 3.Ορισμοί και συντμήσεις όρων οι οποίοι χρησιμοποιούνται ειδικά στα επιμέρους τμήματα του Κανονισμού αναφέρονται είτε σε αυτά, είτε, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στα αντίστοιχα εγχειρίδια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος. 4.Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «Αρχή» εννοείται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). 5.Στο κυρίως κείμενο του Κανονισμού όπως αυτό καταχωρίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος, διατηρείται η αρίθμηση του πρωτοτύπου, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία και αντιστοιχία με ίδιους Κανονισμούς των άλλων Κρατών Μελών του JΑΑ. Άρθρο 2 Κανονισμός Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού πτυχίων χειριστών ελικοπτέρων Πολιτικής Αεροπορίας αποτελούν μετάφραση από την αγγλική γλώσσα των αντίστοιχων διατάξεων του πρώτου μέρους του εγχειριδίου JΑR-FCL 2 (Ηelicοpters) του συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (6η τροποποίηση, Φεβρουάριος 2007) και έχουν ως εξής: JΑR–FCL 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Α – Γενικές απαιτήσεις ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Β – Εκπαιδευόμενος χειριστής (Ελικόπτερο) ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Γ – Πτυχίο Ιδιώτη Χειριστή (Ελικόπτερο) – ΡΡL(Η) ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ – Πτυχίο Επαγγελματία Χειριστή (Ελικόπτερο) – CΡL(Η) ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε – Ικανότητα πτήσης δι’ οργάνων (Ελικόπτερο) – ΙR(Η) ΤΜΗΜΑ ΣΤ – Ικανότητες τύπου (Ελικόπτερο) ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ζ – Πτυχίο Χειριστή Εναερίων Γραμμών (Ελικόπτερο)– ΑΤΡL(Η) ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Η – Ικανότητες εκπαιδευτή (Ελικόπτερο) ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Θ – Εξεταστές (Ελικόπτερο) ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ι – Απαιτήσεις θεωρητικών γνώσεων και διαδικασίες για τη διεξαγωγή εξετάσεων θεωρητικών γνώσεων για επαγγελματικά πτυχία χειριστών και ικανότητες πτήσης δι’ οργάνων. ΜΕΡΟΣ 1 – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΤΜΗΜΑ Α – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ JΑR–FCL 2.001Ορισμοί και Συντμήσεις (Βλέπε ΙΕΜ FCL 2.001) Κατηγορία αεροσκάφους (Categοry οf aircraft): Κατάταξη αεροσκάφους σε κατηγορία σύμφωνα με καθορισμένα βασικά χαρακτηριστικά, π.χ. αεροπλάνο, ελικόπτερο, ανεμόπτερο, ελεύθερο αερόστατο. Μετατροπή πτυχίου (Cοnνersiοn οf a licence): Η έκδοση πτυχίου JΑR-FCL επί τη βάσει πτυχίου που εκδόθηκε από Κράτος μη Μέλος του JΑΑ. Συγκυβερνήτης (Cο-pilοt): «Συγκυβερνήτης» σημαίνει ο χειριστής που λειτουργεί διαφορετικά από τον κυβερνήτη ελικοπτέρου πολλαπλών χειριστών, αλλά εξαιρείται ο χειριστής που είναι επί του αεροσκάφους με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη πτητικής εκπαίδευσης για πτυχίο ή ικανότητα. Χρόνος εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό (Dual instructiοn time): Ο χρόνος πτήσης ή ο χρόνος με όργανα στο έδαφος κατά τον οποίο ένα άτομο λαμβάνει πτητική εκπαίδευση από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτή. Χρόνος πτήσης ελικοπτέρου (Ηelicοpter Flight time): Ο συνολικός χρόνος από τη στιγμή που οι πτέρυγες του στροφείου ενός ελικοπτέρου αρχίζουν να περιστρέφονται, μέχρι τη στιγμή που το ελικόπτερο ακινητοποιείται οριστικά μετά το τέλος της πτήσης και οι πτέρυγες του στροφείου σταματήσουν. Εκπαιδευτική συσκευή εξομοίωσης πτήσης (Flight Simulatiοn Τraining Deνice – FSΤD): Οποιαδήποτε συνθετική εκπαιδευτική συσκευή που υποκαθιστά εν μέρει ή εν όλω ένα τύπο ελικοπτέρου, και τα συστήματα του και περιλαμβάνει μια γενική συσκευή που χρησιμοποιείται για γενικές (όχι ειδικές) διαδικασίες, ως μέρος μίας εκπαιδευτικής σειράς μαθημάτων και η οποία έχει εγκριθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το JΑR-FSΤD (Η). Χρόνος με όργανα (Ιnstrument time): Χρόνος ενόργανης πτήσης ή χρόνος με όργανα στο έδαφος. Χρόνος ενόργανης πτήσης (Ιnstrument flight time): Ο χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου ένας χειριστής ελέγχει ένα αεροσκάφος εν πτήσει αποκλειστικά με αναφορά στα όργανα. Χρόνος με όργανα στο έδαφος (Ιnstrument grοund time): Ο χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου ένας χειριστής εκπαιδεύεται σε προσομοιωμένη ενόργανη πτήση σε συνθετικά εκπαιδευτικά μέσα. (SΤD) Συνεργασία Πολλαπλού Πληρώματος (Μulti-crew cο-οperatiοn): Τα καθήκοντα του πληρώματος πτήσης, ως ομάδα συνεργαζομένων μελών, υπό την καθοδήγηση του κυβερνήτη. Ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών (Μulti-pilοt helicοpters): Τύπος ελικοπτέρου που απαιτείται να επιχειρεί με συγκυβερνήτη, όπως καθορίζεται στο εγχειρίδιο πτήσης ή από το πιστοποιητικό αερομεταφορέα ή ισοδύναμο έγγραφο. Πτητική λειτουργία πολλαπλών χειριστών (Μulti-pilοt οperatiοn): Πτητική λειτουργία εγκεκριμένη από την ΥΠΑ που απαιτεί τουλάχιστον δύο χειριστές που χρησιμοποιούν την Συνεργασία Πολλαπλού Πληρώματος επί ελικοπτέρου πολλαπλών χειριστών. Νύχτα (Νight): Το χρονικό διάστημα μεταξύ του τέλους του πολιτικού λυκόφωτος και του πολιτικού λυκαυγούς, ή άλλο παρόμοιο χρονικό διάστημα μεταξύ δύσης και ανατολής του ηλίου, όπως ενδέχεται να καθορίζεται από την ΥΠΑ. Ιδιώτης Χειριστής (Ρriνate pilοt): Χειριστής ο οποίος κατέχει πτυχίο που απαγορεύει το χειρισμό αεροσκάφους σε πτητικές λειτουργίες για τις οποίες παρέχεται αμοιβή. Επαγγελματίας χειριστής (Ρrοfessiοnal pilοt): Χειριστής ο οποίος κατέχει πτυχίο που επιτρέπει το χειρισμό αεροσκάφους σε πτητικές λειτουργίες για τις οποίες παρέχεται αμοιβή. Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται ο κάτοχος Πτυχίου Επαγγελματία Χειριστή (CΡL) και ο κάτοχος Πτυχίου Χειριστή Εναερίων Γραμμών (ΑΤΡL). Έλεγχοι επάρκειας (Ρrοficiency checks): Επιδείξεις δεξιοτήτων για επανεπικύρωση ή ανανέωση ικανοτήτων που περιλαμβάνουν και προφορική εξέταση, κατά την κρίση του εξεταστή. Ικανότητα (Rating): Καταχώρηση σε πτυχίο που δηλώνει τους ειδικούς όρους, τα δικαιώματα ή τους περιορισμούς που σχετίζονται με αυτό το πτυχίο. Ανανέωση (Renewal) (π.χ. ικανότητας ή έγκρισης): Η διοικητική πράξη που ενεργείται, μετά την λήξη μιας ικανότητας ή έγκρισης, η οποία ανανεώνει τα δικαιώματα της ικανότητας ή έγκρισης για μια περαιτέρω καθορισμένη χρονική περίοδο που εξαρτάται από την εκπλήρωση καθορισμένων απαιτήσεων. Επανεπικύρωση (Reνalidatiοn) (π.χ. ικανότητας ή έγκρισης): Η διοικητική πράξη που διενεργείται εντός της χρονικής περιόδου ισχύος μιας ικανότητας ή έγκρισης, η οποία επιτρέπει στον κάτοχο να συνεχίζει να ασκεί τα δικαιώματα μιας ικανότητας ή έγκρισης για μια περαιτέρω καθορισμένη χρονική περίοδο που εξαρτάται από την εκπλήρωση καθορισμένων απαιτήσεων. Ελικόπτερα Ενός χειριστή (Single-pilοt helicοpters): Ελικόπτερα πιστοποιημένα για πτητική λειτουργία από ένα χειριστή. Πτητικές λειτουργίες Ενός χειριστή (Single-pilοt οperatiοns): Πτητικές λειτουργίες που διεξάγονται από ένα μόνο χειριστή. Δοκιμασίες δεξιοτήτων (Skill tests): Είναι επιδείξεις δεξιοτήτων για την έκδοση πτυχίου ή ικανότητας, που περιλαμβάνουν και προφορική εξέταση, κατά την κρίση του εξεταστή. Χρόνος πτήσης ΜΟΝΟΣ (Sοlο flight time): Ο χρόνος πτήσης κατά τη διάρκεια του οποίου ο εκπαιδευόμενος χειριστής είναι ο μόνος επιβαίνων του αεροσκάφους. Χρόνος πτήσης ως εκπαιδευόμενος Κυβερνήτης (Flight time as student pilοt-in-cοmmand – SΡΙC): Ο χρόνος πτήσης κατά τη διάρκεια του οποίου ο εκπαιδευτής πτήσης μόνον παρακολουθεί τον εκπαιδευόμενο να ενεργεί ως κυβερνήτης και δεν επηρεάζει ή ελέγχει την πτήση του αεροσκάφους. Μηχανοκίνητο ανεμόπτερο περιήγησης (Τοuring Μοtοr Glider – ΤΜG): Μηχανοκίνητο ανεμόπτερο που διαθέτει πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας το οποίο εκδόθηκε ή έχει γίνει αποδεκτό από Κράτος Μέλος του JΑΑ και έχει έναν πλήρως προσαρμοσμένο, μη ανασυρόμενο κινητήρα και μη ανασυρόμενη έλικα επιπλέον εκείνων που καταγράφονται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 1.215 (π.δ. 33/2002). Πρέπει να έχει την ικανότητα απογείωσης και ανόδου με τη δική του ισχύ σύμφωνα με το εγχειρίδιο πτήσης του. Τύπος αεροσκάφους (Τype οf aircraft): Όλα τα αεροσκάφη του ίδιου βασικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων, εκτός από εκείνες που επιφέρουν αλλαγή στο χειρισμό, τα χαρακτηριστικά πτήσης ή τη σύνθεση του πληρώματος πτήσης. ΥΠΑ: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Για συντμήσεις βλέπε ΙΕΜ FCL 2.001 JΑR-FCL 2.005Εφαρμογή (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.005) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.005 και 2.015) (Βλέπε JΑR-FCL 2.010(α)(4)) (α). Γενικά (1). Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο JΑR-FCL εφαρμόζονται σε όλες τις ρυθμίσεις που αφορούν την εκπαίδευση, δοκιμασία και αιτήσεις για έκδοση πτυχίων, ικανοτήτων, εξουσιοδοτήσεων, εγκρίσεων ή πιστοποιητικών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού. (2). (i). Οποτεδήποτε αναφέρονται στο JΑR-FCL πτυχία, ικανότητες, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις ή πιστοποιητικά, αυτά νοούνται ως πτυχία, ικανότητες, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις ή πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με το JΑR-FCL. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα έγγραφα αυτά καθορίζονται ως π.χ. πτυχία του ΙCΑΟ ή εθνικά πτυχία. (ii). Οποτεδήποτε οι απαιτήσεις εμπειρίας αναφέρουν χρόνο πτήσης, αυτό σημαίνει χρόνο πτήσης σε ελικόπτερα, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά. (3). Οποτεδήποτε στο JΑR-FCL γίνεται αναφορά σε Κράτος Μέλος του JΑΑ για το σκοπό αμοιβαίας αναγνώρισης πτυχίων, ικανοτήτων, εξουσιοδοτήσεων, εγκρίσεων ή πιστοποιητικών, νοείται το πλήρες Κράτος Μέλος του JΑΑ. (4). Όλες οι συνθετικές εκπαιδευτικές συσκευές που αναφέρονται στο JΑR-FCL, που υποκαθιστούν το αεροσκάφος για σκοπούς εκπαίδευσης, πρέπει να είναι συσκευές πιστοποιημένες σύμφωνα με το JΑR-SΤD (Η) και εγκεκριμένες για το χρήστη σύμφωνα με το JΑR-FCL, για τις ασκήσεις που πρόκειται να διεξαχθούν. (5). Οποτεδήποτε γίνεται αναφορά σε αεροπλάνα, αυτή δεν καλύπτει τα υπερελαφρά αεροπλάνα, όπως αυτά προσδιορίζονται σε εθνικό επίπεδο, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά. (6). Πτυχίο που εκδόθηκε επί τη βάσει εκπαίδευσης που έγινε εκτός Κράτους Μέλους του JΑΑ, εκτός από την εκπαίδευση που έγινε σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.055(α)(1), πρέπει να έχει μια καταχώρηση που να περιορίζει τα δικαιώματα σε αεροσκάφη που είναι νηολογημένα στο Κράτος έκδοσης του πτυχίου. (7). Ικανότητες που εκδόθηκαν επί τη βάσει εκπαίδευσης που έγινε εκτός Κράτους Μέλους του JΑΑ, εκτός από την εκπαίδευση που έγινε σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.055(α)(1), πρέπει να περιορίζονται σε αεροσκάφη που είναι νηολογημένα στο Κράτος έκδοσης του πτυχίου. (β). Μεταβατικές ρυθμίσεις (1). Η εκπαίδευση που άρχισε πριν από τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, αναγνωρίζεται για την έκδοση πτυχίων ή ικανοτήτων με βάση τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό, με την προϋπόθεση ότι η εκπαίδευση και οι εξετάσεις, για την απόκτηση κατάλληλου πτυχίου ή ικανότητας, ολοκληρώνονται πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού. (2). Πτυχία και ικανότητες, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις ή πιστοποιητικά υγείας που εκδίδονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς των Κρατών Μελών του JΑΑ, ή εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο (1) ανωτέρω, διατηρούνται σε ισχύ με τα ίδια δικαιώματα, ικανότητες και τυχόν περιορισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού όλες οι απαιτήσεις για επανεπικύρωση ή ανανέωση αυτών των πτυχίων ή ικανοτήτων, εξουσιοδοτήσεων, εγκρίσεων ή πιστοποιητικών υγείας είναι σύμφωνες προς τις απαιτήσεις του παρόντος, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (4) κατωτέρω. (3). Οι κάτοχοι πτυχίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς Κράτους Μέλους του JΑΑ πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού ή σύμφωνα με το (β)(1) ανωτέρω, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Κράτος έκδοσης του πτυχίου για την έκδοση του αντίστοιχου πτυχίου που καθορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, το οποίο επεκτείνει τα δικαιώματα σε άλλα Κράτη, όπως αναφέρεται στο JΑR-FCL 2.015(α)(1). Για την έκδοση αυτών των πτυχίων, ο κάτοχος συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.005. (4). Κάτοχοι πτυχίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς Κράτους Μέλους του JΑΑ, οι οποίοι δεν πληρούν στο ακέραιο τις απαιτήσεις του Τμήματος 1 του JΑR-FCL 3 (Μedical – Κανονισμός Χορήγησης Πιστοποιητικού Υγείας), επιτρέπεται να συνεχίσουν να ασκούν τα δικαιώματα του εθνικού πτυχίου που κατέχουν. (5). Α. Οι ΥΠΑ των Κρατών Μελών του JΑΑ, εάν έχει εφαρμογή: (i). Περιλαμβάνουν επικύρωση Επάρκειας Γλώσσας, σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.010(α)(4), σε όλα τα νέα και επανεκδιδόμενα πτυχία. Ο χειριστής μπορεί να έχει επικύρωση για περισσότερες της μιας γλώσσες (βλέπε τη Σημείωση του FCL 2.010(α)(4)), (ii). Πριν από την 5.3.2008, εισάγουν μια διαδικασία έτσι ώστε τα υφιστάμενα πτυχία να περιλαμβάνουν επικύρωση Επάρκειας Γλώσσας σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.075(α)(2)(ΧΙΙΙ). Β. Κάτοχοι πτυχίων πριν από την 5.3.2008: Η ΥΠΑ, βασιζόμενη σε υφιστάμενες μεθόδους εκτίμησης, μπορεί να κάνει μια επικύρωση επάρκειας γλώσσας επιπέδου 4 (επιχειρησιακό επίπεδο) για κατόχους πτυχίων με πιστοποιητικό χειριστή ραδιοτηλεφωνίας στην Αγγλική και άλλη γλώσσα, κατά περίπτωση. (γ) Εξακολούθηση άσκησης καθηκόντων από εξεταστές που κατέχουν εθνικές εξουσιοδοτήσεις. Εξεταστές που κατέχουν εθνικές εξουσιοδοτήσεις, πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των απαιτήσεων, μπορούν να εξουσιοδοτηθούν ως εξεταστές JΑR-FCL υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποδείξει στην ΥΠΑ γνώση των Κανονιασμών JΑR-FCL και JΑR-ΟΡS. Η εξουσιοδότηση ισχύει για 3 έτη το μέγιστο. Από εκεί και έπειτα, η επανεξουσιοδότηση υπόκειται στη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο 2.425(α) και (β). JΑR-FCL 2.010Βασική εξουσιοδότηση για την άσκηση καθηκόντων ως μέλος πληρώματος πτήσης (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.010) (Βλέπε ΑΜC Νο. 1 στο JΑR-FCL 2.010) (α). Πτυχίο και ικανότητα (1). Ένα πρόσωπο δεν ενεργεί ως μέλος πληρώματος πτήσης πολιτικού ελικοπτέρου νηολογημένου σε Κράτος Μέλος του JΑΑ, εκτός εάν το πρόσωπο αυτό κατέχει πτυχίο και ικανότητα σε ισχύ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του JΑR-FCL και κατάλληλα για τα καθήκοντα που εκτελούνται, ή μια εξουσιοδότηση όπως προβλέπεται στο JΑR-FCL 2.085 ή/και 2.230. Το πτυχίο πρέπει να έχει εκδοθεί από: (i). Κράτος Μέλος του JΑΑ, ή (ii). ένα άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος του ΙCΑΟ και να έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.015(β) ή (γ). (2). Στους χειριστές που κατέχουν εθνικά πτυχία/ ικανότητες/ εξουσιοδοτήσεις μηχανοκίνητων ανεμοπτέρων επιτρέπεται επίσης να χειρίζονται μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. (3). Στους χειριστές που κατέχουν περιορισμένο εθνικό Πτυχίο Ιδιώτη Χειριστή επιτρέπεται, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, να χειρίζονται ελικόπτερα νηολογημένα στο Κράτος έκδοσης του πτυχίου και εντός του εναερίου χώρου του Κράτους αυτού. (4). Από την 5.3.2008, οι υποψήφιοι για πτυχίο και οι κάτοχοι πτυχίων, οι οποίοι απαιτείται να χρησιμοποιούν το ραδιοτηλέφωνο, επιδεικνύουν την δυνατότητα να ομιλούν και κατανοούν τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στις επικοινωνίες ραδιοτηλεφωνίας, σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.010. Η επάρκεια γλώσσας που απαιτείται πρέπει να είναι τουλάχιστον Επιχειρησιακού Επιπέδου (επίπεδο 4) της κλίμακας Επάρκειας Γλώσσας του ΙCΑΟ (βλέπε Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.010 και ΑΜC Νο. 1 στο JΑR-FCL 2.010). Σημείωση: Αυτές οι διατάξεις αναφέρονται στο Παράρτημα 10, Τόμο ΙΙ, Κεφάλαιο 5 του ΙCΑΟ, σύμφωνα με το οποίο η γλώσσα που χρησιμοποιείται για επικοινωνίες ραδιοτηλεφωνίας μπορεί να είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται φυσιολογικά από τον επίγειο σταθμό ή η Αγγλική. Στην πράξη όμως, υπάρχουν καταστάσεις κατά τις οποίες ο κάτοχος πτυχίου χρειάζεται να μιλήσει μόνο τη γλώσσα που χρησιμοποιείται φυσιολογικά από τον επίγειο σταθμό. (β). Άσκηση δικαιωμάτων. Ο κάτοχος πτυχίου, ικανότητας ή εξουσιοδότησης δεν ασκεί δικαιώματα διαφορετικά από εκείνα που εκχωρούνται από το εν λόγω πτυχίο, ικανότητα ή εξουσιοδότηση. (γ). Προσφυγές, Εφαρμογή (1). Ένα Κράτος Μέλος του JΑΑ μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σύμφωνα με τις εθνικές του διαδικασίες, να ενεργεί σε περιπτώσεις προσφυγών, να περιορίζει δικαιώματα, ή να αναστέλλει ή να ανακαλεί οποιοδήποτε πτυχίο, ικανότητα, εξουσιοδότηση, έγκριση ή πιστοποιητικό που έχει εκδώσει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του JΑR-FCL, εφόσον αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος ή ο κάτοχος πτυχίου δεν πληρούσε, ή δεν πληροί πλέον, τις απαιτήσεις του JΑR-FCL ή της σχετικής εθνικής νομοθεσίας του Κράτους έκδοσης του πτυχίου. (2). Εφόσον ένα Κράτος Μέλος του JΑΑ διαπιστώσει ότι υποψήφιος ή κάτοχος πτυχίου JΑR-FCL, που εκδόθηκε από άλλο Κράτος Μέλος του JΑΑ, δεν πληρούσε, ή δεν πληροί πλέον, τις απαιτήσεις του JΑR-FCL ή της σχετικής εθνικής νομοθεσίας του Κράτους εντός του οποίου ίπταται ένα αεροσκάφος, το Κράτος Μέλος του JΑΑ πρέπει να ενημερώνει το Κράτος έκδοσης του πτυχίου και τη Διεύθυνση Πτυχίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του JΑΑ. Σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, ένα Κράτος Μέλος του JΑΑ μπορεί να αποφασίσει ότι για λόγους ασφαλείας ο υποψήφιος ή ο κάτοχος πτυχίου, τον οποίο το Κράτος αυτό αναφέρει δεόντως στο Κράτος έκδοσης του πτυχίου και τον JΑΑ για τον ανωτέρω λόγο, δεν μπορεί να χειρίζεται αεροσκάφος νηολογημένο στο Κράτος αυτό ή να χειρίζεται οποιοδήποτε αεροσκάφος στον εναέριο χώρο του Κράτους αυτού. JΑR-FCL 2.015Αποδοχή πτυχίων, ικανοτήτων, εξουσιοδοτήσεων, εγκρίσεων ή πιστοποιητικών (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.015) (Βλέπε Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.015) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.005 και 2.015) (α). Πτυχία, ικανότητες, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις ή πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από Κράτη Μέλη του JΑΑ (1). Όταν ένα πρόσωπο, οργανισμός ή υπηρεσία έχει λάβει πτυχίο, το οποίο εκδόθηκε και συνοδεύεται από ικανότητα, εξουσιοδότηση, έγκριση ή πιστοποιητικό από την ΥΠΑ Κράτους Μέλους του JΑΑ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του JΑR-FCL και τις σχετιζόμενες διαδικασίες, τα εν λόγω πτυχία, ικανότητες, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις ή πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά από άλλα Κράτη Μέλη του JΑΑ χωρίς διατυπώσεις. (2). Η εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε μετά τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού και σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του JΑR-FCL και τις σχετιζόμενες διαδικασίες, γίνεται αποδεκτή για την έκδοση πτυχίων και ικανοτήτων JΑR-FCL, υπό την προϋπόθεση ότι τα πτυχία, που είναι σύμφωνα με το JΑR-FCL, εκδίδονται μόνο μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού. (β). Πτυχία που εκδίδονται από Κράτη μη Μέλη του JΑΑ (1). Ένα πτυχίο που εκδίδεται από Κράτος μη Μέλος του JΑΑ μπορεί να επικυρωθεί κατά την κρίση της ΥΠΑ ενός Κράτους Μέλους του JΑΑ, για χρήση σε αεροσκάφος που είναι νηολογημένο στο εν λόγω Κράτος Μέλος του JΑΑ σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.015. (2). Η διάρκεια ισχύος της επικύρωσης επαγγελματικού πτυχίου χειριστή και πτυχίου ιδιώτη χειριστή με ικανότητα πτήσης δι’ οργάνων δεν υπερβαίνει το ένα έτος από την ημερομηνία επικύρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι το βασικό πτυχίο παραμένει σε ισχύ. Οποιαδήποτε περαιτέρω επικύρωση για χρήση σε αεροσκάφος νηολογημένο σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του JΑΑ, αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας των Κρατών Μελών του JΑΑ και υπόκειται σε οποιουσδήποτε όρους που ενδεχομένως εγκρίνονται από το JΑΑ. Η χρησιμοποίηση πτυχίου, που επικυρώθηκε από Κράτος Μέλος του JΑΑ, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο JΑR-FCL. (3). Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στα (1) και (2) ανωτέρω, δεν εφαρμόζονται όταν αεροσκάφη, που είναι νηολογημένα σε Κράτος Μέλος του JΑΑ, μισθώνονται σε αερομεταφορέα Κράτους μη Μέλους του JΑΑ, υπό την προϋπόθεση ότι το Κράτος του αερομεταφορέα έχει αποδεχθεί για την χρονική περίοδο μίσθωσης την ευθύνη για την τεχνική ή/και την επίβλεψη της πτητικής λειτουργίας σύμφωνα με το JΑR-ΟΡS 3.165. Τα πτυχία των πληρωμάτων πτήσης ενός αερομεταφορέα Κράτους μη Μέλους του JΑΑ μπορεί να επικυρωθούν κατά την κρίση της ΥΠΑ του ενδιαφερομένου Κράτους Μέλους του JΑΑ, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα που απορρέουν από την επικύρωση του πτυχίου πληρώματος πτήσης περιορίζονται, κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου μίσθωσης, μόνο σε καθορισμένα αεροσκάφη και για καθορισμένες πτητικές λειτουργίες, στις οποίες δεν συμμετέχει αερομεταφορέας του JΑΑ, άμεσα ή έμμεσα, μέσω πλήρους μίσθωσης (wet lease) ή άλλου εμπορικού διακανονισμού. (γ). Μετατροπή πτυχίου που εκδόθηκε από Κράτος μη Μέλος του JΑΑ. (1). Επαγγελματικό Πτυχίο ή/και ικανότητα πτήσεως δι’ οργάνων (ΙR), που εκδόθηκε από Κράτος μη Μέλος του JΑΑ, μπορεί να μετατραπεί σε πτυχίο JΑR-FCL υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται ρύθμιση μεταξύ του Κράτους Μέλους και του Κράτους μη Μέλους του JΑΑ. Αυτή η ρύθμιση θεσπίζεται επί τη βάσει αμοιβαιότητας για αποδοχή πτυχίου, και εξασφαλίζει ότι υπάρχει ένα ισότιμο επίπεδο ασφαλείας μεταξύ των απαιτήσεων εκπαίδευσης και εξέτασης του Κράτους Μέλους και του Κράτους μη Μέλους του JΑΑ. Οποιαδήποτε καταχωρούμενη ρύθμιση αξιολογείται περιοδικά, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ του Κράτους μη Μέλους και του Κράτους Μέλους του JΑΑ. Πτυχίο, που μετατράπηκε σύμφωνα με τέτοια ρύθμιση, πρέπει να φέρει καταχώρηση που δηλώνει το Κράτος μη Μέλος του JΑΑ στο οποίο βασίζεται η μετατροπή. Άλλα Κράτη Μέλη δεν υποχρεούνται να αποδεχτούν οποιοδήποτε τέτοιο πτυχίο. (2). Πτυχίο Ιδιώτη Χειριστή, που εκδόθηκε από Κράτος μη Μέλος του JΑΑ, μπορεί να μετατραπεί σε πτυχίο JΑR-FCL με ικανότητες επί τύπου ενός-χειριστή, αφού συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που φαίνονται στο Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.015. (δ). Όταν η ΥΠΑ εκδίδει πτυχίο το οποίο αποκλίνει από το JΑR-FCL, γίνεται επικύρωση επί του πτυχίου, στην παράγραφο ΧΙΙΙ. JΑR-FCL 2.016Αναγνώριση που παρέχεται σε κάτοχο πτυχίου που εκδόθηκε από Κράτος μη Μέλος του JΑΑ (α). Ο αιτών τη χορήγηση πτυχίου JΑR-FCL(Η) και ΙR(Η), εάν έχει εφαρμογή, ο οποίος ήδη κατέχει τουλάχιστον ισότιμο πτυχίο που εκδόθηκε από Κράτος μη Μέλος του JΑΑ, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του ΙCΑΟ, πρέπει να πληροί όλες τις απαιτήσεις του JΑR-FCL, εκτός από την περίπτωση που μπορεί να μειωθούν οι απαιτήσεις, σχετικά με τη διάρκεια της σειράς μαθημάτων, τον αριθμό μαθημάτων και καθορισμένων ωρών εκπαίδευσης. Η ΥΠΑ μπορεί να λάβει υπόψη της, όσον αφορά στις αναγνωρίσεις που πρόκειται να παρασχεθούν, την πρόταση ενός κατάλληλου οργανισμού εκπαίδευσης. (β). Ο κάτοχος ΑΤΡL(Η) με ισχύουσα ΙR(Η), που εκδόθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του ΙCΑΟ, ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις 1.000 ωρών πτητικής πείρας σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών ως ΡΙC ή συγκυβερνήτης, κατά το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.015, μπορεί να εξαιρεθεί από τις απαιτήσεις να υποστεί εγκεκριμένη εκπαίδευση πριν υποβληθεί στις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο περιέχει μια εν ισχύι ικανότητα επί τύπου πολλαπλών χειριστών ως ΡΙC με δικαιώματα ΙR(Η) για το ελικόπτερο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμασία δεξιοτήτων ΑΤΡL(Η) και ΙR(Η), σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.295. (γ). Ο κάτοχος ΑΤΡL(Η), που εκδόθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του ΙCΑΟ, ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις 1.000 ωρών πτητικής πείρας σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών ως ΡΙC ή συγκυβερνήτης, κατά το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.015, μπορεί να εξαιρεθεί από την απαίτηση να υποστεί εγκεκριμένη εκπαίδευση πριν υποβληθεί στις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο περιέχει μια εν ισχύι ικανότητα επί τύπου ελικοπτέρου πολλαπλών χειριστών ως ΡΙC για το ελικόπτερο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμασία δεξιοτήτων ΑΤΡL(Η), σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.295. JΑR-FCL 2.017Εξουσιοδοτήσεις/Ικανότητες για ειδικούς σκοπούς Εξουσιοδοτήσεις/Ικανότητες για ειδικούς σκοπούς που σχετίζονται με πτυχίο (π.χ. πτήση ΙΜC, ψεκασμός καλλιεργειών, πτήσεις επί ορεινών περιοχών, πυρόσβεση κλπ.) μπορεί να καθιερωθούν από την ΥΠΑ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού του Κράτους Μέλους του JΑΑ, για αποκλειστική χρήση εντός του εναερίου χώρου του Κράτους αυτού. Η χρήση μιας τέτοιας εξουσιοδότησης/ ικανότητας, στον εναέριο χώρο άλλου Κράτους Μέλους, απαιτεί την εκ των προτέρων συμφωνία του Κράτους αυτού, εκτός αν υπάρχει διμερής συμφωνία. JΑR-FCL 2.020Αναγνώριση για υπηρεσία στις ένοπλες δυνάμεις (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.005) Αίτηση για αναγνώριση: Τα μέλη πληρώματος πτήσης των ενόπλων δυνάμεων, που υποβάλλουν αίτηση για πτυχία και ικανότητες που καθορίζονται στο JΑR-FCL, υποβάλλουν την αίτηση στην ΥΠΑ του Κράτους στο οποίο υπηρετούν ή υπηρέτησαν. Η αναγνώριση των γνώσεων, πείρας και δεξιοτήτων, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάμεις, αναγνωρίζονται σε σχέση με τις σχετικές απαιτήσεις των πτυχίων και ικανοτήτων του JΑR-FCL, κατά την κρίση της ΥΠΑ. Η πολιτική που ακολουθείται για την αναγνώριση αναφέρεται στον JΑΑ. Τα δικαιώματα αυτών των πτυχίων περιορίζονται σε αεροσκάφη νηολογημένα στο Κράτος έκδοσης του πτυχίου, έως ότου καλυφθούν οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.005. JΑR-FCL 2.025Ισχύς πτυχίων και ικανοτήτων (Βλέπε JΑR-FCL 2.010(α)(4)) (Βλέπε ΙΕΜ FCL 2.015) (α). Ο κάτοχος πτυχίου, ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από οποιοδήποτε πτυχίο ή ικανότητα, που εκδόθηκε από Κράτος Μέλος του JΑΑ, υπό τον όρο ότι αυτός διατηρεί την επάρκεια καλύπτοντας τις σχετικές απαιτήσεις του JΑR-FCL. (β). Ισχύς του πτυχίου και επανεπικύρωση ικανότητας (1). Η ισχύς του πτυχίου καθορίζεται από την ισχύ των ικανοτήτων που εμπεριέχονται σε αυτό καθώς και του πιστοποιητικού υγείας (Βλέπε ΙΕΜ FCL 2.025) και σε σχέση με τη χρήση ραδιοτηλεφωνίας στο JΑR-FCL 2.010(Α)(4), μια ισχύουσα καταχώρηση επάρκειας γλώσσας. (2). Όταν εκδίδει ή επανεπικυρώνει/ ανανεώνει μια ικανότητα, η ΥΠΑ μπορεί να παρατείνει τη χρονική περίοδο ισχύος της ικανότητας μέχρι το τέλος του μήνα κατά τον οποίο λήγει η ισχύς αυτής, οπότε η ημερομηνία αυτή παραμένει ως ημερομηνία λήξης της ικανότητας. (γ). Το πτυχίο εκδίδεται για μέγιστη χρονική περίοδο 5 ετών. Εντός αυτής της χρονικής περιόδου των 5 ετών το πτυχίο επανεκδίδεται από την ΥΠΑ: (1). μετά την αρχική έκδοση ή ανανέωση μιας ικανότητας, (2). όταν η παράγραφος ΧΙΙ του πτυχίου συμπληρώνεται και δεν απομένει άλλος διαθέσιμος χώρος, (3). για οποιονδήποτε λόγο διοικητικής φύσεως, ή (4). κατά την κρίση της ΥΠΑ όταν επανεπικυρώνεται μια ικανότητα. Οι έγκυρες ικανότητες μεταφέρονται στο νέο έντυπο πτυχίου από την ΥΠΑ. Ο κάτοχος πτυχίου υποβάλλει αίτηση στην ΥΠΑ για την επανέκδοση του πτυχίου. Η αίτηση περιλαμβάνει τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης. JΑR-FCL 2.026Πρόσφατη εμπειρία για χειριστές που δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις του JΑR-ΟΡS 3 (α). Ένας χειριστής δεν εκτελεί καθήκοντα σε ένα ελικόπτερο ως κυβερνήτης μεταφέροντας επιβάτες, εκτός εάν κατά τις προηγούμενες ενενήντα (90) ημέρες έχει εκτελέσει, ως χειριστής που χειρίζεται τα χειριστήρια (ΡF), τρεις κύκλους που ο καθένας περιλαμβάνει απογειώσεις και προσγειώσεις σε ελικόπτερο του ιδίου τύπου ή σε εξομοιωτή πτήσης του τύπου του ελικοπτέρου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, και (β). Ένας συγκυβερνήτης δεν εκτελεί καθήκοντα ως χειριστής στα χειριστήρια ελέγχου πτήσης ελικοπτέρου που μεταφέρει επιβάτες κατά τη διάρκεια απογείωσης και προσγείωσης, εκτός εάν κατά τις προηγούμενες ενενήντα (90) ημέρες, έχει εκτελέσει καθήκοντα χειριστή που χειρίζεται τα χειριστήρια (ΡF), σε ελικόπτερο του ιδίου τύπου κατά τη διάρκεια απογείωσης και προσγείωσης ή σε εξομοιωτή πτήσης του τύπου του ελικοπτέρου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. (γ). Ο κάτοχος πτυχίου, το οποίο δεν περιέχει ισχύουσα ικανότητα πτήσεως δι’ οργάνων (ελικοπτέρου), δεν ενεργεί ως κυβερνήτης ελικοπτέρου που μεταφέρει επιβάτες κατά τη νύχτα εκτός εάν κατά τις προηγούμενες 90 ημέρες, εκπλήρωσε τις απαιτήσεις του JΑR-FCL 2.026(α) νύχτα. JΑR-FCL 2.030Ρυθμίσεις για εξετάσεις (α). Εξουσιοδότηση εξεταστών. Η ΥΠΑ ορίζει και εξουσιοδοτεί ως εξεταστές πρόσωπα ακέραιου χαρακτήρα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα προκειμένου να διενεργούν δοκιμασίες δεξιοτήτων και ελέγχους επάρκειας για λογαριασμό της. Τα ελάχιστα προσόντα για εξεταστές αναφέρονται στο Τμήμα Ι του JΑR-FCL 2. Οι αρμοδιότητες και τα δικαιώματα των εξεταστών τους γνωστοποιούνται ατομικώς και εγγράφως από την ΥΠΑ. (β). Αριθμός εξεταστών. Η ΥΠΑ καθορίζει τον απαιτούμενο αριθμό των εξεταστών, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τη γεωγραφική κατανομή των χειριστών της. (γ). Κοινοποίηση των εξεταστών. (1). Η ΥΠΑ τηρεί κατάλογο όλων των εξεταστών που έχει εξουσιοδοτήσει δηλώνοντας για ποιους ρόλους έχουν εξουσιοδοτηθεί. Ο κατάλογος διατίθεται στους ΤRΤΟ, FΤΟ και τους καταχωρημένους φορείς εντός του Κράτους Μέλους του JΑΑ. Η ΥΠΑ προσδιορίζει με ποια μέσα κατανέμονται οι εξεταστές στη δοκιμασία δεξιοτήτων. (2). Η ΥΠΑ ενημερώνει κάθε υποψήφιο για τον εκπαιδευτή(ές) που έχει ορίσει για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας δεξιοτήτων για την έκδοση ενός ΑΤΡL(Η). δ). Οι εξεταστές δεν εξετάζουν υποψηφίους τους οποίους εκπαίδευσαν στην πτήση για το συγκεκριμένο πτυχίο ή ικανότητα εκτός εάν έχουν την έγγραφη συγκατάθεση της ΥΠΑ. ε). Προϋποθέσεις για υποψηφίους που υποβάλλονται σε δοκιμασία δεξιοτήτων. Πριν από τη διεξαγωγή δοκιμασίας δεξιοτήτων για την έκδοση πτυχίου ή ικανότητας, ο υποψήφιος πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη σχετική εξέταση θεωρητικών γνώσεων, με την επιφύλαξη ότι η ΥΠΑ μπορεί να θεσπίσει εξαιρέσεις για υποψηφίους που ακολουθούν σειρά μαθημάτων ολοκληρωμένης πτητικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση για τη σχετική εξέταση θεωρητικών γνώσεων ολοκληρώνεται πάντοτε πριν από τη διεξαγωγή αυτής της δοκιμασίας δεξιοτήτων. Με εξαίρεση την έκδοση ΑΤΡL, ο υποψήφιος για δοκιμασία δεξιοτήτων προτείνεται από τον οργανισμό/ πρόσωπο που φέρει την ευθύνη της εκπαίδευσης. JΑR-FCL 2.035Υγειονομική ικανότητα (α). Ικανότητα. Ο κάτοχος πιστοποιητικού υγείας θεωρείται διανοητικά και σωματικά ικανός να ασκεί με ασφάλεια τα δικαιώματα του αντίστοιχου πτυχίου. (β). Απαίτηση για πιστοποιητικό υγείας. Προκειμένου να υποβάλει αίτηση ή να ασκήσει τα δικαιώματα του πτυχίου, ο υποψήφιος ή ο κάτοχος πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του JΑR-FCL 3 (Μedical – Κανονισμός Χορήγησης Πιστοποιητικού Υγείας) και είναι αντίστοιχο με τα δικαιώματα του πτυχίου. (γ). Αεροϋγειονομικές διατάξεις. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης ο υποψήφιος ενημερώνεται εάν είναι ικανός, μη ικανός ή πρέπει να παραπεμφθεί στην αρμόδια υπηρεσία της ΥΠΑ. Ο εξουσιοδοτημένος ιατρός εξεταστής (ΑΜΕ) ενημερώνει τον υποψήφιο για οποιεσδήποτε συνθήκες (ιατρικές, επιχειρησιακές ή άλλες) οι οποίες ενδεχομένως περιορίζουν την πτητική εκπαίδευση ή/και τα δικαιώματα οποιουδήποτε πτυχίου έχει εκδοθεί. JΑR-FCL 2.040Μείωση της υγειονομικής ικανότητας (Βλέπε ΙΕΜ FCL 3.040) (α). Οι κάτοχοι πιστοποιητικού υγείας δεν ασκούν τα δικαιώματα των πτυχίων, σχετικών ικανοτήτων ή εξουσιοδοτήσεών τους οποτεδήποτε, εφόσον γνωρίζουν οποιαδήποτε μείωση της υγειονομικής τους ικανότητας, η οποία ενδεχομένως τους καθιστά ακατάλληλους να ασκήσουν ασφαλώς αυτά τα δικαιώματα. (β). Οι κάτοχοι πιστοποιητικού υγείας δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε θεραπευτική αγωγή ή φάρμακο με συνταγή ή χωρίς συνταγή, ούτε υποβάλλονται σε οποιαδήποτε άλλη θεραπεία, εκτός εάν είναι απόλυτα σίγουροι ότι η θεραπευτική αγωγή, φάρμακο ή θεραπεία δεν έχει κανένα αρνητικό αποτέλεσμα στην ικανότητά τους να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους με ασφάλεια. Εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, πρέπει να ζητούνται συμβουλές από το ΑΜS, ένα ΑΜC ή έναν ΑΜΕ. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στο JΑR-FCL3 (ΙΕΜ FCL 3.040). (γ). Οι κάτοχοι πιστοποιητικού υγείας ζητούν, χωρίς άσκοπη καθυστέρηση, τη συμβουλή του ΑΜS, ενός ΑΜC ή ενός ΑΜΕ εφόσον αντιληφθούν ότι: (1). πραγματοποιείται εισαγωγή σε νοσοκομείο ή κλινική για περισσότερες από 12 ώρες, ή (2). πραγματοποιείται χειρουργική επέμβαση ή επεμβατική διαδικασία, ή (3). γίνεται συστηματική χρήση φαρμάκων, ή (4). υπάρχει ανάγκη για συστηματική χρήση διορθωτικών φακών. (δ). Οι κάτοχοι πιστοποιητικών υγείας οι οποίοι είναι ενήμεροι: (1). για οποιοδήποτε σημαντικό προσωπικό τραυματισμό που συνεπάγεται ανικανότητα εκτέλεσης καθηκόντων ως μέλους πληρώματος πτήσης, ή (2). για οποιαδήποτε ασθένεια που συνεπάγεται ανικανότητα εκτέλεσης καθηκόντων ως μέλους πληρώματος πτήσης για χρονική περίοδο 21 ημερών ή περισσότερο, ή (3). ότι εγκυμονούν, ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία τηςΥΠΑ σχετικά με τον τραυματισμό ή την εγκυμοσύνη, και αμέσως μετά την πάροδο της χρονικής περιόδου των 21 ημερών στην περίπτωση ασθένειας. Το πιστοποιητικό υγείας θεωρείται ότι αναστέλλεται όταν προκληθεί τέτοιος τραυματισμός ή παρέλθει η περίοδος ασθένειας ή επιβεβαιωθεί η εγκυμοσύνη, και: (4). στην περίπτωση τραυματισμού ή ασθένειας η αναστολή ισχύος του πιστοποιητικού αίρεται εφόσον ο κάτοχος υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις σύμφωνα με ρυθμίσεις που προβλέπονται από την αρμόδια υπηρεσία τηςΥΠΑ, και κριθεί ικανός να εκτελεί καθήκοντα ως μέλος πληρώματος πτήσης, ή εφόσον η αρμόδια υπηρεσία της ΥΠΑ απαλλάξει τον κάτοχο από την απαίτηση ιατρικής εξέτασης, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις τις οποίες θεωρεί αρμόζουσες, και (5). στην περίπτωση εγκυμοσύνης, η αρμόδια υπηρεσία τηςΥΠΑ μπορεί να άρει την αναστολή για όσο χρονικό διάστημα και υπό εκείνες τις προϋποθέσεις τις οποίες θεωρεί αρμόζουσες, ενώ την τερματίζει εφόσον η κάτοχος υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, σύμφωνα με ρυθμίσεις που προβλέπονται από την αρμόδια υπηρεσία τηςΥΠΑ, μετά το πέρας της εγκυμοσύνης και έχει κριθεί ικανή να αναλάβει εκ νέου τα καθήκοντα της ως μέλος του πληρώματος πτήσης. JΑR-FCL 2.045Ειδικές περιστάσεις (α). Γίνεται δεκτό ότι οι διατάξεις όλων των τμημάτων του JΑR-FCL δεν καλύπτουν κάθε δυνατή περίπτωση. Όταν από την εφαρμογή του παρόντος ενδέχεται να προκύψουν μη προβλεπόμενα αποτελέσματ, ή όταν η ανάπτυξη νέων εννοιών εκπαίδευσης ή δοκιμασίας, δεν ανταποκρίνεται με τις απαιτήσεις, ο υποψήφιος μπορεί να ζητήσει εξαίρεση από την αρμόδια ΥΠΑ. Η εξαίρεση χορηγείται μόνον εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι εξασφαλίζεται ή οδηγείται τουλάχιστον σε ένα ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας. (β). Οι εξαιρέσεις διακρίνονται σε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες (περισσότερο από 6 μήνες). Η χορήγηση μακροπρόθεσμης εξαίρεσης μπορεί να γίνει μόνον κατόπιν συμφωνίας με την Ομάδα του Τομέα Αδειοδότησης του JΑΑ (Licensing Sectοrial Τeam). JΑR-FCL 2.050Αναγνώριση χρόνου πτήσης και θεωρητικών γνώσεων (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.050) (Βλέπε Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.050) (Βλέπε Προσάρτημα 3 στο JΑR-FCL 2.050) (Βλέπε Προσάρτημα 4 στο JΑR-FCL 2.050) (α). Αναγνώριση χρόνου πτήσης (1). Ο χρόνος πτήσης που πρόκειται να αναγνωρισθεί για την απόκτηση πτυχίου ή ικανότητας πρέπει να έχει καλυφθεί στην ίδια κατηγορία αεροσκάφους για την οποία ζητείται το πτυχίο ή η ικανότητα, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στο JΑR-FCL. (2). Κυβερνήτης ή εκπαιδευόμενος κυβερνήτης i). Σε υποψήφιο απόκτησης πτυχίου ή ικανότητας αναγνωρίζεται στο ακέραιο ο συνολικός χρόνος πτήσης ΜΟΝΟΣ, εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό ή κυβερνήτη, έναντι του συνολικού χρόνου πτήσης που απαιτείται για το πτυχίο ή την ικανότητα. ii). Στον απόφοιτο σειράς μαθημάτων ολοκληρωμένης πτητικής εκπαίδευσης χειριστή εναερίων γραμμών, παρέχεται το δικαίωμα αναγνώρισης έως και 50 ωρών χρόνου πτήσης μαθητευόμενου κυβερνήτη, έναντι του χρόνου πτήσης ως κυβερνήτη που απαιτείται για την έκδοση του πτυχίου χειριστή εναερίων γραμμών, του πτυχίου επαγγελματία χειριστή και μιας ικανότητας επί πολυκινητήριου τύπου. (3). Συγκυβερνήτης ί). Στον κάτοχο πτυχίου χειριστή, όταν ενεργεί ως συγκυβερνήτης, παρέχεται το δικαίωμα αναγνώρισης όλου του χρόνου συγκυβερνήτη, έναντι του συνολικού χρόνου πτήσης που απαιτείται για την απόκτηση πτυχίου χειριστή ανώτερου βαθμού. ii). Στον κάτοχο πτυχίου χειριστή, όταν ενεργεί ως συγκυβερνήτης εκτελώντας υπό την επίβλεψη του κυβερνήτη τις λειτουργίες και τα καθήκοντα του κυβερνήτη, παρέχεται το δικαίωμα αναγνώρισης αυτού του χρόνου πτήσης στο ακέραιο, έναντι του συνολικού χρόνου πτήσης που απαιτείται για την απόκτηση πτυχίου χειριστή ανώτερου βαθμού, υπό την προϋπόθεση ότι η μέθοδος επίβλεψης έχει συμφωνηθεί με την ΥΠΑ. (β). Αναγνώριση θεωρητικών γνώσεων (1). Ο κάτοχος ΙR(Α) εξαιρείται από την απαίτηση εκπαίδευσης και εξέτασης θεωρητικών γνώσεων για ΙR(Η). (2). Προκειμένου να αποκτήσει ΡΡL(Η), ο κάτοχος ΡΡL(Α), CΡL(Α) ή ΑΤΡL(Α), πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.050. (3). Προκειμένου να αποκτήσει CΡL (Η), ο κάτοχος CΡL(Α) ή ΑΤΡL(Α), πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.050. (4). Προκειμένου να αποκτήσει ΑΤΡL (Η), ο κάτοχος ΑΤΡL(Α), πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Προσάρτημα 3 στο JΑR-FCL 2.050. (5). Οι αναγνωρίσεις που καθορίζονται στις παραγράφους (β)(2), (β)(3) και (β)(4) ανωτέρω εφαρμόζονται επίσης σε υποψηφίους που έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων σε όλα τα θέματα που απαιτούνται για την έκδοση του σχετικού πτυχίου αεροπλάνου, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εντός της χρονικής περιόδου αποδοχής σύμφωνα με το JΑR-FCL 1.495. (6). Σε υποψήφιο που έχει περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων για ΑΤΡL(Η), του αναγνωρίζεται ότι κατέχει τις απαιτούμενες θεωρητικές γνώσεις για ΡΡL(Η), και CΡL(Η). (7). Σε υποψήφιο που έχει περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων για CΡL(Η), του αναγνωρίζεται ότι κατέχει τις απαιτούμενες θεωρητικές γνώσεις για ΡΡL(Η). (8). Σε υποψήφιο που έχει περατώσει επιτυχώς τις σχετικές εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων για CΡL(Η) ή ΙR(Η), του αναγνωρίζεται ότι κατέχει τις απαιτούμενες θεωρητικές γνώσεις που καθορίζονται στο Προσάρτημα 4 στο JΑR-FCL 2.050. (9). Σε υποψήφιο που έχει περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων για CΡL(Η) σύμφωνα με τις προηγούμενες τροποποιήσεις του JΑR-FCL 2 μέχρι και την Τροποποίηση 3, του αναγνωρίζεται ότι κατέχει τις απαιτούμενες θεωρητικές γνώσεις για ΑΤΡL(Η). (10). Στον κάτοχο CΡL(Η) που αποκτήθηκε σύμφωνα με τις προηγούμενες τροποποιήσεις του JΑR-FCL 2 μέχρι και την Τροποποίηση 3, του αναγνωρίζεται ότι κατέχει τις απαιτούμενες θεωρητικές γνώσεις για ΑΤΡL(Η). (11). Στον κάτοχο CΡL(Η) και ΙR(Η) που αποκτήθηκαν σύμφωνα με τις προηγούμενες τροποποιήσεις του JΑR-FCL 2 μέχρι και την Τροποποίηση 3, του αναγνωρίζεται ότι κατέχει τις απαιτούμενες θεωρητικές γνώσεις για ΑΤΡL(Η) και ΙR(Η). JΑR-FCL 2.055Οργανισμοί εκπαίδευσης και καταχωρημένοι φορείς (Βλέπε Προσάρτημα 1α, 1β, 1γ και Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.055) (Βλέπε Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.125) (Βλέπε Προσάρτημα 3 στο JΑR-FCL 2.055) α). (1). Σε οργανισμούς πτητικής εκπαίδευσης (FΤΟ), που επιθυμούν να προσφέρουν εκπαίδευση για πτυχία και σχετικές ικανότητες, και των οποίων η κύρια βάση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και τα καταχωρημένα γραφεία εδρεύουν σε Κράτος Μέλος του JΑΑ, εκχωρείται έγκριση από το Κράτος αυτό όταν είναι σύμφωνοι με το JΑR-FCL. Οι απαιτήσεις για την έγκριση των FΤΟ παρέχονται στο Προσάρτημα 1α στο JΑR-FCL 2.055. Μέρος της εκπαίδευσης είναι δυνατόν να εκτελείται εκτός των Κρατών Μελών του JΑΑ (βλέπε επίσης Προσάρτημα 1β στο JΑR-FCL 2.055). (2). Σε οργανισμούς πτητικής εκπαίδευσης (FΤΟ), που επιθυμούν να προσφέρουν εκπαίδευση για πτυχία και σχετικές ικανότητες, και των οποίων η κύρια βάση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και τα καταχωρημένα γραφεία εδρεύουν εκτός Κράτους Μέλους του JΑΑ, μπορεί να εκχωρείται έγκριση από την ΥΠΑ πλήρους Μέλους του JΑΑ σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια τοποθεσία: (i). εφόσον έχει συμφωνηθεί ρύθμιση μεταξύ της ΥΠΑ του Κράτους Μέλους του JΑΑ και της ΥΠΑ του Κράτους μη Μέλους του JΑΑ στο οποίο ο FΤΟ έχει την κύρια βάση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και τα καταχωρημένα γραφεία, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή αυτής της ΥΠΑ στη διαδικασία έγκρισης και την παροχή κανονιστικής επίβλεψης του FΤΟ, ή (ii). (Α). εφόσον μπορεί να εξασφαλισθεί επαρκής δικαιοδοσία και επίβλεψη από την εγκρίνουσα ΥΠΑ, (Β). ικανοποιούνται οι σχετικές πρόσθετες απαιτήσεις του Προσαρτήματος 1γ στο JΑR-FCL 2.055, και (Γ). εφαρμόζεται μια εγκεκριμένη διαδικασία από την εγκρίνουσα ΥΠΑ, σύμφωνα με τις αποδεκτές διοικητικές διαδικασίες του JΑΑ. (β). (1). Σε οργανισμούς εκπαίδευσης ικανότητας τύπου (ΤRΤΟ), που εδρεύουν σε Κράτος Μέλος του JΑΑ και επιθυμούν να προσφέρουν εκπαίδευση για ικανότητες τύπου, εκχωρείται έγκριση όταν είναι σύμφωνοι με το JΑR-FCL και η έγκριση δίνεται από αυτό το Κράτος. Οι απαιτήσεις για την έγκριση των ΤRΤΟ παρέχονται στο Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.055. (2). Για ΤRΤΟ που εδρεύουν εκτός Κράτους Μέλους του JΑΑ, η έγκριση εκχωρείται, όταν είναι σύμφωνοι με το JΑR-FCL, από το Κράτος το οποίο λαμβάνει την αίτηση. Οι απαιτήσεις για την έγκριση των ΤRΤΟ παρέχονται στο Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.055. γ) Οι φορείς που επιθυμούν να προσφέρουν εκπαίδευση μόνο για ΡΡL και εδρεύουν σε Κράτη Μέλη του JΑΑ, καταχωρούνται για το σκοπό αυτό από την ΥΠΑ (βλέπε JΑR-FCL 2.125). JΑR-FCL 2.060Περιορισμός των δικαιωμάτων των κατόχων πτυχίου ηλικίας 60 ετών και άνω (α). Ηλικία 60-64 ετών. Ο κάτοχος πτυχίου χειριστή, ο οποίος έχει συμπληρώσει την ηλικία των 60 ετών, δεν ενεργεί ως χειριστής αεροσκάφους που εμπλέκεται σε πτητικές λειτουργίες δημόσιων αερομεταφορών, εκτός: (1). ως μέλος πληρώματος πολλαπλών χειριστών και υπό την προϋπόθεση ότι, (2). ο κάτοχος αυτός είναι ο μόνος χειριστής του πληρώματος πτήσης, ο οποίος έχει συμπληρώσει την ηλικία των 60 ετών. (β). Ηλικία 65 ετών. Ο κάτοχος πτυχίου χειριστή ο οποίος έχει συμπληρώσει την ηλικία των 65 ετών, δεν εκτελεί καθήκοντα χειριστή αεροσκάφους που εμπλέκεται σε πτητικές λειτουργίες δημόσιων αερομεταφορών. (CΖ)JΑR-FCL 2.060 Περιορισμός των προνομίων των κατόχων πτυχίου ηλικίας 60 ετών και άνω (Δημοκρατία της Τσεχίας). Ο κάτοχος πτυχίου χειριστή ο οποίος έχει συμπληρώσει την ηλικία των 62 ετών, δεν ενεργεί ως χειριστής αεροσκάφους που εμπλέκεται σε πτητικές λειτουργίες δημόσιων αερομεταφορών. (F)JΑR-FCL 2.060 Περιορισμός των προνομίων των κατόχων πτυχίου ηλικίας 60 ετών και άνω (Γαλλία). (α) Ο κάτοχος πτυχίου χειριστή ο οποίος έχει συμπληρώσει την ηλικία των 60 ετών, ενεργεί ως κυβερνήτης αεροσκάφους που εμπλέκεται σε πτητικές λειτουργίες δημόσιων αερομεταφορών υπό τη δικαιοδοσία αλλοδαπού κατόχου Πιστοποιητικού αερομεταφορέα στον εναέριο χώρο της Γαλλίας σύμφωνα με τα πρότυπα του Παραρτήματος 1 του ΙCΑΟ. (β) Ο κάτοχος πτυχίου χειριστή ο οποίος έχει συμπληρώσει την ηλικία των 60 ετών, δεν ενεργεί ως χειριστής αεροσκάφους που εμπλέκεται σε πτητικές λειτουργίες δημόσιων αερομεταφορών υπό τη δικαιοδοσία της Γαλλικής ΥΠΑ. (Ι) JΑR-FCL 2.060 Περιορισμός των προνομίων των κατόχων πτυχίου ηλικίας 60 ετών και άνω (Ιταλία). (α) Ο κάτοχος πτυχίου χειριστή ο οποίος έχει συμπληρώσει την ηλικία των 60 ετών, ενεργεί ως κυβερνήτης αεροσκάφους που εμπλέκεται σε πτητικές λειτουργίες δημόσιων αερομεταφορών υπό τη δικαιοδοσία αλλοδαπού κατόχου Πιστοποιητικού αερομεταφορέα στον εναέριο χώρο της Ιταλίας σύμφωνα με τα πρότυπα του Παραρτήματος 1 του ΙCΑΟ. (β) Ο κάτοχος πτυχίου χειριστή ο οποίος έχει συμπληρώσει την ηλικία των 60 ετών, δεν ενεργεί ως χειριστής αεροσκάφους που εμπλέκεται σε πτητικές λειτουργίες δημόσιων αερομεταφορών υπό τη δικαιοδοσία της Ιταλικής ΥΠΑ.. JΑR-FCL 2.065Κράτος έκδοσης πτυχίου (α). Ο υποψήφιος αποδεικνύει την ικανοποιητική εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων για την έκδοση πτυχίου προς την ΥΠΑ του «Κράτους έκδοσης του πτυχίου» (βλέπε JΑR-FCL 2.010(γ)). (β). Σε περιπτώσεις που έχουν συμφωνηθεί από αμφότερες τις ΥΠΑ, μπορεί να επιτραπεί σε υποψήφιο που έχει αρχίσει εκπαίδευση υπό την ευθύνη μιας ΥΠΑ να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις υπό την ευθύνη μιας άλλης ΥΠΑ. Η συμφωνία πρέπει να επιτρέπει: (1). εκπαίδευση και εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων, (2). ιατρική εξέταση και κρίση ιατρικής καταλληλότητας, (3). πτητική εκπαίδευση και δοκιμασία, Οι ΥΠΑ πρέπει να συμφωνήσουν για το Κράτος έκδοσης του πτυχίου. (γ). Επιπλέον ικανότητες μπορούν να αποκτηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του JΑR-FCL σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του JΑΑ και καταχωρούνται στο πτυχίο από το Κράτος έκδοσης του πτυχίου. (δ). Προς διευκόλυνση των διατυπώσεων διοικητικού χαρακτήρα, π.χ. επανεπικύρωση, ο κάτοχος πτυχίου μπορεί σε μεταγενέστερο χρόνο να μεταφέρει το πτυχίο που εκδόθηκε από το Κράτος έκδοσης του πτυχίου σε άλλο Κράτος Μέλος του JΑΑ, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται απασχόληση ή συνήθης διαμονή στο Κράτος αυτό (βλέπε JΑR-FCL 2.070). Το εν λόγω Κράτος καθίσταται εφεξής το Κράτος έκδοσης του πτυχίου και αναλαμβάνει την ευθύνη για την έκδοση πτυχίου που αναφέρεται στο (α) ανωτέρω. (ε). Ο αιτών κατέχει μόνον ένα πτυχίο JΑR-FCL (Ελικοπτέρου) και μόνον ένα πιστοποιητικό υγείας οποιαδήποτε στιγμή. JΑR-FCL 2.070Συνήθης διαμονή Ως συνήθης διαμονή νοείται ο τόπος στον οποίο διαμένει συνήθως ένα πρόσωπο για τουλάχιστον 185 ημέρες σε κάθε ημερολογιακό έτος λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών ή, στην περίπτωση προσώπου που δεν διαθέτει επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών που αποδεικνύουν στενές σχέσεις μεταξύ του εν λόγω προσώπου και του τόπου όπου αυτός ή αυτή διαμένει. JΑR-FCL 2.075Μορφή και προδιαγραφές των πτυχίων πληρώματος πτήσης (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.075) Το πτυχίο πληρώματος πτήσης που εκδίδεται από Κράτος Μέλος του JΑΑ, σύμφωνα με το JΑR-FCL, ανταποκρίνεται στις ακόλουθες προδιαγραφές. (α). Περιεχόμενο. Ο εμφανιζόμενος αριθμός παραγράφου τυπώνεται πάντοτε σε σύνδεση με την επικεφαλίδα της παραγράφου. Η τυποποιημένη μορφή πτυχίου JΑΑ φαίνεται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.075. Οι παράγραφοι Ι έως ΧΙ είναι οι «μόνιμες» παράγραφοι, ενώ οι παράγραφοι ΧΙΙ έως ΧΙV είναι οι «μεταβαλλόμενες» παράγραφοι, οι οποίες μπορούν να εμφανίζονται σε ξεχωριστό ή αποσπώμενο τμήμα του βασικού εντύπου. Οποιοδήποτε ξεχωριστό ή αποσπώμενο τμήμα αναγνωρίζεται σαφώς ως μέρος του πτυχίου. (1). Μόνιμα θέματα (Ι). Κράτος έκδοσης του πτυχίου. (ΙΙ). Τίτλος πτυχίου. (ΙΙΙ). Αύξων αριθμός που αρχίζει με τον ταχυδρομικό κώδικα του Κράτους έκδοσης και συνοδεύεται από κώδικα αριθμών ή/και γραμμάτων με Αραβικούς αριθμούς και Λατινική γραφή. (ΙV). Όνομα κατόχου, (με Λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον η γραφή της εθνικής γλώσσας είναι διαφορετική από τη Λατινική). (V). Διεύθυνση κατόχου. (VΙ). Εθνικότητα κατόχου. (VΙΙ). Υπογραφή κατόχου. (VΙΙΙ). Η εκδούσα ΥΠΑ και, εφόσον απαιτείται, όροι με βάση τους οποίους εκδόθηκε το πτυχίο. (ΙΧ). Πιστοποίηση ισχύος και εξουσιοδότηση για τα δικαιώματα που εκχωρούνται. (Χ). Υπογραφή του υπαλλήλου που εκδίδει το πτυχίο και η ημερομηνία έκδοσης. (ΧΙ). Σφραγίδα της ΥΠΑ. (2). Μεταβαλλόμενα θέματα (ΧΙΙ). Ικανότητες – τάξης, τύπου, εκπαιδευτή κ.λπ., με ημερομηνίες λήξης. Τα δικαιώματα ραδιοτηλεφωνίας (R/Τ) μπορεί να εμφανίζονται στο έντυπο του πτυχίου ή σε ξεχωριστό πιστοποιητικό. (ΧΙΙΙ). Παρατηρήσεις – π.χ. ειδικές καταχωρήσεις που σχετίζονται με περιορισμούς και καταχωρήσεις για δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και καταχωρήσεων επάρκειας γλώσσας (βλέπε JΑR-FCL 2.005(β)(5)). (ΧΙV). Οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες απαιτούνται από την ΥΠΑ. β). Υλικό. Το χαρτί ή άλλο χρησιμοποιούμενο υλικό αποτρέπει ή εμφανίζει άμεσα οποιεσδήποτε αλλοιώσεις ή διαγραφές. Οποιεσδήποτε καταχωρίσεις ή διαγραφές στο έντυπο εγκρίνονται ρητώς από την ΥΠΑ. γ). Χρώμα. Χρησιμοποιείται λευκό υλικό για τα πτυχία χειριστών που εκδίδονται σύμφωνα με το JΑR-FCL. δ). Γλώσσα. Τα πτυχία είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα και στην Αγγλική, καθώς και σε όποιες άλλες γλώσσες θεωρούνται απαραίτητες από την ΥΠΑ. JΑR-FCL 2.080Καταγραφή του χρόνου πτήσης (α). Λεπτομέρειες όλων των πτήσεων που συμμετείχε ως χειριστής τηρούνται σε αξιόπιστο αρχείο σε μορφή ημερολογίου πτήσεων αποδεκτό από την ΥΠΑ (βλέπε ΙΕΜ FCL 2.080). Λεπτομέρειες των πτήσεων που εκτελέσθηκαν σύμφωνα με το JΑR-ΟΡS 3, μπορεί να καταγράφονται σε αποδεκτή μηχανογραφημένη μορφή που τηρείται από τον αερομεταφορέα. Σε αυτήν την περίπτωση ο αερομεταφορέας διαθέτει τα αρχεία όλων των πτήσεων στις οποίες μετείχε ο χειριστής, περιλαμβανόμενης της εκπαίδευσης διαφορών και εξοικείωσης, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου μέλους πληρώματος πτήσης. (β). Το αρχείο περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες: (1). Προσωπικές λεπτομέρειες: Όνομα και διεύθυνση του κατόχου (2). Για κάθε πτήση: (ί). Όνομα Κυβερνήτη (ii). Ημερομηνία (ημέρα, μήνα, έτος) της πτήσης (iii). Τόπος και ώρα αναχώρησης και άφιξης (οι ώρες (UΤC) να είναι Χρόνος Πτήσης Ελικοπτέρου) (iν). Τύπος (κατασκευαστής, μοντέλο και παραλλαγή) και νηολόγιο του ελικοπτέρου (ν). SΕ, ΜΕ (νi). Συνολικός χρόνος πτήσης (νii). Συγκεντρωτικός συνολικός χρόνος πτήσης (3). Για κάθε εκπαιδευτική περίοδο σε εξομοιωτή ή FΝΡΤ: (i). Τύπος και αριθμός πιστοποίησης της εκπαιδευτικής συσκευής (ii). Εκπαίδευση σε συσκευή συνθετικής εκπαίδευσης (iii). Ημερομηνία(ημέρα/μήνας/έτος) (iν). Συνολικός χρόνος περιόδου εκπαίδευσης (Sessiοn) (ν). Συγκεντρωτικός συνολικός χρόνος εκπαίδευσης (4). Καθήκοντα χειριστού: (i). Κυβερνήτης (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου πτήσης ως ΜΟΝΟΣ, SΡΙC, ΡΙCUS) (ii). Συγκυβερνήτης (iii). Σε διπλό χειρισμό (iν). Εκπαιδευτής πτήσης/ Εξεταστής πτήσης (ν). Παρέχεται μια στήλη παρατηρήσεων όπου δίνονται λεπτομέρειες για ειδικά καθήκοντα π.χ. SΡΙC, ΡΙCUS, χρόνος πτήσης δι’ οργάνων * κλπ. (*) Ένας χειριστής μπορεί να καταχωρεί ως χρόνο πτήσης δι’ οργάνων μόνον εκείνο το χρόνο κατά τον οποίο χειρίζεται το ελικόπτερο αποκλειστικά με αναφορά στα όργανα, υπό πραγματικές ή προσομοιωμένες συνθήκες πτήσεως δι’ οργάνων. (5). Επιχειρησιακές συνθήκες: (i). Νύχτα (ii). ΙFR (γ). Καταχώρηση ωρών (1). Ώρες πτήσης Κυβερνήτη (i). Ο κάτοχος πτυχίου μπορεί να καταχωρεί ως ώρες Κυβερνήτη όλο το χρόνο πτήσης κατά τον οποίο είναι Κυβερνήτης (ii). Ο υποψήφιος για ή ο κάτοχος πτυχίου χειριστή μπορεί να καταχωρεί ως ώρες Κυβερνήτη όλο το χρόνο πτήσης ΜΟΝΟΣ και το χρόνο πτήσης ως εκπαιδευόμενος κυβερνήτης υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ο χρόνος SΡΙC προσυπογράφεται από τον εκπαιδευτή. (iii) Ο κάτοχος ικανότητας εκπαιδευτή μπορεί να καταχωρεί ως Κυβερνήτης όλο το χρόνο πτήσης κατά τον οποίο ενεργεί ως εκπαιδευτής σε ελικόπτερο. (iν) Ο κάτοχος εξουσιοδότησης εξεταστή μπορεί να καταχωρεί ως Κυβερνήτης όλο το χρόνο πτήσης κατά τον οποίο καταλαμβάνει θέση χειριστή και ενεργεί ως εξεταστής σε ελικόπτερο. (ν) Συγκυβερνήτης, που ενεργεί ως Κυβερνήτης υπό την επίβλεψη του Κυβερνήτη σε ελικόπτερο πολλαπλών χειριστών, μπορεί να καταχωρεί όλο το χρόνο πτήσεως ως Κυβερνήτης υπό επίβλεψη, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος Κυβερνήτη υπό επίβλεψη προσυπογράφεται από τον Κυβερνήτη. (βλέπε (γ)(5)) (νi) Εάν ο κάτοχος πτυχίου εκτελέσει έναν αριθμό πτήσεων κατά την ίδια ημέρα, επιστρέφοντας σε κάθε περίπτωση στον ίδιο χώρο αναχώρησης και το χρονικό διάστημα μεταξύ διαδοχικών πτήσεων δεν ξεπερνούν τα τριάντα λεπτά, αυτός ο διαδοχικός κύκλος πτήσεων καταχωρείται ως μια εγγραφή. (2). Ώρες πτήσης Συγκυβερνήτη Ο κάτοχος πτυχίου χειριστή που καταλαμβάνει θέση χειριστή ως Συγκυβερνήτης μπορεί να καταχωρεί όλο το χρόνο πτήσης ως χρόνο πτήσης Συγκυβερνήτη σε ελικόπτερο πολλαπλών χειριστών. (3). Χρόνος εκπαίδευσης Μια συνοπτική κατάσταση όλου του χρόνου που καταχωρήθηκε από υποψήφιο για πτυχίο ή ικανότητα ως χρόνος πτητικής εκπαίδευσης, πτητικής εκπαίδευσης δι’ οργάνων ή εκπαίδευσης με όργανα στο έδαφος κλπ, πιστοποιείται από εκπαιδευτή που κατέχει κατάλληλη ικανότητα ή/και εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτή από τον οποίο έγιναν οι εκπαιδεύσεις. (4). ΡΙCUS (Κυβερνήτης υπό επίβλεψη) Υπό την προϋπόθεση ότι η μέθοδος επίβλεψης είναι αποδεκτή από την ΥΠΑ, ένας Συγκυβερνήτης μπορεί να καταχωρεί ως ΡΙC το χρόνο πτήσης που εκτέλεσε ως ΡΙCUS, αν πραγματοποιήθηκαν όλα τα καθήκοντα και οι λειτουργίες του ΡΙC αυτής της πτήσης, με τέτοιο τρόπο που δεν απαιτήθηκε η μεσολάβηση του ΡΙC προς όφελος της ασφάλειας. (δ). Παρουσίαση του αρχείου ωρών πτήσης (1). Ο κάτοχος πτυχίου ή ένας μαθητευόμενος χειριστής χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση παρουσιάζει το αρχείο των ωρών πτήσης του για έλεγχο όταν ζητηθεί από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της ΥΠΑ. (2). Ένας μαθητευόμενος χειριστής φέρει μαζί του το ημερολόγιο με το αρχείο ωρών πτήσεων σε όλες τις πτήσεις αεροναυτιλιακού ταξιδίου ΜΟΝΟΣ (SΟLΟ crοss-cοuntry flights) ως απόδειξη των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων από τον εκπαιδευτή. (ε). Καταγραφή του χρόνου πτήσης σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών Η ΥΠΑ μπορεί να εγκρίνει για ένα ελικόπτερο να λειτουργεί σαν ελικόπτερο πολλαπλών χειριστών άν: (1). Είναι πολυκινητήριο ελικόπτερο, και (2). Είναι επαρκώς και μονίμως εξοπλισμένο για πτητικές λειτουργίες πολλαπλών χειριστών με τουλάχιστον: (i). διπλά χειριστήρια ελέγχου πτήσεως και δύο ανεξάρτητα σετ οργάνων πτήσεως (sets οf flight instruments), ένα μπροστά από κάθε θέση χειριστή, και (ii). όλα τα χειριστήρια ελέγχου που είναι απαραίτητα για τις ασφαλείς πτητικές λειτουργίες του ελικοπτέρου να μπορούν να ελέγχονται από κάθε θέση χειριστή, και (3). Πρόκειται να το χειριστεί πλήρωμα τουλάχιστον δύο χειριστών με κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.250 και τις εγκεκριμένες διαδικασίες πτήσης του αερομεταφορέα. Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.005Ελάχιστες απαιτήσεις για την έκδοση πτυχίου/ εξουσιοδότησης JΑR-FCL επί τη βάσει εθνικού πτυχίου/ εξουσιοδότησης που εκδόθηκε σε Κράτος Μέλος του JΑΑ. (Βλέπε JΑR-FCL 2.005(β)(3)) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.005 και 2.015) 1. Πτυχία χειριστών Πτυχίο χειριστή που εκδόθηκε από Κράτος Μέλος του JΑΑ σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις του εν λόγω Κράτους μπορεί να αντικαθίσταται από πτυχίο JΑR-FCL υποκείμενο, όπου έχει εφαρμογή, σε όρους. Για την αντικατάσταση αυτών των πτυχίων, ο κάτοχος πρέπει να: (α). ολοκληρώνει, σαν έλεγχο επάρκειας, τις απαιτήσεις του JΑR-FCL 2.245(β) για την επανεπικύρωση ικανότητας τύπου και πτήσεως δι’ οργάνων (ΙR, εάν έχει εφαρμογή) που είναι σχετικές με τα δικαιώματα του κατεχόμενου πτυχίου, (β). (i). αποδεικνύει, για ΑΤΡL(Η) και CΡL(Η), σε ικανοποιητικό για την ΥΠΑ βαθμό, ότι έχει αποκτήσει τις γνώσεις των αντίστοιχων μερών των JΑR-ΟΡS 3 και JΑR-FCL (βλέπε ΑΜC FCL 2.005 και 2.015), (ii). αποδεικνύει, μόνον για ΡΡL(Η), σε ικανοποιητικό για την ΥΠΑ βαθμό, ότι έχει αποκτήσει τις γνώσεις των αντίστοιχων μερών των απαιτήσεων του JΑΑ (βλέπε ΑΜC FCL 2.125), (γ). αποδεικνύει γνώση της Αγγλικής σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.200 εφόσον κατέχει δικαιώματα ΙR, (δ). συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις πείρας και οποιεσδήποτε περαιτέρω απαιτήσεις, όπως καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα: Κατεχόμενο εθνικό πτυχίο Συνολικές ώρες πτητικής πείρας Οποιεσδήποτε επιπλέον απαιτήσεις του JΑΑ Αντικατάσταση πτυχίου JΑR-FCL και όροι (όπου έχει εφαρμογή) Άρση όρων (1) (2) (3) (4) (5) ΑΤΡL(Η) ισχύον ΙR(Η) >1.000 ως ΡΙC σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών καμιά ΑΤΡL(Η) και ΙR Δεν έχει εφαρμογή (α) ΑΤΡL(Η) χωρίς δικαιώματα ΙR(Η) >1.000 ως ΡΙC σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών καμιά ΑΤΡL(Η) (β) ΑΤΡL(Η) ισχύον ΙR(Η) >1.000 σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών καμιά ΑΤΡL(Η), και ΙR με ικανότητα τύπου περιορισμένη σε συγκυβερνήτη Απόδειξη δυνατότητας να ενεργεί ως ΡΙC όπως απαιτείται από το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295 παρ.9 έως 15. (γ) ΑΤΡL(Η) χωρίς δικαιώματα ΙR(Η) >1.000 σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών καμιά ΑΤΡL(Η) με ικανότητα τύπου περιορισμένη σε συγκυβερνήτη (i) Απόδειξηδυνατότητας να ενεργεί ως ΡΙC όπως απαιτείται από το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295 παρ.9 έως 15. (δ) ΑΤΡL(Η) ισχύον ΙR(Η) >500 σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών Απόδειξη στην ΥΠΑ γνώσεων σχεδιασμού πτήσης και επιδόσεων πτήσης όπως απαιτείται από το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470 όπως το (4)(γ) όπως το (5)(γ) (ε) ΑΤΡL(Η) χωρίς δικαιώματα ΙR(Η) >500 σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών όπως το (3)(ε) όπως το (4)(δ) όπως το (5)(δ) (στ) CΡL/ΙR(Η) και επιτυχών σε δοκιμασία θεωρίας ΑΤΡL(Η) του ΙCΑΟ στο Κράτος Μέλος του JΑΑ έκδοσης του πτυχίου* >500 σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών (i) Απόδειξη στην ΥΠΑ γνώσεων σχεδιασμού πτήσης και επιδόσεων πτήσης όπως απαιτείται από το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470, (ii) κάλυψη των λοιπών απαιτήσεων του JΑR-FCL 2.250(α) CΡL/ΙR(Η) με αναγνώριση θεωρίας ΑΤΡL(Η) του JΑR-FCL Δεν έχει εφαρμογή (ζ) CΡL/ΙR(Η) >500 σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών (i) επιτυχία σε εξέταση θεωρητικών γνώσεων για ΑΤΡL(Η) του JΑR-FCL στο Κράτος Μέλος του JΑΑ έκδοσης του πτυχίου* (βλέπε το κείμενο κάτω από τον πίνακα) (ii) κάλυψη των λοιπών απαιτήσεων του JΑR-FCL 2.250(α) CΡL/ΙR(Η) με αναγνώριση θεωρίας ΑΤΡL(Η) του JΑR-FCL Δεν έχει εφαρμογή (η) CΡL/ΙR(Η) >500 ως ΡΙC σε ελικόπτερα ενός χειριστή καμιά CΡL/ΙR(Η) με ικανότητες τύπου περιορισμένες σε ελικόπτερα ενός χειριστή απόκτηση ικανότητας τύπου πολλαπλών χειριστών όπως απαιτείται από το JΑR-FCL 2.240 (θ) CΡL/ΙR(Η) <500 ως ΡΙC σε ελικόπτερα ενός χειριστή Απόδειξη στην ΥΠΑ γνώσεων σχεδιασμού πτήσης και επιδόσεων πτήσης όπως απαιτείται από το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470 όπως το (4)(η) (ι) CΡL(Η) >500 ως ΡΙC σε ελικόπτερα ενός χειριστή εξειδίκευση νύχτας, εάν έχει εφαρμογή CΡL(Η) με ικανότητες τύπου περιορισμένες σε ελικόπτερα ενός χειριστή (ια) CΡL(Η) <500 ως ΡΙC σε ελικόπτερα ενός χειριστή εξειδίκευση νύχτας, εάν έχει εφαρμογή, απόδειξη στην ΥΠΑ γνώσεων σχεδιασμού πτήσης και επιδόσεων πτήσης όπως απαιτείται από το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470 όπως το (4)(ι) (ιβ) ΡΡL/ΙR(Η) ? 75 σύμφωνα με ΙFR εξειδίκευση νύχτας. Εφόσον δεν περιλαμβάνονται δικαιώματα νυχτερινής πτήσης στην ικανότητα πτήσεως δι’ οργάνων ΡΡL/ΙR(Η) (το ΙR περιορισμένο σε ΡΡL) Απόδειξη στην ΥΠΑ γνώσεων επιδόσεων πτήσης και σχεδιασμού όπως απαιτείται από το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470. (ιγ) ΡΡL(Η) ? 75 σε ελικόπτερα Απόδειξη της χρήσης των βοηθημάτων ραδιοναυτιλίας ΡΡL(Η) (ιδ) * Οι κάτοχοι CΡL, που ήδη κατέχουν ικανότητα τύπου για ελικόπτερο πολλαπλών χειριστών, δεν απαιτείται να έχουν επιτύχει σε εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων για ΑΤΡL, για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθούν να χειρίζονται τον ίδιο τύπο ελικοπτέρου, αλλά δεν τους αναγνωρίζεταιι η θεωρία ΑΤΡL για πτυχίο JΑR-FCL. Εάν επιθυμούν άλλη ικανότητα τύπου για διαφορετικό ελικόπτερο πολλαπλών χειριστών, πρέπει να επιτύχουν σε εξετάσεις για γνώσεις ΑΤΡL(Η) του JΑR-FCL στο Κράτος Μέλος του JΑΑ έκδοσης του πτυχίου. 2. Ικανότητες εκπαιδευτή Κατεχόμενη εθνική ικανότητα, εξουσιοδότηση ή δικαιώματα Πείρα Οποιεσδήποτε περαιτέρω απαιτήσεις του JΑΑ Αντικατάσταση ικανότητας JΑΑ (1) (2) (3) (4) FΙ(Η)/ΙRΙ(Η)/ΤRΙ(Η) όπως απαιτείται για την ανάλογη ικανότητα σύμφωνα με το JΑR-FCL 2 (Ελικόπτερο) Απόδειξη γνώσεων των σχετικών μερών του JΑR-FCL 2 (Ελικόπτερο) και JΑR-ΟΡS όπως καθορίζονται στα ΑΜC FCL 2.005 και 2.015 FΙ(Η)/ΙRΙ(Η)/ΤRΙ(Η)* *Οι εκπαιδευτές των Κρατών Μελών του JΑΑ που εκπληρούν όλες τις ανωτέρω απαιτήσεις αντικατάστασης, αλλά δεν είναι ικανοί να αποκτήσουν το σχετικό πτυχίο/ικανότητα του JΑR-FCL λόγω της παρούσας κατάστασης εφαρμογής στο Κράτους έκδοσης της αδείας τους, μπορεί να γίνουν αποδεκτοί να εκπαιδεύσουν για πτυχίο ή/και ικανότητα του JΑR-FCL. 3. Εξουσιοδότηση SFΙ Μια εξουσιοδότηση SFΙ που εκδόθηκε από Κράτος του JΑΑ σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις του εν λόγω Κράτους, μπορεί να αντικατασταθεί από εξουσιοδότηση JΑR-FCL, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις πείρας και οποιεσδήποτε περαιτέρω απαιτήσεις όπως καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα: Κατεχόμενη εθνική εξουσιοδότηση Πείρα Οποιεσδήποτε περαιτέρω απαιτήσεις του JΑΑ Αντικατάσταση εξουσιοδότησης JΑΑ (1) (2) (3) (4) SFΙ(Η) >1.000 ώρες ως χειριστής ΜΡΗ (i) κατέχει ή κατείχε ένα επαγγελματικό πτυχίο χειριστή που εκδόθηκε από Κράτος Μέλος του JΑΑ ή ένα μη JΑR-FCL επαγγελματικό πτυχίο αποδεκτό από την ΥΠΑ, (ii) έχει ολοκληρώσει στον εξομοιωτή πτήσης το περιεχόμενο της σειράς μαθημάτων της ανάλογης ικανότητας συμεριλαμβανομένου του ΜCC. SFΙ(Η) SFΙ(Η) 3 χρόνια πρόσφατη πείρα ως SFΙ αποδεκτή από την ΥΠΑ. έχει ολοκληρώσει στον εξομοιωτή το περιεχόμενο της σειράς μαθημάτων της ανάλογης ικανότητας συμεριλαμβανομένου του ΜCC SFΙ(Η) Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για μέγιστη περίοδο 3 ετών. Η περαιτέρω επανεξουσιοδότηση υπόκειται στη συμπλήρωση των απαιτήσεων που καθορίζονται στο JΑR-FCL 2.415. 4. Εξουσιοδότηση SΤΙ Μια εξουσιοδότηση SΤΙ, που εκδόθηκε από Κράτος του JΑΑ σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις του εν λόγω Κράτους, μπορεί να αντικατασταθεί από εξουσιοδότηση JΑR-FCL υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πείρας και οποιεσδήποτε περαιτέρω απαιτήσεις όπως καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα: Κατεχόμενη εθνική εξουσιοδότηση Πείρα Οποιεσδήποτε περαιτέρω απαιτήσεις του JΑΑ Αντικατάσταση εξουσιοδότησης JΑΑ (1) (2) (3) (4) SΤΙ(Η) >500 ώρες ως χειριστής SΡΗ (i) κατέχει ή κατείχε πτυχίο χειριστή που εκδόθηκε από Κράτος Μέλος του JΑΑ ή μη JΑR-FCL πτυχίο αποδεκτό από την ΥΠΑ, (ii) έχει ολοκληρώσει έλεγχο επάρκειας σύμφωνα με το Προσάρτημα 3 στο JΑR-FCL 2.240 σε FSΤD κατάλληλο για την προτιθέμενη εκπαίδευση SΤΙ(Η) SΤΙ(Η) 3 χρόνια πρόσφατη πείρα ως SΤΙ αποδεκτή από την ΥΠΑ. έχει ολοκληρώσει έλεγχο επάρκειας σύμφωνα με το Προσάρτημα 3 στο JΑR-FCL 2.240 σε FSΤD κατάλληλο για την προτιθέμενη εκπαίδευση SΤΙ(Η) Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για μέγιστη χρονική περίοδο 3 ετών. Η περαιτέρω επανεξουσιοδότηση υπόκειται στη συμπλήρωση των απαιτήσεων που καθορίζονται στο JΑR-FCL 2.360 ΣΤ. Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.010Απαιτήσεις για επάρκεια σε γλώσσες που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεφωνικές επικοινωνίες (Βλέπε JΑR-FCL 2.010(α)(4)) (Βλέπε ΑΜC Νο. 1 στο JΑR-FCL 2.010) (Βλέπε ΑΜC Νο. 2 στο JΑR-FCL 2.010) (Βλέπε ΙΕΜ FCL 2.010) 1. Οι απαιτήσεις επάρκειας γλώσσας έχουν εφαρμογή στη χρήση τόσο των φρασεολογιών όσο και της απλής γλώσσας. 2. Υποψήφιος για πτυχίο ή κάτοχος πτυχίου, προκειμένου να καλύψει τις απαιτήσεις επάρκειας γλώσσας που περιέχονται στο JΑR-FCL 2.010(α)(4), πρέπει να επιδεικνύει, με τρόπο που είναι αποδεκτός από την ΥΠΑ, την δυνατότητα να: α). επικοινωνεί αποτελεσματικά μόνο με φωνή (τηλέφωνο/ραδιοτηλέφωνο) και σε καταστάσεις πρόσωπο με πρόσωπο, β). επικοινωνεί για κοινά και σχετιζόμενα με την εργασία θέματα με ακρίβεια και διαύγεια, γ). χρησιμοποιεί κατάλληλες επικοινωνιακές στρατηγικές, να ανταλλάσσει μηνύματα και να αναγνωρίζει και επιλύει παρανοήσεις (π.χ. να ελέγχει, βεβαιώνει ή αποσαφηνίζει πληροφορίες) στο γενικό εργασιακό πλαίσιο, δ). χειρίζεται επιτυχώς τις γλωσσολογικές προκλήσεις που παρουσιάζονται από περιπλοκή ή απρόσμενη στροφή των γεγονότων που συμβαίνουν στο πλαίσιο της συνήθους κατάστασης εργασίας ή του επικοινωνιακού καθήκοντος με το οποίο είναι κατά τα άλλα εξοικειωμένος, και ε). χρησιμοποιεί μια διάλεκτο ή προφορά η οποία είναι καταληπτή στην αεροναυτική κοινότητα. 3. Η επάρκεια γλώσσας επαναξιολογείται επισήμως κατά διαστήματα που προσδιορίζονται από την ΥΠΑ (βλέπε ΑΜC Νο. 2 στο JΑR-FCL 2.010, παράγραφοι 4 και 5). 4. Η μέθοδος εκτίμησης και επαναξιολόγησης προσδιορίζεται από την ΥΠΑ (βλέπε ΑΜC Νο. 2 στο JΑR-FCL 2.010). 5. Ένας φορέας αξιολόγησης γλώσσας που προσφέρει υπηρεσία εν ονόματι της ΥΠΑ Κράτους Μέλους του JΑΑ είναι αποδεκτός από την εν λόγω ΥΠΑ (βλέπε ΑΜC Νο. 2 στο JΑR-FCL 2.010). 6. Όπου η αξιολόγηση της γλώσσας, που αναφέρεται ανωτέρω, πληροί τις απαιτήσεις που δηλώνονται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.200, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό επέκτασης των δικαιωμάτων ραδιοτηλεφωνίας στα Αγγλικά σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.200 παράγραφος (β). Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.010Κλίμακα διαβάθμισης επάρκειας γλώσσας (Βλέπε JΑR-FCL 2.010(α)(4)) (Βλέπε ΑΜC Νο. 1 στο JΑR-FCL 2.010) (Βλέπε ΑΜC Νο. 2 στο JΑR-FCL 2.010) (Βλέπε ΙΕΜ FCL 2.010) ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΦΟΡΑ Προϋποθέτει διάλεκτος και/ή προφορά κατανοητή από την αεροναυτική κοινότητα. ΔΟΜΗ Οι σχετικές γραμματικές δομές και προτάσεων προσδιορίζονται από γλωσσικές λειτουργίες ανάλογες με τα καθήκοντα ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ Επιχειρησιακό (Επίπεδο 4) Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθμός και ο τονισμός επηρεάζονται από την πρώτη γλώσσα ή τις τοπικές ιδιομορφίες, αλλά μόνο λίγες φορές παρεμβάλονται στην ευχέρεια κατανόησης. Βασικές γραμματικές δομές και κύκλοι προτάσεων χρησιμοποιούνται δημιουργικά και συνήθως ελέγχονται καλά. Λάθη δυνατόν να συμβούν ιδιαίτερα σε ασυνήθιστες μη αναμενόμενες καταστάσεις αλλά σπάνια επηρεάζουν το νόημα. Το εύρος του λεξιλογίου και η ακρίβεια είναι συνήθως επαρκή για αποτελεσματική επικοινωνία σε κοινά, συγκεκριμένα και σχετικά με την εργασία θέματα. Συχνά μπορεί να γίνεται παράφραση όταν δεν υπάρχει λεξιλόγιο σε ασυνήθεις ή μη αναμενόμενες καταστάσεις. Εκφέρει τμήματα λόγου με κατάλληλο ρυθμό. Μπορεί να υπάρξει περιστασιακή απώλεια ευχέρειας λόγου κατά τη μετάβαση από επαναλαμβανόμενες ή στερεότυπες φράσεις σε αυθόρμητη ανταπόκριση, αλλά αυτό δεν εμποδίζει την αποτελεσματική επικοινωνία. Μπορεί να κάνει περιορισμένη χρήση δεικτών ομιλίας ή συνδετικών στοιχείων της ομιλίας. Οι συμπληρώσεις δεν του αποσπούν την προσοχή. Η κατανόηση είναι ως επί το πλείστον ακριβής επί κοινών, συγκεκριμένων και σχετικών με την εργασία θεμάτων όταν η προφορά ή η διάλεκτος που χρησιμοποιείται είναι επαρκώς κατανοητή για διεθνή κοινότητα χρηστών. Όταν ο ομιλητής αντιμετωπίζει γλωσσικές ή περίπλοκες καταστάσεις ή απρόσμενη τροπή των γεγονότων, η κατανόηση μπορεί να είναι βραδύτερη ή να απαιτεί στρατηγικές αποσαφήνισης. Οι αποκρίσεις είναι συνήθως άμεσες, κατάλληλες και πληροφοριακές. Ξεκινά και διατηρεί την συνομιλία ακόμα και όταν αντιμετωπίζει μια απρόσμενη τροπή των γεγονότων. Αντιμετωπίζει επαρκώς τις προφανείς παρανοήσεις ελέγχοντας, επιβεβαιώνοντας, ή αποσαφηνίζοντας. Σημείωση:. Το Επιχειρησιακό Επίπεδο (Επίπεδο 4) είναι το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο επάρκειας για επικοινωνία ραδιοτηλεφωνίας. Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.015Ελάχιστες απαιτήσεις για την επικύρωση πτυχίων χειριστή από μη Κράτη Μέλη του JΑΑ (Βλέπε JΑR-FCL 2.015) 1. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την επικύρωση πτυχίου χειριστή Κράτους μη Μέλους του JΑΑ από Κράτος Μέλος του JΑΑ καθορίζονται κατωτέρω. Πτυχία χειριστή για δημόσιες αερομεταφορές και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες 2. Πτυχίο χειριστή που εκδόθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του ΙCΑΟ από Κράτος μη Μέλος του JΑΑ μπορεί να επικυρωθεί υπό όρους από Κράτος Μέλος του JΑΑ, προκειμένου να επιτραπούν πτήσεις (εκτός από πτητική εκπαίδευση) σε ελικόπτερα νηολογημένα στο εν λόγω Κράτος Μέλος του JΑΑ. Για την επικύρωση των εν λόγω πτυχίων, ο κάτοχος: α). εκπληρώνειει, σαν δοκιμασία δεξιοτήτων, τις απαιτήσεις επανεπικύρωσης της ικανότητας τύπου του JΑR-FCL 2.245 ανάλογα με τα δικαιώματα του κατεχόμενου πτυχίου, β). αποδεικνύει σε ικανοποιητικό για την ΥΠΑ βαθμό, ότι έχει αποκτήσει τις γνώσεις των αντίστοιχων μερών των JΑR-ΟΡS και JΑR-FCL (βλέπε ΑΜC FCL 2.005 και 2.015), γ). αποδεικνύει γνώση της Αγγλικής σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.200, δ). κατέχει ισχύον πιστοποιητικό υγείας JΑR-FCL Τάξης 1, ε). πληροί οποιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις που έχει δημοσιευθεί και τις οποίες το Κράτος Μέλος του JΑΑ θεωρεί απαραίτητες, και στ). συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις πείρας που καθορίζονται στη στήλη (2) του ακόλουθου πίνακα, σχετικά με τους όρους επικύρωσης που καθορίζονται στη στήλη (3): Κατεχόμενο πτυχίο Συνολική πείρα ωρών πτήσης Όροι επικύρωσης (1) (2) (3) ΑΤΡL(Η) με ισχύον ΙR >1.000 ώρες ως ΡΙC σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών Δημόσιες αερομεταφορές σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών ως ΡΙC σε πτητικές λειτουργίες VFR και ΙR (α) ΑΤΡL(Η) χωρίς δικαιώματα ΙR >1.000 ώρες ως ΡΙC σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών Δημόσιες αερομεταφορές σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών ως ΡΙC σε πτητικές λειτουργίες VFR (β) ΑΤΡL(Η) με ισχύον ΙR >1.000 ώρες ως χειριστής σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών Δημόσιες αερομεταφορές σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών ως συγκυβερνήτης σε πτητικές λειτουργίες VFR και ΙFR (γ) ΑΤΡL(Η) χωρίς δικαιώματα ΙR >1.000 ώρες ως χειριστής σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών Δημόσιες αερομεταφορές σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών ως συγκυβερνήτης σε πτητικές λειτουργίες VFR (δ) CΡL(Η)/ΙR* >1.000 ώρες ως χειριστής σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών Δημόσιες αερομεταφορές σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών ως συγκυβερνήτης (ε) CΡL(Η)/ΙR >1.000 ώρες ως ΡΙC σε δημόσιες αερομεταφορές αφότου αποκτήθηκε ΙR Δημόσιες αερομεταφορές σε ελικόπτερα ενός χειριστή ως ΡΙC (στ) CΡL(Η)/ΙR >700 ώρες σε ελικόπτερα διαφορετικά από εκείνα που είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το JΑR-27/29, συμπεριλαμβανομένων 200 ωρών στο ρόλο της δραστηριότητας για τον οποίο ζητείται επικύρωση, και 50 ώρες σε αυτό το ρόλο κατά τους τελευταίους 12 μήνες Δραστηριότητες σε ελικόπτερα διαφορετικές από δημόσιες αερομεταφορές (ζ) *Κάτοχοι CΡL/ΙR σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών πρέπει να έχουν επιδείξει επίπεδο γνώσεων ΑΤΡL του ΙCΑΟ πριν από την επικύρωση Πτυχία Ιδιώτη Χειριστή με ικανότητα πτήσεως δι’ οργάνων 3. Πτυχίο Ιδιώτη Χειριστή με ικανότητα πτήσεως δι΄ οργάνων, που εκδόθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του ΙCΑΟ από Κράτος μη Μέλος του JΑΑ, μπορεί να επικυρωθεί υπό όρους από Κράτος Μέλος του JΑΑ προκειμένου να επιτραπούν πτήσεις (εκτός από πτητική εκπαίδευση) σε ελικόπτερα νηολογημένα στο εν λόγω Κράτος Μέλος του JΑΑ. Για να επικυρωθούν αυτά τα πτυχία, ο κάτοχος: α). ολοκληρώνει, σαν δοκιμασία δεξιοτήτων, όλα τα τμήματα της δοκιμασίας δεξιοτήτων τύπου σύμφωνα με τα Προσαρτήματα 1 και 3 στο JΑR-FCL 2.240, β). αποδεικνύει σε ικανοποιητικό για την ΥΠΑ βαθμό, σύμφωνα με το Τμήμα Ι, ότι έχουν αποκτηθεί οι γνώσεις της Αεροπορικής Νομοθεσίας και των κωδικών Αεροναυτικής Μετεωρολογίας, με αριθμό θέματος 050 10 03 01, καθώς επίσης της Σχεδίασης πτήσης και Επιδόσεων(ΙR), με αριθμό θέματος 030 00 00 00, των Ανθρωπίνων Δυνατοτήτων, με αριθμό θέματος 040 00 00 00, σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470, γ). αποδεικνύει γνώση της Αγγλικής σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.200, δ). κατέχει τουλάχιστον ισχύον πιστοποιητικό υγείας JΑR-FCL Τάξης 2, που περιλαμβάνει και απαιτήσεις ακοής σύμφωνα με το JΑR-FCL 3.355(β), ε). κατέχει δικαιώματα R/Τ αποδεκτά από την ΥΠΑ, στ). συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις πείρας που καθορίζονται στη στήλη (2) του ακόλουθου πίνακα: Κατεχόμενο πτυχίο Συνολική πείρα ωρών πτήσης (1) (2) ΡΡL(Η)/ΙR >100 ώρες χρόνου ενόργανης πτήσεως ως ΡΙC Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.015Μετατροπή ΡΡL(Η) που εκδόθηκε από Κράτος μη Μέλος του JΑΑ σε ΡΡL(Η) κατά JΑR-FCL (Βλέπε JΑR-FCL 2.015(γ)(2)) Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη μετατροπή Πτυχίου Ιδιώτη Χειριστή που εκδόθηκε από Κράτος μη Μέλος του JΑΑ σε πτυχίο JΑR-FCL(Η) είναι: (α). ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει πτυχίο που εκδόθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του ΙCΑΟ, (β). ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει τουλάχιστον πιστοποιητικό υγείας JΑR-FCL Τάξης 2, (γ). να κατέχει δικαιώματα R/Τ αποδεκτά από την ΥΠΑ, (δ). ο υποψήφιος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα. Κατεχόμενο εθνικό πτυχίο Απαίτηση πείρας Άλλες περαιτέρω απαιτήσεις του JΑΑ Εθνικό πτυχίο ΡΡL(Η) του ΙCΑΟ σε ισχύ ?100 ώρες ως χειριστής ελικοπτέρων (α) Επιτυχία σε γραπτή εξέταση στην Αεροπορική Νομοθεσία και στις Ανθρώπινες Δυνατότητες και Περιορισμούς (β) Επιτυχία στη δοκιμασία δεξιοτήτων ΡΡL(Η) όπως καθορίζεται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.130 και 2.135 και στο Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.135 (γ) Εκπλήρωση των σχετικών απαιτήσεων του Τμήματος ΣΤ Προσάρτημα 3 στο JΑR-FCL 2.015Επικύρωση πτυχίων χειριστή Κρατών μη Μελών του JΑΑ για συγκεκριμένα καθήκοντα ορισμένης διάρκειας (Βλέπε JΑR-FCL 2.015) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.015) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ/ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ JΑΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ 1. Πτυχίο χειριστή που εκδόθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του ΙCΑΟ από Κράτος μη Μέλος του JΑΑ, που περιλαμβάνει και ικανότητα εκπαιδευτή ή εξουσιοδότηση εξεταστή εκδοθέντος υπό του εν λόγω Κράτους μπορεί να επικυρωθεί ή άλλως να εξουσιοδοτηθεί υπό όρους, για 1 χρόνο κατά μέγιστο, από Κράτος Μέλος του JΑΑ προκειμένου να επιτρέψει πτήσεις για επίδειξη, πτητική λειτουργία, μεταφορά ή δοκιμή ελικοπτέρου νηολογημένου στο εν λόγω Κράτος Μέλος του JΑΑ. Όταν επικυρώνεται πτυχίο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προσαρτήματος, ο κάτοχος πτυχίου Κράτους μη Μέλους του JΑΑ μπορεί να εξαιρεθεί από τις απαιτήσεις για επικύρωση πτυχίου Κράτους μη Μέλους του JΑΑ που περιέχεται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.015, υποκείμενος στους ακόλουθους όρους: Για να δικαιούται επικύρωσης τέτοιου πτυχίου, ο κάτοχος πρέπει να: (α). Κατέχει κατάλληλο πτυχίο, πιστοποιητικό υγείας, ικανότητες τύπου και προσόντα, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας εκπαιδευτή επί τύπου ή εξουσιοδότησης εξεταστή επί τύπου, που ισχύουν στο Κράτος μη Μέλος του JΑΑ για τα προτεινόμενα καθήκοντα, και (β). Έχει προσληφθεί από έναν κατασκευαστή ελικοπτέρων ή έναν ΤRΤΟ που εκτελεί εκπαίδευση για λογαριασμό κατασκευαστή ελικοπτέρων, και (γ). Περιορίζεται στη διεξαγωγή, της πτητικής εκπαίδευσης και εξέτασης για αρχική έκδοση ικανοτήτων τύπου, της επίβλεψης της αρχικής πτήσης επί γραμμής για τους χειριστές του αερομεταφορέα, της εκτέλεσης των πτήσεων παράδοσης (deliνery) ή των πτήσεων μεταφοράς (ferry), της αρχικής πτήσης επί γραμμής, των αποδεικτικών πτήσεων ή δοκιμαστικών πτήσεων. 2. Οποτεδήποτε διεξάγει ή επιβλέπει πτήση επί γραμμής, απαιτείται επίσης από το χειριστή να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του JΑR-ΟΡS όπως προσδιορίζεται από την ΥΠΑ του Κράτους νηολόγησης του αεροσκάφους. Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.050Αναγνώριση θεωρητικών γνώσεων – Σύνδεση (bridge) απαιτήσεων προγράμματος εκπαίδευσης και εξέτασης (Βλέπε JΑR-FCL 2.050(β)(2)) Για την έκδοση ΡΡL(Η), ο κάτοχος πτυχίου αεροπλάνου πρέπει να επιτυγχάνει στις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων ΡΡL(Η) (από το αναλυτικό πρόγραμμα θεωρητικών γνώσεων του ΑΜC-FCL 2.125 για Πτυχίο Ιδιώτη Χειριστή ελικοπτέρων) στα ακόλουθα θέματα: Γενικές Γνώσεις Αεροσκαφών, Επιδόσεις και Σχεδίαση Πτήσης, Επιχειρησιακές Διαδικασίες και Βασικές Αρχές Πτήσης. Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.050Αναγνώριση θεωρητικών γνώσεων για την έκδοση CΡL(Η) – Σύνδεση (bridge) απαιτήσεων προγράμματος εκπαίδευσης και εξέτασης (Βλέπε JΑR-FCL 2.050(β)(3)) 1. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εκπαιδευτεί βάσει προγράμματος σύνδεσης θεωρητικών γνώσεων σε εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων σε ένα εγκεκριμένο οργανισμό πτητικής εκπαίδευσης (FΤΟ) σύμφωνα με τα αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος και των παρακάτω θεματικών τίτλων (αναφερθείτε στους αντικειμενικούς σκοπούς εκμάθησης θεωρητικών γνώσεων): 021 00 00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ – ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΙΣΧΥΟΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 021 02 00 00 ΣΚΑΦΟΣ 021 04 00 00 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΩΣ, ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΠΕΔΗΣΗ 021 05 00 00 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΗΣ 021 06 00 00 ΑΕΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 021 11 00 00 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 021 13 00 00 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 021 14 00 00 ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 021 15 00 00 ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ: ΚΕΦΑΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΙΩΝ 021 16 00 00 ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 021 17 00 00 ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ: ΠΤΕΡΥΓΕΣ 022 00 00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ –ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ (Η) 022 02 00 00 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣ 022 07 00 00 ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΗΣ 022 12 00 00 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΓΕΡΣΗΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ 022 13 00 00 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ 022 14 00 00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 030 00 00 00 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΤΗΣΗΣ 031 00 00 00 ΜΑΖΑ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ – ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ 031 01 00 00 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 031 02 00 00 ΦΟΡΤΩΣΗ 033 00 00 00 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΤΗΣΗΣ 033 03 00 00 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 034 00 00 00 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ – ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ 034 01 00 00 ΓΕΝΙΚΑ 034 02 00 00 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ 3 (CLΑSS 3)- ΜΟΝΟΝ ΜΟΝΟΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ 034 03 00 00 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ 2 (CLΑSS 2) 034 05 00 00 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ 1 (CLΑSS 1) – ΜΟΝΟΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ CS 29 070 00 00 00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ 071 01 00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 071 02 00 00 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ) 071 03 00 00 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ 082 00 00 00 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ– ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ 082 01 00 00 ΥΠΟΗΧΗΤΙΚΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 082 02 00 00 ΔΙΗΧΗΤΙΚΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 082 03 00 00 ΤΥΠΟΙ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ 082 04 00 00 ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ 082 05 00 00 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ 082 06 00 00 ΟΥΡΑΙΑ ΣΤΡΟΦΕΙΑ 082 07 00 00 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ, ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 082 08 00 00 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ 2. Ένας υποψήφιος πρέπει να αποδεικνύει επίπεδο γνώσεων κατάλληλο για τα δικαιώματα που εκχωρούνται στον κάτοχο CΡL(Η) και πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο JΑR-FCL 2 (Ελικόπτερα) Τμήμα Ι. Ο υποψήφιος πρέπει να επιτυγχάνει στις εξετάσεις σύνδεσης προγράμματος θεωρητικών γνώσεων στα ακόλουθα αντικείμενα: Γενικές Γνώσεις Αεροσκαφών, Επιδόσεις και Σχεδίαση Πτήσης, Επιχειρησιακές Διαδικασίες και Βασικές Αρχές Πτήσης (Ελικόπτερο), ως εξής: (α). τα έντυπα εξέτασης στα αντικείμενα Επιδόσεις Πτήσης και Βασικές Αρχές Πτήσης (Ελικόπτερο) είναι εκείνα που καθορίζονται στο JΑR-FCL 2.470(β). (β). τα έντυπα εξέτασης στα αντικείμενα Σκάφος και Συστήματα, Ηλεκτρικά, Σύστημα Ισχύος, Εξοπλισμός Επείγουσας Ανάγκης, Πίνακας Οργάνων, Μάζα και Ζυγοστάθμιση, Σχεδίαση Πτήσης και Παρακολούθηση Πτήσης, και Επιχειρησιακές Διαδικασίες πρέπει να καλύπτουν τα θέματα σύνδεσης που καθορίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα ανωτέρω. Προσάρτημα 3 στο JΑR-FCL 2.050Αναγνώριση θεωρητικών γνώσεων για την έκδοση ΑΤΡL(Η) – Σύνδεση (bridge) απαιτήσεων προγράμματος εκπαίδευσης και εξέτασης (Βλέπε JΑR-FCL 2.050(β)(4)) 1. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει λάβει εκπαίδευση βάσει προγράμματος σύνδεσης θεωρητικών γνώσεων σεεγκεκριμένη σειρά μαθημάτων σε εγκεκριμένο οργανισμό πτητικής εκπαίδευσης (FΤΟ) σύμφωνα με τα αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος και τους παρακάτω θεματικούς τίτλους (αναφερθείτε στις κοινές διαδικασίες εφαρμογής για το λεπτομερές αναλυτικό πρόγραμμα σύνδεσης): 021 00 00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ – ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 021 02 00 00 ΣΚΑΦΟΣ 021 04 00 00 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΩΣ, ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΠΕΔΗΣΗ 021 05 00 00 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΗΣ 021 06 00 00 ΑΕΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 021 11 00 00 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 021 13 00 00 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 021 14 00 00 ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 021 15 00 00 ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ: ΚΕΦΑΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΙΩΝ 021 16 00 00 ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 021 17 00 00 ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ: ΠΤΕΡΥΓΕΣ 022 00 00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ (Η) 022 02 00 00 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣ 022 07 00 00 ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΗΣ 022 12 00 00 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΓΕΡΣΗΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ 022 13 00 00 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ 022 14 00 00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 030 00 00 00 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 031 00 00 00 ΜΑΖΑ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ – ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ 031 01 00 00 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 031 04 00 00 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ 033 00 00 00 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΤΗΣΗΣ 033 03 00 00 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 034 00 00 00 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ – ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ 034 01 00 00 ΓΕΝΙΚΑ 034 02 00 00 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ 3 (CLΑSS 3) - ΜΟΝΟΝ ΜΟΝΟΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ 034 03 00 00 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ 2 (CLΑSS 2) 034 05 00 00 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ 1 (CLΑSS 1)- ΜΟΝΟΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ CS 29 070 00 00 00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ 071 01 00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 071 02 00 00 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ) 071 03 00 00 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ 082 00 00 00 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΤΗΣΗΣ – ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ 082 01 00 00 ΥΠΟΗΧΗΤΙΚΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 082 02 00 00 ΔΙΗΧΗΤΙΚΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 082 03 00 00 ΤΥΠΟΙ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ 082 04 00 00 ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ 082 05 00 00 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ 082 06 00 00 ΟΥΡΑΙΑ ΣΤΡΟΦΕΙΑ 082 07 00 00 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ, ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 082 08 00 00 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ 2. Ένας υποψήφιος πρέπει να επιδεικνύει επίπεδο γνώσεων κατάλληλο για τα δικαιώματα που εκχωρούνται στον κάτοχο ΑΤΡL(Η) και πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο JΑR-FCL 2 (Ελικόπτερα) Τμήμα Ι. Ο υποψήφιος πρέπει να περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις σύνδεσης προγράμματος θεωρητικών γνώσεων στα ακόλουθα αντικείμενα: Γενικές Γνώσεις Αεροσκαφών, Επιδόσεις Πτήσης και Σχεδίαση, Επιχειρησιακές Διαδικασίες και Βασικες Αρχές της Πτήσης (Ελικόπτερο), ως εξής: (α). τα έντυπα εξέτασης στα αντικείμενα Επιδόσεις Πτήσης και Βασικές Αρχές της Πτήσης (Ελικόπτερο) είναι εκείνα που καθορίζονται στο JΑR-FCL 2.470(α). (β). τα έντυπα εξέτασης στα αντικείμενα Σκάφος και Συστήματα, Ηλεκτρικά, Σύστημα Ισχύος, Εξοπλισμός Επείγουσας Ανάγκης, Πίνακας Οργάνων, Μάζα και Ζυγοστάθμιση, Σχεδίαση Πτήσης και Παρακολούθηση Πτήσης, και Επιχειρησιακές Διαδικασίες πρέπει να καλύπτουν τα θέματα σύνδεσης που καθορίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα ανωτέρω. Προσάρτημα 4 στο JΑR-FCL 2.050Αναγνώριση απαιτήσεων θεωρητικών γνώσεων για την έκδοση CΡL(Η), ΙR(Η) ή ΑΤΡL(Η) (Βλέπε JΑR-FCL 2.050(β)(8)) 1. Σε υποψήφιο για ΙR(Η), που έχει επιτύχει στις σχετικές θεωρητικές εξετάσεις για CΡL(Η), του αναγνωρίζονται οι απαιτήσεις θεωρητικών γνώσεων στα ακόλουθα αντικείμενα: –. Ανθρώπινες Δυνατότητες και Περιορισμοί –. Μετεωρολογία 2. Σε υποψήφιο για CΡL(Η), που έχει επιτύχει στις σχετικές θεωρητικές εξετάσεις για ΙR(Η), του αναγνωρίζονται οι απαιτήσεις θεωρητικών γνώσεων στα ακόλουθα αντικείμενα: –. Ανθρώπινες Δυνατότητες και Περιορισμοί –. Μετεωρολογία 3. Σε υποψήφιο για ΑΤΡL(Η), ή σε υποψήφιο για ΑΤΡL(Η) με ΙR(Η), που έχει επιτύχει στις σχετικές θεωρητικές εξετάσεις για CΡL(Η), του αναγνωρίζονται οι απαιτήσεις θεωρητικών γνώσεων στα ακόλουθα αντικείμενα: –. Επιδόσεις (Ελικόπτερο) –. Βασικές Αρχές Πτήσης (Ελικόπτερο) –. Επικοινωνίες VFR 4. Σε υποψήφιο για ΑΤΡL(Η) με ΙR(Η), που έχει επιτύχει στις σχετικές θεωρητικές εξετάσεις για ΑΤΡL(Η), του αναγνωρίζονται οι απαιτήσεις θεωρητικών γνώσεων στα ακόλουθα αντικείμενα: –. Γενικές Γνώσεις Αεροσκαφών – Σκάφος/Συστήματα/Σύστημα ισχύος –. Γενικές Γνώσεις Αεροσκαφών – Πίνακας Οργάνων –. Μάζα και Ζυγοστάθμιση –. Επιδόσεις Ελικοπτέρου –. Ανθρώπινες Δυνατότητες και Περιορισμοί –. Μετεωρολογία –. Γενική Ναυτιλία –. Βασικές Αρχές Πτήσης (Ελικόπτερο) –. Επικοινωνίες VFR Προσάρτημα 1α στο JΑR-FCL 2.055Οργανισμοί πτητικής εκπαίδευσης για πτυχία και ικανότητες χειριστή (Βλέπε JΑR-FCL 2.055) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.261 (γ)(2)) (Βλέπε ΙΕΜ Νο. 1 στο JΑR-FCL 2.055) (Βλέπε ΙΕΜ Νο. 2 στο JΑR-FCL 2.055) (Βλέπε ΙΕΜ Νο. 3 στο JΑR-FCL 2.055) (Βλέπε ΙΕΜ Νο. 4 στο JΑR-FCL 2.055) εισαγωγή 1. Ο Οργανισμός Πτητικής Εκπαίδευσης (FΤΟ) είναι ένας οργανισμός που διαθέτει επάνδρωση, εξοπλισμό και λειτουργεί σε κατάλληλο περιβάλλον, προσφέροντας πτητική εκπαίδευση ή/και εκπαίδευση συνθετικής πτήσης ή/και εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων για εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. 2. Ο FΤΟ που επιθυμεί να προσφέρει εγκεκριμένη εκπαίδευση, για κάλυψη των απαιτήσεων του JΑR-FCL, λαμβάνει την έγκριση της ΥΠΑ Κράτους Μέλους του JΑΑ. Η εν λόγω έγκριση δεν εκχωρείται από την ΥΠΑ του Κράτους Μέλους εκτός εάν: (α). η ΥΠΑ μπορεί να επιβάλλει τις απαιτήσεις του JΑR-FCL, και (β). ο FΤΟ πληροί όλες τις απαιτήσεις του JΑR-FCL. Το παρόν Προσάρτημα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για την έκδοση, επανεπικύρωση και τροποποίηση της έγκρισης ενός FΤΟ. Ο FΤΟ απαιτείται μόνον να πληροί τις απαιτήσεις που είναι σχετικές με την εκπαίδευση που παρέχει. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 3. Ο FΤΟ που ζητά έγκριση πρέπει να υποβάλλει στην ΥΠΑ τα εγχειρίδια πτητικής λειτουργίας και εκπαίδευσης που απαιτούνται από τις παραγράφους 32 και 33. Ο FΤΟ πρέπει να θεσπίσει διαδικασίες αποδεκτές από την ΥΠΑ, προκειμένου να εξασφαλίσει συμμόρφωση με όλες τις σχετικές απαιτήσεις του JΑR-FCL. Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν ένα σύστημα ποιοτικού ελέγχου (Βλέπε ΑΜC-FCL 2.055 και ΙΕΜ FCL Νο. 1 στο JΑR-FCL 2.055) εντός του FΤΟ, προκειμένου να ανιχνεύονται άμεσα οποιεσδήποτε ατέλειες για διορθωτικές ενέργειες από τον ίδιο. Μετά τη μελέτη της αίτησης, ο FΤΟ επιθεωρείται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παρόν Προσάρτημα. Υπό την προϋπόθεση της ικανοποιητικής επιθεώρησης, η έγκριση του FΤΟ εκχωρείται αρχικά για χρονική περίοδο ενός έτους, ενώ η επανεπικύρωση της έγκρισης μπορεί να χορηγηθεί για περαιτέρω χρονικό διάστημα μέχρι τρία έτη. Καμιά ΥΠΑ δεν είναι υποχρεωμένη να χορηγήσει έγκριση για FΤΟ εκτός των Κρατών Μελών του JΑΑ εάν δεν διατίθεται ανθρώπινο δυναμικό ή το κόστος επεξεργασίας της αίτησης για έγκριση και των επιθεωρήσεων επιβαρύνουν υπερβολικά την ΥΠΑ. 4. Όλες οι εκπαιδευτικές σειρές μαθημάτων πρέπει να είναι εγκεκριμένες. 5. Η ΥΠΑ παρακολουθεί τα πρότυπα της σειράς μαθημάτων και μετέχει δειγματοληπτικά σε εκπαιδευτικές πτήσεις με τους εκπαιδευόμενους. Κατά τη διάρκεια των σχετικών επισκέψεων, ο FΤΟ επιτρέπει την πρόσβαση σε αρχεία εκπαίδευσης, φύλλα εξουσιοδοτήσεων, τεχνικά μητρώα, υλικό διαλέξεων, εκπαιδευτικές σημειώσεις και ενημερώσεις, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό υλικό. Ένα αντίγραφο της έκθεσης για την επίσκεψη στον FΤΟ διατίθεται σε αυτόν από την ΥΠΑ. 6. Η έγκριση τροποποιείται, αναστέλλεται ή ανακαλείται από την ΥΠΑ σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις ή τα πρότυπα της έγκρισης παύει να τηρείται σε ένα ελάχιστο εγκεκριμένο επίπεδο. 7. Άν ένας FΤΟ επιθυμεί να κάνει αλλαγές σε εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων ή στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας ή εκπαίδευσης, η έγκριση της ΥΠΑ λαμβάνεται πριν από την εφαρμογή των αλλαγών. Οι FΤΟ δεν είναι απαραίτητο να ενημερώνουν την ΥΠΑ για αλλαγές μικρής σημασίας στην καθημερινή λειτουργία. Όπου υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το εάν η προτεινόμενη αλλαγή είναι μικρής σημασίας, ζητείται η γνώμη της ΥΠΑ. 8. Ο FΤΟ μπορεί να προβαίνει σε εκπαιδευτικές ρυθμίσεις με άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή να κάνει χρήση εναλλακτικών αεροδρομίων βάσης, ως μέρος της γενικής του εκπαιδευτικής οργάνωσης, υπό τον όρο της έγκρισης από την ΥΠΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 9. (α). Ο FΤΟ αποδεικνύει στην ΥΠΑ ότι διατίθεται επαρκής χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα (βλέπε ΙΕΜ Νο 2 στο JΑR-FCL 2.055). (β). Ο FΤΟ πρέπει να προτείνει ένα πρόσωπο αποδεκτό από την ΥΠΑ, το οποίο πρέπει να αποδείξει στην ΥΠΑ ότι διατίθεται επαρκής χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα. Το ανωτέρω πρόσωπο είναι γνωστό ως ο Υπόλογος Διευθυντής. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ 10. Η δομή της διοίκησης πρέπει να εξασφαλίζει εποπτεία όλων των βαθμίδων του προσωπικού από πρόσωπα που διαθέτουν την πείρα και τα προσόντα που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της διατήρησης υψηλών προτύπων. Οι λεπτομέρειες της δομής της διοίκησης, που καθορίζουν τις ατομικές αρμοδιότητες, περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο Πτητικής Εκμετάλλευσης του FΤΟ. 11. Ο FΤΟ πρέπει να αποδεικνύει στην ΥΠΑ ότι απασχολείται ένας επαρκής αριθμός προσωπικού με προσόντα και ικανότητες. Για ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων, τρία άτομα του προσωπικού πρέπει να εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης στις ακόλουθες θέσεις: Προϊστάμενος εκπαίδευσης (ΗΤ) Αρχιεκπαιδευτής πτήσεων (CFΙ) Αρχιεκπαιδευτής εδάφους (CGΙ) Για τις σειρές μαθημάτων τμηματικής εκπαίδευσης, οι εν λόγω θέσεις μπορούν να συνδυασθούν και να καλυφθούν από ένα ή δύο πρόσωπα, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής της προσφερόμενης εκπαίδευσης. Τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού πρέπει να είναι πλήρους απασχόλησης. Σε FΤΟ που παρέχουν εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων μόνο, οι θέσεις των ΗΤ και CGΙ μπορούν να συνδυαστούν. Το οριζόμενο πρόσωπο πρέπει να έχει άριστες διοικητικές ικανότητες, να κατέχει ή να κατείχε επαγγελματικό πτυχίο χειριστή, που σχετίζεται με τη σειρά μαθημάτων που πρόκειται να διεξαχθεί, με ανάλογες ικανότητες και πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 19 κατωτέρω. 12. Ο αριθμός των εκπαιδευτών μερικής απασχόλησης, σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής της προσφερόμενης εκπαίδευσης, πρέπει να είναι αποδεκτός από την ΥΠΑ. 13. Η σχέση του συνόλου των εκπαιδευομένων προς τους εκπαιδευτές πτήσεων, εξαιρουμένου του ΗΤ, δεν πρέπει κανονικά να υπερβαίνει το 6:1. Ο αριθμός των εκπαιδευομένων εντός της τάξης με θέματα εδάφους, που απαιτούν υψηλό βαθμό επίβλεψης ή πρακτικής εξάσκησης, δεν πρέπει κανονικά να υπερβαίνει τους 12. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΗΤ) 14. Ο ΗΤ πρέπει να φέρει τη γενική ευθύνη για την εξασφάλιση της ικανοποιητικής ολοκλήρωσης της πτητικής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης συνθετικής πτήσης και διδασκαλίας θεωρητικών γνώσεων, καθώς και για την επίβλεψη της ατομικής προόδου των εκπαιδευομένων. Ο ΗΤ πρέπει να έχει ευρύτατη πείρα στον τομέα της εκπαίδευσης ως εκπαιδευτής πτήσεων για επαγγελματικά πτυχία χειριστή και να διαθέτει άριστες διοικητικές ικανότητες. Ο ΗΤ πρέπει να κατέχει ή να κατείχε, κατά τα τρία έτη που προηγήθηκαν του πρώτου διορισμού ως προϊσταμένου, επαγγελματικό πτυχίο χειριστή και ικανότητα(ες) που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του ΙCΑΟ και είναι σχετικές με τις σειρές μαθημάτων πτητικής εκπαίδευσης που παρέχονται. ΑΡΧΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (CFΙ) 15. Ο CFΙ είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των εκπαιδευτών πτήσεων και συνθετικής πτήσης, καθώς και για την τυποποίηση του συνόλου της πτητικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης συνθετικής πτήσης. Ο CFΙ πρέπει να: (α). κατέχει το ανώτερο επαγγελματικό πτυχίο χειριστή που σχετίζεται με τις παρεχόμενες σειρές μαθημάτων πτητικής εκπαίδευσης, (β). κατέχει ικανότητα(ες) που σχετίζεται με τις παρεχόμενες σειρές μαθημάτων πτητικής εκπαίδευσης, (γ). κατέχει εξουσιοδότηση εκπαιδευτή πτήσης για έναν τουλάχιστον από τους τύπους των ελικοπτέρων που χρησιμοποιούνται στη σειρά μαθημάτων, και (δ). έχει συμπληρώσει σε ελικόπτερα 1.000 ώρες χρόνου πτήσης ως κυβερνήτης, από τις οποίες οι 500 ώρες κατ’ ελάχιστον πρέπει να είναι σε καθήκοντα πτητικής εκπαίδευσης επί ελικοπτέρων που σχετίζονται με τις παρεχόμενες σειρές μαθημάτων, από τις οποίες οι 200 ώρες μπορεί να είναι χρόνος εκπαίδευσης με όργανα στο έδαφος. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΠΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 16. Οι εκπαιδευτές πρέπει να κατέχουν: (α). επαγγελματικό πτυχίο χειριστή και ικανότητα(ες) που σχετίζονται με τις σειρές μαθημάτων πτητικής εκπαίδευσης των οποίων η διεξαγωγή τους έχει ανατεθεί, (β). ικανότητα εκπαιδευτή σχετική με το τμήμα της σειράς μαθημάτων που παρέχεται, π.χ. εκπαιδευτή ικανότητας πτήσης δι’ οργάνων, εκπαιδευτή πτήσης, εκπαιδευτή ικανότητας τύπου, κατά περίπτωση, ή (γ). εξουσιοδότηση από την ΥΠΑ, για παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε FΤΟ (βλέπε JΑR-FCL 2.305). 17. Ο μέγιστος αριθμός ωρών πτήσης, ο μέγιστος αριθμός ωρών απασχόλησης και ο ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης μεταξύ των εκπαιδευτικών καθηκόντων των εκπαιδευτών πρέπει να είναι αποδεκτοί από την ΥΠΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΠΤΗΣΗΣ 18. Για τα καθήκοντα πτητικής εκπαίδευσης σε FΤD και FΝΡΤ Ι, οι εκπαιδευτές πρέπει να κατέχουν ή να κατείχαν 3 χρόνια πριν από τον πρώτο διορισμό, επαγγελματικό πτυχίο χειριστή και ικανότητα(ες), εκτός από τους SFΙ που έχουν εξουσιοδότηση σύμφωνα με το στοιχείο 3 του Προσαρτήματος 1 στο JΑR-FCL 2.005, κατάλληλα για τις σειρές μαθημάτων που τους έχει ανατεθεί να παρέχουν, και να διαθέτουν διδακτική πείρα εκπαίδευσης. Για τα καθήκοντα πτητικής εκπαίδευσης σε εξομοιωτή πτήσης ή/και FΝΡΤ ΙΙ, οι εκπαιδευτές πρέπει να κατέχουν ικανότητα FΙ(Η) ή ικανότητα ΤRΙ(ΜΡΗ) ή εξουσιοδότηση SFΙ(Η). ΑΡΧΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ (CGΙ) 19. Ο CGΙ πρέπει να φέρει την ευθύνη για την επίβλεψη όλων των εκπαιδευτών εδάφους καθώς και για την τυποποίηση όλης της διδασκαλίας θεωρητικών γνώσεων. Ο CGΙ πρέπει να διαθέτει πρακτική πείρα στον αεροπορικό χώρο και να έχει ολοκληρώσει σειρά μαθημάτων σχετικά με εκπαιδευτικές τεχνικές ή να διαθέτει μακρά προηγούμενη πείρα στη διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 20. Οι εκπαιδευτές εδάφους, σε θέματα εξέτασης πτυχίου και ικανοτήτων, πρέπει να διαθέτουν ανάλογη πείρα στον αεροπορικό χώρο και πρέπει να αποδεικνύουν, πριν από το διορισμό, τις ικανότητες τους δίνοντας δοκιμαστική διάλεξη βασισμένη σε υλικό που έχουν προετοιμάσει για τα αντικείμενα που πρόκειται να διδάξουν. ΑΡΧΕΙΑ 21. Ο FΤΟ πρέπει να τηρεί και φυλάσσει τα ακόλουθα αρχεία για χρονική περίοδο τουλάχιστον 5 ετών, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο διοικητικό προσωπικό: (α). στοιχεία της εκπαίδευσης εδάφους, πτητικής εκπαίδευσης και πτητικής εκπαίδευσης σε εξομοιωτή που παρέχεται στους επιμέρους εκπαιδευόμενους, (β). λεπτομερείς και τακτικές εκθέσεις προόδου από τους εκπαιδευτές, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων, καθώς και τακτικές δοκιμασίες προόδου πτήσεως και εξετάσεις εδάφους, και (γ). προσωπικές πληροφορίες, π.χ. ημερομηνίες λήξης των πιστοποιητικών υγείας, ικανοτήτων, κ.λπ. 22. Η μορφή των αρχείων εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων πρέπει να καθορίζεται στο εγχειρίδιο εκπαίδευσης. 23. Ο FΤΟ πρέπει να υποβάλλει αρχεία και εκθέσεις εκπαίδευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΥΠΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 24. Για κάθε τύπο προσφερόμενης σειράς μαθημάτων πρέπει να καταρτίζεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το εν λόγω πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση της πτητικής εκπαίδευσης και της διδασκαλίας θεωρητικών γνώσεων παρουσιαζόμενη είτε ανά εβδομάδα είτε ανά στάδιο, κατάλογο τυποποιημένων ασκήσεων, καθώς και περίληψη του αναλυτικού προγράμματος. Ειδικότερα, η εκπαίδευση συνθετικής πτήσης και η διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων πρέπει να παρέχονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να εφαρμόζουν στις πτητικές ασκήσεις τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στο έδαφος. Πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις έτσι ώστε τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διδασκαλία να μπορούν να επιλύονται κατά τη διάρκεια της επακόλουθης εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο και η αλληλουχία του εκπαιδευτικού προγράμματος πρέπει να είναι αποδεκτά από την ΥΠΑ. ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 25. Πρέπει να διατίθεται επαρκής αριθμός ελικοπτέρων εκπαίδευσης και εξέτασης, ανάλογος με τις σειρές μαθημάτων εκπαίδευσης και εξέτασης. Ο αριθμός αυτός μπορεί να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα των SΤDs. Κάθε ελικόπτερο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με διπλά πρωτεύοντα χειριστήρια ελέγχου πτήσης, για χρήση από τον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο. Δεν πρέπει να είναι αποδεκτά τα παλινδρομούντα χειριστήρια ελέγχου πτήσης. Τα ελικόπτερα πρέπει να είναι, ανάλογα με τις σειρές μαθημάτων εκπαίδευσης, κατάλληλα για επίδειξη αυτοπεριστροφής καθώς και κατάλληλα εξοπλισμένα για την προσομοίωση μετεωρολογικών συνθηκών δι’ οργάνων, και κατάλληλα εξοπλισμένα για την απαιτούμενη εκπαίδευση και εξέταση ενόργανης πτήσης. Για την εκπαίδευση και εξέταση πτήσης για ΙR(Η), πρέπει να διατίθεται επαρκής αριθμός ελικοπτέρων πιστοποιημένων για ΙFR. 26. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον ελικόπτερα εγκεκριμένα από την ΥΠΑ για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Εφόσον το ελικόπτερο που χρησιμοποιείται για δοκιμασία δεξιοτήτων είναι διαφορετικού τύπου από τον FS που χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση όψεως, το μέγιστο αναγνώρισης της εκπαίδευσης πρέπει να περιορίζεται σε εκείνη που προσδιορίζεται για FΝΡΤ ΙΙ/ΙΙΙ στο σχετικό πρόγραμμα πτητικής εκπαίδευσης ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ 27. Το αεροδρόμιο βάσης, και οποιοδήποτε εναλλακτικό αεροδρόμιο βάσης, στο οποίο διεξάγεται εκπαίδευση, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις. (α). Να έχει τουλάχιστον ένα διάδρομο ή περιοχή απογείωσης/προσγείωσης που επιτρέπει σε εκπαιδευτικό ελικόπτερο να πραγματοποιεί κανονική απογείωση ή προσγείωση με τη μέγιστη εγκεκριμένη μάζα απογείωσης ή προσγείωσης καθώς και αυτοπεριστροφή με επαφή, κατά περίπτωση: (i). υπό συνθήκες νηνεμίας (όχι περισσότερο από τέσσερις κόμβους) και θερμοκρασίες ίσες με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία του θερμότερου μήνα του έτους στην περιοχή εκμετάλλευσης, (ii). αποφυγή όλων των εμποδίων στο ίχνος απογείωσης κατά τουλάχιστον 50 πόδια, (iii). με στοιχεία συστήματος ισχύος και συστήματος προσγείωσης (εάν έχει εφαρμογή) όπως συστήνεται από τον κατασκευαστή, και (iν). με ομαλή μετάβαση από την ανύψωση στην ταχύτητα κάλλιστου βαθμού ανόδου, χωρίς εξαιρετικές δεξιότητες χειρισμού ή τεχνικές. (β). Να έχει ενδείκτη κατεύθυνσης ανέμου που είναι ορατός στο επίπεδο του εδάφους από τα άκρα κάθε διαδρόμου ή περιοχής απογείωσης/προσγείωσης. (γ). Να έχει επαρκή φώτα περιοχής διαδρόμων/απογείωσης/προσγείωσης εφόσον χρησιμοποιείται για νυχτερινή εκπαίδευση. (δ). Να έχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας εκτός των περιπτώσεων όπου, με την έγκριση της ΥΠΑ, οι απαιτήσεις εκπαίδευσης ενδέχεται να πληρούνται ασφαλώς από άλλα μέσα επικοινωνιών αέρος/εδάφους. 28. Πρέπει να διατίθενται πεδία για: –. εκπαίδευση πτητικής λειτουργίας σε περιορισμένη περιοχή –. αυτοπεριστροφή με προσομοιωμένο κινητήρα εκτός λειτουργίας –. πτητική λειτουργία σε κεκλιμένο έδαφος ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 29. Πρέπει να διατίθενται οι ακόλουθες εγκαταστάσεις: (α). Αίθουσα επιχειρήσεων με ευκολίες για έλεγχο των πτητικών λειτουργιών. (β). Αίθουσα σχεδιασμού πτήσης με τις ακόλουθες ευκολίες: –. κατάλληλους ενημερωμένους χάρτες και διαγράμματα –. τρέχουσες πληροφορίες ΑΙS –. τρέχουσες μετεωρολογικές πληροφορίες –. επικοινωνίες με τον ΑΤC και την αίθουσα επιχειρήσεων –. χάρτες που απεικονίζουν τυποποιημένες διαδρομές αεροναυτικού ταξιδίου –. χάρτες που απεικονίζουν τις εκάστοτε απαγορευμένες, επικίνδυνες και περιορισμένες περιοχές –. οποιοδήποτε άλλο υλικό σχετικό με την ασφάλεια των πτήσεων. (γ). Επαρκείς αίθουσες/θαλάμους ενημέρωσης, ικανού μεγέθους και αριθμού. (δ). Κατάλληλα γραφεία για το επιβλέπον προσωπικό και αίθουσες που να επιτρέπουν στους εκπαιδευτές πτήσης να συντάσσουν εκθέσεις για τους εκπαιδευόμενους, να συμπληρώνουν αρχεία κλπ. (ε). Επιπλωμένες αίθουσες πληρωμάτων για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 30. Πρέπει να διατίθενται οι ακόλουθες ευκολίες για τη διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων: (α). Επαρκείς χώροι αιθουσών διδασκαλίας για τον εκάστοτε αριθμό εκπαιδευομένων. (β). Κατάλληλος εξοπλισμός επίδειξης για υποστήριξη της διδασκαλίας θεωρητικών γνώσεων. (γ). Κατάλληλος χώρος εκπαίδευσης και εξέτασης στην R/Τ. (δ). Βιβλιοθήκη περιέχουσα εκδόσεις που να καλύπτουν το αναλυτικό πρόγραμμα. (ε). Γραφεία για το εκπαιδευτικό προσωπικό. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 31. Εκπαιδευόμενος που γίνεται δεκτός για εκπαίδευση πρέπει να κατέχει το ανάλογο πιστοποιητικό υγείας για το απαιτούμενο πτυχίο, και πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις εισαγωγής που καθορίζονται από τον FΤΟ, όπως έχουν εγκριθεί από την ΥΠΑ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 32. Τα Εγχειρίδια Εκπαίδευσης περιγράφουν τα πρότυπα, τους αντικειμενικούς σκοπούς και τους εκπαιδευτικούς στόχους για κάθε φάση της εκπαίδευσης προς τους οποίους οι εκπαιδευόμενοι απαιτείται να συμμορφώνονται και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Μέρος 1 – Σχεδιασμός της Εκπαίδευσης Μέρος 2 – Ενημέρωση και Ασκήσεις Αέρος Μέρος 3 – Εκπαίδευση Συνθετικής Πτήσης Μέρος 4 – Διδασκαλία Θεωρητικών Γνώσεων Για περαιτέρω καθοδήγηση βλέπε ΙΕΜ Νο. 3 στο JΑR-FCL 2.055. 33. Το Εγχειρίδιο Πτητικής Εκμετάλλευσης παρέχει σχετικές πληροφορίες σε συγκεκριμένες ομάδες του προσωπικού, π.χ. στους FΙ, εκπαιδευτές συνθετικής πτήσης, εκπαιδευτές εδάφους, προσωπικό πτητικής λειτουργίας και συντήρησης κλπ., και περιλαμβάνει τα παρακάτω: (α). Γενικά (β). Τεχνικά (γ). Διαδρομή (δ). Εκπαίδευση προσωπικού Για περαιτέρω καθοδήγηση βλέπε ΙΕΜ Νο. 3 στο JΑR-FCL 2.055. Προσάρτημα 1β στο JΑR-FCL 2.055Μερική εκπαίδευση εκτός Κρατών Μελών του JΑΑ (Βλέπε JΑR-FCL 2.030) (Βλέπε JΑR-FCL 2.055(α)(1)) (Βλέπε JΑR-FCL 2.485) (Βλέπε Προσάρτημα 1α στο JΑR-FCL 2.055) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.305) Οργανισμοί πτητικής εκπαίδευσης που παρέχουν μέρος της εκπαίδευσης εκτός του εδάφους Κρατών Μελών του JΑΑ μπορούν να εκτελούν την εκπαίδευση σύμφωνα με τα ακόλουθα: (α). Μπορεί να χορηγηθεί έγκριση υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο παρόν Προσάρτημα. Υπό την προϋπόθεση ότι η εγκρίνουσα ΥΠΑ θεωρεί ότι η πρέπουσα επίβλεψη είναι δυνατή, η εκπαίδευση μπορεί να περιοριστεί σε όλη ή μέρος της ολοκληρωμένης σειράς μαθημάτων του ΑΤΡ(Η) (βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.305). (β). Ο έλεγχος προόδου ναυτιλίας κατά την Φάση 2 της ολοκληρωμένης σειράς μαθημάτων του ΑΤΡ(Η) μπορεί να διεξαχθεί από έναν τοπικά εγκατεστημένο εκπαιδευτή πτήσης ο οποίος δεν σχετίζεται με την εκπαίδευση του υποψηφίου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ο εκπαιδευτής κατέχει πτυχίο JΑR-FCL το οποίο περιέχει κατάλληλα για την περίπτωση δικαιώματα FΙ(Η). Με τη συμπλήρωση της απαιτούμενης εκπαίδευσης, η δοκιμασία δεξιοτήτων για CΡL(Η) στην ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων του ΑΤΡ(Η) μπορεί να γίνει από έναν τοπικά εγκατεστημένο Εξεταστή Πτήσης (Ελικοπτέρων) (FΕ(Η)), υπό την προϋπόθεση ότι ο εξεταστής είναι εξουσιοδοτημένος σύμφωνα με το JΑR-FCL 2 Τμήμα Θ και πλήρως ανεξάρτητος από τον σχετικό FΤΟ, εκτός εάν υπάρχει έγγραφη συναίνεση της ΥΠΑ. (γ). Η δοκιμασία δεξιοτήτων για την ικανότητα πτήσεως δι’ οργάνων μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του JΑΑ κατά την κρίση της ΥΠΑ που εγκρίνει την εκπαίδευση. Ο FΤΟ που παρέχει εγκεκριμένη εκπαίδευση για την ικανότητα πτήσεως δι’ οργάνων εκτός Κρατών Μελών του JΑΑ χρειάζεται να προβεί σε ρυθμίσεις ώστε η εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων να περιέχει πτήση εγκλιματισμού στο Κράτος Μέλος του JΑΑ της εγκρίνουσας ΥΠΑ ή στον εναέριο χώρο οποιουδήποτε Κράτους Μέλους του JΑΑ κατά την κρίση της εγκρίνουσας ΥΠΑ πριν ο οποιοσδήποτε εκπαιδευόμενος υποβληθεί στη δοκιμασία δεξιοτήτων της ικανότητας πτήσεως δι’ οργάνων. (δ). Η διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων για ΑΤΡL μπορεί να γίνει σε έναν FΤΟ που διεξάγει εγκεκριμένη εκπαίδευση εκτός Κρατών Μελών του JΑΑ. Οι εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων για έκδοση πτυχίου ή ικανότητας πρέπει να διεξαχθούν από την ΥΠΑ του Κράτους έκδοσης του πτυχίου (βλέπε JΑR-FCL 2.485). Οι ρυθμίσεις για δοκιμασία (βλέπε JΑR-FCL 2.030) πρέπει να μελετώνται με προσοχή σε σχέση με την εκπαίδευσή τους εκτός Κρατών Μελών του JΑΑ. (ε). Διδασκαλία μπορεί να γίνεται μόνον υπό τον πλήρη έλεγχο ενός CFΙ(Η) ή προτεινόμενου αντιπροσώπου που κατέχει πτυχίο JΑR-FCL και ικανότητα εκπαιδευτή όπως καθορίζεται στην παράγραφο 15 του Προσαρτήματος 1α στο JΑR-FCL 2.055, ο οποίος πρέπει να είναι παρών όταν παρέχεται εκπαίδευση σε Κράτος μη Μέλος του JΑΑ. Προσάρτημα 1γ στο JΑR-FCL 2.055Πρόσθετες απαιτήσεις εκπαίδευσης σε FΤΟ των οποίων η κύρια βάση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τα καταχωρημένα γραφεία εδρεύουν εκτός Κρατών Μελών του JΑΑ (Βλέπε JΑR-FCL 2.055(α)(2)) (Βλέπε Προσάρτημα 1α στο JΑR-FCL 2.055) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.305) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1. Οι FΤΟ, των οποίων η κύρια βάση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τα καταχωρημένα γραφεία εδρεύουν εκτός Κρατών του JΑΑ, που επιθυμούν να παρέχουν εκπαίδευση για πτυχία JΑR-FCL και σχετιζόμενες ικανότητες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, για έγκριση αυτών των σειρών μαθημάτων, στην ΥΠΑ οποιουδήποτε πλήρους Κράτους Μέλους του JΑΑ. Η έγκριση υπόκειται στα παρακάτω: (α). Ο FΤΟ πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του Προσαρτήματος 1α στο JΑR-FCL 2.055 καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις του παρόντος Προσαρτήματος, και (β). Η ΥΠΑ στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση θεωρεί πιθανό να εκπληρώσει τις κανονιστικές της ευθύνες για την διαδικασία έγκρισης και ένα επαρκές επίπεδο επίβλεψης όπως απαιτείται από τις συμφωνηθείσες διαδικασίες του JΑΑ. Το κόστος και η διαδικασία έγκρισης και επίβλεψης δεν πρέπει να επιβαρύνουν υπερβολικά τα μέσα της ΥΠΑ, και (γ). Η εγκρίνουσα ΥΠΑ του JΑΑ μπορεί να εξασφαλίσει επαρκή δικαιοδοσία επί του FΤΟ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης και τη διεξαγωγή των επακόλουθων εκπαιδευτικών σειρών μαθημάτων. (δ). Η ΥΠΑ Κράτους μη Μέλους του JΑΑ, στο οποίο ο FΤΟ έχει την κύρια βάση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και τα καταχωρημένα γραφεία, μπορεί να συνδράμει την ΥΠΑ Κράτους Μέλους του JΑΑ στη διαδικασία έγκρισης και να παρέχει εποπτεία των εκπαιδευτικών σειρών μαθημάτων υπό τον όρο κάποιας ρύθμισης που είναι συμφωνημένη μεταξύ του JΑΑ και του εν λόγω Κράτους μη Μέλους του JΑΑ. 2. Υπό τον όρο ικανοποιητικής επιθεώρησης, η έγκριση του FΤΟ εκχωρείται για χρονική περίοδο ενός έτους, ενώ η επανεπικύρωση της έγκρισης μπορεί να χορηγηθεί για περαιτέρω χρονικό διάστημα του ενός έτους. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 3. Εντός του πλαισίου της έγκρισης FΤΟ που εδρεύουν εκτός Κρατών Μελών του JΑΑ, ο όρος «επαρκής δικαιοδοσία» σημαίνει ότι η ΥΠΑ του εγκρίνοντος Κράτους πρέπει να είναι ικανή να: (α). διεξάγει αρχικές και συνήθεις επιθεωρήσεις του FΤΟ που εδρεύει στο εν λόγω Κράτος μη Μέλος του JΑΑ για να εξασφαλισθεί συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του JΑR-FCL, και (β). διεξάγει δοκιμασίες πτήσεων και άλλους ελέγχους τυποποίησης όπως κρίνεται αναγκαίο από την εγκρίνουσα ΥΠΑ, και (γ). εκπληρώσει τις νομικές ευθύνες της για τη χορήγηση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση εγκρίσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του εγκρίνοντος Κράτους Μέλους του JΑΑ Η εγκρίνουσα ΥΠΑ μπορεί, υπό τον όρο ρύθμισης μεταξύ του JΑΑ και της ΥΠΑ του Κράτους μη Μέλους του JΑΑ στο οποίο ο FΤΟ έχει την κύρια βάση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τα καταχωρημένα γραφεία, αναθέτει την ευθύνη για τις διατάξεις της παραγράφου 3(α)ανωτέρω στην εν λόγω ΥΠΑ Κράτους μη Μέλους του JΑΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ FΤΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 4. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο παρόν Προσάρτημα, η έγκριση μπορεί να χορηγηθεί εφόσον η εγκρίνουσα ΥΠΑ θεωρεί ότι είναι δυνατή η επαρκής επίβλεψη σύμφωνα με τις διαδικασίες του JΑΑ. 5. Η δοκιμασία δεξιοτήτων για την ικανότητα πτήσεως δι’ οργάνων πρέπει να διεξάγεται στο Κράτος Μέλος του JΑΑ της εγκρίνουσας ΥΠΑ. Οι FΤΟ πρέπει να κάνουν ρυθμίσεις για την εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων ώστε να περιλαμβάνει πτήση εγκλιματισμού στο Κράτος Μέλος του JΑΑ της εγκρίνουσας ΥΠΑ ή οποιοδήποτε άλλο Κράτος Μέλος του JΑΑ κατά την κρίση της εγκρίνουσας ΥΠΑ πριν ο οποιοσδήποτε εκπαιδευόμενος υποβληθεί στη δοκιμασία δεξιοτήτων της ικανότητας πτήσεως δι’ οργάνων με εξεταστή εξουσιοδοτημένο από την εγκρίνουσα ΥΠΑ. 6. Η εξέταση προόδου ναυτιλίας στη Φάση 2 της ολοκληρωμένης σειράς μαθημάτων ΑΤΡ(Η) μπορεί να διεξαχθεί από έναν τοπικά εγκατεστημένο FΙ(Η), εγκεκριμένο από την εγκρίνουσα ΥΠΑ Κράτους Μέλους του JΑΑ και μη συνδεόμενο με την εκπαίδευση του υποψηφίου, υπό την προϋπόθεση ότι ο εκπαιδευτής κατέχει πτυχίο JΑR-FCL που περιλαμβάνει κατάλληλη για την περίπτωση ικανότητα FΙ(Η). Κατά την ολοκλήρωση της απαιτούμενης εκπαίδευσης, η δοκιμασία δεξιοτήτων για CΡL(Η) της ολοκληρωμένης σειράς μαθημάτων ΑΤΡ(Η) μπορεί να γίνει με έναν τοπικά εγκατεστημένο FΕ(Η), που ορίζεται και εξουσιοδοτείται από την εγκρίνουσα ΥΠΑ του Κράτους Μέλους του JΑΑ, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξεταστής είναι εξουσιοδοτημένος σύμφωνα με το JΑR-FCL Τμήμα Θ και πλήρως ανεξάρτητος από τον FΤΟ εκτός εάν υπάρχει έγγραφη συναίνεση της ΥΠΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ FΤΟ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΡΡL(Η) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 7. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος Προσαρτήματος, έγκριση για διεξαγωγή σειράς μαθημάτων για ΡΡL(Η) του JΑR-FCL και σχετιζόμενες ικανότητες μπορεί να χορηγηθεί εφόσον η εγκρίνουσα ΥΠΑ θεωρεί ότι είναι δυνατή η επαρκής επίβλεψη σύμφωνα με τις διαδικασίες του JΑΑ. 8. Εκπαιδευτικά ελικόπτερα, αεροδρόμια και εκπαιδευτικές διαδρομές ναυτιλίας που χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση ΡΡL(Η) πρέπει να είναι αποδεκτές από την εγκρίνουσα ΥΠΑ. 9. Κατά την ολοκλήρωση της απαιτούμενης εκπαίδευσης, η δοκιμασία δεξιοτήτων για ΡΡL(Η) μπορεί να γίνει από έναν τοπικά εγκατεστημένο FΕ(Η), που εξουσιοδοτείται από την εγκρίνουσα ΥΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξεταστής δεν έχει λάβει μέρος στην πτητική εκπαίδευση του εκπαιδευόμενου. 10. Τα Εγχειρίδια Εκπαίδευσης και Πτητικής Εκμετάλλευσης που απαιτούνται από το Προσάρτημα 1α στο JΑR-FCL 2.055 μπορούν, για FΤΟ που διεξάγουν εκπαίδευση μόνον για ΡΡL(Η) και σχετιζόμενες ικανότητες, να συνδυαστούν και να περιέχουν μόνον εκείνες τις αναφορές που είναι σχετικές με την εκπαίδευση για το ΡΡL(Η). ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 11. Η εκπαίδευση για τις θεωρητικές γνώσεις μπορεί να γίνει σε FΤΟ που διεξάγει εγκεκριμένη εκπαίδευση εκτός των Κρατών Μελών του JΑΑ. Οι εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων για έκδοση πτυχίου και ικανότητας διεξάγονται από την εγκρίνουσα ΥΠΑ (βλέπε JΑR-FCL 2.485). Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.055Οργανισμοί Εκπαίδευσης Ικανότητας σε Τύπο με σκοπό την χορήγηση ικανοτήτων τύπου μόνο σε κατόχους πτυχίου χειριστή (Βλέπε επίσης JΑR-FCL 2.261 (γ) και (δ) για έγκριση σειράς μαθημάτων) (Βλέπε JΑR-FCL 2.055) (Βλέπε ΙΕΜ Νο. 1 στο JΑR-FCL 2.055) (Βλέπε ΙΕΜ Νο. 2 στο JΑR-FCL 2.055) (Βλέπε ΙΕΜ Νο. 3 στο JΑR-FCL 2.055) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.261 (γ)(2)) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ο Οργανισμός Εκπαίδευσης Ικανότητας Τύπου (ΤRΤΟ) είναι ένας οργανισμός που διαθέτει επάνδρωση, εξοπλισμό και λειτουργεί σε κατάλληλο περιβάλλον, προσφέροντας εκπαίδευση για ικανότητα τύπου, ή/και εκπαίδευση ΜCC, ή/και εκπαίδευση συνθετικής πτήσης και, εάν έχει εφαρμογή, διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων για εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. 2. Ο ΤRΤΟ που επιθυμεί να προσφέρει εγκεκριμένη εκπαίδευση, που πληροί τις απαιτήσεις του JΑR-FCL, λαμβάνει την έγκριση της ΥΠΑ Κράτους Μέλους του JΑΑ. Η ΥΠΑ του Κράτους Μέλους δεν εκχωρεί την εν λόγω έγκριση εκτός εάν: (α). η ΥΠΑ μπορεί να επιβάλλει τις απαιτήσεις του JΑR-FCL, και (β). ο ΤRΤΟ πληροί όλες τις απαιτήσεις του JΑR-FCL. Το παρόν Προσάρτημα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για την έκδοση, επανεπικύρωση και τροποποίηση της έγκρισης ενός ΤRΤΟ. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 3. Ο ΤRΤΟ που ζητά έγκριση πρέπει να υποβάλλει στην ΥΠΑ τα εγχειρίδια πτητικής λειτουργίας και εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν συστήματα ποιοτικού ελέγχου και περιγραφές των εκπαιδευτικών του σχημάτων όπως απαιτείται από την παράγραφο 17 και 26 έως 27. Μετά την εξέταση της αίτησης, ο ΤRΤΟ υπόκειται σε επιθεώρηση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παρόν Προσάρτημα. Υπό τον όρο ότι τα αποτελέσματα της επιθεώρησης είναι ικανοποιητικά, η έγκριση του ΤRΤΟ χορηγείται αρχικά για χρονική περίοδο ενός έτους, ενώ η επανεπικύρωση της έγκρισης μπορεί να χορηγηθεί για περαιτέρω χρονικά διαστήματα μέχρι τρία έτη. Καμιά ΥΠΑ δεν είναι υποχρεωμένη να χορηγήσει έγκριση για ΤRΤΟ εκτός των Κρατών Μελών του JΑΑ εάν δεν διατίθεται ανθρώπινο δυναμικό ή το κόστος επεξεργασίας της αίτησης για έγκριση και οι επιθεωρήσεις επιβαρύνουν υπερβολικά την ΥΠΑ 4. Όλες οι εκπαιδευτικές σειρές μαθημάτων πρέπει να είναι εγκεκριμένες. 5. Η έγκριση τροποποιείται, αναστέλλεται ή ανακαλείται από την ΥΠΑ σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις ή τα πρότυπα της έγκρισης παύει να τηρείται σε ένα ελάχιστο εγκεκριμένο επίπεδο. 6. Σε περίπτωση που ο ΤRΤΟ επιθυμεί να επιφέρει αλλαγές σε εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων ή στο εγχειρίδιο πτητικής εκμετάλλευσης ή εκπαίδευσης, η έγκριση της ΥΠΑ λαμβάνεται πριν από την εφαρμογή των αλλαγών. Οι ΤRΤΟ δεν είναι απαραίτητο να ενημερώνουν την ΥΠΑ για αλλαγές ελάσσονος σημασίας στην καθημερινή λειτουργία. Όπου υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το εάν η προτεινόμενη αλλαγή είναι μικρής σημασίας, ζητείται η γνώμη της ΥΠΑ. 7. Ο ΤRΤΟ μπορεί να προβαίνει σε εκπαιδευτικές ρυθμίσεις με άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή να κάνει χρήση εναλλακτικών αεροδρομίων βάσης, ως μέρος της γενικής του εκπαιδευτικής οργάνωσης, υπό τον όρο της έγκρισης από την ΥΠΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 8. (α). Ο ΤRΤΟ πρέπει να αποδεικνύει στην ΥΠΑ την ύπαρξη επαρκούς χρηματοδότησης για την παροχή της πτητικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα (βλέπε ΙΕΜ Νο 2 στο JΑR-FCL 2.055). (β). Ο ΤRΤΟ πρέπει να προτείνει ένα πρόσωπο αποδεκτό από την ΥΠΑ, το οποίο πρέπει να αποδείξει στην ΥΠΑ την ύπαρξη επαρκούς χρηματοδότησης για την παροχή της εκπαίδευσης σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα. Το ανωτέρω πρόσωπο είναι γνωστό ως ο Υπόλογος Διευθυντής. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 9. Επιπλέον της αρχικής επιθεώρησης, η ΥΠΑ διενεργεί συγκεκριμένες επιθεωρήσεις για να προσδιορίσει τη συμμόρφωση του ΤRΤΟ με τα JΑR και την έγκριση. 10. Κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων, ο ΤRΤΟ πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση σε αρχεία εκπαίδευσης, φύλλα εξουσιοδοτήσεων, τεχνικά μητρώα, υλικό διαλέξεων, εκπαιδευτικές σημειώσεις και έγγραφα ενημερωτικών συσκέψεων, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό υλικό. Ένα αντίγραφο οποιασδήποτε έκθεσης για επίσκεψη σε ΤRΤΟ διατίθεται στον εν λόγω οργανισμό. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ 11. Η δομή της διοίκησης πρέπει να εξασφαλίζει εποπτεία όλων των βαθμίδων του προσωπικού από πρόσωπα που διαθέτουν την πείρα και τα προσόντα που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της διατήρησης υψηλών προτύπων. Οι λεπτομέρειες της δομής της διοίκησης, που καθορίζουν τις ατομικές αρμοδιότητες, πρέπει να περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο Πτητικής Εκμετάλλευσης του ΤRΤΟ. 12. Πρέπει να ορίζεται Προϊστάμενος εκπαίδευσης (ΗΤ) αποδεκτός από την ΥΠΑ. Οι ευθύνες του ΗΤ πρέπει να περιλαμβάνουν εξασφάλιση ότι ο ΤRΤΟ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του JΑR-FCL. Το πρόσωπο αυτό είναι, σε τελευταία ανάλυση, άμεσα υπεύθυνο έναντι της ΥΠΑ. 13. Ο ΤRΤΟ πρέπει να έχει επαρκές προσωπικό που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των αντικειμενικών σκοπών της εκπαίδευσης. Τα καθήκοντα κάθε εκπαιδευτή πρέπει να προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ 14. Οι εκπαιδευτές ικανότητας τύπου (ΤRΙ) πρέπει να κατέχουν: (α). επαγγελματικό πτυχίο χειριστή και ικανότητα(ες) που σχετίζονται με τις σειρές μαθημάτων πτητικής εκπαίδευσης των οποίων η διεξαγωγή τους έχει ανατεθεί, (β). ικανότητα εκπαιδευτή σε τύπο για τα ελικόπτερα που χρησιμοποιούνται στις σειρές μαθημάτων, ή (γ). εξουσιοδότηση από την ΥΠΑ για την παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε ΤRΤΟ (βλέπε JΑR-FCL 2.305). ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΠΤΗΣΗΣ (SFΙ και SΤΙ) 15. Για την πτητική εκπαίδευση, οι εκπαιδευτές πρέπει να κατέχουν ή να κατείχαν, 3 χρόνια πριν από τον πρώτο διορισμό, επαγγελματικό πτυχίο χειριστή, εκτός από τους SFΙ που έχουν εξουσιοδότηση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Προσαρτήματος 1 στο JΑR-FCL 2.005 και τους SΤΙ που έχουν εξουσιοδότηση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Προσαρτήματος 1 στο JΑR-FCL 2.005, και διαθέτουν εκπαιδευτική πείρα κατάλληλη για τις σειρές μαθημάτων των οποίων η διεξαγωγή τους έχει ανατεθεί. Για ικανότητα τύπου πολλαπλών χειριστών ή/και πτητική εκπαίδευση ΜCC σε εξομοιωτή πτήσης ή/και FDΤ, ή/και FΝΡΤ ΙΙ/ΙΙΙ, οι εκπαιδευτές πρέπει να κατέχουν ικανότητα ΤRΙ(ΜΡΗ) ή εξουσιοδότηση SFΙ(Η). ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 16. Η διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων πρέπει να διεξάγεται από εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτή που κατέχει κατάλληλη ικανότητα τύπου ή οποιονδήποτε εκπαιδευτή που διαθέτει κατάλληλη πείρα σε αεροπορικά θέματα και γνώση του συγκεκριμένου τύπου αεροσκάφους, π.χ. ιπτάμενο μηχανικό, μηχανικό συντήρησης, υπάλληλος πτητικής λειτουργίας. ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 17. Ο ΤRΤΟ πρέπει να θεσπίζει σύστημα για να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες και η εκπαίδευση του εκπαιδευτικού κέντρου διεξάγονται κατά τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό. Το σύστημα ποιοτικού ελέγχου πρέπει να καθορίζει την αποτελεσματικότητα της πολιτικής, των διαδικασιών και της εκπαίδευσης του ΤRΤΟ. ΑΡΧΕΙΑ 18. Ο ΤRΤΟ πρέπει να τηρεί τα ακόλουθα αρχεία και να τα φυλάσσει για χρονική περίοδο τουλάχιστον 5 ετών, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο διοικητικό προσωπικό: (α). αξιολογήσεις του εκπαιδευόμενου χειριστή πριν και κατά τη διάρκεια της σειράς μαθημάτων, (β). στοιχεία εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων, πτήσεων και εξομοίωσης πτήσης που παρέχονται σε επιμέρους εκπαιδευόμενους, και (γ). προσωπικές πληροφορίες, (ημερομηνίες λήξης πιστοποιητικών υγείας, ικανοτήτων κ.λπ.) που σχετίζονται με το προσωπικό του ΤRΤΟ. 19. Η μορφή των αρχείων εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων πρέπει να καθορίζεται στο εγχειρίδιο εκπαίδευσης. 20. Ο ΤRΤΟ πρέπει να υποβάλλει αρχεία και εκθέσεις εκπαίδευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΥΠΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 21. Για κάθε τύπο προσφερόμενης σειράς μαθημάτων πρέπει να καταρτίζεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το εν λόγω πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει, λεπτομερή ανάλυση της πτητικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης εδάφους παρουσιαζόμενο είτε ανά εβδομάδα είτε ανά φάση, κατάλογο τυποποιημένων ασκήσεων καθώς και περίληψη του αναλυτικού προγράμματος. Ειδικότερα, η εκπαίδευση συνθετικής πτήσης και η διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων πρέπει να παρέχονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να εφαρμόζουν στις πτητικές ασκήσεις τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στο έδαφος. Λαμβάνεται πρόνοια έτσι ώστε τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διδασκαλία να μπορούν να επιλύονται κατά τη διάρκεια της ακολουθούσας εκπαίδευσης. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ 22. Κάθε ελικόπτερο πρέπει να είναι εξοπλισμένο όπως απαιτείται από τις προδιαγραφές εκπαίδευσης που αφορούν την εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων στα πλαίσια του οποίου χρησιμοποιείται, και πρέπει να είναι πιστοποιημένα για ΙFR (εάν έχει εφαρμογή). ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 23. Πρέπει να παρέχονται κατάλληλες διευκολύνσεις εκπαίδευσης. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 24. Οι ΤRΤΟ πρέπει να είναι υπεύθυνοι για εξασφάλιση ότι οι εκπαιδευόμενοι πληρούν τουλάχιστον τους προαπαιτούμενους όρους για εκπαίδευση ικανότητας τύπου, όπως καθορίζεται στο JΑR-FCL 2.250 ή JΑR-FCL 2.255, κατά περίπτωση. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 25. Ο ΤRΤΟ συντάσσει και τηρεί Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης και Εγχειρίδιο Πτητικής Εκμετάλλευσης που περιέχουν πληροφορίες και οδηγίες που καθιστούν ικανό το προσωπικό να εκτελεί τα καθήκοντά του και καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους ως προς τον τρόπο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της σειράς μαθημάτων. Ο ΤRΤΟ θέτει στη διάθεση του προσωπικού και, όπου έχει εφαρμογή, των εκπαιδευομένων τις πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο εκπαίδευσης, στο εγχειρίδιο πτητικής εκμετάλλευσης και στα έγγραφα έγκρισης του ΤRΤΟ. Η διαδικασία τροποποίησης αναφέρεται και οι τροποποιήσεις ελέγχονται κατάλληλα. 26. Το Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης αναφέρει τα πρότυπα, τους αντικειμενικούς σκοπούς και τους εκπαιδευτικούς στόχους για κάθε φάση της εκπαίδευσης προς τους οποίους οι εκπαιδευόμενοι απαιτείται να συμμορφώνονται, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των απαιτήσεων εισαγωγής, κατά περίπτωση. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Μέρος 1 – Σχεδιασμός της Εκπαίδευσης Μέρος 2 – Ενημέρωση και Ασκήσεις Αέρος Μέρος 3 – Εκπαίδευση Συνθετικής Πτήσης Μέρος 4 – Διδασκαλία Θεωρητικών Γνώσεων Για περαιτέρω καθοδήγηση βλέπε ΙΕΜ Νο. 3 στο JΑR-FCL 2.055. 27. Το Εγχειρίδιο Πτητικής Εκμετάλλευσης παρέχει σχετικές πληροφορίες σε συγκεκριμένες ομάδες του προσωπικού, π.χ. ΤRΙ, εκπαιδευτές συνθετικής πτήσης, εκπαιδευτές εδάφους, προσωπικό πτητικής λειτουργίας και συντήρησης κλπ., και περιλαμβάνει τα παρακάτω: (α). Γενικά (β). Τεχνικά (γ). Διαδρομή (δ). Εκπαίδευση προσωπικού Για περαιτέρω καθοδήγηση βλέπε ΙΕΜ Νο. 3 στο JΑR-FCL 2.055. Προσάρτημα 3 στο JΑR-FCL 2.055Έγκριση των τμηματικών σειρών μαθημάτων θεωρητικών γνώσεων εξ αποστάσεως (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.130 και 2.135) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(3))) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.205) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.255) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.285) (Βλέπε ΑCJ FCL 2.160 και 2.165(α)(3), 2.205 και 2.285) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 1. Εγκαταστάσεις αιθουσών διδασκαλίας πρέπει να διατίθενται είτε στον κύριο τόπο έγκρισης του εκπαιδευτικού οργανισμού είτε, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από την ΥΠΑ, εντός μιας κατάλληλης εγκατάστασης κάπου αλλού. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, τόσο οι αίθουσες διδασκαλίας όσο και οι σχετικές εγκαταστάσεις διδασκαλίας πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για την έγκριση του οργανισμού. Πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης, λαμβάνεται έγκριση από την ΥΠΑ για διεξαγωγή προγράμματος τμηματικής σειράς μαθημάτων χρησιμοποιώντας εκμάθηση εξ αποστάσεως. 2. Ο Προϊστάμενος Εκπαίδευσης ή ο CGΙ του FΤΟ που παρέχει εκμάθηση εξ αποστάσεως πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Προσαρτήματος 1α στο JΑR-FCL 2.055. Όλοι οι εκπαιδευτές θεωρητικών γνώσεων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του JΑR-FCL και να έχουν κατάλληλα προσόντα ή σχετική πείρα η οποία κρίνεται ικανοποιητική από την ΥΠΑ. 3. Οι FΤΟ που παρέχουν μόνον εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις έγκρισης και ελέγχου που έχουν εφαρμογή για τους FΤΟ σύμφωνα με το Προσάρτημα 1α στο JΑR-FCL 2.055. 4. Είναι στην ευχέρεια του εγκεκριμένου FΤΟ να παρέχει ορισμένους ή όλες αυτές τις σειρές μαθημάτων είτε σε βάση πλήρους παρακολούθησης είτε με εκμάθηση εξ αποστάσεως. Ένα μέρος εκπαίδευσης στην αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλα τα αντικείμενα των τμηματικών σειρών μαθημάτων εξ αποστάσεως. Ο χρόνος που καταναλώνεται στην πραγματική εκπαίδευση στην αίθουσα διδασκαλίας δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 10% της συνολικής διάρκειας της σειράς μαθημάτων. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 5. Όλοι οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι πλήρως γνώστες των απαιτήσεων του προγράμματος εκμάθησης εξ αποστάσεως, περιλαμβανομένου του συστήματος διασφάλισης ποιότητας. Η αρχική τους εκπαίδευση πρέπει να γίνεται στον κύριο τόπο καταχώρησης. Όλη η επακόλουθη εκπαίδευση πρέπει να είναι στα ίδια πρότυπα όπως και για τους μόνιμους εκπαιδευτές. Οπουδήποτε και αν βρίσκονται οι εκπαιδευτές, το σύστημα ποιοτικού ελέγχου πρέπει να προβλέπει ικανοποιητικούς τρόπους παρακολούθησης των ατομικών επιδόσεων και να εμμένει σε εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 6. Η εκμάθηση εξ αποστάσεως εγκρίνεται μόνον ως συστατικό μέρος διδασκαλίας σειράς μαθημάτων θεωρητικών γνώσεων για τις ακόλουθες σειρές μαθημάτων: (α). διδασκαλίας τμηματικών σειρών μαθημάτων θεωρητικών γνώσεων για ΡΡL(Η), CΡL(Η), ΙR(Η) και ΑΤΡL(Η). (β). σειρές μαθημάτων εγκεκριμένης προκαταρκτικής διδασκαλίας θεωρητικών γνώσεων για πρώτη ικανότητα τύπου για ένα πολυκινητήριο ελικόπτερο. Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.075Προδιαγραφές για πτυχία πληρώματος πτήσης ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο χειριστής πρέπει πάντοτε να φέρει μαζί του ισχύον πτυχίο που περιλαμβάνει και ισχύον πιστοποιητικό υγείας όταν ασκεί τα δικαιώματα του πτυχίου. 2. Ένα έγγραφο που περιέχει φωτογραφία πρέπει να φέρεται για λόγους αναγνώρισης του κατόχου του πτυχίου. 3. Οποιαδήποτε έγκριση ιατρικού χαρακτήρα (π.χ. χρήση διορθωτικών φακών, κ.λπ.) καταχωρείται στο πιστοποιητικό υγείας (βλέπε JΑR-FCL 3 ΙΕΜ FCL 3.100). 4. Στο παρόν Τμήμα, η «ΥΠΑ» είναι η ΥΠΑ του Κράτους έκδοσης του πτυχίου. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΠΤΥΧΙΟΥ JΑΑ Εξώφυλλο Όνομα και λογότυπο της ΥΠΑ (στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα) Απαιτήσεις JΟΙΝΤ ΑVΙΑΤΙΟΝ ΑUΤΗΟRΙΤΙΕS FLΙGΗΤ CRΕW LΙCΕΝCΕ ΠΤΥΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Ιssued in accοrdance with ΙCΑΟ and JΑR-FCL Standards Εκδίδεται σύμφωνα με τα πρότυπα ΙCΑΟ και JΑR-FCL Το μέγεθος κάθε σελίδας δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το ένα όγδοο σελίδας Α4 Σελίδα 2 Ι Κράτος έκδοσης Απαιτήσεις ΙΙΙ Αριθμός πτυχίου Ο αριθμός του πτυχίου αρχίζει πάντοτε με τον κωδικό χώρας των Η.Ε. του Κράτους που εκδίδει το πτυχίο. ΙV Επώνυμο – Όνομα κατόχου ΧΙV Ημερομηνία (βλέπε οδηγίες) και Τόπος γεννήσεως Να χρησιμοποιείται τυποποιημένη μορφή ημερομηνίας, δηλαδή ημέρα/μήνας/πλήρες έτος (π.χ. 21/01/1995) V Διεύθυνση Οδός, πόλη, περιοχή, Ταχ. Κώδικας Βλέπε JΑR-FCL 2.070 VΙ Εθνικότητα VΙΙ Υπογραφή κατόχου VΙΙΙ Εκδίδουσα ΥΠΑ π.χ.Αυτό το πτυχίο CΡL (Η) έχει εκδοθεί βάσει ενός ΑΤΡL που εκδόθηκε επί τη βάσει. .... (μη JΑΑ Κράτος) Χ Υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου και ημερομηνία ΧΙ Ανάγλυφη ή όχι σφραγίδα της εκδίδουσας ΥΠΑ Σελίδα 3 ΙΙ Τίτλοι πτυχίων, ημερομηνία αρχικής έκδοσης και κωδικός χώρας Οι χρησιμοποιούμενες συντμήσεις είναι όπως χρησιμοποιούνται στο JΑR-FCL (π.χ. ΡΡL(Η), ΑΤΡL(Η), κ.λπ.). Να χρησιμοποιείται τυποποιημένη μορφή ημερομηνίας, δηλαδή ημέρα/μήνας/πλήρες έτος (π.χ. 21/01/1995) ΙΧ Ισχύς: Το παρόν πτυχίο πρέπει να επανεκδοθεί όχι αργότερα από την. .............Τα δικαιώματα του πτυχίου ασκούνται μόνον εφόσον ο κάτοχος διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό υγείας για το απαιτούμενο δικαίωμα. Με την εφαρμογή του JΑR-FCL 2.015(α)(1), ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα του πτυχίου σε αεροσκάφος νηολογημένο σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών. Ένα έγγραφο που περιέχει φωτογραφία πρέπει να φέρεται για λόγους αναγνώρισης του κατόχου του πτυχίου. Η επανέκδοση πρέπει να γίνει το αργότερο σε 5 έτη από την ημερομηνία αρχικής έκδοσης που φαίνεται στο στοιχείο ΙΙ. Το έγγραφο αυτό δεν καθορίζεται, ωστόσο το διαβατήριο επαρκεί όταν ο κάτοχος βρίσκεται εκτός του Κράτους έκδοσης του πτυχίου. ΧΙΙ Δικαιώματα ραδιοτηλεφωνίας: Ο κάτοχος του παρόντος πτυχίου έχει επιδείξει συμμόρφωση ως προς τον χειρισμό εξοπλισμού R/Τ επί αεροσκαφών στην Αγγλική γλώσσα (προσδιορίζονται οι άλλες γλώσσες). ΧΙΙΙ Παρατηρήσεις: π.χ. ισχύει μόνο για ελικόπτερα νηολο-γημένα στο Κράτος έκδοσης του πτυχίου. Επάρκεια γλώσσας: (γλώσσες) Όλες οι επιπλέον πληροφορίες αδειοδότησης που απαιτούνται από τον ΙCΑΟ, Οδηγία/Κανονισμούς της ΕC ή JΑR να καταχωρούνται στο χώρο αυτό Πρέπει να περιλαμβάνονται οι εγκρίσεις επάρκειας γλώσσας. Σελίδα 4 Απαιτήσεις ΧΙΙ Ικανότητες για επανεπικύρωση Αυτές οι σελίδες προορίζονται για χρήση από την ΥΠΑ για να διατυπώσει απαιτήσεις που ακολουθούν την αρχική έκδοση ικανοτήτων, ή την ανανέωση ικανοτήτων που έχουν λήξει. Οι αρχικές εκδόσεις και η ανανέωση ικανοτήτων καταχωρούνται πάντοτε από την ΥΠΑ. Οι επιχειρησιακοί περιορισμοί καταχωρούνται στις Παρατηρήσεις/Περιορισμούς έναντι του αντίστοιχου περιορισμένου δικαιώματας,π.χ. η δοκιμασία δεξιοτήτων ΙR διεξήχθη με συγκυβερνήτη, περιορισμένα δικαιώματα εκπαιδευτή σε ένα τύπο αεροσκάφους, κλπ. Όροι ιατρικών περιορισμών και παραλλαγές (π.χ. ισχύει μόνο ως συγκυβερνήτης) καταχωρούνται όπως δηλώνονται στο πιστοποιητικό υγείας (βλέπε ΙΕΜ FCL 3.100). Τύπος/ΙR Παρατηρήσεις/Περιορισμοί Εκπαιδευτές Σελίδες 5, 6 και 7: Για την επανεπικύρωση ελέγχων επάρκειας για τύπο, και ικανοτήτων πτήσεως δι’ οργάνων, η τυποποιημένη μορφή πτυχίου του JΑΑ επιτρέπει να γίνονται καταχωρίσεις, σε αυτές τις σελίδες του πτυχίου, από τον εξεταστή που διενεργεί τους ελέγχους επάρκειας. Εναλλακτικά, κατά την κρίση της ΥΠΑ, οι καταχωρήσεις επανεπικύρωσης μπορεί να γίνονται μόνον από την εν λόγω ΥΠΑ. Εάν ένας έλεγχος επάρκειας που εκτελείται σε πολυκινητήριο ελικόπτερο περιλαμβάνει και το ΙR τμήμα του ελέγχου, αυτό συνεπάγεται επανεπικύρωση του ΙR(Η) (με περιορισμούς, εάν υπάρχουν). Εάν το ΙR τμήμα ενός ελέγχου επάρκειας δεν εκτελείται και έλεγχοι επάρκειας ΙR, που έχουν γίνει σε άλλα ελικόπτερα, δεν συνεπάγονται τα αντίστοιχα δικαιώματα ΙFR, ο εξεταστής τότε σημειώνει την ένδειξη «VFR» έναντι της επανεπικύρωσης της εν λόγω ικανότητας. Οι ικανότητες εκπαιδευτή μπορούν επίσης, κατά την κρίση της ΥΠΑ, να επανεπικυρωθούν στο πτυχίο από τον εξεταστή ο οποίος αποτελεί μέρος της διαδικασίας επανεπικύρωσης. Εάν ένας εξεταστής δεν εμπλέκεται στη διαδικασία επανεπικύρωσης, η καταχώρηση ικανότητας γίνεται από την ΥΠΑ. Οι ικανότητες που δεν επικυρώνονται αφαιρούνται από το πτυχίο, κατά την κρίση της ΥΠΑ και το αργότερο σε 5 έτη από την τελευταία επανεπικύρωση. ΧΙΙ Ικανότητα Ημερομηνία δοκιμασίας Ισχύει έως Αριθμός Εξουσιοδότησης εξεταστή Υπογραφή εξεταστή (Κάθε σελίδα περιέχει 10 διαστήματα για αρχική έκδοση και επανεπικύρωση ικανοτήτων) Σελίδα 8: Συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στο παρόν πτυχίο π.χ. ΑΤΡL (Πτυχίο Επαγγελματία Χειριστή Εναερίων Γραμμών), CΡL (Πτυχίο Επαγγελματία Χειριστή), ΙR (Ικανότητα Πτήσης δι’ Οργάνων), R/Τ (Ραδιοτηλεφωνία), FΙ (Εκπαιδευτής Πτήσης), κλπ.... ΡΡL ΑΤΡL CΡL ΙR SΕ ΜΕ ΜΡΗ SΡL R/Τ Τ/R FΙ ΤRΙ ΙRΙ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Β – ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥJΑR-FCL 2.085Απαιτήσεις α). Ο εκπαιδευόμενος χειριστής πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την ΥΠΑ του Κράτους στο οποίο πρόκειται να εκπαιδευτεί. Κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων αυτών, η ΥΠΑ πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα δικαιώματα που εκχωρούνται δεν επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους χειριστές να αποτελούν κίνδυνο για την αεροναυτιλία. β). Ο εκπαιδευόμενος χειριστής δεν πρέπει να ίπταται ΜΟΝΟΣ εκτός εάν έχει εξουσιοδοτηθεί από εκπαιδευτή πτήσεων. JΑR-FCL 2.090Ελάχιστη ηλικία Ο εκπαιδευόμενος χειριστής πρέπει να έχει ηλικία τουλάχιστον 16 ετών πριν εκτελέσει την πρώτη πτήση ΜΟΝΟΣ. JΑR-FCL 2.095 Υγειονομική ικανότητα Ο εκπαιδευόμενος χειριστής δεν ίπταται ΜΟΝΟΣ εκτός εάν διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό υγείας Τάξης 1 ή 2. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Γ – ΠΤΥΧΙΟ ΙΔΙΩΤΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ) – ΡΡL(Η)JΑR-FCL 2.100Ελάχιστη ηλικία Ο υποψήφιος για ΡΡL(Η) πρέπει να έχει ηλικία τουλάχιστον 17 ετών. JΑR-FCL 2.105Υγειονομική ικανότητα Ο υποψήφιος για ΡΡL(Η) πρέπει να κατέχει ισχύον πιστοποιητικό υγείας Τάξης 1 ή 2. Προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματα του ΡΡL(Η) πρέπει να κατέχει ισχύον πιστοποιητικό υγείας Τάξης 1 ή 2. JΑR-FCL 2.110Δικαιώματα και όροι (α). Δικαιώματα. Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων όρων που καθορίζονται στα JΑRs, τα δικαιώματα του κατόχου ΡΡL(Η) συνίστανται στο να ενεργεί, αλλά όχι επ’ αμοιβή, ως κυβερνήτης ή συγκυβερνήτης οποιουδήποτε ελικοπτέρου που εμπλέκεται σε μη αμοιβόμενες πτήσεις. (β). Όροι (1). Ο υποψήφιος για ΡΡL(Η), ο οποίος έχει συμμορφωθεί προς τους όρους που καθορίζονται στα JΑR-FCL 2.100, 2.105, 2.120, 2.125(α) και (β), 2.130, 2.135, 2.261(α) και, εάν έχει εφαρμογή, 2.010(α)(4), εκπληρώνει τις απαιτήσεις για την έκδοση πτυχίου ΡΡL(Η) συμπεριλαμβάνοντας κατ’ ελάχιστον την ικανότητα τύπου του ελικοπτέρου που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμασία δεξιοτήτων. (2). Εάν τα δικαιώματα του πτυχίου πρόκειται να ασκηθούν κατά τη νύχτα, ο κάτοχος πρέπει να έχει συμμορφωθεί με το JΑR-FCL 2.125(γ). JΑR-FCL 2.120Πείρα και αναγνώριση Ο υποψήφιος για ΡΡL(Η) πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 45 ώρες χρόνο πτήσης ως χειριστής ελικοπτέρων. Ένα σύνολο 5 ωρών από αυτές τις 45 ώρες μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί σε ένα FΝΡΤ ή σε έναν εξομοιωτή πτήσης. Στους κατόχους πτυχίων χειριστή ή ισοδύναμων δικαιωμάτων για αεροπλάνα, υπερελαφρά που έχουν σταθερές πτέρυγες και κινούμενες αεροδυναμικές επιφάνειες ελέγχου που λειτουργούν και στις τρεις διαστάσεις, υπερελαφρά ελικόπτερα, αυτόγυρα, ανεμόπτερα, ανεμόπτερα που μπορούν να εκτελούν αυτόνομες πτητικές λειτουργίες ή να απογειώνονται χωρίς εξωτερική υποστήριξη, μπορεί να αναγνωρίζεται το 10% του συνολικού τους χρόνου πτήσης ως κυβερνήτη στα εν λόγω αεροσκάφη, μέχρι ένα μέγιστο 6 ωρών έναντι μιας απόκτησης πτυχίου ΡΡL(Η). JΑR-FCL 2.125Εκπαιδευτική σειρά μαθημάτων (Βλέπε Προσαρτήματα 1, 2 και 3 στο JΑR-FCL 2.125) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.125) (α). Γενικά. Ο υποψήφιος για ΡΡL(Η) πρέπει να ολοκληρώσει την απαιτούμενη εκπαίδευση, σε FΤΟ ή σε αποδεκτό καταχωρημένο φορέα, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα όπως καθορίζεται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.125. Ο καταχωρημένος φορέας περιορίζεται να παρέχει εκπαίδευση σε μονοκινητήρια ελικόπτερα με μέγιστη πιστοποιημένη χωρητικότητα θέσεων όχι περισσότερο από 4 άτομα. Σε εξαιρετικές περιστάσεις τα υφιστάμενα SΕ ελικόπτερα εκπαίδευσης μπορεί να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται σε καταχωρημένους φορείς για εκπαίδευση ΡΡL όταν είναι εγκεκριμένα από την ΥΠΑ σύμφωνα με τους όρους εξαίρεσης. Οι απαιτήσεις για καταχώρηση καθορίζονται στα Προσαρτήματα 2 και 3 στο JΑR-FCL 2.125. (β). Πτητική εκπαίδευση. Ο υποψήφιος για ΡΡL(Η) πρέπει να έχει συμπληρώσει σε ένα τύπο ελικοπτέρου, ο οποίος έχει πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας που εκδόθηκε ή έγινε αποδεκτό από Κράτος Μέλος του JΑΑ, τουλάχιστον 25 ώρες εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό συμπεριλαμβανομένων κατ’ ελάχιστον 5 ωρών ενόργανης εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό και τουλάχιστον 10 ώρες χρόνο πτήσης ΜΟΝΟΣ υπό επίβλεψη συμπεριλαμβανομένων κατ’ ελάχιστον 5 ωρών χρόνου πτήσης αεροναυτιλιακού ταξιδίου ΜΟΝΟΣ με τουλάχιστον μια πτήση αεροναυτιλιακού ταξιδίου απόστασης όχι μικρότερης των 185 χλμ. (100 ν.μ.), κατά τη διάρκεια του οποίου πρέπει να έχουν εκτελεστεί προσγειώσεις πλήρους ακινητοποίησης σε δύο αεροδρόμια διαφορετικά από το αεροδρόμιο αναχώρησης. (γ). Εξειδίκευση νύχτας. (1). Εάν τα δικαιώματα του πτυχίου πρόκειται να ασκηθούν κατά τη νύχτα, ο κάτοχος ΡΡL(Η) πρέπει να έχει εξειδίκευση νύχτας σύμφωνα με το Προσάρτημα 4 στο JΑR-FCL 2.125. (2). Υποψήφιος που κατέχει, ή κατείχε, ΙR(Α) πρέπει να συμπληρώσει σύμφωνα με το Προσάρτημα 4 στο JΑR-FCL 2.125 τις ασκήσεις 4 κι 6, και πρέπει να συμπληρώσει ένα ελάχιστο 5 ωρών χρόνου ενόργανης εκπαίδευσης σε ελικόπτερο με διπλό χειρισμό για τις ασκήσεις 1 έως 3 κατά την κρίση ενός FΙ. (3). Η ικανότητα αυτή επικυρώνεται στο πτυχίο. JΑR-FCL 2.130Εξέταση θεωρητικών γνώσεων (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.130 και 2.135) Ο υποψήφιος για ΡΡL(Η) πρέπει να έχει επιδείξει στην ΥΠΑ ένα επίπεδο θεωρητικών γνώσεων κατάλληλο για τα δικαιώματα που εκχωρούνται στον κάτοχο ΡΡL(Η). Οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες για τις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων καθορίζονται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.130 & 2.135 και στο JΑR-FCL 2.261(α). JΑR-FCL 2.135Δεξιότητες (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.130 και 2.135) Ο υποψήφιος για ΡΡL(Η) πρέπει να έχει επιδείξει την δυνατότητα να εκτελεί, ως κυβερνήτης ελικοπτέρου, τις σχετικές διαδικασίες και ελιγμούς, που περιγράφονται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.130 και 2.135 και στο Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.135, σε ένα βαθμό επάρκειας κατάλληλο για τα δικαιώματα που εκχωρούνται στον κάτοχο ΡΡL(Η). Η δοκιμασία δεξιοτήτων πρέπει να διεξάγεται εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση της πτητικής εκπαίδευσης (βλέπε JΑR-FCL 2.125(α)). Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.125Εκπαιδευτική σειρά μαθημάτων ΡΡL(Η) – Σύνοψη (Βλέπε JΑR-FCL 2.125) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.125) 1. Ο σκοπός της σειράς μαθημάτων ΡΡL(Η) είναι να εκπαιδευτεί ο μαθητευόμενος χειριστής προκειμένου να ίπταται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με τους Κανόνες Πτήσεως εξ Όψεως. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 2. Το αναλυτικό πρόγραμμα θεωρητικών γνώσεων της σειράς μαθημάτων ΡΡL(Η) πρέπει να καλύπτει τα ακόλουθα: Αεροπορική Νομοθεσία, Γενικές Γνώσεις Αεροσκαφών, Επιδόσεις Πτήσης και Σχεδίαση, Ανθρώπινες Δυνατότητες και Περιορισμοί, Μετεωρολογία, Ναυτιλία, Επιχειρησιακές Διαδικασίες, Βασικές Αρχές Πτήσης και Επικοινωνίες. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το σύνολο της διδασκαλίας θεωρητικών γνώσεων καθορίζονται στο ΑΜC FCL 2.125. ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3. Το αναλυτικό πρόγραμμα πτητικής εκπαίδευσης για ΡΡL(Η) πρέπει να καλύπτει τα ακόλουθα: (α). λειτουργίες προ πτήσεως, που περιλαμβάνουν καθορισμό μάζας και ζυγοστάθμισης, επιθεώρηση και εξυπηρέτηση ελικοπτέρου, (β). λειτουργίες αεροδρομίου και κύκλου κυκλοφορίας, προφυλάξεις και διαδικασίες αποφυγής σύγκρουσης, (γ). έλεγχος του ελικοπτέρου με εξωτερικά σημεία οπτικής αναφοράς, (δ). απογειώσεις, προσγειώσεις, αιώρηση, στροφές αιωρήσεως και κανονικές μεταβάσεις από και προς την αιώρηση, (ε). διαδικασίες Επείγουσας ανάγκης, βασικές αυτοπεριστροφές, προσομοιωμένη βλάβη κινητήρα, αποκατάσταση από συνήχηση εδάφους εφόσον είναι σχετική με τον τύπο, (στ). πτήση προς τα πλάγια και προς τα πίσω, στροφές σημείου, (ζ). αναγνώριση αρχόμενου στροβιλισμού και αποκατάσταση, (η). αυτοπεριστροφές μέχρι εδάφους, προσγειώσεις με προσομοιωμένο κινητήρα εκτός λειτουργίας, ασκήσεις αναγκαστικών προσγειώσεων. Προσομοιωμένες βλάβες εξοπλισμού και διαδικασίες Επείγουσας ανάγκης που σχετίζονται με βλάβες κινητήρων, χειριστηρίων ελέγχου, ηλεκτρικών και υδραυλικών κυκλωμάτων, (θ). κλειστές στροφές, (ι). κινήσεις, γρήγορες στάσεις, ελιγμοί εκτός φοράς ανέμου, προσγειώσεις και απογειώσεις επί κεκλιμένου εδάφους, (ια). πτητικές λειτουργίες με περιορισμένη ισχύ και σε περιορισμένη περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής και της εκτέλεσης πτητικών λειτουργιών από και προς πρόχειρα πεδία, (ιβ). πτήση με αποκλειστική αναφορά στα βασικά όργανα πτήσης, που περιλαμβάνει ολοκλήρωση οριζόντιας στροφής 180° και επαναφορά από ασυνήθεις στάσεις για να προσομοιωθεί ακούσια είσοδος στα νέφη (αυτή η εκπαίδευση μπορεί να διεξαχθεί από έναν FΙ(Η)), (ιγ). εκτέλεση αεροναυτιλιακού ταξιδίου χρησιμοποιώντας σημεία οπτικής αναφοράς, στίγμα εξ αναμετρήσεως και όπου διατίθενται, βοηθήματα ραδιοναυτιλίας, (ιδ). πτητικές λειτουργίες από, προς καθώς και διέλευσης ελεγχόμενων αεροδρομίων. Συμμόρφωση προς τις διαδικασίες υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, διαδικασίες επικοινωνίας και φρασεολογία. ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ 4. Πρέπει να διατίθεται επαρκής αριθμός ελικοπτέρων για εκπαίδευση και εξέταση, ανάλογος με τα μαθήματα εκπαίδευσης και εξέτασης. Κάθε ελικόπτερο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με διπλά πρωτεύοντα χειριστήρια ελέγχου πτήσης, για χρήση από τον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο. Δεν πρέπει να είναι αποδεκτά παλινδομούντα χειριστήρια ελέγχου πτήσης. Στα ελικόπτερα πρέπει να περιλαμβάνονται, ανάλογα με τις σειρές μαθημάτων εκπαίδευσης, ελικόπτερα κατάλληλα για επίδειξη αυτοπεριστροφής καθώς και ελικόπτερα κατάλληλα εξοπλισμένα για την προσομοίωση μετεωρολογικών συνθηκών πτήσεως δι’ οργάνων, και κατάλληλα εξοπλισμένα για την απαιτούμενη εκπαίδευση και εξέτασση ενόργανης πτήσης. Για την πτητική εκπαίδευση και εξέταση για ΙR(Η), πρέπει να διατίθεται επαρκής αριθμός ελικοπτέρων πιστοποιημένων για ΙFR πτήση. Τα ελικόπτερα που χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση πρέπει να είναι εγκεκριμένα από την ΥΠΑ για εκπαιδευτικούς σκοπούς. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ 5. Το αεροδρόμιο βάσης, και οποιοδήποτε εναλλακτικό αεροδρόμιο βάσης, στο οποίο διεξάγεται εκπαίδευση, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις. (α). Να έχει τουλάχιστον ένα διάδρομο ή περιοχή απογείωσης/προσγείωσης που επιτρέπει σε εκπαιδευτικό ελικόπτερο να πραγματοποιεί κανονική απογείωση ή προσγείωση με τη μέγιστη εγκεκριμένη μάζα απογείωσης ή προσγείωσης καθώς και αυτοπεριστροφή μέχρι εδάφους, κατά περίπτωση: (i). υπό συνθήκες άπνοιας (όχι περισσότερο από τέσσερις κόμβους) και θερμοκρασίες ίσες με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία του θερμότερου μήνα του έτους στην περιοχή πτητικής λειτουργίας, (ii). αποφυγή όλων των εμποδίων στο ίχνος απογείωσης κατά τουλάχιστον 50 πόδια, (iii). με λειτουργία του συστήματος ισχύος και τη θέση του συστήματος προσγείωσης (εάν έχει εφαρμογή) σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, και (iν). με ομαλή μετάβαση από την ανύψωση στην ταχύτητα κάλλιστου βαθμού ανόδου, χωρίς εξαιρετικές δεξιότητες ή τεχνικές χειρισμού. (β). Να έχει ενδείκτη κατεύθυνσης ανέμου που είναι ορατός στο επίπεδο του εδάφους από τα άκρα κάθε διαδρόμου και περιοχής απογείωσης/προσγείωσης. (γ). Να έχει επαρκή φώτα διαδρόμων και περιοχών απογείωσης/προσγείωσης εφόσον χρησιμοποιείται για νυχτερινή εκπαίδευση. (δ). Να έχει διαθέσιμο ένα μέσο επικοινωνιών αέρος/εδάφους αποδεκτό από την ΥΠΑ. 6. Πρέπει να διατίθενται πεδία για: –. εκπαίδευση πτητικής λειτουργίας σε περιορισμένη περιοχή –. αυτοπεριστροφή με προσομοιωμένο κινητήρα εκτός λειτουργίας –. πτητική λειτουργία σε κεκλιμένο έδαφος Για όλες τις λεπτομέρειες βλέπε ΑΜC FCL 2.125. Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.125 Καταχώρηση φορέων μόνο για εκπαίδευση ΡΡL (Βλέπε JΑR-FCL 2.125(α)) 1. Αίτηση αποδοχής καταχώρησης πρέπει να υποβάλλεται, από τον ιδιοκτήτη ή το υπεύθυνο πρόσωπο που έχει την ευθύνη του φορέα, προς την ΥΠΑ του Κράτους Μέλους του JΑΑ στο οποίο εδρεύει ο φορέας, η οποία παρέχει στον αιτούντα το έντυπο καταχώρησης. 2. Το έντυπο αίτησης για καταχώρηση πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που φαίνονται στο Προσάρτημα 3 στο JΑR-FCL 2.125. 3. Μετά την παραλαβή του συμπληρωμένου εντύπου αίτησης, η ΥΠΑ του Κράτους Μέλους του JΑΑ, στο οποίο εδρεύει ο φορέας, αναγνωρίζει σε αυτόν το δικαίωμα να διεξάγει εκπαίδευση ΡΡL εντός του εν λόγω Κράτους, κατά την κρίση της ΥΠΑ, χωρίς επίσημη διαδικασία έγκρισης, εκτός εάν έχει λόγους να αμφιβάλει ότι η εκπαίδευση μπορεί να διεξαχθεί με ασφάλεια. Η ΥΠΑ ενημερώνει τον αιτούντα προς τούτο. 4. Οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία που καταγράφονται στο εν λόγω έντυπο πρέπει να κοινοποιούνται στην ΥΠΑ. 5. Ο φορέας παραμένει καταχωρημένος έως ότου η ΥΠΑ ενημερωθεί από τον εκμεταλλευόμενο ότι πρόκειται να παύσει η εκπαίδευση ΡΡL, ή εφόσον η ΥΠΑ διαπιστώσει ότι η εκπαίδευση δεν διεξάγεται με ασφάλεια ή/και σύμφωνα με το JΑR-FCL. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, ανακαλείται η καταχώρηση του φορέα. Προσάρτημα 3 στο JΑR-FCL 2.125Περιεχόμενα του εντύπου αίτησης για καταχώρηση φορέα για εκπαίδευση ΡΡL (Βλέπε JΑR-FCL 2.125) α Επωνυμία και διεύθυνση υπό τα οποία λειτουργεί ο φορέας, δηλαδή, Λέσχη, Σχολή, Όμιλος, β Όνομα ιδιοκτήτη(τών), γ Ημερομηνία της προβλεπόμενης έναρξης πτητικών λειτουργιών, δ Όνομα, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου του/των FΙ και προσόντα αυτού/ών, ε (i). Όνομα και διεύθυνση αεροδρομίου, εάν έχει εφαρμογή, από το οποίο πρόκειται να διεξαχθούν οι εκπαιδευτικές πτητικές λειτουργίες, (ii). Όνομα του εκμεταλλευόμενου το αεροδρόμιο, στ Κατάλογος ελικοπτέρων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και που περιλαμβάνει οποιοδήποτε μέσο εκπαίδευσης συνθετικής πτήσης (εάν έχει εφαρμογή) που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από το φορέα, στον οποίο δηλώνονται: Τύπος ελικοπτέρων, Νηολόγιο(α), Αναγνωρισμένος ιδιοκτήτη(ες), Κατηγορίες πιστοποιητικού πτητικής ικανότητας, ζ Τύπος εκπαίδευσης που πρόκειται να διεξαχθεί από το φορέα: Διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων για ΡΡL(Η) (βλέπε JΑR-FCL 2.130) Πτητική εκπαίδευση για ΡΡL(Η) με σχετική ικανότητα τύπου μονοκινητήριου (βλέπε JΑR-FCL 2.125(α)) Εξειδίκευση νύχτας Άλλες (προσδιορίστε) (βλέπε JΑR-FCL 2.017) η Στοιχεία της ασφαλιστικής κάλυψης του αεροσκάφους, θ Δήλωση άν ο φορέας σας σκοπεύει να λειτουργεί με πλήρες ή μειωμένο ωράριο, ι Οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία που ενδεχομένως απαιτεί η ΥΠΑ, ια Ακολουθεί δήλωση από τον αιτούντα ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στα α) έως ι) ανωτέρω, είναι ορθές και ότι η εκπαίδευση διεξάγεται σύμφωνα με το JΑR-FCL 2. Ημερομηνία: Υπογραφή: Προσάρτημα 4 στο JΑR-FCL 2.125Σειρά μαθημάτων εξειδίκευσης νύχτας για ΡΡL(Η) (Βλέπε JΑR-FCL 2.125(γ)) 1. Ο σκοπός της σειράς μαθημάτων είναι να εξειδικεύσει τους κατόχους ΡΡL(Η) στο να ασκούν τα δικαιώματα του πτυχίου κατά τη νύχτα. 2. Ο κάτοχος ΡΡL(Η) που υποβάλλει αίτηση για εξειδίκευση νύχτας πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 100 ώρες χρόνου πτήσης ως χειριστής ελικοπτέρων μετά από την έκδοση του πτυχίου, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 60 ώρες ως ΡΙC ελικοπτέρων και 20 ώρες πτήσης αεροναυτιλιακού ταξιδίου. 3. Ο σειρά μαθημάτων πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών. 4. Για την επικύρωση του πτυχίου πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης της σειράς μαθημάτων από τον FΙ ή τον Προϊστάμενο εκπαίδευσης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 5. Το αναλυτικό πρόγραμμα θεωρητικών γνώσεων πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 ώρες διδασκαλίας, που καλύπτει την επανάληψη ή/και εξήγηση των παρακάτω: –. VΜC ελάχιστα νύχτας –. κανόνες που αφορούν τον έλεγχο του εναερίου χώρου κατά τη νύχτα και διαθέσιμες ευκολίες –. κανόνες που αφορούν το φωτισμό εδάφους/διαδρόμου/πεδίου προσγείωσης/εμποδίων αεροδρομίου –. φώτα ναυτιλίας αεροσκάφους και κανόνες αποφυγής σύγκρουσης –. φυσιολογικές πλευρές της νυχτερινής όρασης και προσανατολισμός –. κίνδυνοι αποπροσανατολισμού κατά τη νύχτα –. κίνδυνοι επιδείνωσης του καιρού κατά τη νύχτα –. συστήματα οργάνων/λειτουργίες και σφάλματα –. φωτισμός οργάνων και συστήματα φωτισμού θαλάμου διακυβέρνησης Επείγουσας ανάγκης –. σήμανση χάρτη για χρήση υπό το φως του θαλάμου διακυβέρνησης –. αρχές πρακτικής ναυτιλίας –. αρχές ραδιοναυτιλίας –. σχεδίαση και χρήση των υψών ασφαλείας –. κίνδυνος από συνθήκες παγοποίησης, ελιγμοί αποφυγής και διαφυγής ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6. Σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να εκτελεσθούν οι ασκήσεις 4 έως 6 του αναλυτικού προγράμματος της πτήσης εξειδίκευσης νύχτας. 7. Για τις ασκήσεις 1 έως 3, μέχρι το 50% της απαιτούμενης πτητικής εκπαίδευσης μπορεί να εκτελεσθεί σε SΤD(Η) (-υπό ανάπτυξη-). Ωστόσο, για όλα τα αντικείμενα κάθε άσκησης πρέπει να γίνει εξάσκηση σε ελικόπτερο εν πτήσει. 8. Αντικείμενα σημειωμένα με (*) πρέπει να εκτελεσθούν σε προσομοιωμένες ΙΜC και μπορεί να εκτελεσθούν με το φως της ημέρας. 9. Οι ασκήσεις 1 έως 3 του αναλυτικού προγράμματος πτητικής εκπαίδευσης πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 10 ώρες εκπαίδευση. 10. Οι ασκήσεις 4 έως 6 του αναλυτικού προγράμματος πτητικής εκπαίδευσης πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5 ώρες, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 3 ωρών εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό και 5 κύκλους νύχτας ΜΟΝΟΣ. Κάθε κύκλος πρέπει να περιλαμβάνει απογείωση και προσγείωση. 11. Οι πτητικές ασκήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν: –. Άσκηση 1 (επαναλάβετε όσο απαιτείται μέχρι ο εκπαιδευόμενος να επιτύχει ασφαλές και επαρκές επίπεδο) –. επανεξετάστε τους βασικούς ελιγμούς όταν πετάτε με αποκλειστική αναφορά στα όργανα* –. εξηγήστε και κάντε επίδειξη μετάβασης σε ενόργανη πτήση από πτήση εξ όψεως* –. εξηγήστε και επανεξετάστε την επαναφορά από ασυνήθεις στάσεις με αποκλειστική αναφορά στα όργανα* –. Άσκηση 2 (επαναλάβετε όσο απαιτείται μέχρι ο εκπαιδευόμενος να επιτύχει ασφαλές και επαρκές επίπεδο) –. εξηγήστε και κάντε επίδειξη χρήσης των βοηθημάτων ραδιοναυτιλίας όταν πετάτε με αποκλειστική αναφορά στα όργανα περιλαμβάνοντας την εύρεση θέσης και τήρηση ίχνους* –. Άσκηση 3 (επαναλάβετε όσο απαιτείται μέχρι ο εκπαιδευόμενος να επιτύχει ασφαλές και επαρκές επίπεδο) –. εξηγήστε και κάντε επίδειξη της χρήσης της συνδρομής του ραντάρ* –. Άσκηση 4 (επαναλάβετε όσο απαιτείται μέχρι ο εκπαιδευόμενος να επιτύχει ασφαλές και επαρκές επίπεδο) –. εξηγήστε και κάντε επίδειξη χρήσης και ρύθμισης του φωτισμού προσγείωσης –. εξηγήστε και κάντε επίδειξη νυχτερινής αιώρησης: –. ψηλότερα και χαμηλότερα από ότι την ημέρα –. αποφυγή ανεπιθύμητων κινήσεων προς τα πλάγια ή προς τα πίσω –. εξηγήστε και κάντε επίδειξη των τεχνικών νυχτερινής απογείωσης –. εξηγήστε και κάντε επίδειξη της τεχνικής νυχτερινού κύκλου –. εξηγήστε και κάντε επίδειξη νυχτερινών προσεγγίσεων (σταθερής γωνίας) με ή χωρίς οπτικά βοηθήματα προσέγγισης σε: –. ελικοδρόμια –. φωτιζόμενες περιοχές επαφής –. κάντε εξάσκηση σε απογειώσεις, κύκλους και προσεγγίσεις –. εξηγήστε και κάντε επίδειξη νυχτερινών διαδικασιών Επείγουσας ανάγκης που περιλαμβάνουν: –. προσομοιωμένη βλάβη κινητήρα (να τερματίζεται με επαναφορά ισχύος σε ασφαλές ύψος) –. προσομοιωμένη βλάβη κινητήρα που περιλαμβάνει προσέγγιση και προσγείωση με ένα κινητήρα, (μόνο για πολυκινητήρια) –. προσομοιωμένη ακούσια είσοδος σε ΙΜC συνθήκες (όχι στο βασικό σκέλος ή την τελική) –. προσομοιωμένη βλάβη υδραυλικών των χειριστηρίων ελέγχου (να περιλαμβάνει προσγείωση) –. βλάβη εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού –. άλλες λειτουργικές ανωμαλίες και διαδικασίες Επείγουσας ανάγκης όπως απαιτείται από το Εγχειρίδιο Πτήσης του Αεροσκάφους –. Άσκηση 5 –. νυχτερινοί κύκλοι ΜΟΝΟΣ –. Άσκηση 6 –. εξηγήστε και κάντε επίδειξη των τεχνικών νυχτερινού αεροναυτιλιακού ταξιδίου –. κάντε στην πράξη νυχτερινό αεροναυτιλιακό ταξίδι σε διπλό χειρισμό και ως SΡΙC σε ικανοποιητικό επίπεδο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.130 και 2.135 Εξέταση θεωρητικών γνώσεων και δοκιμασία δεξιοτήτων για το ΡΡL(Η) (Βλέπε JΑR-FCL 2.130 και 2.135) ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 1. Η διαδικασία αυτή, για τη διεξαγωγή της εξέτασης ΡΡL, προσδιορίζεται από την ΥΠΑ. Η εξέταση αυτή πρέπει να είναι σε γραπτή μορφή και μπορεί να διεξαχθεί σε μια ή περισσότερες ημέρες, κατά την κρίση της ΥΠΑ, και πρέπει να περιλαμβάνει εννέα αντικείμενα όπως καθορίζεται παρακάτω. Το έντυπο εξέτασης μπορεί να καλύπτει διαφορετικά αντικείμενα. Πρέπει να υπάρχει ένα σύνολο τουλάχιστον 120 ερωτήσεων. Οι χρόνοι δεν υπερβαίνουν τους ακόλουθους: Αντικείμενο Χρόνος (όχι περισσότερο από) Η κατανομή των ωρών υπόκειται στην κρίση της ΥΠΑ Αεροπορική νομοθεσία και διαδικασίες ΑΤC Γενικές γνώσεις αεροσκαφών Επιδόσεις πτήσης και σχεδίαση Ανθρώπινες Δυνατότητες και Περιορισμοί Μετεωρολογία Ναυτιλία Επιχειρησιακές διαδικασίες Βασικές Αρχές Πτήσης Επικοινωνίες Σύνολο 6 ώρες Κατά την κρίση της ΥΠΑ μπορεί να διεξαχθεί πρακτική εξέταση επικοινωνιών σε αίθουσα διδασκαλίας. 2. Η πλειονότητα των ερωτήσεων πρέπει είναι πολλαπλής επιλογής. 3. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στη γλώσσα(ες) που θεωρείται κατάλληλη από την ΥΠΑ. Η ΥΠΑ πρέπει να ενημερώνει τους υποψηφίους σχετικά με τη γλώσσα(ες) στην οποία πραγματοποιούνται οι εξετάσεις. 4. Επιτυχία σε ένα αντικείμενο απονέμεται στον υποψήφιο που επιτυγχάνει τουλάχιστον 75% της βαθμολογίας που αντιστοιχεί σε αυτό το αντικείμενο. Βαθμοί απονέμονται μόνο για σωστές απαντήσεις. 5. Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων όρων του JΑR-FCL 2, ο υποψήφιος πρέπει να θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις θεωρητικές εξετάσεις για το ΡΡL(Η) όταν έχει επιτύχει σε όλα τα μέρη εντός χρονικής περιόδου 18 μηνών, που μετράται από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που ο υποψήφιος μετείχε σε εξέταση για πρώτη φορά. Η επιτυχία στην εξέταση θεωρητικών γνώσεων γίνεται αποδεκτή για την απονομή του Πτυχίου Ιδιώτη Χειριστή κατά τη διάρκεια των 24 μηνών από την ημερομηνία της επιτυχούς ολοκλήρωσης των εξετάσεων (ΝΡΑ20). ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 6. Ο υποψήφιος για δοκιμασία δεξιοτήτων για το ΡΡL(Η) πρέπει να έχει εκπαιδευτεί στον ίδιο τύπο ελικοπτέρου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε αυτήν. Πρέπει να επιτραπεί στον υποψήφιο να επιλέξει εάν εξεταστεί σε μονοκινητήριο ελικόπτερο ή, εφόσον πληροί την απαίτηση πείρας στο JΑR-FCL 2.255 των 70 ωρών χρόνου πτήσης ως κυβερνήτη, σε πολυκινητήριο ελικόπτερο. Το ελικόπτερο που χρησιμοποιείται για τη δοκιμασία δεξιοτήτων πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις για τα εκπαιδευτικά ελικόπτερα (βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.125). 7. Οι διοικητικές ρυθμίσεις για επιβεβαίωση της καταλληλότητας του υποψηφίου, προκειμένου να υποστεί τη δοκιμασία, που περιλαμβάνουν και γνωστοποίηση του αρχείου εκπαίδευσης του υποψηφίου στον εξεταστή, καθορίζονται από την ΥΠΑ. 8. Ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει στα τμήματα 1 έως 5 της δοκιμασίας δεξιοτήτων. Εάν αποτύχει σε οποιοδήποτε αντικείμενο ενός τμήματος, θεωρείται ότι αποτυγχάνει σε αυτό το τμήμα. Η αποτυχία σε περισσότερα από ένα τμήματα, υποχρεώνει τον υποψήφιο να υποστεί πάλι ολόκληρη τη δοκιμασία. Ο υποψήφιος που αποτυγχάνει σε ένα μόνο τμήμα πρέπει να υποστεί δοκιμασία εκ νέου στο τμήμα που απέτυχε. Η αποτυχία σε οποιαδήποτε αντικείμενα της εκ νέου δοκιμασίας και η αποτυχία σε οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα στα οποία είχε ήδη επιτύχει, απαιτούν από τον υποψήφιο να υποστεί πάλι ολόκληρη τη δοκιμασία. Όλα τα τμήματα της δοκιμασίας δεξιοτήτων πρέπει να ολοκληρωθούν εντός έξι μηνών. 9. Μετά από αποτυχία σε οποιαδήποτε δοκιμασία δεξιοτήτων, ενδέχεται να απαιτηθεί περαιτέρω εκπαίδευση. Αδυναμία επιτυχίας σε όλα τα τμήματα της δοκιμασίας σε δύο προσπάθειες απαιτεί περαιτέρω εκπαίδευση όπως προσδιορίζεται από την ΥΠΑ. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των δοκιμασιών δεξιοτήτων που μπορεί να επιχειρηθούν. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 10. Η ΥΠΑ παρέχει στον FΕ επαρκείς συμβουλές ασφαλείας για να εξασφαλίσει ότι η δοκιμασία διεξάγεται ασφαλώς. 11. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να τερματίσει τη δοκιμασία δεξιοτήτων για λόγους που θεωρούνται ανεπαρκείς από τον FΕ, πρέπει να υποστεί εκ νέου ολόκληρη τη δοκιμασία δεξιοτήτων. Εάν η δοκιμασία τερματισθεί για λόγους που θεωρούνται επαρκείς από τον FΕ, μόνον εκείνα τα τμήματα που δεν ολοκληρώθηκαν πρέπει να εξετασθούν σε μια προσεχή πτήση. 12. Οποιοσδήποτε ελιγμός ή διαδικασία της δοκιμασίας μπορεί να επαναληφθεί μια φορά από τον υποψήφιο. Ο FΕ μπορεί να διακόψει τη δοκιμασία σε οποιοδήποτε στάδιο, εφόσον θεωρηθεί ότι η επίδειξη των πτητικών δεξιοτήτων του υποψηφίου απαιτεί πλήρη επανάληψη της δοκιμασίας. 13. Στον υποψήφιο πρέπει να ζητηθεί να χειριστεί το ελικόπτερο από μια θέση που μπορούν να εκτελεσθούν τα καθήκοντα κυβερνήτη και να φέρει εις πέρας τη δοκιμασία σαν να αποτελεί το μοναδικό μέλος του πληρώματος. Η ευθύνη για την πτήση πρέπει να ανατεθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. 14. Η περιοχή και η διαδρομή που πρόκειται να εκτελεστεί πρέπει να επιλέγεται από τον FΕ και όλο το έργο χαμηλής πτήσης και αιώρησης πρέπει να γίνεται σε αποδεκτό αεροδρόμιο/πεδίο. Οι διαδρομές που χρησιμοποιούνται για το τμήμα 3 μπορεί να καταλήγουν στο αεροδρόμιο αναχώρησης ή σε άλλο αεροδρόμιο. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι υπεύθυνος για την σχεδίαση της πτήσης και πρέπει να βεβαιώνεται ότι όλος ο εξοπλισμός και τα έγγραφα για την εκτέλεση της πτήσης βρίσκονται στο σκάφος. Το τμήμα ναυτιλίας της δοκιμασίας, όπως καθορίζονται στο Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.135, πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 3 σκέλη, καθένα από αυτά ελάχιστης διάρκειας 10 λεπτών. Η δοκιμασία δεξιοτήτων μπορεί να διεξαχθεί σε δύο πτήσεις. 15. Ο υποψήφιος πρέπει να δείχνει στον FΕ τους ελέγχους και τα καθήκοντα που εκτελούνται, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας. Οι έλεγχοι πρέπει να ολοκληρώνονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο τσεκ-λιστ ή το εγχειρίδιο του χειριστή για το ελικόπτερο επί του οποίου διεξάγεται η δοκιμασία. Κατά την διάρκεια της προ πτήσεως προετοιμασίας για τη δοκιμασία, απαιτείται από τον υποψήφιο να καθορίσει τις ρυθμίσεις ισχύος και τις ταχύτητες. Τα δεδομένα επιδόσεων για την απογείωση, προσέγγιση και προσγείωση πρέπει να υπολογίζονται από τον υποψήφιο σε συμμόρφωση με το εγχειρίδιο πτητικής εκμετάλλευσης ή το εγχειρίδιο πτήσης για το ελικόπτερο που χρησιμοποιείται. 16. Ο FΕ δεν συμμετέχει στην πτητική λειτουργία του ελικοπτέρου, εκτός από τις περιπτώσεις που η παρέμβαση είναι απαραίτητη χάριν της ασφάλειας ή για να αποφευχθεί απαράδεκτη καθυστέρηση της υπόλοιπης κυκλοφορίας. ΑΝΟΧΕΣ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 17. Ο υποψήφιος πρέπει να επιδείξει την δυνατότητα να: –. χειρίζεται το ελικόπτερο εντός των ορίων του –. εκτελεί όλους τους ελιγμούς ομαλά και με ακρίβεια –. διαθέτει ορθή κρίση και χειριστική δεινότητα, –. εφαρμόζει τις αεροναυτικές γνώσεις, και –. διατηρεί πάντοτε έλεγχο του ελικοπτέρου κατά τρόπο που να μην τίθεται ποτέ σε σοβαρή αμφισβήτηση η επιτυχής έκβαση διαδικασίας ή ελιγμού. 18. Τα ακόλουθα όρια είναι για γενική καθοδήγηση. Ο FΕ λαμβάνει υπόψη του τις συνθήκες αναταράξεων και τα χαρακτηριστικά χειρισμού και επιδόσεων του ελικοπτέρου που χρησιμοποιείται. Ύψος κανονική πτήση προς τα εμπρός. ± 150 πόδια με προσομοιωμένη μείζονα κατάσταση ανάγκης. ± 200 πόδια αιώρηση Ι.G.Ε. ± 2 πόδια Πορεία/Τήρηση ίχνους ραδιοβοηθημάτων κανονική πτήση. ±10° με προσομοιωμένη μείζονα κατάσταση ανάγκης. ±15° Ταχύτητα απογείωση και προσέγγιση. –10 κόμβοι/+15 κόμβοι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. ±15 κόμβοι Εκτροπή εδάφους Τ.Ο. αιώρηση Ι.G.Ε. . ± 3 πόδια προσγείωση. καμιά κίνηση προς τα πλάγια ή προς τα πίσω ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 19. Τα περιεχόμενα της δοκιμασίας δεξιοτήτων και τα τμήματα που καθορίζονται στο Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.135 πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη δοκιμασία δεξιοτήτων για την έκδοση ΡΡL(Η) σε μονοκινητήρια ή πολυκινητήρια ελικόπτερα. Όταν η δοκιμασία δεξιοτήτων γίνεται σε πολυκινητήριο ελικόπτερο, ο υποψήφιος πρέπει να εκπληρώνει τις απαιτήσεις του JΑR-FCL 2.255. Η μορφή και το έντυπο αίτησης για τη δοκιμασία δεξιοτήτων μπορεί να καθοριστεί από την ΥΠΑ (βλέπε ΙΕΜ FCL 2.135). Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.135Περιεχόμενα της δοκιμασίας δεξιοτήτων για την έκδοση ΡΡL(Η) (Βλέπε JΑR-FCL 2.135) (Βλέπε ΙΕΜ FCL 2.135) Σημείωση: Η χρήση τσεκ-λιστ, η χειριστική δεινότητα, ο έλεγχος ελικοπτέρου με εξωτερικά σημεία οπτικής αναφοράς, οι διαδικασίες αντιπάγωσης κλπ., έχουν εφαρμογή σε όλα τα τμήματα. ΤΜΗΜΑ 1ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟ/ΜΕΤΑ ΠΤΗΣΗ α Γνώση του ελικοπτέρου (π.χ. τεχνικό μητρώο, καύσιμο, μάζα και ζυγοστάθμιση, επιδόσεις), Σχεδίαση πτήσης, ΝΟΤΑΜS, Καιρός β Προ-πτήση επιθεώρηση/ενέργειες, θέση συστημάτων, σκοπός γ Επιθεώρηση θαλάμου διακυβέρνησης, Διαδικασία εκκίνησης δ Έλεγχοι εξοπλισμού επικοινωνίας και ναυτιλίας, επιλογή και ρύθμιση συχνοτήτων ε Διαδικασία προ απογειώσεως, διαδικασία R/Τ, συνεργασία- συμμόρφωση με το ΑΤC στ Στάθμευση, Κράτηση και Διαδικασία μετά την πτήση ΤΜΗΜΑ 2ΕΛΙΓΜΟΙ ΑΙΩΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ α Απογείωση και προσγείωση (ανύψωση και επαφή) β Τροχοδρόμηση, τροχοδρόμηση αιώρησης γ Σταθερή αιώρηση με αντίθετο/πλάγιο/ούριο άνεμο δ Στροφές σταθερής αιώρησης, 360? αριστερά και δεξιά (στροφές σημείου) ε Ελιγμός αιώρησης προς τα εμπρός, προς τα πλάγια και προς τα πίσω στ Προσομοιωμένη βλάβη κινητήρα από τη αιώρηση ζ Γρήγορες στάσεις προσήνεμες και υπήνεμες η Προσγειώσεις και απογειώσεις από κεκλιμένο έδαφος/πρόχειρα πεδία θ Απογειώσεις (διάφορα προφίλ) ι Απογείωση με πλάγιο άνεμο και υπήνεμα (εάν έχει εφαρμογή) ια Απογείωση με μέγιστη μάζα απογειώσεως (πραγματική ή προσομοιωμένη) ιβ Προσεγγίσεις (διάφορα προφίλ) ιγ Απογείωση και προσγείωση με περιορισμένη ισχύ ιδ Αυτοπεριστροφές, (ο FΕ να κάνει δύο επιλογές από τις ακόλουθες– Βασική, βέλτιστης εμβέλειας, χαμηλής ταχύτητας και στροφών 360?) ιε Προσγείωση με αυτοπεριστροφή ιστ Εξάσκηση αναγκαστικής προσγείωσης με επαναφορά ισχύος ιζ Έλεγχοι ισχύος, τεχνική αναγνώρισης, τεχνική προσέγγισης και αναχώρησης ΤΜΗΜΑ 3ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ α Ναυτιλία και προσανατολισμός σε διάφορα απόλυτα/σχετικά ύψη, ανάγνωση χάρτη β Απόλυτο/σχετικό ύψος, ταχύτητα, έλεγχος πορείας, παρατήρηση εναέριου χώρου, ρύθμιση υψομέτρου γ Παρακολούθηση της εξέλιξης της πτήσης, ημερολόγιο πτήσης, χρήση καυσίμου, αυτονομία, ΕΤΑ, εκτίμηση του σφάλματος ίχνους και επαναφορά στο σωστό ίχνος, παρακολούθηση οργάνων δ Παρατήρηση των καιρικών συνθηκών, σχεδίαση παράκαμψης ε Χρήση βοηθημάτων ναυτιλίας (όπου διατίθενται) στ Συνεργασία με τον ΑΤC και τήρηση των κανονισμών, κλπ. ΤΜΗΜΑ 4ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΓΜΟΙ α Οριζοντία πτήση, έλεγχος πορείας, απόλυτο/σχετικό ύψος και ταχύτητα β Στροφές ανόδου και καθόδου προς καθορισμένες πορείες γ Οριζόντιες στροφές μέχρι 30? κλίση, 180? έως 360? αριστερά και δεξιά δ Οριζόντιες στροφές 180? αριστερά και δεξιά με αποκλειστική αναφορά στα όργανα ΤΜΗΜΑ 5ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ(ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΕΣ ΟΠΟΥ ΑΡΜΟΖΕΙ) Σημείωση (1) Όταν η δοκιμασία διεξάγεται σε πολυκινητήριο ελικόπτερο, πρέπει να περιλαμβάνεται μια άσκηση προσομοιωμένης βλάβης κινητήρα, που περιλαμβάνει προσέγγιση και προσγείωση με ένα κινητήρα. Σημείωση (2) Ο FΕ πρέπει να επιλέξει 4 αντικείμενα από τα ακόλουθα: α Λειτουργικές ανωμαλίες κινητήρα, που περιλαμβάνουν βλάβη του ρυθμιστή, παγοποίηση αναμικτήρα/κινητήρα, σύστημα λίπανσης, κατά περίπτωση β Λειτουργική ανωμαλία καυσίμου γ Λειτουργική ανωμαλία ηλεκτρικού συστήματος δ Λειτουργική ανωμαλία υδραυλικού συστήματος, που περιλαμβάνει προσέγγιση και προσγείωση χωρίς υδραυλικά, κατά περίπτωση ε Λειτουργική ανωμαλία κυρίως στροφείου ή/και συστήματος αντιρόπισης (σε εξομοιωτή πτήσης ή μόνο συζήτηση) στ Ασκήσεις πυρκαγιάς, που περιλαμβάνουν έλεγχο και απομάκρυνση καπνού, κατά περίπτωση ζ Άλλες διαδικασίες για συνθήκες μη κανονικές και Επείγουσας ανάγκης όπως περιγράφονται στο ανάλογο εγχειρίδιο πτήσης και με αναφορά στο Προσάρτημα 3 στο JΑR-FCL 2.240, τμήματα 7 και 8, που περιλαμβάνουν για πολυκινητήρια ελικόπτερα: – Προσομοιωμένη βλάβη κινητήρα στην απογείωση: – απορριφθείσα απογείωση επί ή πριν το ΤDΡ ή ασφαλής αναγκαστική προσγείωση επί ή πριν το DΡΑΤΟ – αμέσως μετά τα ΤDΡ ή DΡΑΤΟ – Προσγείωση με προσομοιωμένη βλάβη κινητήρα: – προσγείωση ή επανακύκλωση μετά από βλάβη κινητήρα πριν το LDΡ ή το DΡΒL – μετά από βλάβη κινητήρα μετά το LDΡ ή ασφαλής αναγκαστική προσγείωση μετά το DΡΒL ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ – ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ) – CΡL(Η) JΑR-FCL 2.140Ελάχιστη ηλικία Ο υποψήφιος για CΡL(Η) πρέπει να έχει ηλικία 18 ετών. JΑR-FCL 2.145Υγειονομική ικανότητα Ο υποψήφιος για CΡL(Η) πρέπει να κατέχει ισχύον πιστοποιητικό υγείας Τάξης 1. Προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα του CΡL(Η) πρέπει να κατέχεται ισχύον πιστοποιητικό υγείας Τάξης 1. JΑR-FCL 2.150Δικαιώματα και όροι (α). Δικαιώματα. Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων όρων καθορίζονται στα JΑRs, τα δικαιώματα του κατόχου CΡL(Η) συνίστανται στο να: (1). ασκεί όλα τα δικαιώματα του κατόχου ΡΡL(Η), (2). ενεργεί ως κυβερνήτης ή συγκυβερνήτης σε οποιοδήποτε ελικόπτερο εμπλέκεται σε πτητικές λειτουργίες διαφορετικές από τις εμπορικές αερομεταφορές, (3). να ενεργεί ως κυβερνήτης σε εμπορικές αερομεταφορές σε οποιοδήποτε ελικόπτερο πιστοποιημένο για πτητική λειτουργία ενός χειριστή, (4). να ενεργεί ως συγκυβερνήτης σε εμπορικές αερομεταφορές σε ελικόπτερα που απαιτείται να επιχειρούν με συγκυβερνήτη. (β). Όροι. Ο υποψήφιος για CΡL(Η), ο οποίος έχει συμμορφωθεί προς τους όρους που καθορίζονται στα JΑR-FCL 2.140, 2.145, 2.155, 2.160, 2.165, 2.170, 2.261(α) και, εάν έχει εφαρμογή, 2.010(α)(4) πρέπει να έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις για την έκδοση τουλάχιστον CΡL(Η), που περιλαμβάνει την ικανότητα τύπου για το ελικόπτερο που χρησιμοποιείται στη δοκιμασία δεξιοτήτων, καθώς και την ικανότητα πτήσης δι’ οργάνων, εφόσον περιλαμβάνονται σειρά μαθημάτων και δοκιμασία ικανότητας πτήσης δι’ οργάνων σύμφωνα με το JΑR-FCL 2 Τμήμα Ε. JΑR-FCL 2.155Πείρα και αναγνώριση (Βλέπε Προσαρτήματα 1 έως 5 των JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(1)) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.160 και 2.165(α)(1) έως(5)) (α). Ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων (1). Πείρα. Ο υποψήφιος για CΡL(Η), ο οποίος έχει παρακολουθήσει και περατώσει ικανοποιητικώς ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων πτητικής εκπαίδευσης, πρέπει να έχει συμπληρώσει ως χειριστής ελικοπτέρων, που έχουν πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας που εκδόθηκε ή έγινε αποδεκτό από Κράτος Μέλος του JΑΑ, τουλάχιστον 135 ώρες χρόνου πτήσης. (2). Αναγνώριση. Για λεπτομέρειες σχετικά με την αναγνώριση χρόνου πτήσης που απαιτείται στην παράγραφο (α)(1), βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(1) παράγραφος 4 ή Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(2) παράγραφος 4 ή Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(3) ή Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(4). (β). Τμηματικές σειρές μαθημάτων (1). Πείρα. Ο υποψήφιος για CΡL(Η), ο οποίος δεν είναι απόφοιτος από ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων πτητικής εκπαίδευσης, πρέπει να έχει συμπληρώσει ως χειριστής ελικοπτέρων, που έχουν πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας που εκδόθηκε ή έγινε αποδεκτό από Κράτος Μέλος του JΑΑ, τουλάχιστον 185 ώρες χρόνου πτήσης. (2). Αναγνώριση. Από τις 185 ώρες χρόνου πτήσης: (i). 20 ώρες ως κυβερνήτης που κατέχει ΡΡL(Α), ή (ii). 50 ώρες ως κυβερνήτης που κατέχει CΡL(Α) που μπορεί να έχουν συμπληρωθεί σε αεροπλάνα, ή (iii). 10 ώρες ως κυβερνήτης σε μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης ή σε ανεμόπτερα. (γ). Χρόνος πτήσης. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει σε ελικόπτερα τουλάχιστον (βλέπε επίσης JΑR-FCL 2.050(α)(3)): (1). 50 ώρες ως κυβερνήτης. (2). 10 ώρες χρόνου πτήσης αεροναυτιλιακού ταξιδίου ως κυβερνήτης, που περιλαμβάνει πτήση αεροναυτιλιακού ταξιδίου συνολικής απόστασης τουλάχιστον 185 χλμ. (100 ν.μ.), κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να γίνουν προσγειώσεις πλήρους στάσης σε δύο αεροδρόμια διαφορετικά από τα αεροδρόμια αναχώρησης, (3). 10 ώρες χρόνου ενόργανης εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό, από τις οποίες όχι περισσότερες από5 ώρες πρέπει να είναι χρόνος με όργανα στο έδαφος, και (4). 5 ώρες χρόνου νυκτερινής πτήσης, όπως καθορίζεται στο JΑR-FCL 2.165(β). JΑR-FCL 2.160Θεωρητικές γνώσεις (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(1)έως(5)) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.160 και 2.165(α)(1)έως(5)) (α). Σειρά μαθημάτων. Ο υποψήφιος για CΡL(Η) πρέπει να έχει παρακολουθήσει διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων σε εγκεκριμένο οργανισμό πτητικής εκπαίδευσης (FΤΟ). Η σειρά μαθημάτων πρέπει να συνδυάζεται με σειρά μαθημάτων πτητικής εκπαίδευσης, όπως καθορίζεται στο JΑR-FCL 2.165. (β). Εξέταση. Ο υποψήφιος για CΡL(Η), πρέπει να έχει επιδείξει επίπεδο γνώσεων κατάλληλο για τα διακαιώματα που εκχωρούνται στον κάτοχο CΡL(Η) και πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο JΑR-FCL 2.261(α) και το Τμήμα Ι. (γ). Ο υποψήφιος ο οποίος έχει συμμετάσχει σε σειρά μαθημάτων ολοκληρωμένης πτητικής εκπαίδευσης, πρέπει να επιδείξει τουλάχιστον το επίπεδο γνώσεων που απαιτείται από την εν λόγω σειρά, όπως καθορίζεται στο σχετικό Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(1) έως (4). JΑR-FCL 2.165Πτητική εκπαίδευση (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(1) έως (3) και ΑΜC FCL 2.160 και 2.165(α)(1) έως (3)) (α). Σειρά μαθημάτων. Ο υποψήφιος για CΡL(Η) πρέπει να έχει ολοκληρώσει μία εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων ολοκληρωμένης ή τμηματικής πτητικής εκπαίδευσης (σε ελικόπτερα που έχουν πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας που εκδόθηκε ή έγινε αποδεκτό από Κράτος Μέλος του JΑΑ) σε εγκεκριμένο οργανισμό πτητικής εκπαίδευσης. Η σειρά μαθημάτων πρέπει να συνδυάζεται με ένα σειρά μαθημάτων θεωρητικών γνώσεων. Για λεπτομέρειες των εγκεκριμένων σειρών μαθημάτων βλέπε τα ακόλουθα: (1). ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων ΑΤΡ(Η)/ΙR – Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(1) και ΑΜC FCL 2.160 και 2.165(α)(1), (2). ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων ΑΤΡ(Η) – Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(2) και ΑΜC FCL 2.160 και 2.165(α)(2), (3). ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων CΡL(Η)/ΙR – Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(3) και ΑΜC FCL 2.160 και 2.165(α)(3), και (4). ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων CΡL(Η) – Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(4) και ΑΜC FCL 2.160 και 2.165(α)(4), και (5). τμηματική σειρά μαθημάτων CΡL(Η) – Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(5) και ΑΜC FCL 2.160 και 2.165(α)(5). (β). Νυχτερινή εκπαίδευση. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 5 ώρες χρόνο πτήσης σε ελικόπτερα κατά τη νύχτα, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 3 ώρες εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 1 ώρα αεροναυτιλιακού ταξιδίου, και 5 απογειώσεις ΜΟΝΟΣ με 5 προσγειώσεις πλήρους στάσης και η κάθε μία να περιλαμβάνει ένα κύκλο. JΑR-FCL 2.170Δεξιότητα (Βλέπε Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.170) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(1) έως (α)(5)) Ο υποψήφιος για CΡL(Η) πρέπει να έχει επιδείξει την ικανότητα να εκτελεί ως κυβερνήτης ελικοπτέρου τις σχετικές διαδικασίες και ελιγμούς, που περιγράφονται στα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.170, σε ένα βαθμό επάρκειας κατάλληλο για τα δικαιώματα που εκχωρούνται στον κάτοχο CΡL(Η). Ο υποψήφιος πρέπει να υποστεί τη δοκιμασία δεξιοτήτων όπως απαιτείται από το σχετικό Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(1) έως (α)(5), και το ΑΜC FCL 2.160 και 2.165(1) έως (5). Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(1) Ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων για ΑΤΡ(Η)/ΙR (Βλέπε JΑR-FCL 2.160, 2.165 και 2.170) (Βλέπε Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.170) (Βλέπε Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.210) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.160 και 2.165(α)(1)) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470) (Βλέπε ΙΕΜ FCL 2.170) 1. Ο σκοπός της ολοκληρωμένης σειράς μαθημάτων ΑΤΡ(Η)/ΙR είναι να εκπαιδεύσει χειριστές στο επίπεδο επάρκειας που είναι αναγκαίο για να τους δώσει τη δυνατότητα να λειτουργούν ως συγκυβερνήτες σε πολυκινητήρια ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών στις εμπορικές αερομεταφορές και να αποκτήσουν το CΡL(Η)/ΙR, αλλά χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση (π.χ. δραστηριότητες εναερίων εφαρμογών). 2. Ο υποψήφιος που επιθυμεί να παρακολουθήσει ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων ΑΤΡ(Η)/ΙR πρέπει, υπό την επίβλεψη του Προϊσταμένου Εκπαίδευσης ενός εγκεκριμένου οργανισμού πτητικής εκπαίδευσης (FΤΟ), να ολοκληρώσει όλα τα εκπαιδευτικά στάδια σε μία εγκεκριμένη συνεχή σειρά μαθημάτων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του FΤΟ. 3. Η σειρά μαθημάτων να έχει διάρκεια μεταξύ 12 και 36 μηνών. Μπορούν να γίνονται ειδικές ρυθμίσεις με την έγκριση της ΥΠΑ προκειμένου να παρατείνεται η σειρά μαθημάτων πέραν των 36 μηνών όπου παρέχεται πρόσθετη πτητική εκπαίδευση ή εκπαίδευση εδάφους από τον FΤΟ. 4. Ο υποψήφιος μπορεί να γίνει δεκτός στην εκπαίδευση είτε ως αρχάριος, είτε ως κάτοχος ΡΡL(Η) που εκδόθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του ΙCΑΟ. Ο αρχάριος πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις εκπαιδευόμενου χειριστή του JΑR-FCL Τμήμα Β. Στην περίπτωση σπουδαστή ΡΡL(Η), το 50% των ωρών ελικοπτέρου που εκτέλεσε ο σπουδαστής πριν από την σειρά μαθημάτων μπορεί να αναγνωριστεί έναντι της απαιτούμενης πτητικής εκπαίδευσης (βλέπε JΑR-FCL 2.165(α)(1) και Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(1) παράγραφος 13), σε ένα μέγιστο: (α). μέχρι 40 ώρες, από τις οποίες μέχρι 20 ώρες μπορεί να είναι σε διπλό χειρισμό, ή (β). εάν έχει αποκτηθεί εξειδίκευση νύχτας επί ελικοπτέρου, μέχρι 50 ώρες, από τις οποίες μέχρι 25 ώρες μπορεί να είναι σε διπλό χειρισμό. Αυτή η αναγνώριση των ωρών πτήσης πρέπει να εναπόκειται στην κρίση του FΤΟ και να καταχωρείται στο αρχείο εκπαίδευσης του υποψηφίου. Στην περίπτωση εκπαιδευόμενου χειριστή ο οποίος δεν κατέχει πτυχίο χειριστή και με την έγκριση της ΥΠΑ, ο FΤΟ μπορεί να καθορίσει ορισμένες ασκήσεις σε διπλό χειρισμό (βλέπε ΑΜC FCL 2.160 και 2.165(α)(1) φάση 2 και 3) που πρέπει να εκτελεσθούν σε αεροπλάνο ή σε ΤΜG μέχρι το μέγιστο των 20 ωρών. 5. Ο υποψήφιος που αποτυγχάνει ή αδυνατεί να ολοκληρώσει το σύνολο της σειράς μαθημάτων ΑΤΡ(Η)/ΙR, μπορεί να υποβάλει αίτηση στην ΥΠΑ για την εξέταση θεωρητικών γνώσεων και δοκιμασία δεξιοτήτων για κατώτερο πτυχίο και, εάν έχει εφαρμογή, ικανότητα πτήσης δι’ οργάνων. 6. Οποιοσδήποτε υποψήφιος, που επιθυμεί να μεταγραφεί σε κάποιον άλλο FΤΟ κατά τη διάρκεια σειράς μαθημάτων εκπαίδευσης, πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην ΥΠΑ για επίσημη αξιολόγηση των επιπλέον ωρών εκπαίδευσης που απαιτούνται σε άλλον FΤΟ. 7. Ο FΤΟ πρέπει να εξασφαλίζει ότι, πριν γίνει δεκτός στην σειρά μαθημάτων, ο υποψήφιος έχει επαρκή γνώση Μαθηματικών, Φυσικής και Αγγλικής γλώσσας προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση του περιεχομένου της διδασκαλίας θεωρητικών γνώσεων της σειράς μαθημάτων. Κατά την ολοκλήρωση της σειράς μαθημάτων, το απαιτούμενο επίπεδο Αγγλικών πρέπει να είναι σύμφωνο με το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.200. 8. Η σειρά μαθημάτων πρέπει να περιλαμβάνει: (α). διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων για το επίπεδο γνώσεων ΑΤΡL(Η) και ΙR, (β). πτητική εκπαίδευση εξ όψεως και δι’ οργάνων, και (γ). εκπαίδευση στη συνεργασία πολλαπλού πληρώματος για την πτητική λειτουργία ελικοπτέρων πολλαπλών χειριστών (βλέπε JΑR-FCL 2.261(δ). 9. Η επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτήσεων εκπαίδευσης και ελέγχου των θεωρητικών γνώσεων ικανότητας τύπου, οι εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων της παραγράφου 12 και οι δοκιμασίες δεξιοτήτων της παραγράφου 14, πληρούν τις απαιτήσεις θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την έκδοση CΡL(Η), που περιλαμβάνει ικανότητα τύπου για το ελικόπτερο που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμασία και ικανότητα πτήσης δι’ οργάνων (Η). ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 10. Το αναλυτικό πρόγραμμα θεωρητικών γνώσεων για ΑΤΡL(Η)/ΙR καθορίζεται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470. Οι απαιτήσεις για ικανότητες τύπου καθορίζονται στο JΑR-FCL 2.240. Μία εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων θεωρητικών γνώσεων ΑΤΡ(Η)/ΙR πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 750 ώρες διδασκαλίας (1 ώρα = 60 λεπτά διδασκαλίας), οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν εργασία σε αίθουσα διδασκαλίας, το αλληλεπιδραστικό νideο, παρουσίαση με διαφάνειες/ταινίες, εργαστήρια ατομικής εκμάθησης, εκπαίδευση βασισμένη σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και άλλα μέσα που έχουν εγκριθεί από την ΥΠΑ, σε κατάλληλες αναλογίες. Οι 750 ώρες διδασκαλίας πρέπει να κατανέμονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ελάχιστες ώρες για κάθε αντικείμενο να είναι: Αντικείμενο ώρες Αεροπορική Νομοθεσία 40 Γενικές Γνώσεις Αεροσκαφών 80 Επιδόσεις Πτήσης και Σχεδίαση 90 Ανθρώπινες Δυνατότητες και Περιορισμοί 50 Μετεωρολογία 60 Ναυτιλία 150 Επιχειρησιακές Διαδικασίες 20 Βασικές Αρχές Πτήσης 30 Επικοινωνίες 30 Διαφορετική κατανομή των ωρών μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ της ΥΠΑ και του FΤΟ. 11. Η σειρά μαθημάτων ΜCC πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 25 ώρες ασκήσεων διδασκαλίας θεωρητικών γνώσεων. Εξέταση θεωρητικών γνώσεων 12. Ο υποψήφιος πρέπει να επιδείξει επίπεδο γνώσεων κατάλληλο για τα δικαιώματα του κατόχου ΑΤΡL(Η) και ΙR, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του JΑR-FCL Τμήμα Ι. ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 13. Η πτητική εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύνολο τουλάχιστον 195 ωρών, που περιλαμβάνει και όλες τις δοκιμασίες προόδου. Εντός του συνόλου των 195 ωρών, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον: (α). 140 ώρες σε διπλό χειρισμό, (β). 55 ώρες ως κυβερνήτες, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 14 ώρες ΜΟΝΟΣ ημέρας, 1 ώρα ΜΟΝΟΣ νύχτας και μπορεί να περιλαμβάνουν 40 ώρες ως SΡΙC. (Ο χρόνος SΡΙC πρέπει να αναγνωρίζεται ως χρόνος κυβερνήτη, εκτός εάν ο εκπαιδευτής πτήσεων υποχρεώθηκε να ασκήσει επιρροή ή να ελέγξει οποιοδήποτε τμήμα της πτήσης. Η από-ενημέρωση εδάφους από τον εκπαιδευτή πτήσεων δεν επηρεάζει την αναγνώριση του χρόνου ως κυβερνήτη. Ο χρόνος SΡΙC μπορεί να αντικατασταθεί από χρόνο ΜΟΝΟΣ), (γ). 50 ώρες πτήσης αεροναυτιλιακού ταξιδίου, τουλάχιστον 10 ώρες πτήσης αεροναυτιλιακού ταξιδίου ως εκπαιδευόμενος κυβερνήτης, που περιλαμβάνουν πτήση αεροναυτιλιακού ταξιδίου VFR συνολικής απόστασης τουλάχιστον 185 χλμ. (100 ν.μ.) κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να γίνουν προσγειώσεις σε δύο αεροδρόμια διαφορετικά από το αεροδρόμιο αναχώρησης, (δ). 5 ώρες χρόνου πτήσης σε ελικόπτερα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τη νύχτα και να περιλαμβάνουν 3 ώρες εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 1 ώρα αεροναυτιλιακού ταξιδίου και 5 νυχτερινούς κύκλους ΜΟΝΟΣ. Κάθε κύκλος πρέπει να περιλαμβάνει απογείωση και προσγείωση, και (ε). 50 ώρες χρόνου με όργανα σε διπλό χειρισμό που περιλαμβάνει: (i). 10 ώρες χρόνου εκπαίδευσης με βασικά όργανα, (ii). 40 ώρες εκπαίδευσης ικανότητας πτήσεως δι’ οργάνων, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 10 ώρες σε πολυκινητήριο ελικόπτερο πιστοποιημένο για ΙFR. (στ). 15 ώρες με συνεργασία πολλαπλού πληρώματος. (ζ). από τις 140 ώρες σε διπλό χειρισμό: (i). μέχρι 75 ώρες εκπαίδευσης εξ όψεως μπορεί να περιλαμβάνουν: (1). 30 ώρες σε FS ελικοπτέρου επιπέδου C/D, ή (2). 25 ώρες σε FΤD 2, 3 ή (3). 20 ώρες σε FΝΡΤ ΙΙ/ΙΙΙ ελικοπτέρου, ή (4). 20 ώρες σε αεροπλάνο ή ΤΜG (ii). μέχρι 50 ώρες εκπαίδευσης οργάνων μπορεί να περιλαμβάνουν: (1). έως 20 ώρες σε FS ελικοπτέρου ή FΤD 2, 3 ή FΝΡΤ ΙΙ/ΙΙΙ, ή (2). 10 ώρες τουλάχιστον σε FΤD 1 ή FΝΡΤ Ι ελικοπτέρου ή FΝΡΤ Ι αεροπλάνου ή σε αεροπλάνο (iii). 15 ώρες συνεργασία πολλαπλού πληρώματος, για την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί FS ελικοπτέρου ή FΤD 2, 3(ΜCC) ελικοπτέρου ή FΝΡΤ ΙΙ/ΙΙΙ(ΜCC). Εφόσον το ελικόπτερο που χρησιμοποιείται για την πτητική εκπαίδευση είναι διαφορετικού τύπου από το FS του ελικοπτέρου που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση εξ όψεως, η μέγιστη αναγνώριση περιοριζεται σε εκείνη που κατανέμεται για το FΝΡΤ ΙΙ/ΙΙΙ ελικοπτέρου. Βλέπε ΑΜC-FCL 2.160 και 2.165(α)(1) για το αναλυτικό πρόγραμμα πτητικής εκπαίδευσης. ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 14. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής πτητικής εκπαίδευσης ο υποψήφιος πρέπει να υποστεί τη δοκιμασία δεξιοτήτων για CΡL(Η) σε πολυκινητήριο ελικόπτερο, σύμφωνα με τα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.170, καθώς και τη δοκιμασία δεξιοτήτων για ικανότητα πτήσης δι’ οργάνων είτε σε πολυκινητήριο είτε σε μονοκινητήριο ελικόπτερο, σύμφωνα με τα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.210, καθώς και άλλες παρόμοιες δοκιμασίες, οι οποίες απαιτούνται από το JΑR-FCL 2.262(γ). Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(2) Ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων ΑΤΡ(Η) (Χωρίς ικανότητα πτήσεως δι’ οργάνων) (Βλέπε JΑR-FCL 2.160, 2.165 και 2.170) (Βλέπε Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.170) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.160 και 2.165(α)(2)) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470) (Βλέπε ΙΕΜ FCL 2.170) 1. Ο σκοπός της ολοκληρωμένης σειράς μαθημάτων ΑΤΡ(Η) είναι να εκπαιδεύσει χειριστές στο επίπεδο επάρκειας που είναι αναγκαίο για να τους δώσει τη δυνατότητα να λειτουργούν ως συγκυβερνήτες σε πολυκινητήρια ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών, περιορισμένα σε δικαιώματα VFR, στις εμπορικές αερομεταφορές και να αποκτήσουν το CΡL(Η), αλλά χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση (π.χ. δραστηριότητες εναερίων εφαρμογών). 2. Ο υποψήφιος που επιθυμεί να παρακολουθήσει ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων ΑΤΡ(Η) πρέπει, υπό την επίβλεψη του Προϊσταμένου εκπαίδευσης ενός εγκεκριμένου οργανισμού πτητικής εκπαίδευσης (FΤΟ), να ολοκληρώσει όλα τα εκπαιδευτικά στάδια σε μια εγκεκριμένη συνεχή σειρά μαθημάτων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του FΤΟ. 3. Η σειρά μαθημάτων να έχει διάρκεια μεταξύ 12 και 36 μηνών. Μπορούν να γίνουν ειδικές ρυθμίσεις με την έγκριση της ΥΠΑ προκειμένου να παρατείνεται η σειρά μαθημάτων πέραν των 36 μηνών όπου παρέχεται πρόσθετη πτητική εκπαίδευση ή εκπαίδευση εδάφους από τον FΤΟ. 4. Ο υποψήφιος μπορεί να γίνει δεκτός στην εκπαίδευση είτε ως αρχάριος, είτε ως κάτοχος ΡΡL(Η) που εκδόθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του ΙCΑΟ. Ο αρχάριος πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις εκπαιδευόμενου χειριστή του JΑR-FCL Τμήμα Β. Στην περίπτωση σπουδαστή ΡΡL(Η), το 50% των ωρών ελικοπτέρου που εκτέλεσε ο σπουδαστής πριν από τη σειρά μαθημάτων μπορεί να αναγνωριστεί έναντι της απαιτούμενης πτητικής εκπαίδευσης (βλέπε JΑR-FCL 2.165(α)(2) και Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(2) παράγραφος 13), με ένα μέγιστο: (α). μέχρι 40 ώρες, από τις οποίες μέχρι 20 ώρες μπορεί να είναι σε διπλό χειρισμό, ή (β). εάν έχει αποκτηθεί εξειδίκευση νύχτας επί ελικοπτέρου, μέχρι 50 ώρες, από τις οποίες μέχρι 25 ώρες μπορεί να είναι σε διπλό χειρισμό. Αυτή η αναγνώριση των ωρών πτήσης πρέπει να εναπόκειται στην κρίση του FΤΟ και να καταχωρείται στο αρχείο εκπαίδευσης του υποψηφίου. Στην περίπτωση εκπαιδευόμενου χειριστή ο οποίος δεν κατέχει πτυχίο χειριστή και με την έγκριση της ΥΠΑ, ο FΤΟ μπορεί να καθορίσει ορισμένες ασκήσεις σε διπλό χειρισμό (βλέπε ΑΜC FCL 2.160 και 2.165(α)(2) φάση 2) που πρέπει να εκτελεσθούν σε αεροπλάνο ή σε ΤΜG μέχρι το μέγιστο των 20 ωρών. 5. Ο υποψήφιος που αποτυγχάνει ή αδυνατεί να ολοκληρώσει το σύνολο της σειράς μαθημάτων ΑΤΡ(Η), μπορεί να υποβάλει αίτηση στην ΥΠΑ για την εξέταση θεωρητικών γνώσεων και δοκιμασία δεξιοτήτων για κατώτερο πτυχίο. 6. Οποιοσδήποτε υποψήφιος, που επιθυμεί να μεταγραφεί σε κάποιον άλλο FΤΟ κατά τη διάρκεια σειράς μαθημάτων εκπαίδευσης, πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην ΥΠΑ για επίσημη αξιολόγηση των επιπλέον ωρών εκπαίδευσης που απαιτούνται σε άλλον FΤΟ. 7. Ο FΤΟ πρέπει να εξασφαλίζει ότι, πριν γίνει δεκτός στη σειρά μαθημάτων, ο υποψήφιος έχει επαρκή γνώση Μαθηματικών, Φυσικής και Αγγλικής γλώσσας προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση του περιεχομένου της διδασκαλίας θεωρητικών γνώσεων της σειράς μαθημάτων. 8. Η σειρά μαθημάτων πρέπει να περιλαμβάνει: (α). διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων για το επίπεδο γνώσεων ΑΤΡL(Η), (β). πτητική εκπαίδευση εξ όψεως και με βασικά όργανα, και (γ). εκπαίδευση στη συνεργασία πολλαπλού πληρώματος για την πτητική λειτουργία ελικοπτέρων πολλαπλών χειριστών (βλέπε JΑR-FCL 2.261(δ). 9. Η επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτήσεων εκπαίδευσης και ελέγχου των θεωρητικών γνώσεων ικανότητας τύπου, οι εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων της παραγράφου 12 και οι δοκιμασίες δεξιοτήτων της παραγράφου 14, πληρούν τις απαιτήσεις θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την έκδοση CΡL(Η), που περιλαμβάνει και ικανότητα τύπου για το ελικόπτερο που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμασία. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 10. Το αναλυτικό πρόγραμμα θεωρητικών γνώσεων για ΑΤΡL(Η) καθορίζεται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470. Οι απαιτήσεις για ικανότητες τύπου καθορίζονται στο JΑR-FCL 2.240. Μια εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων θεωρητικών γνώσεων ΑΤΡL(Η) πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 550 ώρες διδασκαλίας (1 ώρα = 60 λεπτά διδασκαλίας), οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν εργασία σε αίθουσα διδασκαλίας, το αλληλεπιδραστικό νideο, παρουσίαση με διαφάνειες/ταινίες, εργαστήρια ατομικής εκμάθησης, εκπαίδευση βασισμένη σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και άλλα μέσα που έχουν εγκριθεί από την ΥΠΑ, σε κατάλληλες αναλογίες. Οι 550 ώρες διδασκαλίας πρέπει να κατανέμονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ελάχιστες ώρες για κάθε αντικείμενο να είναι: Αντικείμενο ώρες Αεροπορική Νομοθεσία 30 Γενικές Γνώσεις Αεροσκαφών 70 Επιδόσεις Πτήσης και Σχεδίαση 65 Ανθρώπινες Δυνατότητες και Περιορισμοί 40 Μετεωρολογία 40 Ναυτιλία 120 Επιχειρησιακές Διαδικασίες 20 Βασικές Αρχές Πτήσης 30 Επικοινωνίες 25 Διαφορετική κατανομή των ωρών μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ της ΥΠΑ και του FΤΟ. 11. Η σειρά μαθημάτων ΜCC πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 ώρες ασκήσεων διδασκαλίας θεωρητικών γνώσεων. Εξέταση θεωρητικών γνώσεων 12. Ο υποψήφιος πρέπει να επιδείξει επίπεδο γνώσεων κατάλληλο με τα δικαιώματα του κατόχου ΑΤΡL(Η), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του JΑR-FCL Τμήμα Ι. ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 13. Η πτητική εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύνολο τουλάχιστον 150 ωρών, που περιλαμβάνει και όλες τις δοκιμασίες προόδου. Εντός του συνόλου των 150 ωρών, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον: (α). 95 ώρες σε διπλό χειρισμό, (β). 55 ώρες ως κυβερνήτες, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 14 ώρες ΜΟΝΟΣ ημέρας, 1 ώρα ΜΟΝΟΣ νύχτας και μπορεί να περιλαμβάνουν 40 ώρες ως SΡΙC. Ο χρόνος SΡΙC πρέπει να αναγνωρίζεται ως χρόνος κυβερνήτη, εκτός εάν ο εκπαιδευτής πτήσεων υποχρεώθηκε να ασκήσει επιρροή ή να ελέγξει οποιοδήποτε τμήμα της πτήσης. Η απο-ενημέρωση εδάφους από τον εκπαιδευτή πτήσεων δεν επηρεάζει την αναγνώριση του χρόνου ως κυβερνήτη. Ο χρόνος SΡΙC μπορεί να αντικατασταθεί από χρόνο ΜΟΝΟΣ, (γ). 50 ώρες πτήσης αεροναυτιλιακού ταξιδίου, τουλάχιστον 10 ώρες πτήσης αεροναυτιλιακού ταξιδίου ως εκπαιδευόμενος κυβερνήτης, που περιλαμβάνουν πτήση αεροναυτιλιακού ταξιδίου VFR συνολικής απόστασης τουλάχιστον 185 χλμ. (100 ν.μ.) κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να γίνουν προσγειώσεις σε δύο αεροδρόμια διαφορετικά από το αεροδρόμιο αναχώρησης, (δ). 5 ώρες χρόνου πτήσης σε ελικόπτερα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τη νύχτα και να περιλαμβάνουν 3 ώρες εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 1 ώρα αεροναυτιλιακού ταξιδίου και 5 νυχτερινούς κύκλους ΜΟΝΟΣ. Κάθε κύκλος πρέπει να περιλαμβάνει απογείωση και προσγείωση, και (ε). 10 ώρες χρόνου εκπαίδευσης με βασικά όργανα σε διπλό χειρισμό. (στ). 10 ώρες συνεργασίας πολλαπλού πληρώματος. (ζ). από τις 95 ώρες σε διπλό χειρισμό: (i). μέχρι 75 ώρες εκπαίδευσης εξ όψεως μπορεί να περιλαμβάνουν: (1). 30 ώρες σε FS ελικοπτέρου επιπέδου C/D, ή (2). 25 ώρες σε FΤD 2, 3 ελικοπτέρου ή (3). 20 ώρες σε FΝΡΤ ΙΙ/ΙΙΙ ελικοπτέρου, ή (4). 20 ώρες σε αεροπλάνο ή ΤΜG (ii). μέχρι 10 ώρες εκπαίδευσης βασικών οργάνων μπορεί να περιλαμβάνουν: 5 ώρες τουλάχιστον σε FΤD 1 ή FΝΡΤ Ι ελικοπτέρου ή FΝΡΤ Ι αεροπλάνου ή αεροπλάνο (iii). 10 ώρες συνεργασία πολλαπλού πληρώματος, για την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί FS ή FΤD 2, 3(ΜCC) ή FΝΡΤ ΙΙ/ΙΙΙ(ΜCC) ελικοπτέρου. Εφόσον το ελικόπτερο που χρησιμοποιείται για την πτητική εκπαίδευση είναι διαφορετικού τύπου από το FS του ελικοπτέρου που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση εξ όψεως, η μέγιστη αναγνώριση περιορίζεται σε εκείνη που κατανέμεται για το FΝΡΤ ΙΙ/ΙΙΙ ελικοπτέρου. Βλέπε ΑΜC-FCL 2.160 και 2.165(α)(1) για το αναλυτικό πρόγραμμα πτητικής εκπαίδευσης. ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 14. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής πτητικής εκπαίδευσης ο υποψήφιος πρέπει να υποστεί τη δοκιμασία δεξιοτήτων για CΡL(Η) σε πολυκινητήριο ελικόπτερο, σύμφωνα με τα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.170, καθώς και άλλες παρόμοιες δοκιμασίες, οι οποίες απαιτούνται από το JΑR-FCL 2.262(γ). Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(3) Ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων για CΡL(Η)/ΙR (Βλέπε JΑR-FCL 2.160, 2.165 και 2.170) (Βλέπε Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.170) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.160 και 2.165(α)(3)) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470) (Βλέπε ΙΕΜ FCL 2.170) 1. Ο σκοπός της ολοκληρωμένης σειράς μαθημάτων CΡL(Η)/ΙR είναι να εκπαιδεύσει χειριστές στο επίπεδο επάρκειας που είναι αναγκαίο για να χειρίζονται πολυκινητήριο ελικόπτερο ενός χειριστή και να αποκτήσουν το CΡL(Η)/ΙR για πολυκινητήριο ελικόπτερο. 2. Ο υποψήφιος που επιθυμεί να παρακολουθήσει ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων CΡL(Η)/ΙR πρέπει, υπό την επίβλεψη του Προϊσταμένου εκπαίδευσης ενός εγκεκριμένου οργανισμού πτητικής εκπαίδευσης (FΤΟ), να ολοκληρώσει όλα τα εκπαιδευτικά στάδια σε μια εγκεκριμένη συνεχή σειρά μαθημάτων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του FΤΟ. 3. Η σειρά μαθημάτων έχει διάρκεια μεταξύ 9 και 30 μηνών. 4. Ο υποψήφιος μπορεί να γίνει δεκτός στην εκπαίδευση είτε ως αρχάριος, είτε ως κάτοχος ΡΡL(Η) που εκδόθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του ΙCΑΟ. Ο αρχάριος πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις εκπαιδευόμενου χειριστή του JΑR-FCL Τμήμα Β. Στην περίπτωση σπουδαστή ΡΡL(Η), το 50% των ωρών ελικοπτέρου που εκτέλεσε ο σπουδαστής πριν από την σειρά μαθημάτων μπορεί να αναγνωριστεί έναντι της απαιτούμενης πτητικής εκπαίδευσης (βλέπε JΑR-FCL 2.165(α)(3) και Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(3) παράγραφος 12), σε ένα μέγιστο: (α). μέχρι 40 ώρες, από τις οποίες μέχρι 20 ώρες μπορεί να είναι σε διπλό χειρισμό, ή (β). εάν έχει αποκτηθεί εξειδίκευση νύχτας επί ελικοπτέρου, μέχρι 50 ώρες, από τις οποίες μέχρι 25 ώρες μπορεί να είναι σε διπλό χειρισμό. Αυτή η αναγνώριση των ωρών πτήσης πρέπει να εναπόκειται στην κρίση του FΤΟ και να καταχωρείται στο αρχείο εκπαίδευσης του υποψηφίου. Στην περίπτωση εκπαιδευόμενου χειριστή ο οποίος δεν κατέχει πτυχίο χειριστή και με την έγκριση της ΥΠΑ, ο FΤΟ μπορεί να καθορίσει ορισμένες ασκήσεις σε διπλό χειρισμό (βλέπε ΑΜC FCL 2.160 και 2.165(α)(3) φάση 2 και 3) που πρέπει να εκτελεσθούν σε αεροπλάνο ή σε ΤΜG μέχρι το μέγιστο των 20 ωρών. 5. Ο υποψήφιος που αποτυγχάνει ή αδυνατεί να ολοκληρώσει το σύνολο της σειράς μαθημάτων CΡL(Η)/ΙR, μπορεί να υποβάλει αίτηση στην ΥΠΑ για την εξέταση θεωρητικών γνώσεων και δοκιμασία δεξιοτήτων για κατώτερο πτυχίο, και εάν έχει εφαρμογή, ικανότητα πτήσης δι’ οργάνων. 6. Οποιοσδήποτε υποψήφιος, που επιθυμεί να μεταγραφεί σε κάποιον άλλο FΤΟ κατά τη διάρκεια σειράς μαθημάτων εκπαίδευσης, πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην ΥΠΑ για επίσημη αξιολόγηση των επιπλέον ωρών εκπαίδευσης που απαιτούνται σε άλλον FΤΟ. 7. Ο FΤΟ πρέπει να εξασφαλίζει ότι, πριν γίνει δεκτός στη σειρά μαθημάτων, ο υποψήφιος έχει επαρκή γνώση Μαθηματικών, Φυσικής και Αγγλικής γλώσσας προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση του περιεχομένου της διδασκαλίας θεωρητικών γνώσεων της σειράς μαθημάτων. Κατά την ολοκλήρωση της σειράς μαθημάτων, το απαιτούμενο επίπεδο Αγγλικών πρέπει να είναι σύμφωνο με το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.200. 8. Η σειρά μαθημάτων πρέπει να περιλαμβάνει: (α). διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων για το επίπεδο γνώσεων CΡL(Η) και ΙR, και για την αρχική ικανότητα τύπου ΜΕΗ, τις πρόσθετες απαιτήσεις θεωρητικών γνώσεων σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.255(α), και (β). πτητική εκπαίδευση εξ όψεως και δι’ οργάνων. 9. Η επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτήσεων εκπαίδευσης και ελέγχου των θεωρητικών γνώσεων ικανότητας τύπου (βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.261 και ΑΜC FCL 2.261), οι εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων της παραγράφου 11 και οι δοκιμασίες δεξιοτήτων της παραγράφου 13, πληρούν τις απαιτήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων για την έκδοση CΡL(Η), που περιλαμβάνει και ικανότητα τύπου για το ελικόπτερο που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμασία και την ικανότητα πτήσεως δι’ οργάνων πολυκινητήριου ελικοπτέρου (Η). ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 10. Το αναλυτικό πρόγραμμα θεωρητικών γνώσεων για CΡL(Η)/ΙR καθορίζεται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470. Οι απαιτήσεις για ικανότητες τύπου καθορίζονται στο JΑR-FCL 2.240. Μια εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων θεωρητικών γνώσεων CΡL(Η)/ΙR πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 500 ώρες διδασκαλίας (1 ώρα = 60 λεπτά διδασκαλίας), οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν εργασία σε αίθουσα διδασκαλίας, το αλληλεπιδραστικό νideο, παρουσίαση με διαφάνειες/ταινίες, εργαστήρια ατομικής εκμάθησης, εκπαίδευση βασισμένη σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και άλλα μέσα που έχουν εγκριθεί από την ΥΠΑ, σε κατάλληλες αναλογίες. Οι 500 ώρες διδασκαλίας πρέπει να κατανέμονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ελάχιστες ώρες για κάθε αντικείμενο να είναι: Αντικείμενο ώρες Αεροπορική Νομοθεσία 30 Γενικές Γνώσεις Αεροσκαφών 50 Επιδόσεις Πτήσης και Σχεδίαση 60 Ανθρώπινες Δυνατότητες και Περιορισμοί 15 Μετεωρολογία 40 Ναυτιλία 100 Επιχειρησιακές Διαδικασίες 10 Βασικές Αρχές Πτήσης 25 Επικοινωνίες 30 Διαφορετική κατανομή των ωρών μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ της ΥΠΑ και του FΤΟ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 11. Ο υποψήφιος πρέπει να επιδείξει επίπεδο γνώσεων κατάλληλο για τα δικαιώματα του κατόχου CΡL(Η) και ικανότητας πτήσεως δι’ οργάνων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του JΑR-FCL 2 – Τμήμα Ι. ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 12. Η πτητική εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύνολο τουλάχιστον 180 ωρών, που περιλαμβάνει και όλες τις δοκιμασίες προόδου. Εντός του συνόλου των 180 ωρών, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον: (α). 125 ώρες σε διπλό χειρισμό, (β). 55 ώρες ως κυβερνήτες, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 14 ώρες ΜΟΝΟΣ ημέρας, 1 ώρα ΜΟΝΟΣ νύχτας και μπορεί να περιλαμβάνουν 40 ώρες ως SΡΙC. Ο χρόνος SΡΙC πρέπει να αναγνωρίζεται ως χρόνος κυβερνήτη, εκτός εάν ο εκπαιδευτής πτήσεων υποχρεώθηκε να ασκήσει επιρροή ή να ελέγξει οποιοδήποτε τμήμα της πτήσης. Η απο-ενημέρωση εδάφους από τον εκπαιδευτή πτήσεων δεν επηρεάζει την αναγνώριση του χρόνου ως κυβερνήτη. Ο χρόνος SΡΙC μπορεί να αντικατασταθεί από χρόνο ΜΟΝΟΣ, (γ). 10 ώρες πτήσης αεροναυτιλιακού ταξιδίου, 10 ώρες πτήσης αεροναυτιλιακού ταξιδίου ως εκπαιδευόμενος κυβερνήτης, που περιλαμβάνουν πτήση αεροναυτιλιακού ταξιδίου VFR συνολικής απόστασης τουλάχιστον 185 χλμ. (100 ν.μ.) κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να γίνουν προσγειώσεις με πλήρη στάση σε δύο αεροδρόμια διαφορετικά από το αεροδρόμιο αναχώρησης, (δ). 5 ώρες χρόνου πτήσης σε ελικόπτερα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τη νύχτα και να περιλαμβάνουν 3 ώρες εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 1 ώρα αεροναυτιλιακού ταξιδίου και 5 νυχτερινούς κύκλους ΜΟΝΟΣ. Κάθε κύκλος πρέπει να περιλαμβάνει απογείωση και προσγείωση, και (ε). 50 ώρες χρόνου εκπαίδευσης δι’ οργάνων σε διπλό χειρισμό που περιλαμβάνει: (i). 10 ώρες χρόνου εκπαίδευσης με βασικά όργανα, (ii). 40 ώρες εκπαίδευσης ικανότητας πτήσεως δι’ οργάνων, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 10 ώρες σε πολυκινητήριο ελικόπτερο πιστοποιημένο για ΙFR. (στ). από τις 125 ώρες σε διπλό χειρισμό: (i). μέχρι 75 ώρες εκπαίδευσης εξ όψεως μπορεί να περιλαμβάνουν: (1). 30 ώρες σε FS ελικοπτέρου επιπέδου C/D, ή (2). 25 ώρες σε FΤD 2, 3 ελικοπτέρου ή (3). 20 ώρες σε FΝΡΤ ΙΙ/ΙΙΙ ελικοπτέρου, ή (4). 20 ώρες σε αεροπλάνο ή ΤΜG (ii). μέχρι 50 ώρες εκπαίδευσης οργάνων μπορεί να περιλαμβάνουν: (1). έως 20 ώρες σε FS ή FΤD 2, 3 ή FΝΡΤ ΙΙ/ΙΙΙ ελικοπτέρου, ή (2). 10 ώρες τουλάχιστον σε FΤD 1 ελικοπτέρου ή FΝΡΤ Ι ελικοπτέρου ή FΝΡΤ Ι αεροπλάνου ή σε αεροπλάνο Εφόσον το ελικόπτερο που χρησιμοποιείται για την πτητική εκπαίδευση είναι διαφορετικού τύπου από το FS του ελικοπτέρου που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση εξ όψεως, η μέγιστη αναγνώριση περιορίζεται σε εκείνη που κατανέμεται για το FΝΡΤ ΙΙ/ΙΙΙ. ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 13. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής πτητικής εκπαίδευσης ο υποψήφιος πρέπει να υποστεί τη δοκιμασία δεξιοτήτων για CΡL(Η) είτε σε πολυκινητήριο είτε σε μονοκινητήριο ελικόπτερο, σύμφωνα με τα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.170, και δοκιμασία δεξιοτήτων ικανότητας πτήσεως δι’ οργάνων σε πολυκινητήριο ελικόπτερο πιστοποιημένο για ΙFR, σύμφωνα με τα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.210. Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(4) Ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων CΡL(Η) (Χωρίς ικανότητα πτήσεως δι’ οργάνων) (Βλέπε JΑR-FCL 2.160, 2.165 και 2.170) (Βλέπε Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.170) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.160 και 2.165(α)(4)) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470) (Βλέπε ΙΕΜ FCL 2.170) 1. Ο σκοπός της ολοκληρωμένης σειράς μαθημάτων CΡL(Η) είναι να εκπαιδεύσει χειριστές στο επίπεδο επάρκειας που είναι αναγκαίο για την έκδοση ενός CΡL(Η), αλλά όχι την ικανότητα πτήσεως δι’ οργάνων ή οποιαδήποτε περαιτέρω εξειδίκευση (π.χ. δραστηριότητες εναερίων εφαρμογών). 2. Ο υποψήφιος που επιθυμεί να παρακολουθήσει ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων CΡL(Η) πρέπει, υπό την επίβλεψη του Προϊσταμένου εκπαίδευσης ενός εγκεκριμένου οργανισμού πτητικής εκπαίδευσης (FΤΟ), να ολοκληρώσει όλα τα εκπαιδευτικά στάδια σε μια εγκεκριμένη συνεχή σειρά μαθημάτων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του FΤΟ. 3. Η σειρά μαθημάτων να έχει διάρκεια μεταξύ 9 και 24 μηνών. 4. Ο υποψήφιος μπορεί να γίνει δεκτός στην εκπαίδευση είτε ως αρχάριος, είτε ως κάτοχος Πτυχίου Ιδιώτη Χειριστή (ΡΡL(Η)) που εκδόθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του ΙCΑΟ. Ένας αρχάριος πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις εκπαιδευόμενου χειριστή του JΑR-FCL Τμήμα Β. Στην περίπτωση σπουδαστή ΡΡL(Η), το 50% των ωρών ελικοπτέρου που εκτέλεσε ο σπουδαστής πριν από την σειρά μαθημάτων μπορεί να αναγνωριστεί έναντι της απαιτούμενης πτητικής εκπαίδευσης (βλέπε JΑR-FCL 2.165(α)(4) και Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(4) παράγραφος 12), το μέγιστο: (α). μέχρι 40 ώρες, από τις οποίες μέχρι 20 ώρες μπορεί να είναι σε διπλό χειρισμό, ή (β). εάν έχει αποκτηθεί εξειδίκευση νύχτας επί ελικοπτέρου, μέχρι 50 ώρες, από τις οποίες μέχρι 25 ώρες μπορεί να είναι σε διπλό χειρισμό. Αυτή η αναγνώριση των ωρών πτήσης πρέπει να εναπόκειται στην κρίση του FΤΟ και να καταχωρείται στο αρχείο εκπαίδευσης του υποψηφίου. Στην περίπτωση εκπαιδευόμενου χειριστή ο οποίος δεν κατέχει πτυχίο χειριστή και με την έγκριση της ΥΠΑ, ο FΤΟ μπορεί να καθορίσει ορισμένες ασκήσεις σε διπλό χειρισμό (βλέπε ΑΜC FCL 2.160 και 2.165(α)(4) φάση 2) που πρέπει να εκτελεσθούν σε αεροπλάνο ή σε ΤΜG μέχρι το μέγιστο των 20 ωρών. 5. Ο υποψήφιος που αποτυγχάνει ή αδυνατεί να ολοκληρώσει το σύνολο της σειράς μαθημάτων CΡL(Η), μπορεί να υποβάλει αίτηση στην ΥΠΑ για την εξέταση θεωρητικών γνώσεων και δοκιμασία δεξιοτήτων για κατώτερο πτυχίο. 6. Οποιοσδήποτε υποψήφιος, που επιθυμεί να μεταγραφεί σε κάποιον άλλο FΤΟ κατά τη διάρκεια σειράς μαθημάτων εκπαίδευσης, πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην ΥΠΑ για επίσημη αξιολόγηση των επιπλέον ωρών εκπαίδευσης που απαιτούνται σε άλλον FΤΟ. 7. Ο FΤΟ πρέπει να εξασφαλίζει ότι, πριν γίνει δεκτός στη σειρά μαθημάτων, ο υποψήφιος έχει επαρκή γνώση Μαθηματικών, Φυσικής και Αγγλικής γλώσσας προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση του περιεχομένου της διδασκαλίας θεωρητικών γνώσεων της σειράς μαθημάτων. 8. Η σειρά σειρά μαθημάτων πρέπει να περιλαμβάνει: (α). διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων για το επίπεδο γνώσεων CΡL(Η), και (β). πτητική εκπαίδευση εξ όψεως και δι’ οργάνων. 9. Η επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτήσεων εκπαίδευσης και ελέγχου των θεωρητικών γνώσεων ικανότητας τύπου (βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.261 και ΑΜC FCL 2.261), οι εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων της παραγράφου 11 και οι δοκιμασίες δεξιοτήτων της παραγράφου 13, πληρούν τις απαιτήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων για την έκδοση CΡL(Η), που περιλαμβάνει και ικανότητα τύπου για το ελικόπτερο που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμασία. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 10. Το αναλυτικό πρόγραμμα θεωρητικών γνώσεων για CΡL(Η) καθορίζεται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470. Οι απαιτήσεις για ικανότητες τύπου καθορίζονται στο JΑR-FCL 2.240. Μία εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων θεωρητικών γνώσεων CΡL(Η) πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 300 ώρες διδασκαλίας (ή 200 ώρες εάν ο υποψήφιος είναι κάτοχος ΡΡL) (1 ώρα = 60 λεπτά διδασκαλίας), οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν εργασία σε αίθουσα διδασκαλίας, το αλληλεπιδραστικό νideο, παρουσίαση με διαφάνειες/ταινίες, εργαστήρια ατομικής εκμάθησης, εκπαίδευση βασισμένη σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και άλλα μέσα που έχουν εγκριθεί από την ΥΠΑ, σε κατάλληλες αναλογίες. Οι 300 ώρες διδασκαλίας πρέπει να κατανέμονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ελάχιστες ώρες για κάθε αντικείμενο να είναι: Αντικείμενο ώρες Αεροπορική Νομοθεσία 25 Γενικές Γνώσεις Αεροσκαφών 30 Επιδόσεις Πτήσης και Σχεδίαση 25 Ανθρώπινες Δυνατότητες και Περιορισμοί 10 Μετεωρολογία 30 Ναυτιλία 55 Επιχειρησιακές Διαδικασίες 8 Βασικές Αρχές Πτήσης 20 Επικοινωνίες 10 Διαφορετική κατανομή των ωρών μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ της ΥΠΑ και του FΤΟ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 11. Ο υποψήφιος πρέπει να επιδείξει επίπεδο γνώσεων κατάλληλο για τα δικαιώματα του κατόχου CΡL(Η) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του JΑR-FCL Τμήμα Ι. ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 12. Η πτητική εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύνολο τουλάχιστον 135 ωρών, που περιλαμβάνει και όλες τις δοκιμασίες προόδου, εκ των οποίων 5 ώρες για τη συνολική σειρά μαθημάτων μπορεί να είναι χρόνος οργάνων στο έδαφος. Εντός του συνόλου των 135 ωρών, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον: (α). 85 ώρες σε διπλό χειρισμό, (β). 50 ώρες ως κυβερνήτες, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 14 ώρες ΜΟΝΟΣ ημέρας, 1 ώρα ΜΟΝΟΣ νύχτας και μπορεί να περιλαμβάνουν 35 ώρες ως SΡΙC. Ο χρόνος SΡΙC αναγνωρίζεται ως χρόνος κυβερνήτη, εκτός εάν ο εκπαιδευτής πτήσεων υποχρεώθηκε να ασκήσει επιρροή ή να ελέγξει οποιοδήποτε τμήμα της πτήσης. Η απο-ενημέρωση εδάφους από τον εκπαιδευτή πτήσεων δεν επηρεάζει την αναγνώριση του χρόνου ως κυβερνήτη. (γ). 10 ώρες πτήσης αεροναυτιλιακού ταξιδίου σε διπλό χειρισμό, (δ). 10 ώρες πτήσης αεροναυτιλιακού ταξιδίου ως κυβερνήτης, που περιλαμβάνουν πτήση αεροναυτιλιακού ταξιδίου VFR συνολικής απόστασης τουλάχιστον 185 χλμ. (100 ν.μ.) κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να γίνουν προσγειώσεις με πλήρη στάση σε δύο αεροδρόμια διαφορετικά από το αεροδρόμιο αναχώρησης, (ε). 5 ώρες χρόνου πτήσης σε ελικόπτερα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τη νύχτα και να περιλαμβάνουν 3 ώρες εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 1 ώρα αεροναυτιλιακού ταξιδίου και 5 νυχτερινούς κύκλους ΜΟΝΟΣ. Κάθε κύκλος πρέπει να περιλαμβάνει απογείωση και προσγείωση, (στ). 10 ώρες χρόνου εκπαίδευσης δι’ οργάνων σε διπλό χειρισμό που περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 ώρες σε ελικόπτερο. (ζ). από τις 85 ώρες σε διπλό χειρισμό: (i). μέχρι 75 ώρες εκπαίδευσης εξ όψεως μπορεί να περιλαμβάνουν: (1). 30 ώρες σε FS ελικοπτέρου επιπέδου C/D, ή (2). 25 ώρες σε FΤD 2, 3 ελικοπτέρου ή (3). 20 ώρες σε FΝΡΤ ΙΙ/ΙΙΙ ελικοπτέρου, ή (4). 20 ώρες σε αεροπλάνο ή ΤΜG (ii). 10 ώρες εκπαίδευση οργάνων, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει 5 ώρες τουλάχιστον σε FΤD 1 ελικοπτέρου ή FΝΡΤ Ι ελικοπτέρου ή FΝΡΤ Ι αεροπλάνου ή σε αεροπλάνο Εφόσον το ελικόπτερο που χρησιμοποιείται για την πτητική εκπαίδευση είναι διαφορετικού τύπου από το FS που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση εξ όψεως, η μέγιστη αναγνώριση περιορίζεται σε εκείνη που κατανέμεται για το FΝΡΤ ΙΙ/ΙΙΙ. Βλέπε ΑΜC FCL 2.160 και 2.165(α)(2) για το αναλυτικό πρόγραμμα πτητικής εκπαίδευσης. ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 13. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής πτητικής εκπαίδευσης ο υποψήφιος πρέπει να υποστεί τη δοκιμασία δεξιοτήτων για CΡL(Η), σύμφωνα με τα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.170. Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(5)Τμηματική σειρά μαθημάτων για CΡL(Η) (Βλέπε JΑR-FCL 2.160, 2.165 και 2.170) (Βλέπε Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.170) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.160 και 2.165(α)(5)) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470) (Βλέπε ΙΕΜ FCL 2.170) 1. Ο σκοπός της τμηματικής σειράς μαθημάτων CΡL(Η) είναι να εκπαιδεύσει τους κατόχους ΡΡL(Η) στο επίπεδο επάρκειας που είναι αναγκαίο για την έκδοση CΡL(Η), αλλά όχι την ικανότητα πτήσεως δι’ οργάνων ή οποιαδήποτε περαιτέρω εξειδίκευση (π.χ. δραστηριότητες εναερίων εφαρμογών). 2. Πριν από την έναρξη τμηματικής σειράς μαθημάτων CΡL(Η), ο υποψήφιος πρέπει να: (α). είναι κάτοχος ΡΡL(Η) που εκδόθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του ΙCΑΟ, (β). έχει συμπληρώσει 155 ώρες χρόνου πτήσης ως χειριστής σε ελικόπτερα, που περιλαμβάνουν 50 ώρες ως ΡΙC εκ των οποίων 10 ώρες πρέπει να είναι επί αεροναυτιλιακού ταξιδίου, 105 ώρες ως χειριστής σε ελικόπτερα εφόσον είναι κάτοχος CΡL(Α), 135 ώρες ως χειριστής σε ελικόπτερα εφόσον είναι κάτοχος ΡΡL(Α), και (γ). έχει συμμορφωθεί με τα JΑR-FCL 2.225 και 2.240 εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί πολυκινητήριο ελικόπτερο στη δοκιμασία δεξιοτήτων. 3. Ο υποψήφιος που επιθυμεί να παρακολουθήσει τμηματική σειρά μαθημάτων CΡL(Η) πρέπει, υπό την επίβλεψη του Προϊσταμένου εκπαίδευσης ενός εγκεκριμένου οργανισμού πτητικής εκπαίδευσης (FΤΟ), να ολοκληρώσει όλα τα εκπαιδευτικά στάδια σε μια εγκεκριμένη συνεχή σειρά μαθημάτων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του FΤΟ. Η διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων μπορεί να γίνει σε εγκεκριμένο FΤΟ που διεξάγει μόνο διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων, στην οποία περίπτωση ο Προϊστάμενος Εκπαίδευσης του εν λόγω οργανισμού πρέπει να επιβλέπει αυτό το μέρος της σειράς μαθημάτων. 4. Η σειρά μαθημάτων θεωρητικών γνώσεων πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών. Η πτητική εκπαίδευση και η δοκιμασία δεξιοτήτων πρέπει να ολοκληρωθούν εντός της χρονικής περιόδου ισχύος της επιτυχίας στις θεωρητικές εξετάσεις, όπως καθορίζεται στο JΑR-FCL 2.495. 5. Ο FΤΟ πρέπει να εξασφαλίζει ότι, πριν γίνει δεκτός στη σειρά μαθημάτων, ο υποψήφιος έχει επαρκή γνώση Μαθηματικών και Φυσικής προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση του περιεχομένου της διδασκαλίας θεωρητικών γνώσεων της σειράς μαθημάτων. 6. Η σειρά μαθημάτων πρέπει να περιλαμβάνει: (α). διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων για το επίπεδο γνώσεων CΡL(Η), και (β). πτητική εκπαίδευση εξ όψεως και δι’ οργάνων. 7. Η επιτυχής ολοκλήρωση των εξετάσεων θεωρητικών γνώσεων της παραγράφου 9 και η δοκιμασία δεξιοτήτων της παραγράφου 12, πληρούν τις απαιτήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων για την έκδοση CΡL(Η), που περιλαμβάνει και ικανότητα τύπου για το ελικόπτερο που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμασία. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 8. Το αναλυτικό πρόγραμμα θεωρητικών γνώσεων για CΡL(Η) καθορίζεται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470. Οι απαιτήσεις για ικανότητες τύπου καθορίζονται στο JΑR-FCL 2.240. Μία εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων θεωρητικών γνώσεων CΡL(Η) πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 200 ώρες διδασκαλίας (1 ώρα = 60 λεπτά διδασκαλίας), οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν εργασία σε αίθουσα διδασκαλίας, το αλληλεπιδραστικό νideο, παρουσίαση με διαφάνειες/ταινίες, εργαστήρια ατομικής εκμάθησης, εκπαίδευση βασισμένη σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και άλλα μέσα που έχουν εγκριθεί από την ΥΠΑ, σε κατάλληλες αναλογίες. Εγκεκριμένες σειρές μαθημάτων για εκμάθηση εξ αποστάσεως (αλληλογραφία) μπορούν επίσης να προσφέρονται ως τμήμα της γενικότερης σειράς μαθημάτων, κατά την κρίση της ΥΠΑ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 9. Ο υποψήφιος πρέπει να επιδείξει επίπεδο γνώσεων κατάλληλο για τα δικαιώματα του κατόχου CΡL(Η) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του JΑR-FCL Τμήμα Ι. ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 10. (α). Οι υποψήφιοι χωρίς ικανότητα πτήσεως δι’ οργάνων πρέπει να εκπαιδεύονται τουλάχιστον 30 ώρες σε πτήση με διπλό χειρισμό (Βλέπε ΑΜC FCL 2.160 και 2.165(α)(5)). (β). Στους υποψηφίους που κατέχουν ΙR(Η) σε ισχύ, πρέπει να αναγνωρίζεται πλήρως ο χρόνος εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό. (γ). Οι υποψήφιοι που κατέχουν ΙR(Α) σε ισχύ, πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον 5 ώρες χρόνο εκπαίδευσης σε ελικόπτερο με διπλό χειρισμό. (δ). από τις 30 ώρες σε διπλό χειρισμό: (i). μέχρι 20 ώρες εκπαίδευση εξ όψεως η οποία μπορεί να περιλαμβάνουν 5 ώρες σε FS ή FΤD 2, 3 ή FΝΡΤ ΙΙ/ΙΙΙ ελικοπτέρου, και (ii). 10 ώρες εκπαίδευση οργάνων, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει 5 ώρες τουλάχιστον σε FΤD 1 ή FΝΡΤ Ι ελικοπτέρου ή FΝΡΤ Ι αεροπλάνου ή σε αεροπλάνο 11. Σε υποψήφιους χωρίς εξειδίκευση νυχτερινής πτήσης ελικοπτέρου, πρέπει να παρέχεται τουλάχιστον 5 ώρες πρόσθετη εκπαίδευση νυχτερινής πτήσης (βλέπε JΑR-FCL 2.125(γ) και Προσάρτημα 4 στο JΑR-FCL 2.125). Βλέπε ΑΜC FCL 2.160 και 2.165(α)(5) για το αναλυτικό πρόγραμμα πτητικής εκπαίδευσης. ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 12. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής πτητικής εκπαίδευσης και τη σχετική πείρα, ο υποψήφιος πρέπει να υποστεί τη δοκιμασία δεξιοτήτων για CΡL(Η), σύμφωνα με τα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.170. Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.170 Δοκιμασία δεξιοτήτων για την έκδοση CΡL(Η) (Βλέπε JΑR-FCL 2.170) (Βλέπε Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.170) (Βλέπε ΙΕΜ FCL 2.170) 1. Ο υποψήφιος για δοκιμασία δεξιοτήτων για CΡL(Η) πρέπει να έχει ολοκληρώσει ικανοποιητικά όλη την απαιτούμενη εκπαίδευση, που περιλαμβάνει και εκπαίδευση στον ίδιο τύπο ελικοπτέρου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στη δοκιμασία. Ο υποψήφιος που αποφοιτά από ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων ΑΤΡ(Η) πρέπει να υποστεί τη δοκιμασία σε πολυκινητήριο ελικόπτερο. Ο υποψήφιος που αποφοιτά από ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων CΡL(Η), ή τμηματική σειρά μαθημάτων CΡL(Η), μπορεί να υποστεί τη δοκιμασία είτε σε μονοκινητήριο ελικόπτερο ή, υπό τον όρο της απαίτησης πείρας που καθορίζεται στο JΑR-FCL 2.255(α) να έχει 70 ώρες ως κυβερνήτης ελικοπτέρων, σε πολυκινητήριο ελικόπτερο. Το ελικόπτερο που χρησιμοποιείται για τη δοκιμασία δεξιοτήτων πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις για τα εκπαιδευτικά ελικόπτερα, που καθορίζονται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.055. 2. Οι διοικητικές ρυθμίσεις που αφορούν την επιβεβαίωση της καταλληλότητας του υποψηφίου να υποστεί τη δοκιμασία, που περιλαμβάνει και γνωστοποίηση του αρχείου εκπαίδευσης του υποψηφίου στον εξεταστή, προσδιορίζονται από την ΥΠΑ. 3. Ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει στα τμήματα 1 έως 5 της δοκιμασίας δεξιοτήτων. Σε περίπτωση αποτυχίας σε περισσότερα από ένα τμήματα, ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να υποβληθεί εκ νέου σε ολόκληρη τη δοκιμασία δεξιοτήτων. Σε περίπτωση αποτυχίας σε οποιοδήποτε αντικείμενο ενός τμήματος, ολόκληρο το τμήμα θεωρείται αποτυχημένο. Ο υποψήφιος που αποτυγχάνει σε ένα μόνο τμήμα, εξετάζεται εκ νέου στο τμήμα που απέτυχε. Σε περίπτωση αποτυχίας σε οποιαδήποτε αντικείμενα της επανεξέτασης και αποτυχίας σε οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα στα οποία ήταν ήδη επιτυχών, ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να υποστεί πάλι ολόκληρη τη δοκιμασία. Όλα τα τμήματα της δοκιμασίας δεξιοτήτων πρέπει να ολοκληρωθούν εντός έξι μηνών. 4. Μετά από αποτυχία σε οποιαδήποτε δοκιμασία δεξιοτήτων, μπορεί να απαιτηθεί περαιτέρω εκπαίδευση. Η αδυναμία επιτυχίας σε όλα τα τμήματα της δοκιμασίας σε δύο προσπάθειες απαιτεί περαιτέρω εκπαίδευση, όπως καθορίζεται από την ΥΠΑ. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των δοκιμασιών δεξιοτήτων που μπορεί να επιχειρηθούν. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 5. Η ΥΠΑ παρέχει στον FΕ επαρκείς συμβουλές ασφαλείας για να εξασφαλίσει ότι η δοκιμασία διεξάγεται ασφαλώς. 6. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να τερματίσει τη δοκιμασία δεξιοτήτων για λόγους που θεωρούνται ανεπαρκείς από τον FΕ, πρέπει να υποστεί εκ νέου ολόκληρη τη δοκιμασία δεξιοτήτων. Εάν η δοκιμασία τερματισθεί για λόγους που θεωρούνται επαρκείς από τον FΕ, σε μια προσεχή πτήση πρέπει να εξετασθούν μόνον εκείνα τα τμήματα που δεν ολοκληρώθηκαν. 7. Οποιοσδήποτε ελιγμός ή διαδικασία της δοκιμασίας μπορεί να επαναληφθεί μια φορά από τον υποψήφιο. Ο FΕ μπορεί να διακόψει τη δοκιμασία σε οποιοδήποτε στάδιο, εφόσον θεωρηθεί ότι η επίδειξη των πτητικών δεξιοτήτων του υποψηφίου απαιτεί πλήρη επανάληψη της δοκιμασίας. 8. Στον υποψήφιο πρέπει να ζητηθεί να χειριστεί το ελικόπτερο από μια θέση που μπορούν να εκτελεσθούν τα καθήκοντα κυβερνήτη και να εκτελέσει τη δοκιμασία ως να αποτελεί το μοναδικό μέλος του πληρώματος. Η ευθύνη της πτήσης κατανέμεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. 9. Η περιοχή και η διαδρομή που πρόκειται να εκτελεστεί πρέπει να επιλέγεται από τον FΕ και όλο το έργο χαμηλής πτήσης και αιώρησης πρέπει να γίνεται σε εγκεκριμένο αεροδρόμιο/πεδίο. Οι διαδρομές που χρησιμοποιούνται για το τμήμα 3 μπορεί να καταλήγουν στο αεροδρόμιο αναχώρησης ή σε άλλο αεροδρόμιο και ένας προορισμός πρέπει να είναι ελεγχόμενο αεροδρόμιο. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη σχεδίαση της πτήσης και πρέπει να βεβαιώνεται ότι όλος ο εξοπλισμός και τα έγγραφα για την εκτέλεση της πτήσης βρίσκονται στο σκάφος. Η δοκιμασία δεξιοτήτων μπορεί να διεξαχθεί σε δύο πτήσεις. Η συνολική διάρκεια της πτήσης(εων) πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 λεπτά. 10. Ο υποψήφιος πρέπει να δείχνει στον FΕ τους ελέγχους και τα καθήκοντα που εκτελούνται, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας. Οι έλεγχοι πρέπει να ολοκληρώνονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο τσεκ-λιστ για το ελικόπτερο επί του οποίου διεξάγεται η δοκιμασία. Κατά την διάρκεια της προ πτήσεως προετοιμασίας για τη δοκιμασία, απαιτείται από τον υποψήφιο να καθορίσει τις ρυθμίσεις ισχύος και τις ταχύτητες. Τα δεδομένα επιδόσεων για την απογείωση, προσέγγιση και προσγείωση πρέπει να υπολογίζονται από τον υποψήφιο σε συμμόρφωση με το εγχειρίδιο πτητικής εκμετάλλευσης ή το εγχειρίδιο πτήσης για το ελικόπτερο που χρησιμοποιείται. 11. Ο FΕ δεν συμμετέχει στην πτητική λειτουργία του ελικοπτέρου, εκτός από τις περιπτώσεις που η παρέμβαση του είναι απαραίτητη χάριν της ασφάλειας ή για να αποφευχθεί απαράδεκτη καθυστέρηση της υπόλοιπης κυκλοφορίας. ΑΝΟΧΕΣ ΠΤΗΣΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 12. Ο υποψήφιος πρέπει να επιδείξει την δυνατότητα να: –. χειρίζεται το ελικόπτερο εντός των ορίων του, –. εκτελεί όλους τους ελιγμούς ομαλά και με ακρίβεια, –. διαθέτει ορθή κρίση και χειριστική δεινότητα, –. εφαρμόζει τις αεροναυτικές γνώσεις, και –. διατηρεί πάντοτε έλεγχο του ελικοπτέρου κατά τρόπο που να μην τίθεται ποτέ σε σοβαρή αμφισβήτηση η επιτυχής έκβαση διαδικασίας ή ελιγμού. 13. Τα ακόλουθα όρια είναι για γενική καθοδήγηση. Ο FΕ λαμβάνει υπόψη του τις συνθήκες αναταράξεων και τα χαρακτηριστικά χειρισμού και επιδόσεων του ελικοπτέρου που χρησιμοποιείται. Ύψος κανονική πτήση. ± 100 πόδια με προσομοιωμένη μείζονα κατάσταση ανάγκης. ± 150 πόδια Τήρηση ίχνους ραδιοβοηθημάτων. ±10° Πορεία κανονική πτήση. ±10° με προσομοιωμένη μείζονα κατάσταση ανάγκης. ±15° Ταχύτητα απογείωση και προσέγγιση με πολυκινητήριο. ±5 κόμβοι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. ±10 κόμβοι Εκτροπή εδάφους μετεώρηση Ι.G.Ε. απογείωσης. ± 3 πόδια προσγείωση. καμιά κίνηση προς τα πλάγια ή προς τα πίσω ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 14. Τα περιεχόμενα της δοκιμασίας δεξιοτήτων και τα τμήματα που καθορίζονται στο Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.170 πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη δοκιμασία δεξιοτήτων. Τα αντικείμενα του τμήματος 4 μπορεί να εκτελούνται σε FΝΡΤ(Η) ή FS(Η). Η μορφή και το έντυπο αίτησης για τη δοκιμασία δεξιοτήτων μπορεί να καθοριστεί από την ΥΠΑ (βλέπε ΙΕΜ FCL 2.170). Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.170Περιεχόμενα της δοκιμασίας δεξιοτήτων για την έκδοση CΡL(Η) (Βλέπε JΑR-FCL 2.170) (Βλέπε ΙΕΜ FCL 2.170) Σημείωση: Η χρήση τσεκ-λιστ, η χειριστική δεινότητα, ο έλεγχος ελικοπτέρου με εξωτερικά σημεία οπτικής αναφοράς, οι διαδικασίες αντιπάγωσης κλπ., έχουν εφαρμογή σε όλα τα τμήματα. ΤΜΗΜΑ 1ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟ/ΜΕΤΑ ΠΤΗΣΗ α Γνώση του ελικοπτέρου (π.χ. τεχνικό μητρώο, καύσιμα, μάζα και ζυγοστάθμιση, επιδόσεις), Σχεδίαση πτήσης, ΝΟΤΑΜS, Καιρός β Προ-πτήσεως επιθεώρηση/ενέργειες, θέση συστημάτων και σκοπός γ Επιθεώρηση θαλάμου διακυβέρνησης, Διαδικασία εκκίνησης δ Έλεγχοι εξοπλισμού επικοινωνίας και ναυτιλίας, επιλογή και ρύθμιση συχνοτήτων ε Διαδικασία προ απογειώσεως, διαδικασία R/Τ, συνεργασία–συμμόρφωση με ΑΤC στ Στάθμευση, Κράτηση και Διαδικασία μετά την πτήση ΤΜΗΜΑ 2ΕΛΙΓΜΟΙ ΑΙΩΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ α Απογείωση και προσγείωση (ανύψωση και επαφή) β Τροχοδρόμηση, τροχοδρόμηση αιώρησης γ Σταθερή αιώρηση με αντίθετο/πλάγιο/ούριο άνεμο δ Στροφές σταθερής αιώρησης, 360? αριστερά και δεξιά (στροφές σημείου) ε Ελιγμός αιώρησης προς τα εμπρός, προς τα πλάγια και προς τα πίσω στ Προσομοιωμένη βλάβη κινητήρα από την αιώρηση ζ Γρήγορες στάσεις προσήνεμες και υπήνεμες η Προσγειώσεις και απογειώσεις από κεκλιμένο έδαφος/πρόχειρα πεδία θ Απογειώσεις (διάφορα προφίλ) ι Απογείωση με πλάγιο άνεμο, υπήνεμα (άν είναι πρακτικά δυνατόν) ια Απογείωση με μέγιστη μάζα απογειώσεως (πραγματική ή προσομοιωμένη) ιβ Προσεγγίσεις (διάφορα προφίλ) ιγ Απογείωση και προσγείωση με περιορισμένη ισχύ ιδ Αυτοπεριστροφές, (ο FΕ να κάνει δύο από τις ακόλουθες επιλογές – Βασική, βέλτιστης εμβέλειας, χαμηλής ταχύτητας και στροφών 360?) ιε Προσγείωση με αυτοπεριστροφή ιστ Εξάσκηση αναγκαστικής προσγείωσης με επαναφορά ισχύος ιζ Έλεγχοι ισχύος, τεχνική αναγνώρισης, τεχνική προσέγγισης και αναχώρησης ΤΜΗΜΑ 3ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ α Ναυτιλία και προσανατολισμός σε διάφορα απόλυτα/σχετικά ύψη, ανάγνωση χάρτη β Απόλυτο/σχετικό ύψος, ταχύτητα, έλεγχος πορείας, παρατήρηση εναέριου χώρου, ρύθμιση υψομέτρου γ Παρακολούθηση της εξέλιξης της πτήσης, ημερολόγιο πτήσης, χρήση καυσίμου, αυτονομία, ΕΤΑ, εκτίμηση του σφάλματος ίχνους και επαναφορά στο σωστό ίχνος, παρακολούθηση οργάνων δ Παρατήρηση των καιρικών συνθηκών, σχεδίαση παράκαμψης ε Τήρηση ίχνους, εύρεση θέσης στο χώρο (με ΝDΒ ή/και VΟR), αναγνώριση των σταθμών στ Συνεργασία ΑΤC και τήρηση των κανονισμών, κλπ. ΤΜΗΜΑ 4ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΙΓΜΟΙ ΠΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ α Οριζοντία πτήση, έλεγχος πορείας, απόλυτο/σχετικό ύψος και ταχύτητα β Οριζόντιες στροφές πρώτου βαθμού προς καθορισμένες πορείες, 180? έως 360? αριστερά και δεξιά γ Άνοδος και κάθοδος, που περιλαμβάνουν και στροφές πρώτου βαθμού προς καθορισμένες πορείες δ Επαναφορά από ασυνήθεις στάσεις ε Στροφές με κλίση 30?, στρέφοντας μέχρι 90?αριστερά και δεξιά ΤΜΗΜΑ 5ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ(ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΕΣ ΟΠΟΥ ΑΡΜΟΖΕΙ) Σημείωση (1) Όταν η δοκιμασία διεξάγεται σε πολυκινητήριο ελικόπτερο, πρέπει να περιλαμβάνεται μια άσκηση προσομοιωμένης βλάβης κινητήρα, που περιλαμβάνει προσέγγιση και προσγείωση με ένα κινητήρα. Σημείωση (2) Ο FΕ πρέπει να επιλέξει 4 αντικείμενα από τα ακόλουθα: α Λειτουργικές ανωμαλίες κινητήρα, που περιλαμβάνουν και βλάβη του ρυθμιστή, παγοποίηση αναμικτήρα/κινητήρα, σύστημα λίπανσης, κατά περίπτωση β Λειτουργική ανωμαλία καυσίμου γ Λειτουργική ανωμαλία ηλεκτρικού συστήματος δ Λειτουργική ανωμαλία υδραυλικού συστήματος, που περιλαμβάνει προσέγγιση και προσγείωση χωρίς υδραυλικά, κατά περίπτωση ε Λειτουργική ανωμαλία κυρίως στροφείου ή/και συστήματος αντιρρόπησης (σε εξομοιωτή πτήσης ή μόνο συζήτηση) στ Ασκήσεις πυρκαγιάς, που περιλαμβάνουν έλεγχο και απομάκρυνση καπνού, κατά περίπτωση ζ Άλλες διαδικασίες συνθηκών μη κανονικής και Επείγουσας ανάγκης όπως περιγράφονται στο ανάλογο εγχειρίδιο πτήσης και με αναφορά στο Προσάρτημα 3 στο JΑR-FCL 2.240, τμήματα 7 και 8, συμπεριλαμβανομένων των πολυκινητηρίων ελικοπτέρων: – Προσομοιωμένη βλάβη κινητήρα στην απογείωση: – αποτυχημένη απογείωση επί ή πριν το ΤDΡ ή ασφαλής αναγκαστική προσγείωση επί ή πριν το DΡΑΤΟ – αμέσως μετά το ΤDΡ ή το DΡΑΤΟ – Προσγείωση με προσομοιωμένη βλάβη κινητήρα: – προσγείωση ή επανακύκλωση μετά από βλάβη κινητήρα πριν το LDΡ ή το DΡΒL – μετά από βλάβη κινητήρα μετά το LDΡ ή ασφαλής αναγκαστική προσγείωση μετά το DΡΒL ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε – ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΤΗΣΗΣ ΔΙ’ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ) – ΙR(Η) JΑR-FCL 2.174Υγειονομική ικανότητα Ο υποψήφιος για ΙR(Η) πρέπει να είναι υγειονομικά ικανός σύμφωνα με το JΑR-FCL 3.355(β). JΑR-FCL 2.175Περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται ΙR(Η) (α). Ο κάτοχος πτυχίου χειριστή δεν πρέπει να ενεργεί υπό οιαδήποτε ιδιότητα ως χειριστής ελικοπτέρου, σύμφωνα με τους κανόνες πτήσεως δι’ οργάνων (ΙFR), με εξαίρεση ως χειριστής που υφίσταται δοκιμασία δεξιοτήτων ή εκπαίδευση σε διπλό χειρισμό, εκτός εάν ο κάτοχος έχει ικανότητα πτήσης δι’ οργάνων (ΙR), ανάλογη της κατηγορίας του αεροσκάφους, που εκδόθηκε σύμφωνα με το JΑR-FCL. (β). Στα Κράτη Μέλη του JΑΑ, όπου η εθνική νομοθεσία απαιτεί πτήση σύμφωνα με ΙFR, σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. κατά τη νύχτα), ο κάτοχος πτυχίου χειριστή μπορεί να πετάει υπό ΙFR, με την προϋπόθεση ότι κατέχει εξουσιοδότηση ανάλογη προς τις περιστάσεις, τον εναέριο χώρο και τις συνθήκες πτήσεως στις οποίες διεξάγεται η πτήση. Εθνικές εξουσιοδοτήσεις που επιτρέπουν στους χειριστές να πετούν σύμφωνα με ΙFR, εκτός από την περίπτωση VΜC, χωρίς να είναι κάτοχοι ισχύοντος ΙR(Η), πρέπει να περιορίζονται στη χρήση μόνο του εναέριου χώρου του Κράτους έκδοσης του πτυχίου. JΑR-FCL 2.180Δικαιώματα και όροι (α). Δικαιώματα. (1). Με την επιφύλαξη των περιορισμών της ικανότητας που επιβάλλονται με την χρησιμοποίηση άλλου χειριστή που λειτουργεί ως συγκυβερνήτης (περιορισμός πολλαπλού πληρώματος) κατά τη διεξαγωγή της δοκιμασίας δεξιοτήτων που καθορίζονται στα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.210, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων όρων που καθορίζονται στα JΑRs, τα δικαιώματα του κατόχου μιας ΙR(Η) συνίστανται στο χειρισμό ελικοπτέρων υπό συνθήκες ΙFR με ελάχιστο αποφασιστικό σχετικό ύψος 200 πόδια (60 μ.), με εξαίρεση τον ΡΙC σε ΜΡΗ. Για να ασκήσει τα δικαιώματα ως ΡΙC σε ΜΡΗ, ο κάτοχος πρέπει να έχει τουλάχιστον 70 ώρες χρόνου πτήσεως οργάνων από τον οποίο όχι περισσότερες από 30 ώρες μπορούν να είναι χρόνος δι’ οργάνων στο έδαφος. Σχετικά με αναγνωρίσεις χρόνου δι’ οργάνων σε αεροπλάνα, βλέπε JΑR-FCL 2.280(β). (2). Η ΥΠΑ μπορεί να δώσει εξουσιοδότηση για αποφασιστικά ύψη χαμηλότερα από 200 πόδια (60 μ.), μετά από περαιτέρω εκπαίδευση και δοκιμασία, σύμφωνα με το JΑR-ΟΡS, την παράγραφο 6 του ΑΜC FCL 2.261 (α) και το Προσάρτημα 4 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295. (β). Όροι. Ο υποψήφιος, ο οποίος έχει συμμορφωθεί με τους όρους που καθορίζονται στα JΑR-FCL 2.174 έως 2.210, πρέπει να έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις για την έκδοση μιας ΙR(Η). JΑR-FCL 2.185Ισχύς, επανεπικύρωση και ανανέωση (α). Μια ικανότητα ΙR(Η) ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης ή ανανέωσης, ή από την ημερομηνία λήξεως ισχύουσας ΙR(Η) εφόσον επανεπικυρώθηκε σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.246(α). (β). Εάν η ΙR(Η) περιορίζεται μόνο σε πτητικές λειτουργίες πολλαπλών χειριστών, η επανεπικύρωση ή ανανέωση πρέπει να ολοκληρώνεται σε πτητικές λειτουργίες πολλαπλών χειριστών. (γ). Εάν η ΙR(Η) δεν έχει επανεπικυρωθεί/ανανεωθεί εντός των προηγουμένων 7 ετών, ο κάτοχος απαιτείται να επαναλάβει την εξέταση θεωρητικών γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων για την ΙR(Η), σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.210. JΑR-FCL 2.190Εμπειρία Ο υποψήφιος για μια ΙR(Η) πρέπει να κατέχει πτυχίο ΡΡL(Η) που περιλαμβάνει και εξειδίκευση νύχτας ή CΡL(Η) ή ΑΤΡL(Η) και να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 50 ώρες χρόνο πτήσης αεροναυτιλιακού ταξιδίου ως κυβερνήτης σε ελικόπτερα ή αεροπλάνα εκ των οποίων τουλάχιστον 10 ώρες να είναι σε ελικόπτερα. Υποψήφιος που έχει παρακολουθήσει και έχει περατώσει με επιτυχία ολοκληρομένη σειρά πτητικής εκπάιδευσης ως ΑΤΡL(Η)/ΙR, ΑΤΡL(Η), CΡL(Η)/ΙR ή CΡL(Η), εξαιρείται από την απαίτηση των 50 ωρών πτήσης. JΑR-FCL 2.195Θεωρητικές γνώσεις (α). Σειρά μαθημάτων. Ο υποψήφιος για μια ΙR(Η) πρέπει να έχει παρακολουθήσει εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων, εγκεκριμένης σειράς μαθημάτων σε έναν εγκεκριμένο οργανισμό πτητικής εκπαίδευσης (FΤΟ). Η σειρά μαθημάτων πρέπει, οποτεδήποτε είναι δυνατόν, να συνδυάζεται με ένα σειρά μαθημάτων πτητικής εκπαίδευσης όπως καθορίζεται στο JΑR-FCL 2.205. (β). Ο υποψήφιος πρέπει να επιδείξει επίπεδο γνώσεων κατάλληλο για τα δικαιώματα που εκχωρούνται στον κάτοχο μιας ΙR(Η) και πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο JΑR-FCL Τμήμα Ι. JΑR-FCL 2.200Χρήση της Αγγλικής γλώσσας (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.200) (α). Ο υποψήφιος για μια ΙR(Η) ή επικύρωση, πρέπει να έχει επιδείξει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί την Αγγλική γλώσσα όπως καθορίζεται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.200. (β). Ο κάτοχος ΙR(Η) που εκδόθηκε σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.200, πρέπει να έχει επεκτείνει το ΡΡL(Η), CΡL(Η)ή ΑΤΡL(Η) με τα δικαιώματα ραδιοτηλεφωνίας στην Αγγλική. JΑR-FCL 2.205Πτητική εκπαίδευση (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.205) Ο υποψήφιος για ΙR(Η) πρέπει να έχει λάβει μέρος σε μια σειρά μαθημάτων ολοκληρωμένης πτητικής εκπαίδευσης, ο οποίος περιλαμβάνει εκπαίδευση για ΙR(Η) (βλέπε JΑR-FCL 2.165) ή πρέπει να έχει ολοκληρώσει μια εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων τμηματικής πτητικής εκπαίδευσης, όπως καθορίζεται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.205. Εάν ο υποψήφιος είναι κάτοχος μιας ΙR(Α), η συνολική πτητική εκπαίδευση που απαιτείται από το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.205 μπορεί να μειωθεί σε 10 ώρες. JΑR-FCL 2.210Δεξιότητες (Βλέπε Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.210) Γενικά. Ο υποψήφιος για ΙR(Η) πρέπει να έχει επιδείξει την δυνατότητα να εκτελεί τις διαδικασίες και τους ελιγμούς, όπως καθορίζονται στα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.210 σε βαθμό επάρκειας κατάλληλο για τα δικαιώματα που εκχωρούνται στον κάτοχο ΙR(Η). Ο υποψήφιος που επιθυμεί να αποκτήσει ικανότητα τύπου για το ελικόπτερο που χρησιμοποιείται στη δοκιμασία δεξιοτήτων πρέπει επίσης να πληροί τις απαιτήσεις του JΑR-FCL 2.240. Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.200ΙR(Η)- Χρήση της Αγγλικής γλώσσας (Βλέπε JΑR-FCL 2.200) (Βλέπε JΑR-FCL 2.005(β)(5)) (Βλέπε JΑR-FCL 2.010(α)(4)) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.005) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.015) ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1. Ο υποψήφιος για ή ο κάτοχος ΙR(Η) πρέπει να έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί την Αγγλική γλώσσα για τους ακόλουθους σκοπούς: (α). κατά την πτήση: ραδιοτηλεφωνία σχετική με όλες τις φάσεις της πτήσης, που περιλαμβάνει και καταστάσεις επείγουσας ανάγκης. Αυτό το αντικείμενο θεωρείται ότι εκπληρώνεται, εφόσον ο υποψήφιος έχει περάσει με επιτυχία τη δοκιμασία δεξιοτήτων μιας ΙR ή ΑΤΡL ή έλεγχο επάρκειας κατά τη διάρκεια του οποίου η αμφίδρομη ραδιοτηλεφωνική επικοινωνία εκτελείται στην Αγγλική. (β). στο έδαφος: όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την πραγματοποίηση της πτήσης, π.χ. *. να είναι ικανός να διαβάζει και να επιδεικνύει κατανόηση των τεχνικών εγχειριδίων που έχουν γραφεί στην Αγγλική, π.χ. το εγχειρίδιο πτητικής εκμετάλλευσης, το εγχειρίδιο πτήσης ελικοπτέρου κ.λπ. *. προ πτήσεως σχεδίαση, συγκέντρωση πληροφοριών καιρού, ΝΟΤΑΜs, Σχέδιο Πτήσης ΑΤC κ.λπ. *. χρήση όλων των αεροναυτικών διαγραμμάτων διαδρομής, αναχώρησης και προσέγγισης καθώς και των σχετικών εγγράφων που έχουν γραφεί στην Αγγλική. Αυτό το αντικείμενο θεωρείται ότι εκπληρώνεται, εφόσον ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει από μια σειρά εκπαιδευτικών μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα ή έχει περάσει με επιτυχία την θεωρητική εξέταση της ΙR ή του ΑΤΡL στην Αγγλική γλώσσα. (γ). στις επικοινωνίες: να είναι ικανός να επικοινωνεί με τα άλλα μέλη του πληρώματος στην Αγγλική κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων της πτήσης, συμπεριλαμβανομένης και της προετοιμασίας της πτήσης. Αυτό το αντικείμενο θεωρείται ότι εκπληρώνεται, εφόσον ο υποψήφιος για ή ο κάτοχος μιας ΙR(Η) έχει αποφοιτήσει από σειρά μαθημάτων ΜCC που παραδόθηκε στην Αγγλική και κατέχει πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης της εν λόγω σειράς μαθημάτων σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.250(α)(2), ή εάν έχει επιτύχει σε δοκιμασία δεξιοτήτων πολλαπλών χειριστών/ έλεγχο επάρκειας σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295, κατά τη διάρκεια του οποίου η αμφίδρομη ραδιοτηλεφωνική επικοινωνία και η επικοινωνία με άλλα μέλη πληρώματος εκτελούνται στην Αγγλική 2. Εναλλακτικά, οι απαιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να επιδειχθούν έχοντας περάσει με επιτυχία ειδική εξέταση από την ΥΠΑ, αφού έχει ολοκληρώσει μια σειρά μαθημάτων εκπαίδευσης που δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να καλύπτει όλους τους αντικειμενικούς σκοπούς που καταγράφονται στα 1(α), (β) και (γ) ανωτέρω. 3. Όταν η μέθοδος εξέτασης που αναφέρθηκε παραπάνω, ή αναφέρεται στην παράγραφο (1) και (2) ανωτέρω, πληροί τις απαιτήσεις επάρκειας γλώσσας που αναφέρονται στο JΑR-FCL 2.010(α)(4), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό της έκδοσης επικύρωσης Επάρκειας Γλώσσας σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.005(β)(5). Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.205ΙR(Η) – Σειρά μαθημάτων τμηματικής πτητικής εκπαίδευσης (Βλέπε JΑR-FCL 1.205) 1. Ο σκοπός της σειράς μαθημάτων τμηματικής πτητικής εκπαίδευσης ΙR(Η) είναι να εκπαιδεύσει τους χειριστές στο επίπεδο επάρκειας που είναι αναγκαίο για το χειρισμό ελικοπτέρων υπό ΙFR και σε ΙΜC σύμφωνα με το ΙCΑΟ ΡΑΝS-ΟΡS Dοcument 8168. 2. Ο υποψήφιος για σειρά μαθημάτων τμηματικής πτητικής εκπαίδευσης ΙR(Η), πρέπει να είναι κάτοχος ΡΡL(Η) με εξειδίκευση νύχτας που εκδόθηκε σύμφωνα με το Προσάρτημα 4 στο JΑR-FCL 2.125, ή CΡL(Η) ή ΑΤΡL(Η) που εκδόθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του ΙCΑΟ. Πριν από την έναρξη σειράς μαθημάτων ΙR(Η), ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος ικανότητας τύπου του ελικοπτέρου που χρησιμοποιείται για τη δοκιμασία δεξιοτήτων ΙR(Η), ή να έχει ολοκληρώσει εγκεκριμένη εκπαίδευση ικανότητας τύπου επί του τύπου αυτού. Ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης ΜCC εφόσον η δοκιμασία δεξιοτήτων πρόκειται να διεξαχθεί σε συνθήκες πολλαπλών χειριστών. 3. Από τον υποψήφιο που επιθυμεί να παρακολουθήσει τμηματική σειρά μαθημάτων ΙR(Η) απαιτείται να ολοκληρώσει, υπό την επίβλεψη του Προϊσταμένου εκπαίδευσης ενός εγκεκριμένου οργανισμού πτητικής εκπαίδευσης (FΤΟ), όλα τα εκπαιδευτικά στάδια σε έναν συνεχόμενο εγκεκριμένο σειρά μαθημάτων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του FΤΟ. Η διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων μπορεί να γίνει σε εγκεκριμένο FΤΟ που διεξάγει μόνο διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων, στην οποία περίπτωση ο Προϊστάμενος εκπαίδευσης του εν λόγω οργανισμού πρέπει να επιβλέπει αυτό το μέρος της σειράς μαθημάτων. 4. Η σειρά μαθημάτων θεωρητικής διδασκαλίας πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών. Η πτητική εκπαίδευση και η δοκιμασία δεξιοτήτων πρέπει να ολοκληρωθούν εντός της χρονικής περιόδου ισχύος της επιτυχίας στις θεωρητικές εξετάσεις, όπως καθορίζεται στο JΑR-FCL 2.495. 5. Η σειρά μαθημάτων πρέπει να περιλαμβάνει: (α). διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων για το επίπεδο γνώσεων της ικανότητας πτήσεως δι’ οργάνων, (β). πτητική εκπαίδευση δι’ οργάνων. 6. Η επιτυχής ολοκλήρωση των εξετάσεων θεωρητικών γνώσεων της παραγράφου 8 και η δοκιμασία δεξιοτήτων της παραγράφου 14, πληρούν τις απαιτήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων για την έκδοση ΙR(Η). ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 7. Το αναλυτικό πρόγραμμα θεωρητικών γνώσεων για ΙR(Η) καθορίζεται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470. Μιά εγκεκριμένη τμηματικη σειρά μαθημάτων ΙR(Η) πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 200 ώρες διδασκαλίας (1 ώρα = 60 λεπτά διδασκαλίας), οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν εργασία σε αίθουσα διδασκαλίας, το αλληλεπιδραστικό νideο, παρουσίαση με διαφάνειες/ταινίες, εργαστήρια ατομικής εκμάθησης, εκπαίδευση βασισμένη σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και άλλα μέσα που έχουν εγκριθεί από την ΥΠΑ, σε κατάλληλες αναλογίες. Εγκεκριμένες σειρές μαθημάτων για εκμάθηση εξ αποστάσεως (αλληλογραφία) μπορούν επίσης να προσφέρονται ως τμήμα της γενικότερης σειράς μαθημάτων, κατά την κρίση της ΥΠΑ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 8. Ο υποψήφιος πρέπει να επιδείξει επίπεδο γνώσεων κατάλληλο για τα δικαιώματα του ΙR(Η) σύμφωνα με τις διαδικασίες του JΑR-FCL Τμήμα Ι. ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 9. Μία σειρά μαθημάτων ΙR(Η) μονοκινητήριου ελικοπτέρου πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 ώρες χρόνο οργάνων υπό διδασκαλία, εκ των οποίων: (α). μέχρι 20 ώρες μπορεί να είναι χρόνος οργάνων στο έδαφος σε FΝΡΤ Ι(Η) ή (Α). Αυτός ο χρόνος εκπαίδευσης των 20 ωρών σε FΝΡΤ Ι(Η) ή (Α), μπορεί να υποκατασταθεί από 20 ώρες χρόνο εκπαίδευσης για ΙR(Η) σε αεροπλάνο, εγκεκριμένο για την εν λόγω σειρά μαθημάτων, ή (β). μέχρι 35 ώρες μπορεί να είναι χρόνος οργάνων στο έδαφος σε FΝΡΤ ΙΙ/ΙΙΙ ελικοπτέρου ή FS ελικοπτέρου. Η εκπαίδευση πτήσης δι’ οργάνων πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 ώρες σε ελικόπτερο πιστοποιημένο για ΙFR. 10. Μία σειρά μαθημάτων ΙR(Η) πολυκινητήριου ελικόπτερου πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 55 ώρες χρόνο οργάνων υπό διδασκαλία εκ των οποίων: (α). μέχρι 20 ώρες μπορεί να είναι χρόνος οργάνων στο έδαφος σε FΝΡΤ Ι (Η) ή (Α). Αυτός ο χρόνος εκπαίδευσης των 20 ωρών σε FΝΡΤ Ι (Η) ή (Α), μπορεί να υποκατασταθεί από 20 ώρες χρόνο εκπαίδευσης για ΙR(Η) σε ένα αεροπλάνο, εγκεκριμένο για την εν λόγω σειρά μαθημάτων, ή (β). μέχρι 40 ώρες μπορεί να είναι χρόνος οργάνων στο έδαφος σε FΝΡΤ ΙΙ/ΙΙΙ ελικοπτέρου ή FS ελικοπτέρου. Η εκπαίδευση πτήσης δι’ οργάνων πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 ώρες σε πολυκινητήριο ελικόπτερο πιστοποιημένο για ΙFR. 11. Για τον κάτοχο ΡΡL(Η) με εξειδίκευση νύχτας που εκδόθηκε σύμφωνα με το Προσάρτημα 4 στο JΑR-FCL 2.125, ή CΡL(Η) που εκδόθηκε σύμφωνα με τον ΙCΑΟ, το σύνολο της εκπαίδευσης που απαιτείται στην παράγραφο 9 ή 10 ανωτέρω μπορεί να μειωθεί κατά 5 ώρες. 12. Οι πτητικές ασκήσεις μέχρι τη δοκιμασία δεξιοτήτων ΙR(Η) πρέπει να περιλαμβάνουν: (α). διαδικασίες προ πτήσεως για πτήσεις ΙFR, που περιλαμβάνουν τη χρήση του εγχειριδίου πτήσης και τα ανάλογα έντυπα των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας κατά την προετοιμασία ενός σχεδίου πτήσης ΙFR, (β). διαδικασίες και ελιγμούς για πτητική λειτουργία ΙFR υπό συνθήκες κανονικές, μη κανονικές και Επείγουσας ανάγκης που καλύπτουν τουλάχιστον –. μετάβαση από πτήση εξ όψεως σε πτήση δι’ οργάνων κατά την απογείωση –. τυποποιημένες ενόργανες αναχωρήσεις και προσεγγίσεις –. διαδικασίες ΙFR διαδρομής –. διαδικασίες hοlding –. ενόργανες προσεγγίσεις σε καθορισμένα ελάχιστα –. διαδικασίες αποτυχημένης προσέγγισης –. προσγειώσεις από ενόργανες προσεγγίσεις, που περιλαμβάνουν και επανακύκλωση, (γ). ελιγμούς εν πτήσει και ιδιαίτερα πτητικά χαρακτηριστικά, (δ). εάν απαιτείται, πτητική λειτουργία πολυκινητήριου ελικοπτέρου στις παραπάνω ασκήσεις, συμπεριλαμβανομένης και πτητικής λειτουργίας ελικοπτέρου με αποκλειστική αναφορά στα όργανα με ένα κινητήρα προσομοιωμένο εκτός λειτουργίας και κράτηση και επανεκκίνηση κινητήρα (η τελευταία άσκηση να εκτελείται σε ασφαλές ύψος, εκτός εάν εκτελείται σε εξομοιωτή πτήσης ή FΝΡΤ ΙΙ). ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 13. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής πτητικής εκπαίδευσης και τη σχετική πείρα, όπως αναφέρεται στο JΑR-FCL 2.190, ο υποψήφιος πρέπει να υποστεί τη δοκιμασία δεξιοτήτων για ΙR(Η) στον τύπο του ελικοπτέρου που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της σειράς μαθημάτων, σύμφωνα με τα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.210. Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.210ΙR(Η) – Δοκιμασία δεξιοτήτων (Βλέπε JΑR-FCL 2.185 και 2.210) (Βλέπε ΙΕΜ FCL 2.210) 1. Ο υποψήφιος για δοκιμασία δεξιοτήτων για ΙR(Η) πρέπει να έχει εκπαιδευτεί στον ίδιο τύπο ελικοπτέρου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στη δοκιμασία. Το ελικόπτερο που χρησιμοποιείται για τη δοκιμασία δεξιοτήτων πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις για τα εκπαιδευτικά ελικόπτερα, που καθορίζονται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.055. 2. Οι διοικητικές ρυθμίσεις που αφορούν την επιβεβαίωση της καταλληλότητας του υποψηφίου να υποστεί τη δοκιμασία, που περιλαμβάνει και γνωστοποίηση του αρχείου εκπαίδευσης του υποψηφίου στον εξεταστή, προσδιορίζονται από την ΥΠΑ η οποία ενέκρινε την εκπαίδευση του υποψηφίου. 3. Ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει σε όλα τα τμήματα της δοκιμασίας δεξιοτήτων. Σε περίπτωση αποτυχίας σε περισσότερα από ένα τμήματα, ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να υποβληθεί εκ νέου σε ολόκληρη τη δοκιμασία δεξιοτήτων. Ο υποψήφιος που αποτυγχάνει σε ένα μόνο τμήμα, υποβάλλεται εκ νέου σε δοκιμασία στο τμήμα που απέτυχε. Σε περίπτωση αποτυχίας σε οποιοδήποτε τμήμα της εκ νέου δοκιμασίας, που περιλαμβάνει και εκείνα τα τμήματα στα οποία είχε επιτύχει σε προηγούμενη προσπάθεια, ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να υποστεί πάλι ολόκληρη τη δοκιμασία. Όλα τα τμήματα της δοκιμασίας δεξιοτήτων πρέπει να ολοκληρωθούν εντός έξι μηνών. 4. Μετά από αποτυχία σε οποιαδήποτε δοκιμασία δεξιοτήτων, μπορεί να απαιτηθεί περαιτέρω εκπαίδευση. Η αδυναμία επιτυχίας σε όλα τα τμήματα της δοκιμασίας μετά από δύο προσπάθειες, απαιτεί περαιτέρω εκπαίδευση, όπως καθορίζεται από την ΥΠΑ. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των δοκιμασιών δεξιοτήτων που μπορεί να επιχειρηθούν. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 5. Η δοκιμασία αποσκοπεί να προσομοιώσει μια πρακτική πτήση. Η διαδρομή που εκτελείται επιλέγεται από τον εξεταστή. Ένα απαραίτητο στοιχείο είναι η δυνατότητα του υποψηφίου να σχεδιάσει και εκτελέσει την πτήση από την ύλη της ενημέρωσης ρουτίνας. Ο υποψήφιος πρέπει να ολοκληρώσει τη σχεδίαση της πτήσης και πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλος ο εξοπλισμός και τα έγγραφα για την εκτέλεση της πτήσης είναι στο σκάφος. Η διάρκεια της πτήσης πρέπει να είναι τουλάχιστον μια ώρα. 6. Η ΥΠΑ παρέχει στον εξεταστή επαρκείς συμβουλές ασφαλείας οι οποίες τηρούνται κατά την διεξαγωγή της δοκιμασίας. 7. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να τερματίσει τη δοκιμασία δεξιοτήτων για λόγους που θεωρούνται ανεπαρκείς από τον εξεταστή, πρέπει να υποστεί εκ νέου ολόκληρη τη δοκιμασία δεξιοτήτων. Εάν η δοκιμασία τερματισθεί για λόγους που θεωρούνται επαρκείς από τον εξεταστή, σε μια προσεχή πτήση πρέπει να εξετασθούν μόνον εκείνα τα τμήματα που δεν ολοκληρώθηκαν. 8. Κατά την κρίση του εξεταστή, οποιοσδήποτε ελιγμός ή διαδικασία της δοκιμασίας μπορεί να επαναληφθεί μια φορά από τον υποψήφιο. Ο εξεταστής μπορεί να διακόψει τη δοκιμασία σε οποιοδήποτε στάδιο, εφόσον θεωρηθεί ότι η επίδειξη των πτητικών δεξιοτήτων του υποψηφίου απαιτεί μια πλήρη επανάληψη της δοκιμασίας. 9. Ο υποψήφιος πρέπει να πετάξει το ελικόπτερο από μια θέση από όπου μπορούν να εκτελεσθούν τα καθήκοντα κυβερνήτη και να φέρει σε πέρας τη δοκιμασία/έλεγχο σαν να μην υπάρχει άλλο μέλος πληρώματος. Ο εξεταστής δεν πρέπει να συμμετέχει στην πτητική λειτουργία του ελικοπτέρου, εκτός και αν η παρέμβασή του είναι αναγκαία προς όφελος της ασφάλειας ή για να αποφύγει ανεπίτρεπτη καθυστέρηση στη λοιπή κυκλοφορία. Οποτεδήποτε ο εξεταστής ή άλλος χειριστής ενεργεί ως συγκυβερνήτης κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας/ελέγχου, τα δικαιώματα της ικανότητας πτήσεως δι’ οργάνων περιορίζονται σε πτητικές λειτουργίες πολλαπλών χειριστών. Ο περιορισμός πολλαπλών χειριστών μπορεί να αφαιρεθεί από τον υποψήφιο που εκτελεί μια δοκιμασία δεξιοτήτων σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.210 σε ελικόπτερο ενός χειριστή χωρίς άλλο μέλος πληρώματος, που να εμπλέκεται στη διεξαγωγή της πτήσης. Η δοκιμασία δεξιοτήτων για αυτό το σκοπό μπορεί να διεξαχθεί σε FΤD ΙΙ/ΙΙΙ ή FS. Η ευθύνη για την πτήση πρέπει να ανατεθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. 10. Τα αποφασιστικά σχετικά/απόλυτα ύψη, τα ελάχιστα σχετικά/απόλυτα ύψη καθόδου και το σημείο αποτυχημένης προσέγγισης πρέπει να καθορίζονται από τον υποψήφιο και να γίνονται δεκτά από τον εξεταστή. 11. Ο υποψήφιος πρέπει να δείχνει στον εξεταστή τους ελέγχους και τα καθήκοντα που εκτελούνται, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας. Οι έλεγχοι πρέπει να ολοκληρώνονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο τσεκ-λιστ για το ελικόπτερο επί του οποίου διεξάγεται η δοκιμασία. Κατά την διάρκεια της προ πτήσεως προετοιμασίας για τη δοκιμασία, απαιτείται από τον υποψήφιο να καθορίσει τις ρυθμίσεις ισχύος και τις ταχύτητες. Τα δεδομένα επιδόσεων για την απογείωση, προσέγγιση και προσγείωση πρέπει να υπολογίζονται από τον υποψήφιο σε συμμόρφωση με το εγχειρίδιο πτητικής εκμετάλλευσης ή το εγχειρίδιο πτήσης για το ελικόπτερο που χρησιμοποιείται. ΑΝΟΧΕΣ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 12. Ο υποψήφιος πρέπει να επιδείξει την δυνατότητα να: –. χειρίζεται το ελικόπτερο εντός των ορίων του, –. εκτελεί όλους τους ελιγμούς ομαλά και με ακρίβεια, –. διαθέτει ορθή κρίση και χειριστική δεινότητα, –. εφαρμόζει τις αεροναυτικές γνώσεις, και –. διατηρεί πάντοτε έλεγχο του ελικοπτέρου κατά τρόπο που να μην τίθεται ποτέ σε σοβαρή αμφισβήτηση η επιτυχής έκβαση διαδικασίας ή ελιγμού. 13. Τα ακόλουθα όρια είναι για γενική καθοδήγηση. Ο εξεταστής λαμβάνει υπόψη του τις συνθήκες αναταράξεων και τα χαρακτηριστικά χειρισμού και επιδόσεων του ελικοπτέρου που χρησιμοποιείται. Ύψος Γενικώς. ± 100 πόδια Έναρξη επανακύκλωσης στο αποφασιστικό σχετικό ύψος. + 50 πόδια/– 0 πόδια Ελάχιστο σχετικό ύψος/ΜΑΡ/απόλυτο ύψος καθόδου. + 50 πόδια/– 0 πόδια Τήρηση ίχνους Επί των ραδιοβοηθημάτων. ± 5° Προσέγγισης ακριβείας. εκτροπή μισού βαθμού, αζιμουθίου και ίχνους κατολίσθησης Πορεία Όλοι οι κινητήρες εν λειτουργία. ± 5° με προσομοιωμένη βλάβη κινητήρα. ± 10° Ταχύτητα Όλοι οι κινητήρες εν λειτουργία. ± 5 κόμβοι με προσομοιωμένη βλάβη κινητήρα. +10 κόμβοι /– 5 κόμβοι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 14. Τα περιεχόμενα της δοκιμασίας δεξιοτήτων και τα τμήματα που καθορίζονται στο Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.210 πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη δοκιμασία δεξιοτήτων. Η μορφή και το έντυπο αίτησης για τη δοκιμασία δεξιοτήτων μπορεί να καθοριστεί από την ΥΠΑ (βλέπε ΙΕΜ FCL 2.210). Το αντικείμενο γ του τμήματος 2 και το τμήμα 6 της δοκιμασίας δεξιοτήτων μπορεί, για λόγους ασφαλείας, να εκτελεσθούν σε FΤD ΙΙ/ΙΙΙ ή FS. Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.210Περιεχόμενα της δοκιμασίας δεξιοτήτων για την έκδοση ΙR(Η) (Βλέπε JΑR-FCL 2.185 και 2.210) (Βλέπε ΙΕΜ FCL 2.210) ΤΜΗΜΑ 1ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ α Χρησιμοποίηση του εγχειριδίου πτήσης (ή αντίστοιχου) ιδιαιτέρως για τον υπολογισμό επιδόσεων αεροσκάφους. Μάζα και ζυγοστάθμιση β Χρησιμοποίηση του εγχειριδίου υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, έντυπο καιρού γ Προετοιμασία του σχεδίου πτήσεως ΑΤC, σχέδιο πτήσης ΙFR/ημερολόγιο δ Προ πτήσεως επιθεώρηση ε Καιρικά ελάχιστα στ Τροχοδρόμιση/τροχοδρόμιση αιωρήσεως σε συμμόρφωση με τον ΑΤC ή τις οδηγίες του εκπαιδευτή η Ενημέρωση προ απογειώσεως, διαδικασίες και έλεγχοι θ Μετάβαση σε ενόργανη πτήση ι Διαδικασίες ενόργανης αναχώρησης ΤΜΗΜΑ 2ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ α Έλεγχος του ελικοπτέρου με αναφορά αποκλειστικά στα όργανα, που περιλαμβάνει: β Στροφές ανόδου και καθόδου με σταθερό βαθμό στροφής γ Επαναφορές από ασυνήθεις στάσεις, που περιλαμβάνουν στροφές με σταθερή κλίση 30° και κλειστές στροφές καθόδου ΤΜΗΜΑ 3ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙFR ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ α Τήρηση ίχνους, που περιλαμβάνει και διασταύρωση, π.χ. ΝDΒ, VΟR, RΝΑV β Χρήση ραδιοβοηθημάτων γ Οριζόντια πτήση, έλεγχος πορείας, ύψος και ταχύτητα, ρύθμιση ισχύος δ Ρυθμίσεις υψομέτρου ε Χρονομέτρηση και αναθεώρηση των ΕΤΑ στ Παρακολούθηση της εξέλιξης της πτήσης, ημερολόγιο πτήσης, διαχείριση καυσίμων, χειρισμός συστημάτων ζ Διαδικασίες προστασίας από πάγο, προσομοιωμένες εάν είναι αναγκαίες και εφαρμόσιμες η Συνεργασία και συμμόρφωση με ΑΤC, διαδικασίες R/Τ ΤΜΗΜΑ 4ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ α Ρύθμιση και έλεγχος των ναυτιλιακών βοηθημάτων, αναγνώριση σταθμών β Διαδικασίες άφιξης, έλεγχοι υψομέτρου γ Ενημέρωση προσέγγισης και προσγείωσης, που περιλαμβάνει και ελέγχους καθόδου/προσέγγισης/ προσγείωσης δ* Διαδικασίες hοlding ε Συμμόρφωση με δημοσιευμένες διαδικασίες προσέγγισης στ Χρονομέτρηση προσέγγισης ζ Ύψος, ταχύτητα, έλεγχος πορείας, (σταθεροποιημένη προσέγγιση) η* Ενέργεια επανακύκλωσης θ* Διαδικασία αποτυχημένης προσέγγισης/προσγείωσης ι Συνεργασία – συμμόρφωση με ΑΤC, διαδικασίες R/Τ * να εκτελούνται στο Τμήμα 4 ή στο Τμήμα 5 ΤΜΗΜΑ 5ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΗ-ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ α Ρύθμιση και έλεγχος των ναυτιλιακών βοηθημάτων, αναγνώριση σταθμών β Διαδικασίες άφιξης, έλεγχοι υψομέτρου γ Ενημέρωση προσέγγισης και προσγείωσης, που περιλαμβάνει και ελέγχους καθόδου/προσέγγισης/ προσγείωσης δ* Διαδικασίες hοlding ε Συμμόρφωση με δημοσιευμένες διαδικασίες προσέγγισης στ Χρονομέτρηση προσέγγισης ζ Ύψος, ταχύτητα, έλεγχος πορείας, (σταθεροποιημένη προσέγγιση) η* Ενέργεια επανακύκλωσης θ* Διαδικασία αποτυχημένης προσέγγισης*/προσγείωσης ι Συνεργασία – συμμόρφωση με ΑΤC, διαδικασίες R/Τ * να εκτελούνται στο Τμήμα 4 ή στο Τμήμα 5 ΤΜΗΜΑ 6ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Αυτό το τμήμα μπορεί να συνδυαστεί με τα τμήματα 1 έως 5. Η δοκιμασία πρέπει να δίνει προσοχή στον έλεγχο του ελικοπτέρου, αναγνώριση του κινητήρα με βλάβη, άμεσες ενέργειες (εξάσκηση δια της αφής), επόμενες ενέργειες και έλεγχοι, και ακρίβεια πτήσης, στις ακόλουθες καταστάσεις: α Βλάβη κινητήρα μετά την απογείωση και κατά την προσέγγιση ή κατά την διάρκεια αυτής * (σε ασφαλές ύψος εκτός εάν διεξάγονται σε εξομοιωτή πτήσης ή FΝΡΤ ΙΙ/ΙΙΙ, FΤD 2, 3) * Μόνο πολυκινητήρια ελικόπτερα β Βλάβη των συσκευών ενίσχυσης της ευστάθειας/υδραυλικού συστήματος (ένα έχει εφαρμογή) γ Περιορισμός πίνακα οργάνων δ Αυτοπεριστροφή και επαναφορά σε προεπιλεγμένο ύψος ε Προσέγγιση ακριβείας χειροκίνητα χωρίς σύστημα ελέγχου πτήσης Προσέγγιση ακριβείας χειροκίνητα με σύστημα ελέγχου πτήσης * Μόνον ένα αντικείμενο να εξεταστεί ΤΜΗΜΑ ΣΤ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΥ (ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ) JΑR-FCL 2.215(Παραμένει σκοπίμως κενό) JΑR-FCL 2.220Ικανότητες τύπου (Η) (α). Κριτήρια. Για τη θέσπιση των ικανοτήτων τύπου για ελικόπτερα, πρέπει να εξετασθούν όλα τα παρακάτω: (1). πιστοποιητικό τύπου πτητικής ικανότητας, (2). χαρακτηριστικά χειρισμού, (3). πιστοποιημένες ελάχιστες συνθέσεις πληρωμάτων, (4). το επίπεδο της τεχνολογίας. (β). Καταμερισμοί. Οι ικανότητες τύπου για ελικόπτερα πρέπει να θεσπίζονται για κάθε τύπο ελικοπτέρου. (γ). Καταλογογράφηση: (1). Οι ικανότητες τύπου για ελικόπτερα εκδίδονται σύμφωνα με τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες που είναι αποδεκτές από τον JΑΑ. Για να γίνει αλλαγή σε άλλη παραλλαγή του ελικοπτέρου μέσα σε μια ικανότητα τύπου, απαιτείται εκπαίδευση διαφορών και εξοικείωσης. (2). Ελικόπτερα που δεν καταγράφονται στις σχετικές διοικητικές διαδικασίες μπορούν να καταχωρηθούν στο πτυχίο JΑR-FCL, αλλά τα δικαιώματα της ικανότητας περιορίζονται σε ελικόπτερα που είναι στο νηολόγιο του Κράτους έκδοσης της ικανότητας. (δ). Η έκδοση και η επανεπικύρωση/ανανέωση ικανοτήτων τύπου αυτόγυρου/ γυροπλάνου έγκειται στην κρίση της ΥΠΑ. JΑR-FCL 2.225Περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται ικανότητες τύπου Ο κάτοχος πτυχίου χειριστή δεν πρέπει να ενεργεί υπό οιαδήποτε ιδιότητα ως χειριστής ελικοπτέρου, με εξαίρεση τον χειριστή που υφίσταται δοκιμασία δεξιοτήτων ή δέχεται πτητική εκπαίδευση, εκτός εάν ο κάτοχος έχει ισχύουσα και κατάλληλη ικανότητα τύπου. Όταν εκδίδεται μια ικανότητα τύπου που περιορίζει τα δικαιώματα στο να ενεργεί μόνον ως συγκυβερνήτης, ή σε οποιουσδήποτε άλλους όρους που έχουν συμφωνηθεί με τον JΑΑ, οι εν λόγω περιορισμοί καταχωρούνται στην ικανότητα. JΑR-FCL 2.230Ειδική εξουσιοδότηση ικανότητας τύπου Για τις πτήσεις ειδικού σκοπού άνευ αμοιβής, π.χ. δοκιμαστική πτήση αεροσκάφους, μπορεί να παρασχεθεί από την ΥΠΑ έγγραφη ειδική εξουσιοδότηση, προς τον κάτοχο του πτυχίου, αντί της έκδοσης ικανότητας τύπου σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.225. Η ισχύς της εν λόγω εξουσιοδότησης πρέπει να περιορίζεται στην ολοκλήρωση συγκεκριμένου σκοπού. JΑR-FCL 2.235Ικανότητες τύπου – Δικαιώματα, πλήθος και παραλλαγές (α). Δικαιώματα. Με την επιφύλαξη του JΑR-FCL 2.220(α) ανωτέρω, τα δικαιώματα του κατόχου ικανότητας τύπου είναι να ενεργεί ως χειριστής στον τύπο του αεροσκάφους που καθορίζεται στην ικανότητα. (β). Πλήθος ικανοτήτων τύπου που κατέχονται. Δεν υπάρχει όριο στο JΑR-FCL για τον αριθμό των ικανοτήτων που μπορεί να κατέχονται ταυτόχρονα. Εντούτοις, το JΑR-ΟΡS μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των ικανοτήτων που μπορούν να ασκούνται κατά την ίδια χρονική περίοδο. (γ). Παραλλαγές. Εάν ο χειριστής δεν πετάξει με την παραλλαγή εντός χρονικής περιόδου 2 ετών μετά την εκπαίδευση διαφορών, απαιτείται συμπληρωματική εκπαίδευση διαφορών ή έλεγχος επάρκειας στην εν λόγω παραλλαγή. (1). Η εκπαίδευση διαφορών απαιτεί πρόσθετες γνώσεις και εκπαίδευση σε κατάλληλη εκπαιδευτική συσκευή ή ελικόπτερο. Η εκπαίδευση διαφορών πρέπει να καταχωρείται στο ατομικό ημερολόγιο του χειριστή ή σε ισοδύναμο έγγραφο και να υπογράφεται από ΤRΙ/SFΙ(Η) ή FΙ(Η), κατά περίπτωση. (2). Η εκπαίδευση εξοικείωσης απαιτεί την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων. Αυτή η εκπαίδευση διαφορών πρέπει να καταχωρείται στο μητρώο του χειριστή ή σε ισοδύναμο έγγραφο και να υπογράφεται από ΤRΙ/SFΙ(Η) ή FΙ(Η), κατά περίπτωση. JΑR-FCL 2.240Ικανότητες τύπου - Απαιτήσεις (Βλέπε Προσαρτήματα 1 έως 3 στο JΑR-FCL 2.240) (α). Γενικά (1). Ο υποψήφιος για ικανότητα τύπου για ένα τύπο ελικοπτέρου πολλαπλών χειριστών πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για ικανότητες τύπου που καθορίζονται στα JΑR-FCL 2.250, 2.261 και 2.262, και (2). Ο υποψήφιος για ικανότητα τύπου για ένα τύπο ελικοπτέρου ενός χειριστή πρέπει να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα JΑR-FCL 2.255, 2.261 και 2.262(α). (3). Η σειρά μαθημάτων ικανότητας τύπου, συμπεριλαμβανομένων των θεωρητικών γνώσεων, πρέπει να συμπληρωθεί εντός 6 μηνών πριν από τη δοκιμασία δεξιοτήτων. (4). Ο κάτοχος ΙR(Η) που ισχύει για ένα τύπο μονοκινητήριου ελικοπτέρου και επιθυμεί να επεκτείνει για πρώτη φορά το ΙR(Η) σε ένα τύπο πολυκινητήριου ελικοπτέρου, πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς μια σειρά μαθημάτων που περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 ώρες χρόνου εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό εκ των οποίων 3 ώρες μπορεί να είναι σε FS ή FΤD 2/3 ή FΝΡΤ ΙΙ/ΙΙΙ, και μια δοκιμασία δεξιοτήτων σε αυτόν τον τύπο πολυκινητήριου, σε εγκεκριμένο FΤΟ/ΤRΤΟ, σύμφωνα με το Τμήμα 5 του Προσαρτήματος 2 ή 3 στο JΑR-FCL 2.240. (5). Κατά την κρίση της ΥΠΑ, μια ικανότητα τύπου ελικοπτέρου μπορεί να εκδοθεί για υποψήφιο ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις για αυτήν την ικανότητα Κράτους μη Μέλος του JΑΑ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα αναφερόμενα στα JΑR-FCL 2.250 ή 2.255, κατά περίπτωση. Μια τέτοια ικανότητα περιορίζεται σε ελικόπτερα νηολογημένα στο εν λόγω Κράτος μη Μέλος του JΑΑ, ή εκμεταλλευόμενα από αερομεταφορέα του Κράτους αυτού. Ο περιορισμός μπορεί να αφαιρεθεί όταν ο κάτοχος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 500 ώρες πτήσης ως χειριστής στον τύπο και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις επανεπικύρωσης του JΑR-FCL 2.245. (6). Η ικανότητα τύπου που εμπεριέχεται σε ένα πτυχίο που εκδόθηκε από Κράτος μη Μέλος του JΑΑ μπορεί να μεταφερθεί σε πτυχίο JΑR-FCL, υπό τον όρο του κατάλληλου ελέγχου επάρκειας, εφόσον ο υποψήφιος είναι σε ενεργό πτητική κατάσταση και: (i). προκειμένου για μονοκινητήρια στροβιλοφόρα και μονοκινητήρια εμβολοφόρα ελικόπτερα με ΜΤΟΜ ? 3.175 Κg, να μην έχει λιγότερες από 100 ώρες πτητικής πείρας ως χειριστής σε αυτόν τον τύπο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα αναφερόμενα στα JΑR-FCL 2.240(α)(2), 2.250 ή 2.255, κατά περίπτωση. (ii). προκειμένου για όλα τα άλλα ελικόπτερα, να μην έχει λιγότερες από 350 ώρες πτητικής πείρας ως χειριστής σε αυτόν τον τύπο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα αναφερόμενα στα JΑR-FCL 2.250 ή 2.255, κατά περίπτωση. (7). Ισχύουσα ικανότητα τύπου που εμπεριέχεται σε ένα πτυχίο που εκδόθηκε από Κράτος Μέλος του JΑΑ, μπορεί να μεταφερθεί σε πτυχίο JΑR-FCL, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή συνεχίζει να ισχύει και η τελευταία επανεπικύρωση/ανανέωση της ικανότητας έγινε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του JΑR-FCL 2.250 ή 2.255, κατά περίπτωση. (β). Δοκιμασία δεξιοτήτων (1). Τα περιεχόμενα και τα τμήματα της δοκιμασίας δεξιοτήτων για ικανότητα πολυκινητήριων ελικοπτέρων πολλαπλών χειριστών καθορίζονται στα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295, και (2). τα περιεχόμενα και τα τμήματα της δοκιμασίας δεξιοτήτων για ικανότητα πολυκινητήριων ελικοπτέρων ενός χειριστή, καθώς και για μονοκινητήρια ελικόπτερα, καθορίζονται στα Προσαρτήματα 1 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295 και 3 στο JΑR-FCL 2.240. Κάθε σχετικό αντικείμενο της κατάλληλης δοκιμασίας δεξιοτήτων πρέπει να ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός των άμεσα προηγουμένων έξι μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης για την ικανότητα. JΑR-FCL 2.245Ικανότητες τύπου – Ισχύς, επανεπικύρωση και ανανέωση (Βλέπε Προσαρτήματα 1 έως 3 στο JΑR-FCL 2.240) (α). Ικανότητες τύπου ελικοπτέρου – Ισχύς. Οι ικανότητες τύπου για ελικόπτερα ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης ή από την ημερομηνία λήξης εφόσον επανεπικυρωθούν εντός της χρονικής περιόδου ισχύος τους. (β). Ικανότητες τύπου ελικοπτέρου – Επανεπικύρωση. Για την επανεπικύρωση των ικανοτήτων τύπου ελικοπτέρου, ο υποψήφιος πρέπει να ολοκληρώσει: (1). έλεγχο επάρκειας, σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295, στο σχετικό τύπο ελικοπτέρου εντός των τριών μηνών που προηγούνται άμεσα της ημερομηνίας λήξης της ικανότητας, και (2). τουλάχιστον 2 ώρες ως χειριστής του σχετικού τύπου ελικοπτέρου εντός της χρονικής περιόδου ισχύος της ικανότητας. Ο έλεγχος επάρκειας μπορεί να συνυπολογίζεται για τις δύο ώρες. (3). προκειμένου για μονοκινητήρια εμβολοφόρα ελικόπτερα, όπως καταγράφονται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.245(β)(3), τουλάχιστον τον έλεγχο επάρκειας σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.245(β)(1) σε έναν από τους κατεχόμενους τύπους, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει εκτελέσει τουλάχιστον 2 ώρες χρόνου πτήσης κυβερνήτη στον άλλο τύπο(ους), κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου ισχύος, στον οποίο(ους) επεκτείνεται αυτός ο έλεγχος επάρκειας για επανεπικύρωση. Ο έλεγχος επάρκειας πάντοτε εκτελείται στον τύπο που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα για τέτοιο έλεγχο. (4). προκειμένου για μονοκινητήρια στροβιλοφόρα ελικόπτερα με ΜΤΟΜ ? 3.175 Κg, τουλάχιστον τον έλεγχο επάρκειας σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.245(β)(1) σε έναν από τους κατεχόμενους σχετικούς τύπους, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει: (i). συμπληρώσει 300 ώρες ως ΡΙC σε ελικόπτερο, και (ii). συμπληρώσει 15 ώρες σε καθένα από τους τύπους για τους οποίους επεκτείνεται αυτός ο έλεγχος επάρκειας για επανεπικύρωση, και (iii). εκτελέσει τουλάχιστον 2 ώρες χρόνο πτήσης κυβερνήτη σε καθένα από τους άλλους τύπους, κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου ισχύος, για τους οποίους επεκτείνεται αυτός ο έλεγχος επάρκειας για επανεπικύρωση, και (iν). ο έλεγχος επάρκειας πρέπει πάντοτε να εκτελείται στον τύπο που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα για τέτοιο έλεγχο, εκτός εάν έχει χορηγηθεί έγγραφη ατομική άδεια από την ΥΠΑ. (5). Η επανεπικύρωση ΙR(Η), εάν υπάρχει, πρέπει να συνδυάζεται με τις απαιτήσεις επανεπικύρωσης ικανότητας τύπου του (1) ανωτέρω, σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.246. (γ). Ο υποψήφιος ο οποίος αδυνατεί να επιτύχει στον έλεγχο επάρκειας για ικανότητα τύπου, πριν από την ημερομηνία λήξης αυτής, δεν πρέπει να ασκεί τα δικαιώματα σε εκείνον τον τύπο και τους τύπους στους οποίους επεκτείνεται, σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.245(β)(3) ή (β)(4), μέχρις ότου ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος επάρκειας επί του ιδίου τύπου. (δ). Επέκταση της χρονικής περιόδου ισχύος ή επανεπικύρωση ικανοτήτων σε ειδικές περιστάσεις: (1). Όταν τα δικαιώματα ικανότητας τύπου ελικοπτέρου ή πτήσεως δι’ οργάνων ασκούνται αποκλειστικά σε ελικόπτερο νηολογημένο σε Κράτος μη Μέλος του JΑΑ, η ΥΠΑ μπορεί κατά την κρίση της να επεκτείνει τη χρονική περίοδο ισχύος της ικανότητας, ή να επανεπικυρώσει την ικανότητα υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρώνονται οι απαιτήσεις του εν λόγω Κράτους μη Μέλους του JΑΑ. (2). Όταν τα δικαιώματα ικανότητας τύπου ελικοπτέρου ή πτήσεως δι’ οργάνων ασκούνται σε ελικόπτερο νηολογημένο στον JΑΑ, που το εκμεταλλεύεται αερομεταφορέας Κράτους μη Μέλους του JΑΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 83δις της Διεθνούς Σύμβασης Πολιτικής Αεροπορίας του Σικάγου, η ΥΠΑ μπορεί κατά την κρίση της να επεκτείνει τη χρονική περίοδο ισχύος της ικανότητας, ή να επανεπικυρώσει την ικανότητα υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρώνονται οι απαιτήσεις του εν λόγω Κράτους μη Μέλους του JΑΑ (3). Οποιαδήποτε ικανότητα που επανεπικυρώνεται ή που η χρονική περίοδος ισχύος της έχει επεκταθεί, σύμφωνα με τις προβλέψεις του (1) ή (2) ανωτέρω, πρέπει να επανεπικυρώνεται σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.245(Β) και, εάν έχει εφαρμογή, το JΑR-FCL 2.185 πριν ασκηθούν τα δικαιώματα σε ελικόπτερα νηολογημένα και εκμεταλλευόμενα από αερομεταφορέα Κράτους Μέλους του JΑΑ. (4). Ικανότητα που εκδόθηκε ή χρησιμοποιείται σε Κράτος μη Μέλος του JΑΑ, μπορεί να παραμείνει σε πτυχίο JΑR-FCL, κατά την κρίση της ΥΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρούνται οι απαιτήσεις του εν λόγω Κράτους μη Μέλους του JΑΑ και ή ικανότητα περιορίζεται σε ελικόπτερα νηολογημένα ή εκμεταλλευόμενα από έναν αερομεταφορέα του Κράτους αυτού. (ε). Ικανότητες που έληξαν. Εάν μια ικανότητα τύπου έχει λήξει, ο υποψήφιος πρέπει να καλύψει οιεσδήποτε απαιτήσεις εκπαίδευσης ανανέωσης, όπως καθορίζεται από την ΥΠΑ, και να ολοκληρώσει τον έλεγχο επάρκειας στο σχετικό τύπο ελικοπτέρου, σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.240. Η ικανότητα ισχύει από την ημερομηνία εκπλήρωσης των απαιτήσεων ανανέωσης. (στ). Συμμόρφωση με το JΑR-ΟΡS. Οι απαιτήσεις επανεπικύρωσης του JΑR-FCL 2.245(β) πληρούνται όταν ο υποψήφιος που λειτουργεί σύμφωνα με το JΑR-ΟΡS 3 εκπληρώσει τις απαιτήσεις ελέγχου επιχειρησιακής επάρκειας που περιέχονται στο JΑR-ΟΡS 3.965, και εφόσον ο αερομεταφορέας επιδείξει, στο επίπεδο που ικανοποιεί την ΥΠΑ, ότι εκπληρώθηκαν τα υποχρεωτικά αντικείμενα από το Προσάρτημα 2 ή 3 στο JΑR-FCL 2.240, σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.240, κατά τη διάρκεια των 12 μηνών πριν από την επανεπικύρωση, σύμφωνα με το JΑR-ΟΡS 3.965(α)(2). Για το σκοπό αυτό, ο έλεγχος επάρκειας του αερομεταφορέα πρέπει να εκτελείται στους τρεις μήνες που προηγούνται άμεσα της ημερομηνίας λήξης της ικανότητας. JΑR-FCL 2.246Ικανότητα πτήσεως δι’ οργάνων, επανεπικύρωση και ανανέωση (α). Επανεπικύρωση. (1). Η ΙR(Η) πρέπει να επανεπικυρώνεται εντός των τριών μηνών που προηγούνται άμεσα της ημερομηνίας λήξης της ικανότητας. Οποτεδήποτε είναι δυνατόν, η επανεπικύρωση ΙR(Η) πρέπει να συνδυάζεται με τον έλεγχο επάρκειας για επανεπικύρωση της ικανότητας τύπου. Ο υποψήφιος για επανεπικύρωση ΙR(Η), όταν συνδυάζεται με ικανότητα τύπου, πρέπει να ολοκληρώσει τον έλεγχο επάρκειας σύμφωνα με τα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295 ή το Προσάρτημα 3 στο JΑR-FCL 2.240. (2). Ο υποψήφιος για την επανεπικύρωση ΙR(Η), όταν δεν συνδυάζεται με την επανεπικύρωση ικανότητας τύπου, πρέπει είτε: (1). να ολοκληρώσει το τμήμα 5 και τα σχετικά μέρη του τμήματος 1 του Προσαρτήματος 3 στο JΑR-FCL 2.240, είτε (2). να ολοκληρώσει το τμήμα 5 και τα σχετικά μέρη του τμήματος 1 του Προσαρτήματος 2 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια FΤD ΙΙ/ΙΙΙ ή FS, αλλά τουλάχιστον κάθε εναλλακτικός έλεγχος επάρκειας για την επανεπικύρωση μιας ΙR(Η) υπό αυτές τις συνθήκες, πρέπει να εκτελείται σε ένα ελικόπτερο. (3). (πρόκειται να εκπονηθεί από το JΑΑ) (4). Ο υποψήφιος ο οποίος αδυνατεί να επιτύχει στον έλεγχο επάρκειας ΙR(Η), σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.246(α)(1) ή (α)(2), πριν από την ημερομηνία λήξης της ικανότητας πτήσεως δι’ οργάνων, δεν πρέπει να ασκεί τα δικαιώματα της ΙR(Η) σε αυτόν τον τύπο μέχρις ότου ο έλεγχος επάρκειας έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. (β). Ανανέωση: (βλέπε επίσης JΑR-FCL 2.185(γ)) (1). Εάν η ΙR(Η) έχει λήξει, ο υποψήφιος πρέπει να: (i). πληροί οποιεσδήποτε απαιτήσεις εκπαίδευσης ανανέωσης καθώς και πρόσθετες, όπως καθορίζονται από την ΥΠΑ, και (ii). ολοκληρώνει τον έλεγχο επάρκειας σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.246(α)(1) ή (α)(2). JΑR-FCL 2.250Ικανότητες τύπου πολλαπλών χειριστών – Όροι (Βλέπε JΑR-FCL 2.285) (Βλέπε JΑR-FCL 2.150) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.261 (δ)) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.261(δ)) (α). Προαπαιτούμενοι όροι για εκπαίδευση: Ο υποψήφιος για την έκδοση της πρώτης ικανότητας τύπου για ελικόπτερο πολλαπλών χειριστών πρέπει: (1). να έχει τουλάχιστον 70 ώρες ως κυβερνήτης ελικοπτέρων, με εξαίρεση τον υποψήφιο για ικανότητα τύπου πολλαπλών χειριστών που αποφοιτα από μια σειρά μαθημάτων ολοκληρωμένου ΑΤΡ(Η)/ΙR, ολοκληρωμένου ΑΤΡ(Η), ολοκληρωμένου CΡL(Η)/ΙR ή ολοκληρωμένου CΡL(Η) και ο οποίος έχει λιγότερες από 70 ώρες ως κυβερνήτης ελικοπτέρων και για τον οποίο εκδίδεται ικανότητα τύπου που περιορίζει τα δικαιώματα μόνο σε εκείνα του συγκυβερνήτη. Για την αφαίρεση αυτού του περιορισμού, ο υποψήφιος πρέπει: (i). να έχει συμπληρώσει 70 ώρες ως κυβερνήτης ή ΡΙCUS ελικοπτέρων, και (ii). να έχει περάσει επιτυχώς τη δοκιμασία δεξιοτήτων πολλαπλών χειριστών στο σχετικό τύπο ελικοπτέρου ως κυβερνήτης, σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.262(β), (2). (i). να κατέχει πιστοποιητικό ικανοποιητικής ολοκλήρωσης ΜCC. Εάν η σειρά μαθημάτων ΜCC πρόκειται να προστεθεί στη σειρά μαθημάτων ικανότητας τύπου (βλέπε JΑR-FCL 2.261 και 2.262 και ΑΜC FCL 2.261(δ) και Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.261(δ)), αυτή η απαίτηση δεν έχει εφαρμογή, και (ii). υποψήφιοι που έχουν πείρα τουλάχιστον 500 ωρών ως χειριστές σε πτητικές λειτουργίες πολλαπλών χειριστών εγκεκριμένες από την ΥΠΑ, επί πολυκινητήριων ελικοπτέρων ενός χειριστή, πρέπει να θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις του ΜCC, και (3). να πληροί τις απαιτήσεις του JΑR-FCL 2.285 όπως εφαρμόζονται για ΑΤΡL(Η). (β). Το επίπεδο γνώσεων που θεωρείται ότι διαθέτουν οι κάτοχοι ΡΡL(Η) ή CΡL(Η) και ικανοτήτων τύπου για ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών, που εκδόθηκαν σύμφωνα με απαιτήσεις διαφορετικές από JΑR-FCL, δεν αποτελούν υποκατάστατο για επίδειξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του (3), ανωτέρω. JΑR-FCL 2.255Ικανότητες τύπου ενός χειριστή – Όροι (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.255) Προαπαιτούμενοι όροι για εκπαίδευση: Ο υποψήφιος για την έκδοση της πρώτης ικανότητας τύπου για πολυκινητήριο ελικόπτερο πρέπει: (α). να κατέχει πιστοποιητικό ικανοποιητικής ολοκλήρωσης εγκεκριμένης προκαταρκτικής σειράς μαθημάτων, σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.255 που πρέπει να διεξαχθεί από FΤΟ ή ΤRΤΟ, ή να έχει επιτύχει τουλάχιστον στις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.470(α), και (β). υποψήφιος ο ποίος δεν παρακολούθησε και ολοκλήρωσε ικανοποιητικά ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων πτητικής εκπαίδευσης ως ΑΤΡ(Η)/ΙR, ΑΤΡ(Η) ή CΡL(Η)/ΙR, πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 70 ώρες ως κυβερνήτης ελικοπτέρων. (γ). Η κατοχή πιστοποιητικού ικανοποιητικής ολοκλήρωσης εγκεκριμένων προκαταρκτικών σειρών μαθημάτων, σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.255, δεν αποτελούν υποκατάστατο για επίδειξη συμμόρφωσης με το JΑR-FCL 2.285(β) για χορήγηση ΑΤΡL(Η). JΑR-FCL 2.261Ικανότητες τύπου – Γνώσεις και πτητική εκπαίδευση (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.261(α) και ΑΜC FCL 2.261 (α)) (Βλέπε Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.240 και JΑR-FCL 2.295 και 3 στο JΑR-FCL 2.240) (Βλέπε Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.055) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.261 (γ)(2)) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.261 (δ)) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.261 (β)) (Βλέπε Προσάρτημα 1β στο JΑR-FCL 2.261 (δ)) (α). Διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων και απαιτήσεις ελέγχου. Ο υποψήφιος για ικανότητα τύπου για μονοκινητήρια ή πολυκινητήρια ελικόπτερα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων (βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.261 (α) και ΑΜC FCL 2.261 (α)) και να έχει επιδείξει το επίπεδο γνώσεων που απαιτείται για την ασφαλή πτητική λειτουργία του σχετικού τύπου ελικοπτέρου. Υποψήφιος που ήδη κατέχει ικανότητα τύπου για ένα τύπο ελικοπτέρου, που εκτελεί καθήκοντα σε ρόλο είτε SΡ είτε ΜΡ, θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τις θεωρητικές απαιτήσεις, εάν υποβάλλει αίτηση για περαιτέρω ικανότητα τύπου για τον ίδιο τύπο ελικοπτέρου, που πρέπει να εκτελούνται στον αντίθετο ρόλο ΜΡ ή SΡ. (β). Πτητική εκπαίδευση (1). Ο υποψήφιος για ικανότητα τύπου για μονοκινητήρια και πολυκινητήρια ελικόπτερα ενός χειριστή πρέπει να έχει ολοκληρώσει σειρά μαθημάτων πτητικής εκπαίδευσης σχετικό με τη δοκιμασία δεξιοτήτων ικανότητας τύπου (βλέπε Προσάρτημα 3 στο JΑR- FCL 2.240) (2). Ο υποψήφιος για ικανότητα τύπου για ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών πρέπει να έχει ολοκληρώσει σειρά μαθημάτων πτητικής εκπαίδευσης σχετικό με τη δοκιμασία δεξιοτήτων ικανότητας τύπου (βλέπε Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.240). (γ). Διεξαγωγή των σειρών μαθημάτων εκπαίδευσης (1). Οι σειρές μαθημάτων εκπαίδευσης για τους ανωτέρω σκοπούς πρέπει να διεξάγονται από FΤΟ ή ΤRΤΟ. Οι σειρές μαθημάτων εκπαίδευσης μπορούν επίσης να διεξάγονται από έναν φορέα εκπαίδευσης ή από έναν φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί το σχετικό έργο από τον αερομεταφορέα ή κατασκευαστή ή, σε ειδικές περιπτώσεις, από έναν μεμονωμένο εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτή. (2). Οι εν λόγω σειρές μαθημάτων πρέπει να εγκρίνονται από την ΥΠΑ (βλέπε ΑΜC FCL 2.261 (γ) (2)) και οι εν λόγω φορείς πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Προσαρτήματος 2 στο JΑR-FCL 2.055, όπως καθορίζεται από την ΥΠΑ. (δ). Εκπαίδευση συνεργασίας πολλαπλού πληρώματος (βλέπε επίσης JΑR-FCL 2.250(α)(2)) (1). Η σειρά μαθημάτων έχει σκοπό να παρέχει εκπαίδευση ΜCC σε δύο περιπτώσεις: (i). για εκπαιδευόμενους που παρακολουθούν ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων ΑΤΡ, σύμφωνα με το στόχο αυτής της σειράς μαθημάτων (βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(1) και Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(2)). (ii). για κατόχους ΡΡL(Η) και CΡL(Η), που δεν έχουν αποφοιτήσει από ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων ΑΤΡ, αλλά οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν αρχική ικανότητα τύπου σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών (βλέπε JΑR-FCL 2.250(α)(2)). (2). Η σειρά μαθημάτων ΜCC πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: (i). για ΜCC/ΙR: 25 ώρες διδασκαλίας θεωρητικών γνώσεων και ασκήσεων και 20 ώρες εκπαίδευσης ΜCC. Για τους εκπαιδευόμενους, που παρακολουθούν ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων ΑΤΡ(Η)/ΙR, η πρακτική εκπαίδευση μπορεί να μειωθεί κατά 5 ώρες. (ii). για ΜCC/VFR: 25 ώρες διδασκαλίας θεωρητικών γνώσεων και ασκήσεων και 15 ώρες εκπαίδευσης ΜCC. Για τους εκπαιδευόμενους, που παρακολουθούν ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων ΑΤΡ(Η), η πρακτική εκπαίδευση μπορεί να μειωθεί κατά 5 ώρες. Οποτεδήποτε είναι δυνατόν, η εκπαίδευση ΜCC πρέπει να συνδυάζεται με τη σειρά μαθημάτων αρχικής ικανότητας τύπου για ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών. (3). Η εκπαίδευση ΜCC πρέπει να ολοκληρώνεται εντός έξι μηνών, υπό την επίβλεψη του Προϊσταμένου Εκπαίδευσης ενός εγκεκριμένου οργανισμού πτητικής εκπαίδευσης ή εγκεκριμένου οργανισμού εκπαίδευσης ικανότητας τύπου, ή σε εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων εκπαίδευσης που διεξάγεται από αερομεταφορέα. Η σειρά μαθημάτων που διεξάγεται από αερομεταφορέα πρέπει να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του Προσαρτήματος 2 στο JΑR-FCL 2.055, όπως καθορίζεται από την ΥΠΑ. Για περαιτέρω λεπτομέρειες επί της εκπαίδευσης ΜCC βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.261(δ) και ΑΜC FCL 2.261(δ). Πρέπει να χρησιμοποιείται FΝΡΤ ΙΙ, ΙΙΙ πιστοποιημένη για ΜCC, FΤD 2, 3 ή εξομοιωτής πτήσης. Οποτεδήποτε είναι δυνατόν, η εκπαίδευση ΜCC πρέπει να συνδυάζεται με την εκπαίδευση αρχικής ικανότητας τύπου για ελικόπτερο πολλαπλών χειριστών, στην οποία περίπτωση η πρακτική εκπαίδευση ΜCC μπορεί να μειωθεί σε όχι λιγότερες από 10 ώρες για ΜCC/ΙR, και όχι λιγότερες από 7 ώρες για ΜCC/VFR, εφόσον χρησιμοποιείται ο ίδιος εξομοιωτής πτήσης για εκπαίδευση ΜCC και ικανότητας τύπου. JΑR-FCL 2.262Ικανότητες τύπου – Δεξιότητες (Βλέπε Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.240 και JΑR-FCL 2.295 και 3 στο JΑR-FCL 2.240) (α). Δοκιμασία δεξιοτήτων ενός χειριστή. Ο υποψήφιος για ικανότητα τύπου για ελικόπτερο ενός χειριστή πρέπει να έχει επιδείξει την δεξιότητα που απαιτείται για την ασφαλή πτητική λειτουργία του σχετικού τύπου ελικοπτέρου, όπως καθορίζεται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295 και το Προσάρτημα 3 στο JΑR-FCL 2.240. (β). Δοκιμασία δεξιοτήτων πολλαπλών χειριστών. Ο υποψήφιος για ικανότητα τύπου για ελικόπτερο πολλαπλών χειριστών πρέπει να έχει επιδείξει την δεξιότητα που απαιτείται για την ασφαλή πτητική λειτουργία του σχετικού τύπου ελικοπτέρου σε περιβάλλον πολλαπλού πληρώματος ως κυβερνήτης ή συγκυβερνήτης κατά περίπτωση, όπως καθορίζεται στα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295. (γ). Συνεργασία πολλαπλού πληρώματος. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ΜCC, ο υποψήφιος πρέπει είτε να επιδείξει την δυνατότητα να εκτελεί τα καθήκοντα χειριστή σε ελικόπτερο πολλαπλών χειριστών, περνώντας με επιτυχία τη δοκιμασία δεξιοτήτων σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών, όπως καθορίζεται στα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295, ή του απονεμεται πιστοποιητικό ολοκλήρωσης ΜCC, όπως φαίνεται στο Προσάρτημα 1 στο ΑΜC FCL 2.261(δ). Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295 Δοκιμασία δεξιοτήτων και έλεγχος επάρκειας για ικανότητες τύπου ελικοπτέρου και ΑΤΡL συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων επάρκειας για την ικανότητα πτήσεως δι’ οργάνων (Βλέπε JΑR-FCL 2.240 έως 2.262 και 2.295) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.261(α)) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.261(α)) 1. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη εκπαίδευση, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα (βλέπε επίσης Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.261(α) και τα Προσαρτήματα 2 και 3 στο JΑR-FCL 2.240). Όταν προτείνεται από μια Κοινή Επιτροπή Επιχειρησιακής Αξιολόγησης (JΟΕΒ) και συμφωνείται από τον JΑΑ, το αναλυτικό πρόγραμμα μπορεί να μειωθεί για να αναγνωρισθεί προηγούμενη πείρα σε όμοιους τύπους. Οι διοικητικές ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της καταλληλότητας του υποψηφίου να υποστεί τη δοκιμασία, συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης του αρχείου εκπαίδευσης του υποψηφίου στον εξεταστή, πρέπει να καθορίζονται από την ΥΠΑ. 2. Τα αντικείμενα που πρέπει να καλυφθούν κατά τη δοκιμασία δεξιοτήτων/ελέγχους επάρκειας, καθορίζονται στο σχετικό Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295 και το Προσάρτημα 3 στο JΑR-FCL 2.240. Όταν προτείνεται από μια JΟΕΒ και συμφωνείται από τον JΑΑ, μπορεί να αναγνωρισθούν αντικείμενα της δοκιμασίας δεξιοτήτων που είναι κοινά με άλλους τύπους ή παραλλαγές όταν ο χειριστής είναι έμπειρος σε αυτόν τον άλλο τύπο. Αυτές οι αναγνωρίσεις δεν ισχύουν κατά τη διάρκεια δοκιμασίας δεξιοτήτων για το ΑΤΡL. Με την έγκριση της ΥΠΑ, μπορεί να αναπτυχθούν πολλά διαφορετικά σενάρια δοκιμασίας δεξιοτήτων/ελέγχου επάρκειας, που να περιέχουν και προσομοιωμένες πτητικές λειτουργίες επί γραμμής. Ο εξεταστής επιλέγει ένα από αυτά τα σενάρια. Πρέπει να χρησιμοποιούνται εξομοιωτές πτήσης, εφόσον διατίθενται, καθώς και άλλες εγκεκριμένες εκπαιδευτικές συσκευές. Τα τμήματα ικανότητας τύπου και το τμήμα ικανότητας πτήσεως δι’ οργάνων πρέπει να θεωρούνται ως δύο ξεχωριστές δοκιμασίες, VFR και ΙFR, και αποτυχία σε μια από τις δοκιμασίες δεξιοτήτων/ελέγχους επάρκειας δεν πρέπει να επηρεάζει την ισχύ της άλλης. 3. Οι υποψήφιοι για τη δοκιμασία δεξιοτήτων ΑΤΡL, τη δοκιμασία δεξιοτήτων και τον έλεγχο επάρκειας για ικανότητες τύπου ελικοπτέρου, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων επάρκειας για την ικανότητα πτήσεως δι’ οργάνων, πρέπει να ολοκληρώσουν τις σχετικές απαιτήσεις ως εξής: α). Για ικανότητα τύπου ελικοπτέρου πολλαπλών χειριστών ή ΑΤΡL, Επιτυχία στα τμήματα 1 έως 4 και 6 (κατά περίπτωση) της δοκιμασίας δεξιοτήτων/ελέγχου επάρκειας του Προσαρτήματος 2 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295. Σε περίπτωση αποτυχίας σε περισσότερα από 5 αντικείμενα ο υποψήφιος υποχρεούται να επαναλάβει ολόκληρη τη δοκιμασία/έλεγχο. Ο υποψήφιος που αποτυγχάνει σε όχι περισσότερα από 5 αντικείμενα, επανεξετάζεται στα αντικείμενα που απέτυχε. Σε περίπτωση αποτυχίας σε οποιοδήποτε αντικείμενο της εκ νέου δοκιμασίας/ελέγχου ή αποτυχίας σε οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα που είχε ήδη επιτύχει, ο υποψήφιος υποχρεούται να επαναλάβει ολόκληρη τη δοκιμασία/έλεγχο. Όλα τα τμήματα της δοκιμασίας δεξιοτήτων/ελέγχου επάρκειας πρέπει να ολοκληρώνονται εντός έξι μηνών. β). Για ικανότητα τύπου ελικοπτέρου ενός χειριστή, Επιτυχία στα τμήματα 1 έως 4 και 6 (κατά περίπτωση) της δοκιμασίας δεξιοτήτων/ελέγχου επάρκειας του Προσαρτήματος 3 στο JΑR-FCL 2.240. Σε περίπτωση αποτυχίας σε περισσότερα από 5 αντικείμενα ο υποψήφιος υποχρεούται να επαναλάβει ολόκληρη τη δοκιμασία/έλεγχο. Ο υποψήφιος που αποτυγχάνει σε όχι περισσότερα από 5 αντικείμενα, επανεξετάζεται στα αντικείμενα που απέτυχε. Σε περίπτωση αποτυχίας σε οποιοδήποτε αντικείμενο της εκ νέου δοκιμασίας/ελέγχου ή αποτυχίας σε οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα που είχε ήδη επιτύχει, ο υποψήφιος υποχρεούται να επαναλάβει ολόκληρη τη δοκιμασία/έλεγχο. Όλα τα τμήματα της δοκιμασίας δεξιοτήτων/ελέγχου επάρκειας πρέπει να ολοκληρώνονται εντός έξι μηνών. γ). Για την ικανότητα πτήσεως δι’ οργάνων, (i). Επιτυχία στο τμήμα 5 του ελέγχου επάρκειας είτε του Προσαρτήματος 2 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295, είτε του Προσαρτήματος 3 στο JΑR-FCL 2.240. Σε περίπτωση αποτυχίας σε περισσότερα από 3 αντικείμενα ο υποψήφιος υποχρεούται να επαναλάβει ολόκληρο τον έλεγχο. Ο υποψήφιος που αποτυγχάνει σε όχι περισσότερα από 3 αντικείμενα, επανεξετάζεται στα αντικείμενα που απέτυχε. Σε περίπτωση αποτυχίας σε οποιοδήποτε αντικείμενο του επανελέγχου ή αποτυχίας σε οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα που είχε ήδη επιτύχει, ο υποψήφιος υποχρεούται να επαναλάβει ολόκληρο τον έλεγχο. (ii). Εάν ζητείται πρόσθετη εξουσιοδότηση για ενόργανες προσεγγίσεις μέχρι το αποφασιστικό σχετικό ύψος ή λιγότερο από 60 μ./200 πόδια (CΑΤ ΙΙ/ΙΙΙ), ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει στα αντικείμενα του Προσαρτήματος 4 στο JΑR-FCL 2.240 επί του σχετικού τύπου. 4. Μετά την αποτυχία σε δοκιμασία/έλεγχο, μπορεί να απαιτηθεί περαιτέρω εκπαίδευση. Η αδυναμία επιτυχίας σε όλα τα τμήματα μετά από δύο προσπάθειες συνεπάγεται περαιτέρω εκπαίδευση, όπως καθορίζεται από τον εξεταστή. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των ελέγχων δεξιοτήτων/επάρκειας που μπορεί να επιχειρηθούν. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ/ΕΛΕΓΧΟΥ – ΓΕΝΙΚΑ 5. Η ΥΠΑ υποδεικνύει στον εξεταστή τα κριτήρια ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται κατά τη διεξαγωγή της δοκιμασίας/ελέγχου. 6. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να τερματίσει τη δοκιμασία/έλεγχο για λόγους που θεωρούνται ανεπαρκείς από τον εξεταστή, θεωρείται ότι ο υποψήφιος έχει αποτύχει σε εκείνα τα αντικείμενα που δεν προσπάθησε. Εάν η δοκιμασία/έλεγχος τερματισθεί για λόγους που θεωρούνται επαρκείς από τον εξεταστή, σε μια προσεχή πτήση πρέπει να εξετασθούν μόνον εκείνα τα αντικείμενα που δεν ολοκληρώθηκαν. 7. Κατά την κρίση του εξεταστή, οποιοσδήποτε ελιγμός ή διαδικασία της δοκιμασίας/ελέγχου μπορεί να επαναληφθεί μια φορά από τον υποψήφιο. Ο εξεταστής μπορεί να διακόψει τη δοκιμασία/έλεγχο σε οποιοδήποτε στάδιο, εφόσον θεωρηθεί ότι η ικανότητα του υποψηφίου απαιτεί εκ νέου δοκιμασία/έλεγχο. 8. Οι έλεγχοι και οι διαδικασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κατάλογο ελέγχου ενεργειών για το ελικόπτερο που χρησιμοποιείται στη δοκιμασία/έλεγχο και με τη γενική ιδέα του ΜCC, εάν έχει εφαρμογή. Ο υποψήφιος πρέπει να υπολογίζει τα στοιχεία επιδόσεων για απογείωση, προσέγγιση και προσγείωση, σε συμφωνία με το εγχειρίδιο πτητικής εκμετάλλευσης ή το εγχειρίδιο πτήσης του ελικοπτέρου που χρησιμοποιείται. Εφόσον εκτελεί το τμήμα ΙR(Η) της δοκιμασίας δεξιοτήτων ή του ελέγχου επάρκειας, τότε τα αποφασιστικά σχετικά/απόλυτα ύψη, τα ελάχιστα σχετικά/απόλυτα ύψη καθόδου και το σημείο αποτυχημένης προσέγγισης πρέπει να καθορίζονται από τον υποψήφιο. Για τον έλεγχο επάρκειας ΙR, η πτήση πρέπει να διεξαχθεί υπό πραγματικές ή προσομοιωμένες ΙΜC και χρησιμοποιώντας διαδικασίες ΙFR. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ/ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΥ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΡL 9. Η δοκιμασία/έλεγχος για ελικόπτερο πολλαπλών χειριστών πρέπει να εκτελείται σε περιβάλλον πολλαπλού πληρώματος. Ένας άλλος υποψήφιος ή χειριστής μπορεί να λειτουργεί ως δεύτερος χειριστής. Εφόσον για τη δοκιμασία/έλεγχο χρησιμοποιείται ελικόπτερο, παρά εξομοιωτής πτήσης, ο δεύτερος χειριστής πρέπει να είναι εκπαιδευτής. 10. Ένας υποψήφιος απαιτηθεί να λειτουργήσει ως «ο χειριστής που χειρίζεται τα χειριστήρια» (Ρilοt Flying – ΡF) κατά τη διάρκεια όλων των τμημάτων της δοκιμασίας/ ελέγχου, εκτός από τα αντικείμενα των διαδικασιών για συνθήκες κανονικές και μη κανονικές από 3 έως 3.15 καθώς και των διαδικασιών για συνθήκες μη κανονικές και Επείγουσας ανάγκης από 4 έως 4.7, οι οποίες μπορεί να διεξαχθούν ως ΡF ή ΡΝF σύμφωνα με τη Συνεργασία Πολλαπλού Πληρώματος (σύμφωνα με το Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295). Ο υποψήφιος για την αρχική έκδοση ικανότητας τύπου ελικοπτέρου πολλαπλών χειριστών ή ΑΤΡL(Η), πρέπει επίσης να επιδείξει την ικανότητα να λειτουργεί ως «χειριστής που δεν χειρίζεται τα χειριστήρια» (Ρilοt nοt flying – ΡΝF). Ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει είτε το αριστερό είτε τη δεξιά θέση για τη δοκιμασία/ έλεγχο. 11. Τα ακόλουθα θέματα πρέπει να ελέγχονται ειδικά κατά τη δοκιμασία/ έλεγχο υποψηφίων για ικανότητα τύπου ελικοπτέρων πολλαπλών χειριστών, που επεκτείνεται στα καθήκοντα του κυβερνήτη, ανεξάρτητα από το εάν ο υποψήφιος ενεργεί ως ΡF ή ΡΝF: α). διαχείριση της συνεργασίας πληρωμάτων, β). διατήρηση γενικού ελέγχου της πτητικής λειτουργίας του ελικοπτέρου με την κατάλληλη επίβλεψη, και γ). καθορισμός προτεραιοτήτων και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τα θέματα ασφαλείας και τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς που αρμόζουν στην επιχειρησιακή κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων Επείγουσας ανάγκης. 12. Η δοκιμασία/ έλεγχος πρέπει να ολοκληρώνεται, στο μέτρο του δυνατού, σε προσομοιωμένο περιβάλλον δημόσιων αερομεταφορών. Ένα βασικό στοιχείο είναι η δυνατότητα σχεδιασμού και διεξαγωγής της πτήσης από υλικό ενημέρωσης ρουτίνας. ΑΝΟΧΕΣ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ/ΕΛΕΓΧΟΥ 13. Ο υποψήφιος πρέπει να επιδείξει την δυνατότητα να: α). χειρίζεται το ελικόπτερο εντός των ορίων του, β). εκτελεί όλους τους ελιγμούς ομαλά και με ακρίβεια, γ). επιδεικνύει ορθή κρίση και χειριστική δεινότητα, δ). εφαρμόζει τις αεροναυτικές γνώσεις, ε). διατηρεί πάντοτε τον έλεγχο του ελικοπτέρου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην τίθεται ποτέ υπό αμφισβήτηση η επιτυχής έκβαση μιας διαδικασίας ή ελιγμού, στ). κατανοεί και εφαρμόζει τις διαδικασίες συνεργασίας πληρώματος και αδυναμίας εκτέλεσης καθηκόντων, εάν έχει εφαρμογή, και ζ). επικοινωνεί αποτελεσματικά με τα άλλα μέλη του πληρώματος, εάν έχει εφαρμογή. 14. Τα ακόλουθα όρια είναι για γενική καθοδήγηση. Ο εξεταστής λαμβάνει υπόψη του τις συνθήκες αναταράξεων και τα χαρακτηριστικά χειρισμού και επιδόσεων του τύπου του ελικοπτέρου που χρησιμοποιείται. Όρια πτήσης ΙFR, Ύψος Γενικώς. ± 100 πόδια Έναρξης επανακύκλωσης στο αποφασιστικό σχετικό ύψος. + 50 πόδια/– 0 πόδια Ελάχιστο σχετικό/απόλυτο ύψος καθόδου. + 50 πόδια/– 0 πόδια Τήρηση ίχνους Επί ραδιοβοηθημάτων . ±5° Προσέγγιση ακριβείας. εκτροπή μισού βαθμού, αζιμούθιο και ίχνος κατολίσθησης Πορεία κανονικές πτητικές λειτουργίες. ±5° μη κανονικές πτητικές λειτουργίες/Επείγουσας ανάγκης. ±10° Ταχύτητα γενικώς. ±10 κόμβοι με προσομοιωμένη βλάβη κινητήρα. + 10 κόμβοι/– 5 κόμβοι Όρια πτήσης VFR, Ύψος γενικώς. ± 100 πόδια Πορεία κανονικές πτητικές λειτουργίες. ±5° μη κανονικές πτητικές λειτουργίες/ Επείγουσας ανάγκης. ±10° Ταχύτητα γενικώς. ±10 κόμβοι με προσομοιωμένη βλάβη κινητήρα. + 10 κόμβοι/– 5 κόμβοι Εκτροπή εδάφους Άπογείωση αιώρηση Ι.G.Ε. . ± 3 πόδια Προσγείωση. ± 2 πόδια (με 0 πόδια πτήση προς τα πίσω ή πλευρικά) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ/ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 15. Τα περιεχόμενα και τα τμήματα της δοκιμασίας δεξιοτήτων και ελέγχου επάρκειας, καθορίζονται στο Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295 για ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών και για το ΑΤΡL. Σχετικά με ελικόπτερα ενός χειριστή, τα περιεχόμενα της δοκιμασίας δεξιοτήτων και ελέγχου επάρκειας καθορίζονται στο Προσάρτημα 3 στο JΑR-FCL 2.240. Για εκείνους τους υποψηφίους που επιθυμούν να ολοκληρώσουν του ΙR(Η) κατά τον ίδιο χρόνο, πρέπει να ολοκληρωθεί το τμήμα 5 του σχετικού προσαρτήματος. Η ΥΠΑ μπορεί να καθορίσει τον τύπο και τη μορφή της αίτησης για τη δοκιμασία δεξιοτήτων. Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295 Περιεχόμενα της δοκιμασίας δεξιοτήτων και του έλεγχου επάρκειας για ικανότητες τύπου ελικοπτέρου πολλαπλών χειριστών και ΑΤΡL, συμπεριλαβανομένων των ελέγχων επάρκειας για την ικανότητα πτήσεως δι’ οργάνων (Βλέπε JΑR-FCL 2.240 έως 2.262 και 2.295) 1. Τα ακόλουθα σύμβολα σημαίνουν: Ρ =. Εκπαιδευόμενος ως κυβερνήτης ή συγκυβερνήτης και ως χειριστής που χειρίζεται τα χειριστήρια (ΡF) και χειριστής που δεν χειρίζεται τα χειριστήρια (ΡΝF) για την έκδοση ικανότητας τύπου, κατά περίπτωση. 2. Η πρακτική εκπαίδευση πρέπει να διεξάγεται τουλάχιστον στο επίπεδο του εκπαιδευτικού εξοπλισμού που συμβολίζεται ως (Ρ), ή μπορεί να διεξάγεται σε οποιοδήποτε ανώτερο επίπεδο εκπαιδευτικού εξοπλισμού που συμβολίζεται με το βέλος (—>). 3. Οι ακόλουθες συντμήσεις χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται: FS. =. Εξομοιωτής πτήσης FΤD. =. Συσκευή πτητικής εκπαίδευσης Η. =. Ελικόπτερο 3.1. α). Οι υποψήφιοι για δοκιμασία δεξιοτήτων για την έκδοση ικανότητας τύπου ελικοπτέρου πολλαπλών χειριστών και ΑΤΡL(Η), πρέπει να εξετάζονται μόνο στα Τμήματα 1 έως 4 και το Τμήμα 6, εάν έχει εφαρμογή. β). Οι υποψήφιοι για έλεγχο επάρκειας για την επανεπικύρωση ή ανανέωση ικανότητας τύπου ελικοπτέρου πολλαπλών χειριστών, πρέπει να εξετάζονται μόνο στα Τμήματα 1 έως 4 και το Τμήμα 6, εάν έχει εφαρμογή. 3.2. Οι διαδικασίες ενόργανης πτήσης (Τμήμα 5) πρέπει να εκτελούνται μόνον από υποψηφίους που επιθυμούν να ανανεώσουν ή να επανεπικυρώσουν μια ΙR(Η) για ελικόπτερο πολλαπλών χειριστών ή να επεκτείνουν τα δικαιώματα αυτής της ικανότητας σε έναν άλλο τύπο πολλαπλών χειριστών. 3.3. Τα αντικείμενα που σημειώνονται με αστερίσκο (*) πρέπει να εκτελούνται σε πραγματικές ή προσομοιωμένες ΙΜC συνθήκες μόνον από υποψηφίους που επιθυμούν να ανανεώσουν ή να επανεπικυρώσουν μια ΙR(Η) για ελικόπτερο πολλαπλών χειριστών ή να επεκτείνουν τα δικαιώματα αυτής της ικανότητας σε έναν άλλο τύπο. 4. Όπου εμφανίζεται το γράμμα «Μ», στη στήλη δοκιμασίας δεξιοτήτων/ελέγχου επάρκειας, υποδεικνύει την υποχρεωτική άσκηση. 5. Ο εξομοιωτής πτήσης πρέπει να χρησιμοποιείται για πρακτική εκπαίδευση και δοκιμασία, εφόσον αποτελεί μέρος εγκεκριμένης σειράς μαθημάτων για ικανότητα τύπου. Τα ακόλουθα στοιχεία λαμβάνονται υπόψη για την έγκριση της σειράς μαθημάτων: α). η πιστοποίηση του εξομοιωτή πτήσης, όπως καθορίζεται στο JΑR-SΤD, β). τα προσόντα του εκπαιδευτή, γ). η έκταση της εκπαίδευσης που είναι προσανατολισμένη σε γραμμή πτήσης η οποία παρέχεται στη σειρά μαθημάτων, δ). τα προσόντα και η προηγούμενη πείρα σε γραμμή πτήσης του χειριστή που είναι υπό εκπαίδευση, και ε). η έκταση της πείρας σε γραμμή πτήσης υπό επίβλεψη η οποία παρέχεται μετά την έκδοση της νέας ικανότητας τύπου. Πρακτική εκπαίδευση Δοκιμασία δεξιοτήτων/ Έλεγχος επάρκειας Ελιγμοί/Διαδικασίες (Συμπεριλαμβανομένου του ΜCC) Τα αρχικά του εκπαιδευτή όταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση Ελέγχθηκε σε Τα αρχικά του εξεταστή όταν περατωθεί επιτυχώς η δοκιμασία/ έλεγχος FΤD FS Η FΤD, FS, Η ΤΜΗΜΑ 1 Προετοιμασίες και έλεγχοι προ πτήσεως 1.1 Εξωτερική οπτική επιθεώρηση ελικοπτέρου. Εντοπισμός κάθε στοιχείου και σκοπός της επιθεώρησης Ρ Μ 1.2 Επιθεώρηση θαλάμου διακυβέρνησης Ρ —> Μ 1.3 Διαδικασίες εκκίνησης, έλεγχος εξοπλισμού ασυρμάτου και ναυτιλίας, επιλογή και ρύθμιση συχνοτήτων ναυτιλίας και επικοινωνιών Ρ —> —> Μ 1.4 Τροχοδρόμηση/τροχοδρόμιση αιώρησης σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας ή με τις οδηγίες του εκπαιδευτή Ρ —> Μ 1.5 Διαδικασίες και έλεγχοι προ απογειώσεως Ρ —> —> Μ ΤΜΗΜΑ 2 Ελιγμοί πτήσεως και διαδικασίες 2.1 Απογειώσεις (διάφορα προφίλ) Ρ —> Μ 2.2 Απογειώσεις και προσγειώσεις σε κεκλιμένο έδαφος Ρ —>2.3 Απογείωση με μέγιστη μάζα απογείωσης (πραγματική ή προσομοιωμένη μέγιστη μάζα απογείωσης) Ρ —> —>2.4.1 Απογείωση με προσομοιωμένη βλάβη κινητήρα αμέσως πριν το ΤDΡ ή το DΡΑΤΟ Ρ —> Μ 2.4.2 Απογείωση με προσομοιωμένη βλάβη κινητήρα αμέσως μετά το ΤDΡ ή το DΡΑΤΟ Ρ —> Μ 2.5 Στροφές ανόδου και καθόδου προς καθορισμένες πορείες Ρ —> —> Μ 2.5.1 Στροφές με κλίση 30 μοιρών, 180 και 360 μοίρες αριστερά και δεξιά, με αποκλειστική αναφορά στα όργανα Ρ —> —> Μ 2.6 Κάθοδος αυτοπεριστροφής Ρ —> —> Μ 2.6.1 Προσγείωση αυτοπεριστροφής ή επαναφορά ισχύος Ρ —> Μ 2.7 Προσγειώσεις, διάφορα προφίλ Ρ —> Μ 2.7.1 Επανακύκλωση ή προσγείωση μετά από προσομοιωμένη βλάβη κινητήρα πριν το LDΡ ή το DΡΒL Ρ —> Μ 2.7.2 Προσγείωση μετά από προσομοιωμένη βλάβη κινητήρα μετά το LDΡ ή το DΡΒL Ρ —> Μ Πρακτική εκπαίδευση Δοκιμασία δεξιοτήτων/ Έλεγχος επάρκειας Ελιγμοί/Διαδικασίες (Συμπεριλαμβανομένου του ΜCC) Τα αρχικά του εκπαιδευτή όταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση Ελέγχθηκε σε Τα αρχικά του εξεταστή όταν περατωθεί επιτυχώς η δοκιμασία/ έλεγχος FΤD FS Η FΤD, FS, Η ΤΜΗΜΑ 3 Κανονικές και μη κανονικές λειτουργίες των ακόλουθων συστημάτων και διαδικασίες: 3 Κανονικές και μη κανονικές λειτουργίες των ακόλουθων συστημάτων και διαδικασίες: Μ (3, κατ’ ελάχιστον, αντικείμενα πρέπει να επιλεγούν υποχρεωτικά από αυτό το τμήμα) 3.1 Κινητήρας Ρ —> —>3.2 Κλιματισμός (θέρμανση, εξαερισμός) Ρ —> —>3.3 Ρitοt/ σύστημα στατικής πίεσης Ρ —> —>3.4 Σύστημα καυσίμου Ρ —> —>3.5 Ηλεκτρικό σύστημα Ρ —> —>3.6 Υδραυλικό σύστημα Ρ —> —>3.7 Σύστημα ελέγχου πτήσεως και αντιστάθμισης Ρ —> —>3.8 Σύστημα αντι και απο-πάγωσης Ρ —> —>3.9 Αυτόματος πιλότος/Flight Directοr Ρ —> —>3.10 Συσκευές ενίσχυσης της ευστάθειας Ρ —> —>3.11 Ραντάρ καιρού, ραδιοϋψόμετρο, ερωτο-αποκριτής Ρ —> —>3.12 Σύστημα ναυτιλίας περιοχής Ρ —> —>3.13 Σύστημα προσγειώσεως Ρ —> —>3.14 Βοηθητική μονάδα ισχύος Ρ —> —>3.15 Εξοπλισμός ασυρμάτου, ναυτιλίας, σύστημα διαχείρισης ενόργανης πτήσης Ρ —> —>ΤΜΗΜΑ 4 Διαδικασίες για συνθήκες μη κανονικές και Επείγουσας ανάγκης 4 Διαδικασίες για συνθήκες μη κανονικές και Επείγουσας ανάγκης Μ 3, κατ’ ελάχιστον, αντικείμενα πρέπει να επιλεγούν υποχρεωτικά από αυτό το τμήμα 4.1 Ασκήσεις πυρκαγιάς (συμεπριλαμβανομένης της εκκένωσης, εάν έχει εφαρμογή) Ρ —> —>4.2 Έλεγχος και απομάκρυνση καπνού Ρ —> —>4.3 Βλάβες κινητήρα, κράτηση και επανεκκίνηση σε ασφαλές ύψος Ρ —> —>4.4 Απόρριψη καυσίμου (προσομοιωμένη) Ρ —> —>4.5 Βλάβη ελέγχου ουραίου στροφείου (εάν έχει εφαρμογή) Ρ —> —>Πρακτική εκπαίδευση Δοκιμασία δεξιοτήτων/ Έλεγχος επάρκειας Ελιγμοί/Διαδικασίες (Συμπεριλαμβανομένου του ΜCC) Τα αρχικά του εκπαιδευτή όταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση Ελέγχθηκε σε Τα αρχικά του εξεταστή όταν περατωθεί επιτυχώς η δοκιμασία/ έλεγχος FΤD FS Η FΤD, FS, Η 4.5.1 Απώλεια ουραίου στροφείου (εάν έχει εφαρμογή) Ρ —> Για αυτή την άσκηση δεν πρέπει να χρησιμοποι-ηθεί ελικόπτερο 4.6 Αδυναμία εκτέλεσης καθηκόντων μέλους πληρώματος Ρ —> —>4.7 Κακή λειτουργία εκπομπών Ρ —> —>4.8 Άλλες διαδικασίες Επείγουσας ανάγκης όπως περιγράφονται στο κατάλληλο εγχειρίδιο πτήσης Ρ —> —>ΤΜΗΜΑ 5 Διαδικασίες ενόργανης πτήσεως (Να εκτελούνται σε ΙΜC ή προσομοιωμένες ΙΜC συνθήκες) 5.1 Ενόργανη απογείωση: η μετάβαση σε ενόργανη πτήση απαιτείται το ταχύτερο δυνατό αφού βρεθεί στον αέρα Ρ* —>* —>* 5.1.1 Προσομοιωμένη βλάβη κινητήρα κατά την αναχώρηση Ρ* —>* —>* Μ* 5.2 Εμμονή στις διαδρομές αναχώρησης και άφιξης και τις οδηγίες του ΑΤC Ρ* —>* —>* Μ* 5.3 Διαδικασίες Ηοlding Ρ* —>* —>* 5.4 Προσεγγίσεις ΙLS μέχρι το αποφασιστικό σχετικό ύψος CΑΤ Ι Ρ* —>* —>* 5.4.1 Χειροκίνητα, χωρίς Flight Directοr Ρ* —>* —>* Μ* (μόνο σε δοκιμασία δεξιοτήτων) 5.4.2 Χειροκίνητα, με Flight Directοr Ρ* —>* —>* 5.4.3 Με ενεργοποιημένο αυτόματο πιλότο Ρ* —>* —>* 5.4.4 Χειροκίνητα, με ένα κινητήρα προσομοιωμένο εκτός λειτουργίας. (Η βλάβη του κινητήρα πρέπει να προσομοιωθεί κατά την τελική προσέγγιση πριν διέλθει από τον εξωτερικό ραδιοσημαντήρα (ΟΜ) μέχρι την επαφή ή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτυχημένης προσέγγισης) Ρ* —>* —>* Μ* 5.5 Προσέγγιση μη ακριβείας μέχρι το ελάχιστο ύψος καθόδου ΜDΑ/Η Ρ* —>* —>* Μ* 5.6 Επανακύκλωση με όλους τους κινητήρες σε λειτουργία όταν φτάσει στο DΑ/DΗ ή το ΜDΑ/ΜDΗ Ρ* —>* —>* 5.6.1 Άλλες διαδικασίες αποτυχημένης προσέγγισης Ρ* —>* —>* 5.6.2 Επανακύκλωση με ένα κινητήρα προσομοιωμένο εκτός λειτουργίας όταν φτάσει στο DΑ/DΗ ή το ΜDΑ/ΜDΗ Ρ* Μ* Πρακτική εκπαίδευση Δοκιμασία δεξιοτήτων/ Έλεγχος επάρκειας Ελιγμοί/Διαδικασίες (Συμπεριλαμβανομένου του ΜCC) Τα αρχικά του εκπαιδευτή όταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση Ελέγχθηκε σε Τα αρχικά του εξεταστή όταν περατωθεί επιτυχώς η δοκιμασία/ έλεγχος FΤD FS Η FΤD, FS, Η 5.7 Αυτοπεριστροφή ΙΜC με επαναφορά ισχύος Ρ* —>* —>* Μ* 5.8 Επαναφορά από ασυνήθεις στάσεις Ρ* —>* —>* Μ* ΤΜΗΜΑ 6 Χρησιμοποίηση προαιρετικού εξοπλισμού 6 Χρησιμοποίηση προαιρετικού εξοπλισμού Ρ —> —>Προσάρτημα 3 στο JΑR-FCL 2.240 Περιεχόμενα της δοκιμασίας δεξιοτήτων και του έλεγχου επάρκειας της ικανότητας/εκπαίδευσης τύπου για μονοκινητήρια και πολυκινητήρια ελικόπτερα ενός χειριστή, που περιλαμβάνουν και ελέγχους επάρκειας για την ικανότητα πτήσεως δι’ οργάνων (Βλέπε JΑR-FCL 2.240 έως 2.262) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.160 και 2.165(α)(3)) 1. Τα ακόλουθα σύμβολα σημαίνουν: Ρ =. Εκπαιδευόμενος ως κυβερνήτης για την έκδοση ικανότητας τύπου. 2. Η πρακτική εκπαίδευση πρέπει να διεξάγεται τουλάχιστον στο επίπεδο του εκπαιδευτικού εξοπλισμού που συμβολίζεται ως (Ρ), ή μπορεί να διεξάγεται σε οποιοδήποτε ανώτερο επίπεδο εκπαιδευτικού εξοπλισμού που συμβολίζεται με το βέλος (—>). 3. Οι ακόλουθες συντμήσεις χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται: FS. =. Εξομοιωτής πτήσης FΤD. =. Συσκευή πτητικής εκπαίδευσης Η. =. Ελικόπτερο 3.1. Τα αντικείμενα που σημειώνονται με αστερίσκο (*) πρέπει να εκτελούνται σε πραγματικές ή προσομοιωμένες ΙΜC συνθήκες μόνον από υποψηφίους που επιθυμούν να ανανεώσουν ή να επανεπικυρώσουν μια ΙR(Η), ή να επεκτείνουν τα δικαιώματα αυτής της ικανότητας σε έναν άλλο τύπο. 3.2. Οι διαδικασίες ενόργανης πτήσης (Τμήμα 5) πρέπει να εκτελούνται μόνον από υποψηφίους που επιθυμούν να ανανεώσουν ή να επανεπικυρώσουν μια ΙR(Η) ή να επεκτείνουν τα δικαιώματα αυτής της ικανότητας σε έναν άλλο τύπο. 4. Όπου εμφανίζεται το γράμμα «Μ», στη στήλη δοκιμασίας δεξιοτήτων/ελέγχου επάρκειας, υποδεικνύει την υποχρεωτική άσκηση. 5. Ένας εξομοιωτής πτήσης πρέπει να χρησιμοποιείται για πρακτική εκπαίδευση και δοκιμασία, εφόσον αποτελεί μέρος εγκεκριμένης σειράς μαθημάτων για ικανότητα τύπου. Τα ακόλουθα στοιχεία λαμβάνονται υπόψη για την έγκριση της σειράς μαθημάτων: α). η πιστοποίηση του εξομοιωτή πτήσης, όπως καθορίζεται στο JΑR-SΤD, β). τα προσόντα του εκπαιδευτή και εξεταστή, γ). η έκταση της εκπαίδευσης που είναι προσανατολισμένη σε γραμμή πτησης η οποία παρέχεται στη σειρά μαθημάτων, δ). τα προσόντα και η προηγούμενη πείρα επί γραμμής του χειριστή υπό εκπαίδευση, και ε). η έκταση της πείρας επί γραμμής πτήσης υπό επίβλεψη η οποία παρέχεται μετά την έκδοση της νέας ικανότητας τύπου. Πρακτική εκπαίδευση Δοκιμασία δεξιοτήτων/ Έλεγχος επάρκειας Ελιγμοί/Διαδικασίες Εκπαιδεύτηκε σε: Τα αρχικά του εκπαι-δευτή όταν ολοκληρω-θεί η εκπαίδευση Ελέγχθηκε σε Τα αρχικά του εξεταστή όταν περατωθεί επιτυχώς η δοκιμασία/ έλεγχος FΤD FS Η FS, Η ΤΜΗΜΑ 1 Προετοιμασίες και έλεγχοι προ πτήσεως 1.1 Εξωτερική οπτική επιθεώρηση ελικοπτέρου. Εντοπισμός κάθε στοιχείου και σκοπός της επιθεώρησης Ρ Μ 1.2 Επιθεώρηση θαλάμου διακυβέρνησης Ρ —> Μ 1.3 Πριν από την εκκίνηση των κινητήρων, διαδικασίες εκκίνησης, έλεγχος εξοπλισμού ασυρμάτου και ναυτιλίας, επιλογή και ρύθμιση συχνοτήτων ναυτιλίας και επικοινωνιών Ρ —> —> Μ 1.4 Τροχοδρόμηση/τροχοδρόμιση αιώρησης σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας ή με τις οδηγίες του εκπαιδευτή Ρ —> Μ 1.5 Διαδικασίες προ απογειώσεως Ρ —> —> Μ ΤΜΗΜΑ 2 Ελιγμοί πτήσεως και διαδικασίες 2.1 Απογειώσεις (διάφορα προφίλ) Ρ —> Μ 2.2 Απογειώσεις και προσγειώσεις σε κεκλιμένο έδαφος Ρ —>2.3 Απογείωση με μέγιστη μάζα απογείωσης (πραγματική ή προσομοιωμένη μέγιστη μάζα απογείωσης) Ρ —> —>2.4.1 Απογείωση με προσομοιωμένη βλάβη κινητήρα αμέσως πριν το ΤDΡ ή το DΡΑΤΟ Ρ —> Μ 2.4.2 Απογείωση με προσομοιωμένη βλάβη κινητήρα αμέσως μετά το ΤDΡ ή το DΡΑΤΟ Ρ —> Μ 2.5 Στροφές ανόδου και καθόδου προς καθορισμένες πορείες Ρ —> —> Μ 2.5.1 Στροφές με κλίση 30 μοιρών, 180 και 360 μοίρες αριστερά και δεξιά, με αποκλειστική αναφορά στα όργανα Ρ —> —> Μ 2.6 Κάθοδοι αυτοπεριστροφής Ρ —> —> Μ 2.6.1 Προσγείωση αυτοπεριστροφής ή επαναφορά ισχύος Ρ —> Μ 2.7 Προσγειώσεις, διάφορα προφίλ Ρ —> Μ 2.7.1 Επανακύκλωση ή προσγείωση μετά από προσομοιωμένη βλάβη κινητήρα πριν το LDΡ ή το DΡΒL Ρ —> Μ 2.7.2 Προσγείωση μετά από προσομοιωμένη βλάβη κινητήρα μετά το LDΡ ή το DΡΒL Ρ —> Μ Πρακτική εκπαίδευση Δοκιμασία δεξιοτήτων/ Έλεγχος επάρκειας Ελιγμοί/Διαδικασίες Εκπαιδεύτηκε σε: Τα αρχικά του εκπαι-δευτή όταν ολοκληρω-θεί η εκπαίδευση Ελέγχθηκε σε Τα αρχικά του εξεταστή όταν περατωθεί επιτυχώς η δοκιμασία/ έλεγχος FΤD FS Η FS, Η ΤΜΗΜΑ 3 Κανονικές και μη κανονικές λειτουργίες των ακόλουθων συστημάτων και διαδικασίες: 3 Κανονικές και μη κανονικές λειτουργίες των ακόλουθων συστημάτων και διαδικασίες: Ρ —> —> Μ (3, κατ’ ελάχιστον, αντικείμενα πρέπει να επιλεγούν υποχρεωτι-κά από αυτό το τμήμα) 3.1 Κινητήρας Ρ —> —>3.2 Κλιματισμός (θέρμανση, εξαερισμός) Ρ —> —>3.3 Ρitοt/ σύστημα στατικής πίεσης Ρ —> —>3.4 Σύστημα καυσίμου Ρ —> —>3.5 Ηλεκτρικό σύστημα Ρ —> —>3.6 Υδραυλικό σύστημα Ρ —> —>3.7 Σύστημα ελέγχου πτήσεως και αντιστάθμισης Ρ —> —>3.8 Σύστημα αντι και απο-πάγωσης Ρ —> —>3.9 Αυτόματος πιλότος/Flight Directοr Ρ —> —>3.10 Συσκευές ενίσχυσης της ευστάθειας Ρ —> —>3.11 Ραντάρ καιρού, ραδιοϋψόμετρο, ερωτο-αποκριτής Ρ —> —>3.12 Σύστημα ναυτιλίας περιοχής Ρ —> —>3.13 Σύστημα προσγειώσεως Ρ —> —>3.14 Βοηθητική μονάδα ισχύος Ρ —> —>3.15 Εξοπλισμός ασυρμάτου, ναυτιλίας, σύστημα διαχείρισης ενόργανης πτήσης Ρ —> —>ΤΜΗΜΑ 4 Διαδικασίες για συνθήκες μη κανονικές και Επείγουσας ανάγκης 4 Διαδικασίες για συνθήκες μη κανονικές και Επείγουσας ανάγκης Μ 3, κατ’ ελάχιστον, αντικείμενα πρέπει να επιλεγούν υποχρεωτι-κά από αυτό το τμήμα 4.1 Ασκήσεις πυρκαγιάς (συμπεριλαμβανομένης της εκκένωσης, εάν έχει εφαρμογή) Ρ —>4.2 Έλεγχος και απομάκρυνση καπνού Ρ —>4.3 Βλάβες κινητήρα, κράτηση και επανεκκίνηση σε ασφαλές ύψος Ρ —>4.4 Απόρριψη καυσίμου (προσομοιωμένη) Ρ —>Πρακτική εκπαίδευση Δοκιμασία δεξιοτήτων/ Έλεγχος επάρκειας Ελιγμοί/Διαδικασίες Εκπαιδεύτηκε σε: Τα αρχικά του εκπαι-δευτή όταν ολοκληρω-θεί η εκπαίδευση Ελέγχθηκε σε Τα αρχικά του εξεταστή όταν περατωθεί επιτυχώς η δοκιμασία/ έλεγχος FΤD FS Η FS, Η 4.5 Βλάβη ελέγχου ουραίου στροφείου (εάν έχει εφαρμογή) Ρ —>4.5.1 Απώλεια ουραίου στροφείου (εάν έχει εφαρμογή) Ρ —> Για αυτή την άσκηση δεν πρέπει να χρησιμοποιη-θεί ελικόπτερο 4.6 Κακή λειτουργία εκπομπής Ρ —> —>4.7 Άλλες διαδικασίες Επείγουσας ανάγκης όπως περιγράφονται στο κατάλληλο Εγχειρίδιο Πτήσης Ρ —> —>ΤΜΗΜΑ 5 Διαδικασίες ενόργανης πτήσεως (Να εκτελούνται σε ΙΜC ή προσομοιωμένες ΙΜC συνθήκες) 5.1 Ενόργανη απογείωση: η μετάβαση σε ενόργανη πτήση απαιτείται τα ταχύτερο δυνατό αφού βρεθεί στον αέρα Ρ* —>* —>* 5.1.1 Προσομοιωμένη βλάβη κινητήρα κατά την αναχώρηση Ρ* —>* —>* Μ* 5.2 Εμμονή στις διαδρομές αναχώρησης και άφιξης και τις οδηγίες του ΑΤC Ρ* —>* —>* Μ* 5.3 Διαδικασίες Ηοlding Ρ* —>* —>* 5.4 Προσεγγίσεις ΙLS μέχρι το αποφασιστικό σχετικό ύψος CΑΤ Ι Ρ* —>* —>* 5.4.1 Χειροκίνητα, χωρίς Flight Directοr Ρ* —>* —>* Μ* (μόνο σε δοκιμασία δεξιοτήτων) 5.4.2 Χειροκίνητα, με Flight Directοr Ρ* —>* —>* 5.4.3 Με ενεργοποιημένο αυτόματο πιλότο Ρ* —>* —>* 5.4.4 Χειροκίνητα, με ένα κινητήρα προσομοιωμένο εκτός λειτουργίας. (Η βλάβη του κινητήρα πρέπει να προσομοιωθεί κατά την τελική προσέγγιση πριν διέλθει από τον εξωτερικό ραδιοσημαντήρα (ΟΜ) μέχρι την επαφή με το έδαφος ή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτυχημένης προσέγγισης) Ρ* —>* —>* Μ* 5.5 Προσέγγιση μη ακριβείας μέχρι το ελάχιστο ύψος καθόδου ΜDΑ/ΜDΗ Ρ* —>* —>* Μ* 5.6 Επανακύκλωση με όλους τους κινητήρες σε λειτουργία όταν φτάσει στο DΑ/DΗ ή το ΜDΑ/ΜDΗ Ρ* —>* —>* 5.6.1 Άλλες διαδικασίες αποτυχημένης προσέγγισης Ρ* —>* —>* Πρακτική εκπαίδευση Δοκιμασία δεξιοτήτων/ Έλεγχος επάρκειας Ελιγμοί/Διαδικασίες Εκπαιδεύτηκε σε: Τα αρχικά του εκπαι-δευτή όταν ολοκληρω-θεί η εκπαίδευση Ελέγχθηκε σε Τα αρχικά του εξεταστή όταν περατωθεί επιτυχώς η δοκιμασία/ έλεγχος FΤD FS Η FS, Η 5.6.2 Επανακύκλωση με ένα κινητήρα προσομοιωμένο εκτός λειτουργίας όταν φτάσει στο DΑ/DΗ ή το ΜDΑ/ΜDΗ Ρ* —>* —>* Μ* 5.7 Αυτοπεριστροφή ΙΜC με επαναφορά ισχύος Ρ* —>* —>* Μ* 5.8 Επαναφορά από ασυνήθεις στάσεις Ρ* —>* —>* Μ* ΤΜΗΜΑ 6 Χρήση προαιρετικού εξοπλισμού 6 Χρήση προαιρετικού εξοπλισμού Ρ —> —>Προσάρτημα 4 στο JΑR-FCL 2.240 Πρόσθετη εξουσιοδότηση σε ικανότητα τύπου για ενόργανες προσεγγίσεις μέχρι αποφασιστικό σχετικό ύψος λιγότερο από 60 μ. (200 πόδια) (CΑΤ ΙΙ/ΙΙΙ) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.261(α)) Α. Διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων (πρόσθετη) 1. Ειδικές απαιτήσεις για επέκταση ικανότητας τύπου για ενόργανες προσεγγίσεις μέχρι αποφασιστικό σχετικό ύψος λιγότερο από 200 πόδια (60 μ.) 2. Εξοπλισμός, διαδικασίες και περιορισμοί Β. Ελιγμοί και διαδικασίες (πρόσθετοι) Δοκιμασία δεξιοτήτων/ Έλεγχος επάρκειας Ελιγμοί/Διαδικασίες Τα αρχικά του εκπαιδευτή όταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση Ελέγχθηκε σε Τα αρχικά του εξεταστή όταν περατωθεί επιτυχώς η δοκιμασία/ έλεγχος FS Η FS, Η Πρόσθετη εξουσιοδότηση σε ικανότητα τύπου για ενόργανες προσεγγίσεις μέχρι ένα αποφασιστικό σχετικό ύψος λιγότερο από 60 μ. (200 πόδια) (CΑΤ ΙΙ/ΙΙΙ). Πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση στους ακόλουθους ελιγμούς και διαδικασίες για το σκοπό της επέκτασης της ικανότητας τύπου σε ενόργανη προσέγγιση μέχρι DΗ λιγότερο από 60 μ. (200 πόδια). Κατά τη διάρκεια των ακόλουθων διαδικασιών ενόργανων προσεγγίσεων και αποτυχημένης προσέγγισης πρέπει να χρησιμοποιείται όλος ο εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την πιστοποίηση ενόργανων προσεγγίσεων επί του τύπου μέχρι αποφασιστικό σχετικό ύψος λιγότερο από 60 μ. (200 πόδια). 1 Ρ* —>* Μ* 2 Ρ* —>* Μ*για να φτάσει στο αποφασιστικό σχετικό ύψος, και ακόμα, επανακύκλωση με βλάβη φερόμενου εξοπλισμού. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις διαδικασίες επανακύκλωσης με μηχανική ή αυτόματη προϋπολογισμένη καθοδήγηση στάσης επανακύκλωσης. Ρ* —>* Μ* 4 Ρ* —>* Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.245(β)(3) Αμοιβαία αναγνώριση ελέγχων επάρκειας για επανεπικύρωση ικανοτήτων τύπου (Βλέπε JΑR-FCL 2.245(β)(3) και JΑR-FCL 2.245(γ)) Το παρόν Προσάρτημα περιλαμβάνει κατάλογο τύπων μονοκινητηρίων εμβολοφόρων ελικοπτέρων και καταχώρησης στο πτυχίο για σκοπούς επανεπικύρωσης ικανοτήτων τύπου σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.245(β)(3). Κατασκευαστής Τύπος ελικοπτέρου και καταχώρηση στο πτυχίο Αugusta-Βell – SΕ εμβολοφόρο Βell47 Ελικόπτερα Βell – SΕ εμβολοφόρο Βell47 Βrantley – SΕ εμβολοφόρο ΒrantleyΒ2 Βreda Νardi – SΕ εμβολοφόρο ΗU269 Εnstrοm – SΕ εμβολοφόρο ΕΝF28 Ηiller – SΕ εμβολοφόρο UΗ12 Ηughes/Schweitzer – SΕ εμβολοφόρο ΗU269 Westland – SΕ εμβολοφόρο Βell47 Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.255 Περιεχόμενα της εγκεκριμένης προκαταρκτικηςσειράς μαθημάτων για το σκοπό της πρώτης ικανότητας τύπου για πολυκινητήριο ελικόπτερο (Βλέπε JΑR-FCL 2.255(α)) (Βλέπε Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.055, παρ. 24) 1. Η εγκεκριμένη προκαταρκτική σειρά μαθημάτων πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα της σειράς μαθημάτων θεωρητικών γνώσεων του ΑΤΡL(Η): 020. Γενικές γνώσεις αεροσκαφών —. σκάφος/συστήματα/ σύστημα ισχύος —. όργανα/ηλεκτρονικά 030. Επιδόσεις πτήσεως και σχεδίαση —. μάζα και ζυγοστάθμιση —. επιδόσεις 2. Στο τέλος της σειράς μαθημάτων, ο υποψήφιος λαμβάνει ένα πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης. Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.261(α) Απαιτήσεις διδασκαλίας θεωρητικών γνώσεων για δοκιμασία δεξιοτήτων/έλεγχο επάρκειας για ικανότητες τύπου (Βλέπε JΑR-FCL 2.261 (α)) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.261(α)) 1. Η διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων πρέπει να διεξάγεται από εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτή που είναι κάτοχος της κατάλληλης ικανότητας τύπου, ή από οποιονδήποτε εκπαιδευτή που διαθέτει κατάλληλη πείρα σε αεροπορικά θέματα και γνώση του συγκεκριμένου αεροσκάφους, π.χ. ιπτάμενο μηχανικό, μηχανικό συντήρησης, υπεύθυνο πτητικής λειτουργίας. 2. Η διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων πρέπει να καλύπτει το αναλυτικό πρόγραμμα του ΑΜC FCL 2.261(α) όπως αρμόζει στο συγκεκριμένο τύπο ελικοπτέρου. Η διδασκαλία πρέπει να περιλαμβάνει, αλλά χωρίς να περιορίζεται, τα παρακάτω περιεχόμενα, που εξαρτώνται από τον εξοπλισμό και τα εγκατεστημένα συστήματα: (α). Δομή του ελικοπτέρου, μεταδόσεις κινήσεων, στροφείο και εξοπλισμός, κανονική και μη κανονική λειτουργία των συστημάτων. –. Διαστάσεις –. Κινητήρας, συμεριλαμβανομένων της βοηθητικής μονάδας ισχύος, των στροφείων και των μεταδόσεων κινήσεων –. Σύστημα καυσίμου –. Κλιματισμός –. Προστασία από πάγο, υαλοκαθαριστήρες αλεξήνεμου και αποθητικό βροχής –. Υδραυλικό σύστημα –. Σύστημα προσγειώσεως –. Συστήματα χειριστηρίων ελέγχου, ενίσχυσης ευστάθειας και αυτομάτου πιλότου –. Παροχή ηλεκτρικής ισχύος –. Όργανα πτήσεως, επικοινωνία, εξοπλισμός ραντάρ και ναυτιλίας –. Θάλαμος διακυβέρνησης, θάλαμος επιβατών και διαμέρισμα φορτίου –. Εξοπλισμός Επείγουσας ανάγκης (β). Περιορισμοί –. Γενικοί περιορισμοί, σύμφωνα με το εγχειρίδιο του ελικοπτέρου –. Κατάλογος ελάχιστου εξοπλισμού (ΜΕL) (γ). Επιδόσεις, σχεδίαση πτήσης και παρακολούθηση –. Επιδόσεις –. Σχεδίαση πτήσης (δ). Φορτίο και ζυγοστάθμιση, εξυπηρέτηση –. Φορτίο και ζυγοστάθμιση –. Εξυπηρέτηση εδάφους (ε). Διαδικασίες Επείγουσας ανάγκης (στ). Ειδικές απαιτήσεις για ελικόπτερα με ηλεκτρονικά συστήματα πτήσης δι’ οργάνων (ΕFΙS) (ζ). Προαιρετικός εξοπλισμός 3. Για την αρχική έκδοση ικανοτήτων τύπου για ελικόπτερα, η γραπτή ή η βασιζόμενη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον πενήντα ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που κατανέμονται κατάλληλα στα κύρια θέματα του αναλυτικού προγράμματος. Το βαθμός επιτυχίας είναι 75% σε κάθε ένα από τα κύρια θέματα του αναλυτικού προγράμματος. 4. Οι θεωρητικές γνώσεις για ελέγχους επάρκειας πολυκινητήριων ελικοπτέρων πολλαπλών χειριστών και ενός χειριστή, πρέπει να επιβεβαιώνονται από ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών ή με άλλες κατάλληλες μεθόδους. Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.261(β)Πτητική εκπαίδευση και δοκιμασία δεξιοτήτων (Βλέπε JΑR-FCL 2.220) (Βλέπε επίσης JΑR-FCL 2.262) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.261(γ)) ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. α). Η έκταση της πτητικής εκπαίδευσης εξαρτάται από: (i). την πολυπλοκότητα του τύπου του ελικοπτέρου, πτητικά χαρακτηριστικά, επίπεδο τεχνολογίας, (ii). την κατηγορία του ελικοπτέρου (μονοκινητήριο εμβολοφόρο ή στροβιλοφόρο ελικόπτερο, πολυκινητήριο στροβιλοφόρο ελικόπτερο και ελικόπτερο πολλαπλών χειριστών), (iii). την προηγούμενη εμπειρία του υποψηφίου, (iν). τη διαθεσιμότητα των FSΤDs. β). Συσκευές εκπαίδευσης συνθετικής πτήσης (FSΤDs) Το επίπεδο επάρκειας και η πολυπλοκότητα του τύπου προσδιορίζουν την έκταση της πρακτικής εκπαίδευσης που μπορεί να εκτελεσθεί σε FSΤDs, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμασίας δεξιοτήτων. Πριν υποβληθεί στη δοκιμασία δεξιοτήτων, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να επιδείξει επάρκεια στα αντικείμενα της δοκιμασίας δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης. 2. Αρχική έκδοση Η εγκεκριμένη πτητική εκπαίδευση (εξαιρουμένης της δοκιμασίας δεξιοτήτων) πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύνολο τουλάχιστον: Τύποι ελικοπτέρου Σε ελικόπτερο Αναγνωρίσεις σχετικής εκπαίδευσης σε ελικόπτερο και FSΤD SΕΡ(Η) 5 ώρες Με χρήση FS C/D: Τουλάχιστον 2 ώρες σε ελικόπτερο και τουλάχιστον 6 ώρες σύνολο Με χρήση FΤD 2/3: Τουλάχιστον 4 ώρες σε ελικόπτερο και τουλάχιστον 6 ώρες σύνολο SΕΤ(Η) κάτω από 3.175 kg ΜΤΟΜ 5 ώρες Με χρήση FS C/D: Τουλάχιστον 2 ώρες σε ελικόπτερο και τουλάχιστον 6 ώρες σύνολο Με χρήση FΤD 2/3: Τουλάχιστον 4 ώρες σε ελικόπτερο και τουλάχιστον 6 ώρες σύνολο SΕΤ(Η) επί ή άνω των 3.175 kg ΜΤΟΜ 8 ώρες Με χρήση FS C/D: Τουλάχιστον 2 ώρες σε ελικόπτερο και τουλάχιστον 10 ώρες σύνολο Με χρήση FΤD 2/3: Τουλάχιστον 4 ώρες σε ελικόπτερο και τουλάχιστον 10 ώρες σύνολο SΡΗ ΜΕΤ(Η) JΑR/FΑR 27 και 29 8 ώρες Με χρήση FS C/D: Τουλάχιστον 2 ώρες σε ελικόπτερο και τουλάχιστον 10 ώρες σύνολο Με χρήση FΤD 2/3: Τουλάχιστον 4 ώρες σε ελικόπτερο και τουλάχιστον 10 ώρες σύνολο ΜΡΗ 10 ώρες Με χρήση FS C/D: Τουλάχιστον 2 ώρες σε ελικόπτερο και τουλάχιστον 12 ώρες σύνολο Με χρήση FΤD 2/3: Τουλάχιστον 4 ώρες σε ελικόπτερο και τουλάχιστον 12 ώρες σύνολο Οι κάτοχοι ΙR(Η) που επιθυμούν να επεκτείνουν την ΙR(Η) σε περαιτέρω τύπους, πρέπει να έχουν επιπλέον πτητική εκπαίδευση δύο ωρών στον τύπο με αποκλειστική αναφορά σε όργανα, σύμφωνα με ΙFR, η οποία μπορεί να διεξαχθεί σε FS επιπέδου C/D ή FΤD επιπέδου 2/3. Οι κάτοχοι SΕ ΙR(Η) που επιθυμούν να επεκτείνουν τα δικαιώματα της ΙR σε ΜΕ ΙR(Η) για πρώτη φορά, πρέπει να συμμορφώνονται με το JΑR-FCL 2.240(α)(4). 3. Πρόσθετοι τύποι Η εγκεκριμένη πτητική εκπαίδευση (εξαιρουμένης της δοκιμασίας δεξιοτήτων) πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύνολο τουλάχιστον: Τύποι ελικοπτέρου Σε ελικόπτερο Αναγνωρίσεις σχετικής εκπαίδευσης σε ελικόπτερο και FSΤD Από SΕΡ(Η) σε SΕΡ(Η) εντός του Προσαρτήματος 1 στο JΑR-FCL 2.245(β)(3) 2 ώρες Με χρήση FS C/D: Τουλάχιστον 1 ώρα σε ελικόπτερο και τουλάχιστον 3 ώρες σύνολο Με χρήση FΤD 2/3: Τουλάχιστον 1 ώρα σε ελικόπτερο και τουλάχιστον 4 ώρες σύνολο Από SΕΡ(Η) σε SΕΡ(Η) που δεν περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.245(β)(3) 5 ώρες Με χρήση FS C/D: Τουλάχιστον 1 ώρα σε ελικόπτερο και τουλάχιστον 6 ώρες σύνολο Με χρήση FΤD 2/3: Τουλάχιστον 2 ώρες σε ελικόπτερο και τουλάχιστον 7 ώρες σύνολο Από SΕΤ(Η) σε SΕΤ(Η) 2 ώρες Με χρήση FS C/D: Τουλάχιστον 1 ώρα σε ελικόπτερο και τουλάχιστον 3 ώρες σύνολο Με χρήση FΤD 2/3: Τουλάχιστον 1 ώρα σε ελικόπτερο και τουλάχιστον 4 ώρες σύνολο Εκπαίδευση διαφορών μονοκινητήριου 1 ώρα Ν/Α Από ΜΕΤ(Η) σε ΜΕΤ(Η) 3 ώρες Με χρήση FS C/D: Τουλάχιστον 1 ώρα σε ελικόπτερο και τουλάχιστον 4 ώρες σύνολο Με χρήση FΤD 2/3: Τουλάχιστον 2 ώρες σε ελικόπτερο και τουλάχιστον 5 ώρες σύνολο Εκπαίδευση διαφορών πολυκινητήριου 1 ώρα Ν/Α Από ΜΡΗ σε ΜΡΗ 5 ώρες Με χρήση FS C/D: Τουλάχιστον 1 ώρα σε ελικόπτερο και τουλάχιστον 6 ώρες σύνολο Με χρήση FΤD 2/3: Τουλάχιστον 2 ώρες σε ελικόπτερο και τουλάχιστον 7 ώρες σύνολο Οι κάτοχοι ΙR(Η) που επιθυμούν να επεκτείνουν την ΙR(Η)σε περαιτέρω τύπους, πρέπει να έχουν επιπλέον πτητική εκπαίδευση δύο ωρών στον τύπο με αποκλειστική αναφορά σε όργανα, σύμφωνα με ΙFR, η οποία μπορεί να διεξαχθεί σε FS επιπέδου C/D ή FΤD επιπέδου 2/3. Οι κάτοχοι SΕ ΙR(Η) που επιθυμούν να επεκτείνουν τα δικαιώματα της ΙR σε ΜΕ ΙR(Η) για πρώτη φορά, πρέπει να συμμορφώνονται με το JΑR-FCL 2.240(α)(4). ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 4. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής πτητικής εκπαίδευσης, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλεται στη δοκιμασία δεξιοτήτων ικανότητας τύπου που περιλαμβάνει, εάν είναι σχετικό, το τμήμα οργάνων, σύμφωνα με το Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295, ή το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295 και το Προσάρτημα 3 στο JΑR-FCL 2.240 κατά περίπτωση. Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.261(δ) Σειρά μαθημάτων συνεργασίας πολλαπλού πληρώματος ελικοπτέρου (Βλέπε JΑR-FCL 2.261(δ)) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.261(δ)) 1. Ο σκοπός της σειράς μαθημάτων είναι να δώσει τη δυνατότητα στους χειριστές να καταστούν ικανοί στη συνεργασία πολλαπλού πληρώματος (ΜCC) προκειμένου να χειρίζονται με ασφάλεια ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών υπό συνθήκας VFR και ΙFR (εάν έχει εφαρμογή). α. Ο κυβερνήτης εκπληρώνει τις λειτουργίες του για διοίκηση και λήψη αποφάσεων άσχετα εάν είναι ΡF ή ΡΝF. β. Οι εργασίες του ΡF και ΡΝF καθορίζονται και κατανέμονται σαφώς με τέτοιο τρόπο ώστε ο ΡF να μπορεί να κατευθύνει την πλήρη προσοχή του στο χειρισμό και έλεγχο του αεροσκάφους. γ. Η συνεργασία εφαρμόζεται με μεθοδικό τρόπο που αρμόζει στις αντιμετωπιζόμενες κανονικές και μη κανονικές καταστάσεις καθώς και στις καταστάσεις Επείγουσας ανάγκης. δ. Η αμοιβαία επίβλεψη, πληροφόρηση και υποστήριξη εξασφαλίζεται συνεχώς. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 2. Οι εκπαιδευτές για την εκπαίδευση ΜCC πρέπει να είναι τέλεια εξοικειωμένοι με τους ανθρώπινους παράγοντες και τη συνεργασία πολλαπλού πληρώματος (ΜCC). Πρέπει να είναι ενήμεροι για τις τελευταίες εξελίξεις στην εκπαίδευση ανθρωπίνων παραγόντων και τη συνεργασία πολλαπλού πληρώματος (ΜCC). ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3. Το αναλυτικό πρόγραμμα θεωρητικών γνώσεων καθορίζεται στο ΑΜC FCL 2.261(δ). ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4. Το αναλυτικό πρόγραμμα πτητικής εκπαίδευσης καθορίζεται στο ΑΜC FCL 2.261(δ). ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 5. Μετά την ολοκλήρωση της σειράς μαθημάτων, εκδίδεται για τον υποψήφιο ένα πιστοποιητικό ικανοποιητικής ολοκλήρωσης. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 6. Ο κάτοχος πιστοποιητικού ολοκλήρωσης εκπαίδευσης ΜCC σε αεροπλάνα ή πείρας περισσοτέρων από 500 ωρών ως κυβερνήτης αεροπλάνων πολλαπλών χειριστών, εξαιρείται από την απαίτηση για ολοκλήρωση του αναλυτικού προγράμματος θεωρητικών γνώσεων, όπως καθορίζεται στο ΑΜC FCL 2.261(δ). ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ζ – ΠΤΥΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ) – ΑΤΡL(Η) JΑR-FCL 2.265 Ελάχιστη ηλικία Ο υποψήφιος για ΑΤΡL(Η) πρέπει να έχει ηλικία τουλάχιστον 21 ετών. JΑR-FCL 2.270 Υγειονομική ικανότητα Ο υποψήφιος για ΑΤΡL(Η) πρέπει να κατέχει ισχύον πιστοποιητικό υγείας Τάξης 1. Προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα του ΑΤΡL(Η), πρέπει να κατέχεται ισχύον πιστοποιητικό υγείας Τάξης 1. JΑR-FCL 2.275Δικαιώματα και όροι (α). Δικαιώματα. Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων όρων που καθορίζονται στα JΑR, τα δικαιώματα του κατόχου ΑΤΡL(Η) συνίστανται: (1). στην άσκηση όλων των δικαιωμάτων του κατόχου ΡΡL(Η) και CΡL(Η), και (2). στην άσκηση καθηκόντων κυβερνήτη ή συγκυβερνήτη σε ελικόπτερα που εμπλέκονται σε αερομεταφορές. (β). Όροι. Ο υποψήφιος για ΑΤΡL(Η), ο οποίος έχει συμμορφωθεί προς τους όρους που καθορίζονται στα JΑR-FCL 2.010(α)(4), 2.265, 2.270, 2.280, 2.285, 2.290 και 2.295, πρέπει να έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις για την έκδοση ΑΤΡL(Η) περιέχοντος και ικανότητα τύπου για τον τύπο του ελικοπτέρου που χρησιμοποιείται στη δοκιμασία δεξιοτήτων. JΑR-FCL 2.280Πείρα και αναγνώριση (α). Ο υποψήφιος για ΑΤΡL(Η) πρέπει να έχει συμπληρώσει ως χειριστής ελικοπτέρων τουλάχιστον 1.000 ώρες πτήσης χρόνου πτήσης (βλέπε επίσης JΑR-FCL 2.050(α)(3)), εκ των οποίων 100 ώρες κατά μέγιστο μπορεί να έχουν συμπληρωθεί σε SΤD, εκ των οποίων όχι περισσότερες από 25 ώρες σε FΝΡΤ, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον: (1). 350 ώρες σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών. (2). (i). 250 ώρες είτε ως κυβερνήτης είτε τουλάχιστον 100 ώρες ως κυβερνήτης και 150 ώρες ως συγκυβερνήτης εκτελώντας, υπό την επίβλεψη του κυβερνήτη, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες κυβερνήτη, υπό την προϋπόθεση ότι η μέθοδος επίβλεψης είναι αποδεκτή από την ΥΠΑ, ή (ii). 250 ώρες ως συγκυβερνήτης σε ελικόπτερα που τα εκμεταλλεύονται σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.280(α)(1) εκτελώντας, υπό την επίβλεψη του κυβερνήτη, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες κυβερνήτη, υπό την προϋπόθεση ότι η μέθοδος επίβλεψης είναι αποδεκτή από την ΥΠΑ, και τα δικαιώματα του ΑΤΡL να περιορίζονται μόνο σε πτητικές λειτουργίες πολλαπλών χειριστών, (3). 200 ώρες χρόνου αεροναυτιλιακού ταξιδίου, εκ των οποίων τουλάχιστον 100 ώρες πρέπει να είναι ως κυβερνήτης ή συγκυβερνήτης εκτελώντας, υπό την επίβλεψη του κυβερνήτη, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες κυβερνήτη, υπό την προϋπόθεση ότι η μέθοδος επίβλεψης είναι αποδεκτή από την ΥΠΑ, (4). 30 ώρες χρόνου οργάνων, εκ των οποίων όχι περισσότερες από 10 ώρες μπορεί να είναι χρόνος με όργανα στο έδαφος, και (5). 100 ώρες νυκτερινής πτήσης ως κυβερνήτης ή συγκυβερνήτης. (β). Στους κατόχους πτυχίου χειριστή ή ισοδύναμου εγγράφου τεκμηρίωσης για άλλες κατηγορίες αεροσκαφών, αναγνωρίζεται ο χρόνος πτήσης σε αυτές τις άλλες κατηγορίες αεροσκαφών όπως καθορίζεται στο JΑR-FCL 2.155(α), εκτός από το χρόνο πτήσης με αεροπλάνα, ο οποίος αναγνωρίζεται μέχρι το 50% των απαιτήσεων όλου του χρόνου πτήσης της υποπαραγράφου (α). (γ). Η απαιτούμενη πείρα πρέπει να έχει συμπληρωθεί πριν από την υποβολή στη δοκιμασία δεξιοτήτων που καθορίζεται στο JΑR-FCL 2.295. JΑR-FCL 2.285Θεωρητικές γνώσεις (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.285) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.005) (α). Σειρά μαθημάτων. Ο υποψήφιος για ΑΤΡL(Η) πρέπει να έχει παρακολουθήσει διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων σε έναν εγκεκριμένο οργανισμό πτητικής εκπαίδευσης (FΤΟ). Ο υποψήφιος που δεν έχει παρακολουθήσει διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων κατά τη διάρκεια ολοκληρωμένης σειράς μαθημάτων εκπαίδευσης πρέπει να υποβληθεί στη σειρά μαθημάτων που καθορίζονται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.285. (β). Εξέταση. Ο υποψήφιος για ΑΤΡL(Η) πρέπει να έχει επιδείξει ένα επίπεδο γνώσεων κατάλληλο για τα δικαιώματα που εκχωρούνται στον κάτοχο ΑΤΡL(Η) και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Τμήματος Ι του JΑR-FCL. JΑR-FCL 2.290Πτητική εκπαίδευση (Βλέπε ΑΜC FCL 2.261(δ)) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.261(δ)) Ο υποψήφιος για ΑΤΡL(Η) πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου CΡL(Η), ικανότητας τύπου ελικοπτέρου πολλαπλών χειριστών και να έχει παρακολουθήσει εκπαίδευση σε συνεργασία πολλαπλού πληρώματος VFR, όπως απαιτείται από το JΑR-FCL 2.261(δ) (βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.261(δ) και ΑΜC FCL 2.261 (δ)). JΑR-FCL 2.295Δεξιότητες (α). Ο υποψήφιος για ΑΤΡL(Η) πρέπει να έχει επιδείξει την δυνατότητα να εκτελεί, ως κυβερνήτης ελικοπτέρου πολλαπλών χειριστών, τις διαδικασίες και ελιγμούς που περιγράφονται στα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295, σε ένα βαθμό επάρκειας κατάλληλο για τα δικαιώματα που εκχωρούνται στον κάτοχο του ΑΤΡL(Η). (β). Η δοκιμασία δεξιοτήτων ΑΤΡL(Η) μπορεί να χρησιμεύσει ταυτόχρονα ως δοκιμασία δεξιοτήτων για την έκδοση του πτυχίου και ως έλεγχος επάρκειας για την επανεπικύρωση της ικανότητας τύπου για το ελικόπτερο που χρησιμοποιείται στη δοκιμασία και μπορεί να συνδυασθεί με τη δοκιμασία δεξιοτήτων για την έκδοση ικανότητας τύπου πολλαπλών χειριστών. Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.285 ΑΤΡL(Η) – Σειρά μαθημάτων τμηματικής εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων (Βλέπε JΑR-FCL 2.285) (Βλέπε Προσάρτημα 1α στο JΑR-FCL 2.470) 1. Ο σκοπός αυτής της σειράς μαθημάτων είναι να εκπαιδεύσει τους χειριστές, οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων κατά τη διάρκεια ολοκληρωμένης σειράς μαθημάτων, στο επίπεδο θεωρητικών γνώσεων που απαιτείται για ΑΤΡL(Η) 2. Ο υποψήφιος που επιθυμεί να υποβληθεί σε σειρά μαθημάτων τμηματικής διδασκαλίας θεωρητικών γνώσεων για ΑΤΡL(Η) απαιτείται να συμπληρώσει, υπό την επίβλεψη του Προϊσταμένου εκπαίδευσης εγκεκριμένου FΤΟ, 450 ώρες διδασκαλίας (1 ώρα = 60 λεπτά διδασκαλίας) για θεωρία ΑΤΡL(Η) εντός χρονικής περιόδου 18 μηνών. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ΡΡL(Η) που εκδόθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του ΙCΑΟ. Στους κατόχους CΡL(Η) μπορεί να μειωθούν οι ώρες θεωρητικής διδασκαλίας στις 200 ώρες. 3. Ο FΤΟ πρέπει να εξασφαλίζει ότι πριν γίνει δεκτός στη σειρά μαθημάτων, ο υποψήφιος έχει επαρκές επίπεδο γνώσης Μαθηματικών και Φυσικής, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση του περιεχομένου της σειράς μαθημάτων. 4. Η διδασκαλία πρέπει να καλύπτει όλα τα αντικείμενα των σχετικών αναλυτικών προγραμμάτων που καθορίζονται στο ΑΜC FCL 2.470(α). Η εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων πρέπει να περιλαμβάνει τη συνήθη εργασία στην αίθουσα διδασκαλίας και ενδέχεται να περιλαμβάνει τη χρήση τέτοιων ευκολιών όπως το αλληλεπιδραστικό νideο, παρουσίαση με διαφάνειες/ταινίες, εργαστήρια ατομικής εκμάθησης και εκπαίδευση βασισμένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθώς και άλλα μέσα, όπως έχουν εγκριθεί από την ΥΠΑ. Εγκεκριμένες σειρές μαθημάτων εκμάθησης εξ αποστάσεως (αλληλογραφία) μπορεί επίσης να προσφέρονται ως μέρος της σειράς μαθημάτων κατά την κρίση της ΥΠΑ. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Η – ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ JΑR-FCL 2.300Ικανότητες και εξουσιοδότηση εκπαιδευτή – Σκοποί Αναγνωρίζονται πέντε κατηγορίες εκπαιδευτή. (α). Ικανότητα Εκπαιδευτή Πτήσης ελικοπτέρου – (FΙ(Η)) (β). Ικανότητα Εκπαιδευτή για Ικανότητα Τύπου ελικοπτέρου – (ΤRΙ(Η)) (γ). Ικανότητα Εκπαιδευτή για Ικανότητας Πτήσεως Δι’ Οργάνων ελικοπτέρου – (ΙRΙ(Η)) (δ). Εξουσιοδότηση Εκπαιδευτή Συνθετικής Πτήσης ελικοπτέρου – (SFΙ(Η)) (ε). Εξουσιοδότηση Εκπαιδευτή Συνθετικής Εκπαίδευσης ελικοπτέρου – (SΤΙ(Η)) Πολλαπλοί ρόλοι. Υπό την προϋπόθεση ότι οι εκπαιδευτές πληρούν τις απαιτήσεις προσόντων και πείρας που καθορίζεται στο παρόν Τμήμα για κάθε κατηγορία, δεν περιορίζονται σε μια μόνο κατηγορία. JΑR-FCL 2.305 Εκπαιδευτής – Γενικά (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.305) (α). Ένα πρόσωπο δεν εκτελεί την πτητική εκπαίδευση που απαιτείται για την έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση οποιουδήποτε πτυχίου χειριστή ή ικανότητας, εκτός εάν το πρόσωπο αυτό έχει: (1). πτυχίο χειριστή που περιλαμβάνει και ικανότητα εκπαιδευτή, ή (2). ειδική εξουσιοδότηση που εκχωρείται από Κράτος Μέλος του JΑΑ στις περιπτώσεις όπου: (i). εισάγονται νέα ελικόπτερα, ή (ii). νηολογούνται ελικόπτερα παλαιά τεχνολογίας ή ελικόπτερα ειδικής κατασκευής, για τα οποία ουδέν πρόσωπο έχει ικανότητα εκπαιδευτή, ή (iii). η εκπαίδευση διεξάγεται εκτός Κρατών Μελών του JΑΑ από εκπαιδευτές που δεν κατέχουν πτυχίο JΑR-FCL (βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2..305). (β). Ένα πρόσωπο δεν εκτελεί συνθετική εκπαίδευση, εκτός εάν κατέχει ικανότητα FΙ(Η), ΤRΙ(Η) ή εξουσιοδοτήσεις SFΙ(Η), SΤΙ(Η). JΑR-FCL 2.310Ικανότητες και εξουσιοδοτήσεις εκπαιδευτή –Γενικά (Βλέπε Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.320Ε) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470) (α). Προϋποθέσεις. Όλοι οι εκπαιδευτές πρέπει να: (1). είναι ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών, (2). έχουν καλύψει τις απαιτήσεις θεωρητικών γνώσεων για CΡL(Η) ;όπως καθορίζονται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470, (3). έχουν υποβληθεί σε τουλάχιστον 10 ώρες εκπαίδευση ενόργανης πτήσης ελικοπτέρου σε έναν FΤΟ ή ΤRΤΟ, εκ των οποίων όχι περισσότερες από πέντε ώρες μπορεί να είναι χρόνος με όργανα στο έδαφος σε FSΤD, (4). έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 20 ώρες πτήσης αεροναυτιλιακού ταξιδίου σε ελικόπτερα ως κυβερνήτες, (5). κατέχουν τουλάχιστον το πτυχίο και ισχύουσα ικανότητα τύπου ή/και πτήσης δι’ οργάνων για τα οποία παρέχεται η εκπαίδευση, εκτός από τις περιπτώσεις εξουσιοδότησης SFΙ και SΤΙ, (6). έχουν τουλάχιστον 15 ώρες πείρα ως χειριστές στον τύπο του ελικοπτέρου στον οποίο πρόκειται να γίνει η εκπαίδευση, εκ των οποίων όχι περισσότερες από 7 ώρες μπορεί να είναι σε FSΤD, εκτός από τις περιπτώσεις εξουσιοδότησης SFΙ και SΤΙ, (7). έχουν το δικαίωμα να ενεργούν ως κυβερνήτες του ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια αυτής της εκπαίδευσης, εκτός από τις περιπτώσεις εξουσιοδότησης SFΙ και SΤΙ, και πληρούν τις ειδικές προϋποθέσεις για κάθε κατηγορία εκπαιδευτή. Η απαίτηση 15 ωρών σχετικής πείρας στην παράγραφο (6) ανωτέρω πρέπει να θεωρείται ότι καλύπτονται εφόσον έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία δοκιμασία δεξιοτήτων επί αυτού του τύπου, σύμφωνα με τα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.320Ε. (β). Αναγνώριση για περαιτέρω ικανότητες και για σκοπούς επανεπικύρωσης. Στους υποψήφιους για περαιτέρω ικανότητες εκπαιδευτή μπορεί να αναγνωρισθούν οι δεξιότητες διδασκαλίας και εκμάθησης που έχουν ήδη επιδειχθεί για την κατεχόμενη ικανότητα εκπαιδευτή. Οι ώρες που πέταξε ως εξουσιοδοτημένος εξεταστής κατά τη διάρκεια δοκιμασιών δεξιοτήτων/ελέγχων επάρκειας μπορεί να αναγνωρισθούν για τις απαιτήσεις επανεπικύρωσης για τις κατεχόμενες ικανότητες εκπαιδευτή. (γ). Πείρα. Τα δικαιώματα της ικανότητας εκπαιδευτή δεν πρέπει να ασκούνται, εκτός εάν κατά τους 12 προηγούμενους μήνες ο εκπαιδευτής έχει ολοκληρώσει διασκαλία τουλάχιστον 15 ωρών πτήσης/ικανότητας τύπου/FSΤD ή πτήσεως δι’ οργάνων. Οι ώρες που εκτελέσθηκαν από θέση χειριστή, ως εξουσιοδοτημένου εξεταστή, κατά τη διάρκεια δοκιμασιών δεξιοτήτων/ ελέγχων επάρκειας, μπορεί να αναγνωρισθούν έναντι της εν λόγω απαίτησης για την κατεχόμενη ικανότητα εκπαιδευτή. Εάν οι απαιτήσεις πείρας έχουν παρέλθει, και υπό την προϋπόθεση ότι η ικανότητα εκπαιδευτή ισχύει, πρέπει να πραγματοποιηθεί με επιτυχία μια δοκιμασία δεξιοτήτων σύμφωνα με τα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.320Ε. JΑR-FCL 2.315Ικανότητες και εξουσιοδοτήσεις εκπαιδευτή – Χρονική διάρκεια ισχύος (Βλέπε JΑR-FCL 2.305(α)(2)) (α). Όλες οι ικανότητες και εξουσιοδοτήσεις εκπαιδευτή ισχύουν για χρονική περίοδο 3 ετών επιπλέον του υπολειπόμενου μήνα έκδοσης. Εφόσον εκδοθούν εντός των τελευταίων 12 ημερολογιακών μηνών της ισχύος προηγούμενου ελέγχου εκπαιδευτή, η χρονική περίοδος ισχύος πρέπει να επεκτείνεται από την ημερομηνία έκδοσης μέχρι 3 έτη από την ημερομηνία λήξης εκείνου του προηγούμενου ελέγχου εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής που επανεπικυρώνει την ικανότητα του ως εκπαιδευτή κατά τον ίδιο χρόνο με την εξουσιοδότηση εξεταστή μπορεί να ευθυγραμμίσει τη χρονική περίοδο ισχύος της ικανότητας εκπαιδευτή με την εξουσιοδότηση εξεταστή. (β). Η χρονική περίοδος ισχύος μιας συγκεκριμένης εξουσιοδότησης (βλέπε JΑR-FCL 2.305(α)(2)) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 χρόνια. (γ). Ο υποψήφιος ο οποίος αδυνατεί να επιτύχει σε όλα τα τμήματα ελέγχου επάρκειας, πριν από την ημερομηνία λήξης της ικανότητας εκπαιδευτή, δεν πρέπει να εξασκεί τα δικαιώματα αυτής της ικανότητας μέχρις ότου ολοκληρωθεί επιτυχώς ο νέος έλεγχος επάρκειας. JΑR-FCL 2.320ΑFΙ(Η) – Απαιτήσεις προϋποθέσεων (Βλέπε JΑR-FCL 2.310) (Βλέπε JΑR-FCL 2.320Γ(ζ)) (Βλέπε Προσάρτημα 3 στο JΑR-FCL 2.240) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470) Ο υποψήφιος, πριν του επιτραπεί να αρχίσει εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων εκπαίδευσης για ικανότητα FΙ(Η), πρέπει να: (α). Έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον 250 ώρες χρόνου πτήσης ελικοπτέρου εκ των οποίων, (1). τουλάχιστον 100 ώρες πρέπει να είναι ως κυβερνήτη εάν κατέχει ΑΤΡL(Η) ή CΡL(Η),ή (2). τουλάχιστον 200 ώρες ως κυβερνήτη ελικοπτέρων, εάν κατέχει ΡΡL(Η). (β). Πληροί τις προϋποθέσεις του JΑR-FCL 2.310 ανωτέρω, και (γ). Έχει περάσει επιτυχώς ειδική προκαταρκτική δοκιμασία πτήσης με FΙ(Η) εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.320Γ(ζ) που βασίζεται στον έλεγχο επάρκειας, όπως καθορίζονται στο Προσάρτημα 3 στο JΑR-FCL 2.240, εντός των 6 μηνών που προηγούνται της έναρξης της σειράς μαθημάτων. Η δοκιμασία πτήσης αξιολογεί την δυνατότητα του υποψηφίου να υποβληθεί στη σειρά μαθημάτων. JΑR-FCL 2.320ΒFΙ(Η) – Περιορισμένα δικαιώματα (Βλέπε JΑR-FCL 2.320Γ(δ)) (α). Περιορισμένη χρονική διάρκεια. Τα δικαιώματα της ικανότητας είναι περιορισμένα, μέχρις ότου ο κάτοχος ικανότητας FΙ(Η) έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 100 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε ελικόπτερα και, επιπλέον, έχει επιβλέψει τουλάχιστον 25 ασκήσεις αέρος πτήσης ΜΟΝΟΣ από εκπαιδευόμενο. Ο περιορισμός άρεται από την ικανότητα μόλις ικανοποιηθούν οι ανωτέρω απαιτήσεις και μετά από σύσταση του επιβλέποντος FΙ(Η). (β). Περιορισμοί. Τα δικαιώματα περιορίζονται στην εκτέλεση, υπό την επίβλεψη FΙ(Η) εγκεκριμένου για τον συγκεκριμένο σκοπό: (1). πτητικής εκπαίδευσης για την έκδοση ΡΡL(Η) – ή εκείνων των μερών των ολοκληρωμένων σειρών μαθημάτων στο επίπεδο ΡΡL(Η) – καθώς και ικανοτήτων τύπου για μονοκινητήρια ελικόπτερα ενός χειριστή, εξαιρουμένης της έγκρισης για τις πρώτες πτήσεις ΜΟΝΟΣ, ημέρας ή νύκτας, και της πρώτης πτήσης ναυτιλίας ΜΟΝΟΣ, ημέρας ή νύκτας, και (2). νυχτερινής πτητικής εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχεται εξειδίκευση νύχτας για ελικόπτερο, έχει επιδειχθεί σε έναν FΙ(Η) εξουσιοδοτημένο να διεξάγει εκπαίδευση FΙ(Η) η δυνατότητα εκπαίδευσης κατά τη νύχτα, σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.330Γ(δ), και ικανοποιείται η απαίτηση ισχύος νυχτερινής πτήσης του JΑR-FCL 2.026. JΑR-FCL 2.320Γ FΙ(Η) – Δικαιώματα και Απαιτήσεις (Βλέπε JΑR-FCL 2.026) (Βλέπε JΑR-FCL 2.310(α)(5)) (Βλέπε JΑR-FCL 2.320Β) (Βλέπε JΑR-FCL 2.330Β(β) (Βλέπε JΑR-FCL 2.330Γ) (Βλέπε JΑR-FCL 2.320Ε(β)) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.320Γ και 2.320Ε) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.320Ε) Τα δικαιώματα του κατόχου ικανότητας FΙ(Η) (για περιορισμούς βλέπε JΑR-FCL 2.320Β) έγκεινται στη διεξαγωγή πτητικής εκπαίδευσης για την έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση: (α). ΡΡL(Η) (β). CΡL(Η), υπό την προϋπόθεση ότι ο FΙ(Η) έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 500 ώρες χρόνου πτήσης ως χειριστής ελικοπτέρων, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 200 ώρών πτητικής εκπαίδευσης, και κατέχει τουλάχιστον CΡL(Η). (γ). Ικανοτήτων τύπου για μονοκινητήρια ελικόπτερα ενός χειριστή, (δ). Εξειδίκευση νύχτας για ελικόπτερο, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχεται εξειδίκευση νύχτας για ελικόπτερο και έχει επιδειχθεί η δυνατότητα εκπαίδευσης κατά τη νύχτα σε FΙ(Η) εξουσιοδοτημένο να διεξάγει νυχτερινή εκπαίδευση FΙ(Η) και ικανοποιείται η απαίτηση ισχύος νυκτερινής πτήσης του JΑR-FCL 2.026, (ε). Ικανότητα πτήσεως δι’ οργάνων (βλέπε επίσης JΑR-FCL 2.310(α)(5)), υπό την προϋπόθεση ότι ο FΙ(Η) έχει: (1). τουλάχιστον 200 ώρες χρόνου ενόργανης πτήσης σε ελικόπτερο εκ των οποίων μέχρι 50 ώρες μπορεί να είναι χρόνος με όργανα στο έδαφος σε εξομοιωτή πτήσης, FΤD ή FΝΡΤ ΙΙ, και (2). ολοκληρώσει ως εκπαιδευόμενος μια εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων διδασκαλίας θεωρητικών γνώσεων και τουλάχιστον 5 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε ελικόπτερο ή FSΤD (βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.340Β και ΑΜC FCL 2.340Β) και έχει περάσει επιτυχώς την κατάλληλη δοκιμασία δεξιοτήτων σε ελικόπτερο, όπως καθορίζεται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.320Ε, (στ). Ικανότητα τύπου πολυκινητήριου ενός χειριστή, υπό την προϋπόθεση ότι ο FΙ(Η) πληροί τις απαιτήσεις ΤRΙ του JΑR-FCL 2.330Β(β) και (δ), καθώς και του JΑR-FCL 2.330Ε(β), (ζ). Ικανότητα FΙ(Η) ή/και ικανότητα ΙRΙ(Η), υπό την προϋπόθεση ότι ο FΙ(Η) έχει: (1). παραδώσει τουλάχιστον 500 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε ελικόπτερα, (2). επιδείξει σε έναν FΙΕ(Η) την δυνατότητα να εκπαιδεύει κατάλληλα FΙ(Η) ή ΙRΙ(Η), κατά τη διάρκεια δοκιμασίας δεξιοτήτων που διεξάγεται σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.320Ε, και (3). εξουσιοδοτηθεί από την ΥΠΑ για το σκοπό αυτό. JΑR-FCL 2.320Δ FΙ(Η) – Σειρά μαθημάτων (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.320Δ) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.320Δ) (α). Ο υποψήφιος για ικανότητα FΙ(Η) πρέπει να έχει ολοκληρώσει εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων διδασκαλίας θεωρητικών γνώσεων και πτητικής εκπαίδευσης σε εγκεκριμένο FΤΟ (βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.320Δ και ΑΜC FCL 2.320Δ). (β). Η σειρά μαθημάτων έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τον υποψήφιο να παρέχει διδασκαλία σε μονοκινητήρια ελικόπτερα ενός χειριστή μέχρι το επίπεδο ΡΡL(Η). Η διδασκαλία πτήσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 30 ώρες πτητικής εκπαίδευσης, εκ των οποίων 25 ώρες πρέπει να είναι διδασκαλία πτήσης σε διπλό χειρισμό. Οι υπόλοιπες πέντε ώρες μπορεί να είναι αμοιβαία πτήση (δηλαδή δύο υποψήφιοι που πετάνε μαζί για να εξασκηθούν στις επιδείξεις πτήσεως). Από τις 25 ώρες, πέντε ώρες μπορεί να διεξαχθούν σε FSΤD εγκεκριμένο από την ΥΠΑ για το σκοπό αυτό. Η δοκιμασία δεξιοτήτων είναι επιπλέον του χρόνου εκπαίδευσης της σειράς μαθημάτων. JΑR-FCL 2.320ΕFΙ(Η) – Δοκιμασία δεξιοτήτων (Βλέπε Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.320Ε) Ο υποψήφιος για μια ικανότητα FΙ(Η) πρέπει να επιδείξει σε έναν FΙΕ(Η), που ορίζεται για το σκοπό αυτό από την ΥΠΑ, την δυνατότητα να διδάσκει εκπαιδευόμενο χειριστή στο επίπεδο που απαιτείται για την έκδοση ΡΡL(Η), συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας προ-πτήσεως, μετά-πτήση και θεωρητικών γνώσεων, σύμφωνα με τα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.320Ε. JΑR-FCL 2.320ΣΤ FΙ(Η) – Έκδοση ικανότητας (Βλέπε JΑR-FCL 2.310) (Βλέπε JΑR-FCL 2.320Α έως 2.320Ε) (Βλέπε JΑR-FCL 2.320Ζ) (Βλέπε JΑR-FCL 2.330Β(β) και (δ)) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.305) (α). Ο υποψήφιος για ικανότητα FΙ(Η): (1). ο οποίος έχει συμμορφωθεί με τους όρους που καθορίζονται στο JΑR-FCL 2.310, 2.320Α έως 2.320Ε, ή (2). στον οποίο έχει εκδοθεί ιδιαίτερη εξουσιοδότηση σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.305, συμμορφώνεται με το JΑR-FCL 2.320Ζ και κατέχει πτυχίο JΑR-FCL, πρέπει να έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις για την έκδοση ικανότητας FΙ(Η), υπό την επιφύλαξη των αρχικών περιορισμών που καθορίζονται στο JΑR-FCL 2.320Β. (β). Πριν επεκταθούν τα δικαιώματα σε περαιτέρω τύπους ελικοπτέρου, ο κάτοχος πρέπει να: (1). πληροί τις απαιτήσεις του JΑR-FCL 2.310, (2). πληροί τις απαιτήσεις του JΑR-FCL 2.330Β(β) και (δ), εφόσον ο επιπρόσθετος τύπος είναι πολυκινητήριο ελικόπτερο ενός χειριστή. JΑR-FCL 2.320ΖFΙ(Η) – Επανεπικύρωση και ανανέωση (Βλέπε Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.320 Ε) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.320Ζ(α)(2)) (Βλέπε ΙΕΜ FCL 2.320Ζ) (α). Για επανεπικύρωση ικανότητας FΙ(Η), ο κάτοχος πρέπει να πληροί δύο από τις ακόλουθες τρεις απαιτήσεις: (1). να παρέχει τουλάχιστον 50 ώρες διδασκαλίας πτήσης σε ελικόπτερα ως FΙ(Η), ΤRΙ(Η), ΙRΙ(Η) ή Εξεταστής κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου ισχύος της ικανότητας, εκ των οποίων τουλάχιστον 15 ώρες πρέπει να είναι εντός των 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της ικανότητας FΙ, (2). να παρακολουθήσει σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτού (βλέπε ΑΜC FCL 2.320Ζ(α)(2), όπως εγκρίνεται από την ΥΠΑ, εντός της χρονικής περιόδου ισχύος της ικανότητας FΙ, (3). να περάσει επιτυχώς, σαν έλεγχο επάρκειας, τη δοκιμασία δεξιοτήτων που καθορίζεται στα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.320Ε εντός των 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της ικανότητας FΙ. (β). Για την πρώτη επανεπικύρωση, και τουλάχιστον για κάθε εναλλακτική επανεπικύρωση, ο FΙ(Η) πρέπει να περάσει επιτυχώς τον έλεγχο επάρκειας που καθορίζεται στα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.320Ε ως μια εκ των δύο απαιτήσεων που πρέπει να εκπληρωθούν για συμμόρφωση με το JΑR-FCL 2.320Ζ(α). (γ). Εάν η ικανότητα έχει παρέλθει, ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις όπως καθορίζονται στα (α)(2) και (α)(3) ανωτέρω εντός των τελευταίων 12 μηνών πριν από την ανανέωση. JΑR-FCL 2.330ΑΤRΙ(Η) – Δικαιώματα (Βλέπε JΑR-FCL 2.261(δ)) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.261(δ)) (Βλέπε ΑΜC FCL 2. 2.261(δ)) Τα δικαιώματα του κατόχου μιας ικανότητας ΤRΙ(Η) είναι να διδάσκει τους κατόχους πτυχίου για την έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση μιας ικανότητας τύπου που περιλαμβάνει, όπου έχει εφαρμογή, και την επέκταση των δικαιωμάτων της ΙR(Η), και ως ΤRΙ(ΜΡΗ) τη διδασκαλία που απαιτείται για συνεργασία πολλαπλού πληρώματος κατά περίπτωση (βλέπε JΑR-FCL 2.261(δ), Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.261(δ) και ΑΜC FCL 2.261(δ)). JΑR-FCL 2.330ΒΤRΙ(Η) – Προϋποθέσεις και απαιτήσεις (Βλέπε JΑR-FCL 2.310) Ο υποψήφιος, πριν του επιτραπεί να αρχίσει εγκεκριμένη σειράς μαθημάτων εκπαίδευσης για ΤRΙ(Η), πρέπει: (α). Για ικανότητα ΤRΙ(Η) για μονοκινητήρια ελικόπτερα ενός χειριστή, να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 250 ώρες ως χειριστής ελικοπτέρων, (β). Για ικανότητα ΤRΙ(Η) για πολυκινητήρια ελικόπτερα ενός χειριστή, να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 500 ώρες ως χειριστής ελικοπτέρων, που περιλαμβάνουν 100 ώρες ως κυβερνήτης πολυκινητήριων ελικοπτέρων ενός χειριστή, (γ). Για ικανότητα ΤRΙ(Η) για ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών, να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 1.000 ώρες χρόνου πτήσης ως χειριστής ελικοπτέρων, που να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 350 ώρες ως χειριστής ελικοπτέρων πολλαπλών χειριστών, (δ). Να πληροί τις προϋποθέσεις του JΑR-FCL 2.310 ανωτέρω. JΑR-FCL 2.330ΓΤRΙ(Η) – Σειρά μαθημάτων (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.330Γ) Ο υποψήφιος για την ικανότητα ΤRΙ(Η) πρέπει να έχει ολοκληρώσει μια εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων διδασκαλίας θεωρητικών γνώσεων και πτητική εκπαίδευση ελικοπτέρου ή συνθετική τοιαύτη σε έναν εγκεκριμένο FΤΟ ή ΤRΤΟ (βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.330Γ). JΑR-FCL 2.330ΔΤRΙ(Η) – Αξιολόγηση της ικανότητας (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.320Ε) Ο υποψήφιος για αρχική ικανότητα ΤRΙ(Η) πρέπει να επιδείξει σε έναν ΤRΙ(Η), που ορίζεται για το σκοπό αυτό από την ΥΠΑ, την δυνατότητα του να διδάσκει ένα χειριστή στο επίπεδο που απαιτείται για την έκδοση ικανότητας τύπου, συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας προ-πτήσεως, μετά-πτήση και των θεωρητικών γνώσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Προσαρτημάτων 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.320Ε (τα τμήματα επιλέγονται κατά περίπτωση). JΑR-FCL 2.330ΕΤRΙ(Η) – Έκδοση ικανότητας (Βλέπε JΑR-FCL 2.250) (Βλέπε JΑR-FCL 2.305) (Βλέπε JΑR-FCL 2.310) (Βλέπε JΑR-FCL 2.330Α έως 2.330Δ) (Βλέπε JΑR-FCL 2.330ΣΤ) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.305) (Βλέπε Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.320Ε) (α). Ο υποψήφιος για μια αρχική ικανότητα ΤRΙ(Η): (1). ο οποίος έχει συμμορφωθεί με τους όρους που καθορίζονται στο JΑR-FCL 2.305, 2.310 και 2.330Α έως 2.330Δ, ή (2). στον οποίο έχει εκδοθεί συγκεκριμένη εξουσιοδότηση σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.305, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του JΑR-FCL 2.330ΣΤ και κατέχει πτυχίο JΑR-FCL, Πρέπει να έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις για την έκδοση ικανότητας ΤRΙ(Η). Οι κάτοχοι ισχύουσας ικανότητας FΙ(Η) έχουν εκπληρώσει τις απαιτήσεις για την σχετική ικανότητα ΤRΙ(Η) ελικοπτέρου ενός χειριστή. (β). Πριν επεκταθούν τα δικαιώματα σε περαιτέρω τύπους ελικοπτέρου, ο κάτοχος πρέπει να έχει εκτελέσει ικανή πτητική εκπαίδευση ΤRΙ στο σχετικό τύπο ελικοπτέρου ή σε FSΤD, προκειμένου να επιδείξει σε έναν ΤRΙ(Η), που ορίζεται για το σκοπό αυτό από την ΥΠΑ, την δυνατότητά του να διδάσκει ένα χειριστή στο επίπεδο που απαιτείται για την έκδοση μιάς ικανότητας τύπου, συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας προ-πτήσεως, μετά-πτήση και των θεωρητικών γνώσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Προσαρτημάτων 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.320Ε (τα τμήματα επιλέγονται κατά περίπτωση). (γ). Πριν επεκταθούν τα δικαιώματα από ελικόπτερα ενός χειριστή σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών επί του ιδίου τύπου, ο κάτοχος πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του JΑR-FCL 2.250 και να έχει τουλάχιστον 100 ώρες σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών επί του τύπου αυτού. Ο υποψήφιος για την αρχική ικανότητα ΤRΙ(Η) πολυκινητήριου ελικοπτέρου πολλαπλών χειριστών πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις πείρας του JΑR-FCL 2.330Β(γ), εκτός από την περίπτωση που οι 350 ώρες ελικοπτέρου πολλαπλών χειριστών μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν καλυφθεί εφόσον έχουν τις 100 ώρες ελικοπτέρου πολλαπλών χειριστών επί του ιδίου τύπου. JΑR-FCL 2.330ΣΤΤRΙ(Η) – Επανεπικύρωση και ανανέωση (Βλέπε JΑR-FCL 2.330Δ) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.320Ζ(α)(2)) (α). Για επανεπικύρωση μιάς ικανότητας ΤRΙ(Η), ο κάτοχος πρέπει να έχει ισχύουσα ικανότητα FΙ(Η) επί του απαιτούμενου τύπου, ή να πληροί δύο από τις ακόλουθες τρεις απαιτήσεις: (1). να παρέχει τουλάχιστον 50 ώρες διδασκαλίας πτήσης σε ελικόπτερα ή FSΤD ως FΙ, ΤRΙ, SFΙ, SΤΙ ή ΙRΙ ή ως Εξεταστής κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου ισχύος της ικανότητας, εκ των οποίων τουλάχιστον 15 ώρες πρέπει να είναι εντός των 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της ικανότητας ΤRΙ, (2). να παρακολουθήσει σεμινάριο επιμμόρφωσης εκπαιδευτού (βλέπε ΑΜC FCL 2.320Ζ(α)(2)), όπως εγκρίνεται από την ΥΠΑ, εντός της χρονικής περιόδου ισχύος της ικανότητας, (3). να περάσει επιτυχώς, σαν έλεγχο επάρκειας, τα σχετικά τμήματα της αξιολόγησης που καθορίζονται στο JΑR-FCL 2.330Δ με έναν ΤRΙ(Η), που ορίζεται για το σκοπό αυτό από την ΥΠΑ. (β). Για την πρώτη επανεπικύρωση, και τουλάχιστον για την κάθε εναλλακτική επανεπικύρωση, ο ΤRΙ(Η) πρέπει να περάσει επιτυχώς την αξιολόγηση που καθορίζεται στο JΑR-FCL 2.330Δ. (γ). Η αξιολόγηση, σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.330Δ, επί ενός τύπου επανεπικυρώνει την ικανότητα ΤRΙ και επί άλλων τύπων για τους οποίους κατέχεται ικανότητα ΤRΙ. Εφόσον η ικανότητα ΤRΙ(Η) επανεπικυρώνεται επί τη βάσει ισχύουσας ικανότητας FΙ(Η), η χρονική περίοδος ισχύος της ικανότητας ΤRΙ(Η) είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης της ικανότητας FΙ(Η). (δ). Εφόσον η ικανότητα έχει παρέλθει, ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις όπως καθορίζονται στα (α)(2) και (α)(3) ανωτέρω, ή να κατέχει ισχύουσα ικανότητα FΙ(Η) επί του τύπου, εντός των τελευταίων 12 μηνών πριν από την ανανέωση. Εφόσον η ικανότητα ΤRΙ(Η) ανανεώνεται επί τη βάσει ισχύουσας ικανότητας FΙ(Η), η χρονική περίοδος ισχύος της ικανότητας ΤRΙ(Η) είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης της ικανότητας FΙ(Η). JΑR-FCL 2.340ΑΙRΙ(Η) – Δικαιώματα Τα δικαιώματα του κατόχου ικανότητας ΙR(Η) περιορίζονται στη διδασκαλία των κατόχων πτυχίου για την έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση ικανότητας ΙR(Η). JΑR-FCL 2.340ΒΙRΙ(Η) – Προϋποθέσεις και απαιτήσεις (Βλέπε JΑR-FCL 2.310) Ο υποψήφιος, πριν του επιτραπεί να αρχίσει εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων εκπαίδευσης για ικανότητα ΙRΙ(Η), πρέπει: (α). Να κατέχει ισχύουσα ΙR(Η) επί του σχετικού τύπου, (β). Να κατέχει ισχύουσα ΤRΙ(Η) επί του σχετικού τύπου, (γ). Να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 500 ώρες χρόνου πτήσης υπό συνθήκες ΙFR, εκ των οποίων τουλάχιστον 250 ώρες πρέπει να είναι χρόνος ενόργανης πτήσης σε ελικόπτερα, (δ). Να πληροί τις προϋποθέσεις του JΑR-FCL 2.310 ανωτέρω. JΑR-FCL 2.340ΓΙRΙ(Η) – Σειρά μαθημάτων (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.340Γ) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.340Γ) Ο υποψήφιος για την αρχική ικανότητα ΙRΙ(Η) πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων ΙRΙ(Η) σε εγκεκριμένο FΤΟ (βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.340Γ και ΑΜC FCL 2.340Γ) που περιλαμβάνει διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων και τουλάχιστον 10 ώρες διδασκαλίας πτήσης σε ελικόπτερο ή FSΤD. JΑR-FCL 2.340ΔΙRΙ(Η) – Δοκιμασία δεξιοτήτων (Βλέπε Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.330Ε) Ο υποψήφιος πρέπει να περάσει με επιτυχία τη δοκιμασία δεξιοτήτων, όπως καθορίζεται στα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.330Ε (τα τμήματα επιλέγονται κατά περίπτωση) με έναν FΙΕ(Η), που είναι εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτό από την ΥΠΑ. JΑR-FCL 2.340ΕΙRΙ(Η) – Έκδοση ικανότητας (Βλέπε JΑR-FCL 2.340Α έως 2.340Δ) (Βλέπε JΑR-FCL 2.340ΣΤ) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.305) Ο υποψήφιος για ικανότητα ΙRΙ(Η): (α). Ο οποίος έχει συμμορφωθεί με τους όρους που καθορίζονται στο JΑR-FCL 2.340Α έως 2.340Δ, ή (β). Στον οποίο έχει εκδοθεί συγκεκριμένη εξουσιοδότηση σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.305, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του JΑR-FCL 2.340ΣΤ και κατέχει πτυχίο JΑR-FCL, πρέπει να έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις για την έκδοση ικανότητας ΙRΙ(Η). JΑR-FCL 2.340ΣΤΙRΙ(Η) – Επανεπικύρωση και ανανέωση (Βλέπε Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.320Ε) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.320Ζ(α)(2)) (α). Για επανεπικύρωση ικανότητας ΙRΙ(Η), ο κάτοχος πρέπει να εκπληρώνει δύο από τις ακόλουθες τρεις απαιτήσεις: (1). να παρέχει τουλάχιστον 50 ώρες διδασκαλίας ενόργανης πτήσης σε ελικόπτερα ή FSΤD ως FΙ, ΤRΙ, SFΙ, SΤΙ ή ΙRΙ ή ως εξεταστής κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου ισχύος της ικανότητας, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 15 ώρες διδασκαλίας ενόργανης πτήσης εντός των 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της ικανότητας ΙRΙ(Η), (2). να παρακολουθήσει σεμινάριο επιμμόρφωσης εκπαιδευτού (βλέπε ΑΜC FCL 2.320Ζ(α)(2)), όπως εγκρίνεται από την ΥΠΑ, εντός της χρονικής περιόδου ισχύος της ικανότητας ΙRΙ(Η), (3). να περάσει επιτυχώς, σαν έλεγχο επάρκειας, τη δοκιμασία δεξιοτήτων που καθορίζεται στα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.320Ε εντός των 12 μηνών που προηγούνται από την ημερομηνία λήξης της ικανότητας ΙRΙ. (β). Για την πρώτη επανεπικύρωση, και για τουλάχιστον κάθε εναλλακτική επανεπικύρωση, ο ΙRΙ(Η) πρέπει να περάσει επιτυχώς τον έλεγχο επάρκειας, όπως καθορίζεται στα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.320Ε, ως μια εκ των δύο απαιτήσεων που πρέπει να εκπληρωθούν για συμμόρφωση με το JΑR-FCL 2.340ΣΤ(α), (γ). Εφόσον η ικανότητα έχει παρέλθει, ο κάτοχος πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των (α)(2) και (α)(3) ανωτέρω, εντός 12 μηνών πριν από την ανανέωση. (δ). Ο έλεγχος επάρκειας ΙRΙ(Η) επί ενός τύπου, σύμφωνα με τα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.320Ε, επανεπικυρώνει την ικανότητα ΙRΙ(Η) και επί άλλων τύπων για τους οποίους κατέχεται ικανότητα ΙRΙ(Η). JΑR-FCL 2.350ΑSFΙ(Η) – Δικαιώματα (Βλέπε JΑR-FCL 2.261(δ)) Τα δικαιώματα του κατόχου εξουσιοδότησης SFΙ(Η) είναι να εκτελεί διδασκαλία συνθετικής πτήσης για ικανότητες τύπου, και τη διδασκαλία που απαιτείται για συνεργασία πολλαπλού πληρώματος κατά περίπτωση (βλέπε JΑR-FCL 2.261(δ)). JΑR-FCL 2.350ΒSFΙ(Η) – Προϋποθέσεις και απαιτήσεις (Βλέπε JΑR-FCL 2.310) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.330Γ) Ο υποψήφιος για εξουσιοδότηση SFΙ(Η), πρέπει: (α). Να κατέχει ή να κατείχε επαγγελματικό πτυχίο χειριστή που εκδόθηκε από Κράτος Μέλος του JΑΑ ή ένα μη JΑR-FCL επαγγελματικό πτυχίο που είναι αποδεκτό από την ΥΠΑ, (β). Να έχει τουλάχιστον 1.000 ώρες πτητικής πείρας ως χειριστής ελικοπτέρων, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 350 ώρες ως χειριστής ελικοπτέρων πολλαπλών χειριστών, (γ). Να έχει ολοκληρώσει εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων ΤRΙ(Η) (βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.330Γ) (δ). Να έχει ολοκληρώσει, εντός χρονικής περιόδου 12 μηνών που προηγείται της αίτησης, έλεγχο επάρκειας όπως καθορίζεται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295 σε εξομοιωτή πτήσης του σχετικού τύπου, (ε). Να έχει ολοκληρώσει, εντός χρονικής περιόδου 12 μηνών που προηγείται της αίτησης, τουλάχιστον 1 ώρα χρόνου πτήσης ως παρατηρητής στο θάλαμο διακυβέρνησης του σχετικού τύπου ή ομοίου τύπου σε συμφωνία με την ΥΠΑ, και (στ). Να πληροί τις προϋποθέσεις του JΑR-FCL 2.350ΣΤ(α). JΑR-FCL 2.350ΓSFΙ(Η) – Σειρά μαθημάτων (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.330Γ) (α). Να έχει ολοκληρώσει το περιεχόμενο του εξομοιωτή πτήσης της ισχύουσας σειράς μαθημάτων ικανότητας τύπου σε εγκεκριμένο FΤΟ ή ΤRΤΟ, σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.330Γ, και (β). Να έχει εκτελέσει, σε μια πλήρη σειρά μαθημάτων ικανότητας τύπου, τουλάχιστον μια εκπαιδευτική περίοδο εξομοιωτή πτήσης των 3 τουλάχιστον ωρών, που σχετίζεται με τα καθήκοντα του SFΙ(Η) στο σχετικό τύπο ελικοπτέρου, υπό την επίβλεψη και προς ικανοποίηση του ΤRΙ(Η) που ορίζεται για το σκοπό αυτό από την ΥΠΑ. JΑR-FCL 2.350ΔSFΙ(Η) – Αξιολόγηση ικανότητας (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.320Ε) Ο υποψήφιος για την αρχική εξουσιοδότηση SFΙ(Η) πρέπει να επιδείξει σε έναν ΤRΙ(Η), που ορίζεται για το σκοπό αυτό από την ΥΠΑ, την δυνατότητα να διδάσκει ένα χειριστή στο επίπεδο που απαιτείται για την έκδοση ικανότητας τύπου, συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας προ-πτήσεως, μετά-πτήση και των θεωρητικών γνώσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προσαρτήματος 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.330Ε (τα τμήματα επιλέγονται κατά περίπτωση). JΑR-FCL 2.350ΕSFΙ(Η) – Έκδοση εξουσιοδότησης (Βλέπε JΑR-FCL 2.340ΣΤ) (Βλέπε JΑR-FCL 2.350Β έως 2.350Ε) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.305) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.330Γ) (α). Ο υποψήφιος για αρχική εξουσιοδότηση SFΙ(Η): (1). ο οποίος έχει συμμορφωθεί με τους όρους που καθορίζονται στο JΑR-FCL 2.350Β έως 2.350Ε, ή (2). στον οποίο έχει εκδοθεί συγκεκριμένη εξουσιοδότηση σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.305, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του JΑR-FCL 2.340ΣΤ και κατέχει πτυχίο JΑR-FCL, πρέπει να έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις για την έκδοση εξουσιοδότησης SFΙ(Η). (β). εάν πρόκειται να επεκταθούν τα δικαιώματα σε περαιτέρω τύπους ελικοπτέρου, ο κάτοχος πρέπει: (1). να έχει ολοκληρώσει εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων ΤRΙ(Η) (βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.330Γ), (2). να έχει ολοκληρώσει, εντός χρονικής περιόδου 12 μηνών που προηγείται της αίτησης, τουλάχιστον 1 ώρα χρόνου πτήσης ως παρατηρητής στο θάλαμο διακυβέρνησης του σχετικού τύπου ή τύπου εξομοιωτή πτήσης σε συμφωνία με την ΥΠΑ, (3). να έχει ολοκληρώσει, εντός χρονικής περιόδου 12 μηνών που προηγείται της αίτησης, ένα έλεγχο επάρκειας όπως καθορίζεται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295 σε εξομοιωτή πτήσης του σχετικού τύπου, (4). να έχει εκτελέσει, σε μια πλήρη σειρά μαθημάτων ικανότητας τύπου, τουλάχιστον μια εκπαιδευτική περίοδο εξομοιωτή πτήσης των 3 τουλάχιστον ωρών, που σχετίζεται με τα καθήκοντα του SFΙ(Η) στο σχετικό τύπο ελικοπτέρου, υπό την επίβλεψη και προς ικανοποίηση του ΤRΙ(Η) που ορίζεται για το σκοπό αυτό από την ΥΠΑ. JΑR-FCL 2.350ΣΤSFΙ(Η) – Επανεπικύρωση και ανανέωση (Βλέπε JΑR-FCL 2.350Δ) (Βλέπε Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.320Ε) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.320 (α)(2)) (α). Για επανεπικύρωση εξουσιοδότησης SFΙ(Η), ο κάτοχος πρέπει να εκπληρώνει δύο από τις ακόλουθες τρεις απαιτήσεις: (1). να παρέχει τουλάχιστον 50 ώρες διδασκαλίας πτήσης σε FSΤD ως SFΙ, SΤΙ ή ως SFΕ(Η) κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου ισχύος της ικανότητας, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 15 ώρες διδασκαλίας πτήσης εντός των 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της ικανότητας SFΙ, (2). να παρακολουθήσει σεμινάριο επιμμόρφωσης εκπαιδευτού (βλέπε ΑΜC FCL 2.320Ζ(α)(2)), όπως εγκρίνεται από την ΥΠΑ, εντός της χρονικής περιόδου ισχύος της ικανότητας SFΙ, (3). να περάσει επιτυχώς, σαν έλεγχο επάρκειας, τη δοκιμασία δεξιοτήτων που καθορίζεται στα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.320Ε (τα τμήματα επιλέγονται κατά περίπτωση) εντός των 12 μηνών που προηγούνται από την ημερομηνία λήξης της ικανότητας SFΙ. (β). Για την πρώτη επανεπικύρωση, και για τουλάχιστον κάθε εναλλακτική επανεπικύρωση, ο SFΙ(Η) πρέπει να περάσει επιτυχώς την αξιολόγηση, όπως καθορίζεται στο JΑR-FCL 2.350Δ, ως μια εκ των δύο απαιτήσεων που πρέπει να εκπληρωθούν για συμμόρφωση με το JΑR-FCL 2.350ΣΤ(α), (γ). Εφόσον η ικανότητα έχει παρέλθει, ο κάτοχος πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των (α)(2) και (α)(3) ανωτέρω, εντός 12 μηνών πριν από την ανανέωση. JΑR-FCL 2.360ΑSΤΙ(Η) – Δικαιώματα (Βλέπε JΑR-FCL 2.350ΣΤ(α)(3)) Τα δικαιώματα του κατόχου εξουσιοδότησης SΤΙ(Η) είναι να εκτελεί διδασκαλία συνθετικής πτήσης σε ελικόπτερα ενός χειριστή για: (α). Την αρχική έκδοση πτυχίου ή εξειδίκευσης νύχτας, υπό την προϋπόθεση ότι κατείχε ικανότητα FΙ(Η), (β). Την αρχική έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση ικανότητας πτήσεως δι’ οργάνων, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχει ή κατείχε ικανότητα ΙRΙ(Η), (γ). Την αρχική έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση ικανότητας τύπου, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχει ή κατείχε ικανότητα ΤRΙ(Η) ή πληροί τις απαιτήσεις του JΑR-FCL 2.350ΣΤ(α)(3). JΑR-FCL 2.360ΒSΤΙ(Η) – Απαιτήσεις (Βλέπε JΑR-FCL 2.310) (Βλέπε Προσάρτημα 3 στο JΑR-FCL 2.240) Ο υποψήφιος για εξουσιοδότηση SΤΙ(Η), πρέπει: (α). Να κατέχει ή να κατείχε, εντός των προηγουμένων 3 ετών, ένα επαγγελματικό πτυχίο χειριστή που περιέχει εξουσιοδότηση διδασκαλίας ή ειδική εξουσιοδότηση κατάλληλη για τις σειρές μαθημάτων για τους οποίους προορίζεται η διδασκαλία ή πτυχίο μη JΑΑ που είναι αποδεκτό από την ΥΠΑ, (β). Να έχει υποβληθεί σε FSΤD τουλάχιστον πτητική εκπαίδευση 3 ωρών σχετική με τα δικαιώματα του SΤΙ(Η), (γ). Να έχει ολοκληρώσει, εντός χρονικής περιόδου 12 μηνών που προηγείται της αίτησης, έλεγχο επάρκειας σύμφωνα με το Προσάρτημα 3 στο JΑR-FCL 2.240 σε FSΤD του τύπου ελικοπτέρου του κατάλληλου στην προτιθέμενη διδασκαλία, (δ). Να έχει ολοκληρώσει, εντός χρονικής περιόδου 12 μηνών που προηγείται της αίτησης, τουλάχιστον 1 ώρα χρόνου πτήσης ως παρατηρητής στο θάλαμο διακυβέρνησης του σχετικού τύπου ή ομοίου τύπου σε συμφωνία με την ΥΠΑ, και (ε). Να πληροί τις προϋποθέσεις του JΑR-FCL 2.310. JΑR-FCL 2.360ΓSΤΙ(Η) – Σειρά μαθημάτων (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.330Γ) (α). Να έχει ολοκληρώσει το περιεχόμενο του εξομοιωτή πτήσης της ισχύουσας σειρά μαθημάτων σε εγκεκριμένο FΤΟ ή ΤRΤΟ, σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.330Γ, και (β). Να έχει εκτελέσει, σε μια πλήρη σειρά μαθημάτων, τουλάχιστον μια εκπαιδευτική περίοδο εξομοιωτή πτήσης των 3 τουλάχιστον ωρών, που σχετίζεται με τα καθήκοντα του SΤΙ(Η) στο σχετικό τύπο ελικοπτέρου. JΑR-FCL 2.360ΔSΤΙ(Η) – Αξιολόγηση ικανότητας (Βλέπε JΑR-FCL 2.360Α) Ο υποψήφιος για την αρχική εξουσιοδότηση SΤΙ(Η) πρέπει να επιδείξει σε έναν FΙΕ(Η) την δυνατότητα να διδάσκει σύμφωνα με τα δικαιώματα του JΑR-FCL 2.360Α. JΑR-FCL 2.360ΕSΤΙ(Η) – Έκδοση εξουσιοδότησης (Βλέπε JΑR-FCL 2.360Α έως 2.360Δ) (Βλέπε JΑR-FCL 2.360ΣΤ) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.305) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.330Γ) (α). Ο υποψήφιος για αρχική εξουσιοδότηση SΤΙ(Η): (1). ο οποίος έχει συμμορφωθεί με τους όρους που καθορίζονται στο JΑR-FCL 2.360Α έως 2.360Δ, ή (2). στον οποίο έχει εκδοθεί ιδιαίτερη εξουσιοδότηση σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.305, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του JΑR-FCL 2.360ΣΤ και κατέχει πτυχίο JΑR-FCL, πρέπει να έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις για την έκδοση εξουσιοδότησης SΤΙ(Η). (β). εάν πρόκειται να επεκταθούν τα δικαιώματα σε περαιτέρω τύπους FSΤD ελικοπτέρου, ο κάτοχος πρέπει: Ο υποψήφιος για αρχική εξουσιοδότηση SΤΙ(Η), (1). να έχει ολοκληρώσει εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων SΤΙ(Η) σε σχετικό τύπο (βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.330Γ), (2). να έχει ολοκληρώσει, εντός χρονικής περιόδου 12 μηνών που προηγείται της αίτησης, ένα έλεγχο επάρκειας όπως καθορίζεται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295 σε εξομοιωτή πτήσης του σχετικού τύπου, (3). να έχει εκτελέσει, σε μια πλήρη σειρά μαθημάτων ικανότητας τύπου, τουλάχιστον μια εκπαιδευτική περίοδο FSΤD των 3 τουλάχιστον ωρών, που σχετίζεται με τα καθήκοντα του SΤΙ(Η) στο σχετικό τύπο ελικοπτέρου, υπό την επίβλεψη και προς ικανοποίηση ενός FΙΕ(Η). JΑR-FCL 2.350ΣΤSΤΙ(Η) – Επανεπικύρωση και ανανέωση (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.240) Για επανεπικύρωση εξουσιοδότησης SΤΙ(Η), εντός των τελευταίων 12 μηνών της χρονικής περιόδου ισχύος της εξουσιοδότησης, ο κάτοχος πρέπει να έχει: (α). εκτελέσει τουλάχιστον 3 ώρες διδασκαλίας σε FSΤD ως τμήμα πλήρους σειράς μαθημάτων CΡL, ΙR ή ικανότητας τύπου, και (β). ολοκληρώσει τα τμήματα του σχετικού ελέγχου επάρκειας του Προσαρτήματος 3 στο JΑR-FCL 2.240 για τον σχετικό τύπο ελικοπτέρου σε FSΤD επί του οποίου διεξάγεται συνήθως η διδασκαλία. Εφόσον η εξουσιοδότηση έχει παρέλθει, ο κάτοχος πρέπει να έχει: (γ). συμπληρώσει τουλάχιστον 3 ώρες εκπαίδευση ανανέωσης σε FSΤD, (δ). εκτελέσει σε μια πλήρη σειρά μαθημάτων CΡL, ΙR ή ικανότητας τύπου, τουλάχιστον 3 ώρες διδασκαλίας, υπό την επίβλεψη και προς ικανοποίηση του εξεταστή που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό από την ΥΠΑ, (ε). ολοκληρώσει τα τμήματα του σχετικού ελέγχου επάρκειας του Προσαρτήματος 3 στο JΑR-FCL 2.240 για τον κατάλληλο τύπο ελικοπτέρου σε FSΤD επί του οποίου διεξάγεται συνήθως η διδασκαλία. Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.305 Απαιτήσεις για ειδική εξουσιοδότησης για εκπαιδευτές που δεν κατέχουν πτυχίο JΑR-FCL ώστε να διδάξουν σε FΤΟ ή ΤRΤΟ εκτός Κρατών Μελών του JΑΑ. (Βλέπε JΑR-FCL 2.305(α)(2)(iii)) 1. (α). Οι εκπαιδευτές που ζητούν να διδάξουν για πτυχίο JΑR-FCL, που περιλαμβάνει και ικανότητες πτήσης δι’ οργάνων, πρέπει: (i). να κατέχουν τουλάχιστον CΡL και ικανότητες που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του ΙCΑΟ, που απαιτούνται από το αντίστοιχο Κράτος μη Μέλος του JΑΑ, για τη διδασκαλία που πρέπει να δοθεί επί αεροσκάφους νηολογημένου στο εν λόγω Κράτος, (ii). να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 500 ώρες χρόνου πτήσης ως χειριστές ελικοπτέρων, εκ των οποίων τουλάχιστον 200 ώρες πρέπει να είναι ως εκπαιδευτές πτήσεων σχετικές με την προτιθέμενη εκπαίδευση που πρόκειται να γίνει και να πληρούν τις απαιτήσεις πείρας του JΑR-FCL 2.320Γ(α), (β), (γ), (δ) ή/και (ε), (iii). να έχουν ολοκληρώσει, σύμφωνα με το JΑR-FCL, την εγκεκριμένη σχετική σειρά μαθημάτων θεωρητικής διδασκαλίας και πτητικής εκπαίδευσης. Η σειρά μαθημάτων μπορεί να τροποποιηθεί, με έγκριση της ΥΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη εκπαίδευση και την πείρα του υποψηφίου, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 30 ώρες διδασκαλίας στο έδαφος και 15 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό που εκτελείται από εκπαιδευτή πτήσεων που κατέχει πτυχίο JΑR-FCL και ικανότητα σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.320(Γ), (iν). να έχει περάσει με επιτυχία τη δοκιμασία δεξιοτήτων που καθορίζεται στο JΑR-FCL 2.320Ε, (ν). η χρονική περίοδος ισχύος της εξουσιοδότησης είναι στην κρίση της ΥΠΑ αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 έτη, (νi). επανεπικύρωση ή ανανέωση οποιασδήποτε εξουσιοδότησης που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους (i) – (iν) ανωτέρω, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.320Ζ. (β). Η εξουσιοδότηση περιορίζεται ως εξής: (i). ουδεμία διδασκαλία για την έκδοση οποιωνδήποτε ικανοτήτων εκπαιδευτή, (ii). ουδεμία διδασκαλία εντός Κράτους Μέλους του JΑΑ, (iii). διδασκαλία μόνο σε εκπαιδευόμενους οι οποίοι έχουν επαρκείς γνώσεις της γλώσσας στην οποία παρέχεται η διδασκαλία, (iν). σε εκείνα τα μέρη της ολοκληρωμένης σειρά μαθημάτων ΑΤΡ, όπου ο εκπαιδευτής μπορεί να επιδείξει την πείρα που είναι σχετική με την προτιθέμενη εκπαίδευση σύμφωνα με την παράγραφο 1(α)(ii). (ν). ουδεμία διδασκαλία για εκπαίδευση ΜCC, όπως καθορίζεται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.261(δ) και το ΑΜC FCL 2.261(δ). 2. (α). Οι εκπαιδευτές που ζητούν να διδάξουν για ικανότητα τύπου JΑR-FCL, πρέπει: (i). να κατέχουν τουλάχιστον πτυχίο και ικανότητες που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του ΙCΑΟ, που απαιτούνται από το αντίστοιχο Κράτος μη Μέλος του JΑΑ, για τη διδασκαλία που πρέπει να δοθεί επί αεροσκάφους νηολογημένου στο εν λόγω Κράτος, (ii). να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις πείρας του JΑR-FCL 2.330Β(α) και (δ) προκειμένου να ενεργούν ως ΤRΙ(Η), ή με το JΑR-FCL 2.350Β(α)(3) και (7) προκειμένου να ενεργούν ως SFΙ(Η), (iii). να έχουν ολοκληρώσει ως εκπαιδευτές ικανότητας τύπου (ΤRΙ(Η) ή ισοδύναμο) τουλάχιστον 100 ώρες χρόνου πτήσης ή διδασκαλίας εξομοιωτή, (iν). η χρονική περίοδος ισχύος της εξουσιοδότησης είναι στην κρίση της ΥΠΑ αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 έτη, (ν). να έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις επανεπικύρωσης του JΑR-FCL 2.330ΣΤ ενεργώντας ως ΤRΙ(Η) ή JΑR-FCL 2.350ΣΤ ενεργώντας ως SFΙ(Η). (β). Η εξουσιοδότηση περιορίζεται ως εξής: (i). ουδεμία διδασκαλία για την έκδοση οποιωνδήποτε ικανοτήτων εκπαιδευτή, (ii). ουδεμία διδασκαλία εντός Κράτους Μέλους του JΑΑ, (iii). διδασκαλία μόνο στους εκπαιδευόμενους οι οποίοι έχουν επαρκείς γνώσεις της γλώσσας στην οποία παρέχεται η διδασκαλία, (iν). ουδεμία διδασκαλία για εκπαίδευση ΜCC, όπως καθορίζεται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.261(δ) και το ΑΜC FCL 2.261(δ). Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.320Δ Σειρά μαθημάτων ικανότητας εκπαιδευτή πτήσεων ελικοπτέρου (FΙ(Η)) (Βλέπε JΑR-FCL 2.320Δ) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.320Δ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1. Ο σκοπός της σειράς μαθημάτων FΙ(Η) είναι να εκπαιδεύει τους κατόχους πτυχίου ελικοπτέρου στο επίπεδο επάρκειας που είναι αναγκαίο για την έκδοση ικανότητας FΙ(Η) και, για το σκοπό αυτό, να: α. ανανεώσει και να ενημερώσει της τεχνικές γνώσεις του εκπαιδευόμενου εκπαιδευτή, β. εκπαιδεύσει τον εκπαιδευόμενο εκπαιδευτή να διδάσκει τα θέματα εδάφους και τις ασκήσεις αέρος, γ. εξασφαλίσει ότι η πτήση του εκπαιδευόμενου εκπαιδευτή είναι αρκούντως υψηλού επιπέδου, και δ. διδάξει στον εκπαιδευόμενο εκπαιδευτή τις αρχές της βασικής διδασκαλίας και της εφαρμογής τους στο επίπεδο ΡΡL. 2. Με την εξαίρεση του τμήματος Διδασκαλίας και Εκμάθησης, όλες οι λεπτομέρειες των θεμάτων που περιλαμβάνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εδάφους και Αέρος είναι συμπληρωματικές στο αναλυτικό πρόγραμμα της σειράς μαθημάτων ΡΡL(Η) και πρέπει να γνωρίζονται ήδη από τον υποψήφιο. 3. Η σειρά μαθημάτων FΙ(Η) πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του ατόμου σε σχέση με τη σπουδαιότητα των ανθρωπίνων παραγόντων στο περιβάλλον αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής και θεωρητικών γνώσεων. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ωριμότητα και την κρίση του υποψηφίου, που περιλαμβάνει κατανόηση των ενήλικων, τις στάσεις συμπεριφοράς τους και τα διάφορα επίπεδα μόρφωσης. 4. Κατά τη διάρκεια της σειράς μαθημάτων, οι υποψήφιοι πρέπει να ενημερώνονται για τις δικές τους στάσεις ως προς τη σπουδαιότητα της ασφάλειας πτήσεων. Η βελτίωση της αντίληψης ασφαλείας πρέπει να είναι βασικός αντικειμενικός σκοπός καθ’ όλη τη διάρκεια της σειράς μαθημάτων. Είναι μέγιστης σπουδαιότητας για τη σειρά μαθημάτων εκπαίδευσης να στοχεύει στην παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, στους υποψηφίους, σχετικών με το έργο του εκπαιδευτή πτήσεων. 5. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της σειράς μαθημάτων και την τελική δοκιμασία, στον υποψήφιο μπορεί να εκδοθεί ικανότητα FΙ(Η). ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ 6. Το αναλυτικό πρόγραμμα καθορίζεται στο μέρος 1 του ΑΜC FCL 2.320Δ. Μια εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων θεωρητικών γνώσεων FΙ(Η) πρέπει να περιλαμβάνει όχι λιγότερες από 125 ώρες που περιλαμβάνουν και τις δοκιμασίες προόδου. Στους χειριστές που κατέχουν ή κατείχαν ικανότητα FΙ(Α) αναγνωρίζονται 75 ώρες έναντι των 125 ωρών του τμήματος 1 της Διδασκαλίας και Εκμάθησης της σειράς μαθημάτων FΙ(Η). ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 7. Το αναλυτικό πρόγραμμα πτητικής εκπαίδευσης καθορίζεται στο μέρος 2 του ΑΜC FCL 2.320Δ. Ένας εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων FΙ(Η) πρέπει να περιλαμβάνει όχι λιγότερες από 30 ώρες πτητικής εκπαίδευσης. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Μετά την ολοκλήρωση της σειράς μαθημάτων, ο υποψήφιος υφίσταται τη δοκιμασία δεξιοτήτων σύμφωνα με τα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.320Δ. Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.320Ε και 2.345 Ρυθμίσεις για τη δοκιμασία δεξιοτήτων, τον έλεγχο επάρκειας και την προφορική εξέταση θεωρητικών γνώσεων για την ικανότητα εκπαιδευτή πτήσης (FΙ(Η)) (Βλέπε JΑR-FCL 2.320Ε, 2.345, 2.355, και 2.395) 1. Η δοκιμασία δεξιοτήτων για την ικανότητα FΙ(Η) καθορίζεται στο Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.320Ε. Η δοκιμασία περιλαμβάνει προφορικές θεωρητικές εξετάσεις στο έδαφος, ενημερώσεις προ-πτήσεως και μετά-πτήση, καθώς και επιδείξεις FΙ(Η) εν πτήσει κατά τη διάρκεια δοκιμασιών δεξιοτήτων σε ελικόπτερο. 2. Ο υποψήφιος για δοκιμασία δεξιοτήτων πρέπει να έχει ολοκληρώσει εκπαίδευση στον ίδιο τύπο ελικοπτέρου που χρησιμοποιείται για τη δοκιμασία. Το ελικόπτερο που χρησιμοποιείται για τη δοκιμασία πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Προσάρτημα 1α στο JΑR-FCL 2.055, παράγραφος 25. 3. Πριν από τη διεξαγωγή της δοκιμασίας δεξιοτήτων, ο υποψήφιος πρέπει να έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη εκπαίδευση. Ο FΤΟ πρέπει να παρέχει τα αρχεία εκπαίδευσης του υποψηφίου εφόσον ζητηθούν από τον εξεταστή. 4. Το Τμήμα 1, που αφορά το μέρος της προφορικής εξέτασης θεωρητικών γνώσεων της δοκιμασίας δεξιοτήτων, υποδιαιρείται σε δύο μέρη: (α). ο υποψήφιος απαιτείται να δώσει διάλεξη, υπό συνθήκες δοκιμασίας, στους άλλους «εκπαιδευόμενους», ένας εκ των οποίων είναι ο εξεταστής. Το θέμα της δοκιμαστικής διάλεξης πρέπει να επιλέγεται από τα θέματα α–η του Τμήματος 1. Ο χρόνος για την προετοιμασία της δοκιμασίας διάλεξης πρέπει να συμφωνείται εκ των προτέρων με τον εξεταστή. Ο υποψήφιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την κατάλληλη βιβλιογραφία. Η δοκιμασία διάλεξης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 45 λεπτά. (β). ο υποψήφιος εξετάζεται προφορικά από έναν εξεταστή σχετικά με τις γνώσεις στα αντικείμενα α–θ του Τμήματος 1 καθώς και με το περιεχόμενο «διδασκαλίας και εκμάθησης» που παρέχεται στις σειρές μαθημάτων FΙ(Η). 5. Τα Τμήματα 2, 3 και 7 αφορούν την ικανότητα FΙ(Η) για μονοκινητήρια (SΕ) ελικόπτερα ενός χειριστή (SΡΗ). Αυτά τα τμήματα περιλαμβάνουν ασκήσεις για επίδειξη της δυνατότητας άσκησης καθηκόντων FΙ(Η) (δηλαδή. ασκήσεις επίδειξης των ικανοτήτων εκπαιδευτή), που επιλέγονται από τον εξεταστή από το αναλυτικό πρόγραμμα πτήσεων των σειρών μαθημάτων FΙ(Η) (βλέπε ΑΜC FCL 2.320Ε). Ο υποψήφιος απαιτείται να επιδείξει τις δυνατότητες FΙ(Η), που περιλαμβάνουν ενημέρωση, πτητική εκπαίδευση και απο-ενημέρωση. 6. Το Τμήμα 4 διατηρείται σκόπιμα κενό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή και άλλων ασκήσεων επίδειξης FΙ(Η), όπως αποφασίζεται από τον εξεταστή και γίνονται αποδεκτές από τον υποψήφιο, πριν από τη δοκιμασία δεξιοτήτων. 7. Το Τμήμα 5 περιλαμβάνει πρόσθετες ασκήσεις επίδειξης εκπαιδευτή για ικανότητα FΙ(Η) για πολυκινητήρια (ΜΕ) SΡΗ. Αυτό το μέρος, εάν απαιτείται, πρέπει να χρησιμοποιεί ΜΕ SΡΗ, εξομοιωτή ή FΝΡΤ ΙΙ. Εφόσον χρησιμοποιείται εξομοιωτής πτήσης ή FΝΡΤ, αυτό πρέπει να προσομοιώνει ένα ΜΕ ελικόπτερο. Αυτό το μέρος πρέπει να ολοκληρωθεί επιπλέον των Μερών 2, 3 και 4 (εάν έχει εφαρμογή) και 7. 8. Το Τμήμα 6 διατηρείται σκόπιμα κενό. Το μέρος αυτό περιλαμβάνει πρόσθετες ασκήσεις επίδειξης ικανότητας FΙ(Η), όπως αποφασίζεται από τον εξεταστή και συμφωνείται με τον υποψήφιο πριν από τη δοκιμασία δεξιοτήτων, για την ικανότητα FΙ(Η) για ικανότητες πτήσεως δι’ οργάνων. Οι ασκήσεις αυτές σχετίζονται με τις απαιτήσεις εκπαίδευσης για την αρχική έκδοση μιας ΙR. 9. Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας δεξιοτήτων ο υποψήφιος πρέπει να καταλαμβάνει τη θέση που κανονικά καταλαμβάνεται από τον FΙ(Η). Ο εξεταστής ή ένας άλλος FΙ(Η) πρέπει να αναλαμβάνει το ρόλο του «εκπαιδευόμενου». Ο υποψήφιος απαιτείται να εξηγήσει τις σχετικές ασκήσεις και να επιδείξει την εκτέλεση τους στον «εκπαιδευόμενο», εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Στη συνέχεια, ο «εκπαιδευόμενος» πρέπει να εκτελέσει τον ίδιο ελιγμό, που περιλαμβάνει τα τυπικά σφάλματα των άπειρων εκπαιδευομένων. Από τον υποψήφιο αναμένεται να διορθώσει τα σφάλματα προφορικά ή/και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, με την ενεργή παρέμβασή του. 10. Τα Τμήματα 1 και 2 έως 7 (αναλόγως) πρέπει να ολοκληρωθούν εντός χρονικής περιόδου έξι μηνών, αλλά όλα τα τμήματα πρέπει, εφόσον είναι εφικτό, να ολοκληρωθούν την ίδια ημέρα. Σε περίπτωση αποτυχίας σε οποιαδήποτε άσκηση των τμημάτων 2, 3 και 4 (εάν έχει εφαρμογή) και 5/6 (αναλόγως) απαιτείται εκ νέου δοκιμασία που να καλύπτει όλες τις ασκήσεις. Το Τμήμα 1, σε περίπτωση αποτυχίας, μπορεί να επανεξετασθεί χωριστά. 11. Ο εξεταστής μπορεί να τερματίσει τη δοκιμασία σε οποιοδήποτε στάδιο, εάν θεωρηθεί ότι η επίδειξη των πτητικών ή εκπαιδευτικών δεξιοτήτων του υποψηφίου απαιτεί την επανάληψη της εξέτασης. 12. Ο εξεταστής πρέπει να είναι ο κυβερνήτης, εκτός από περιπτώσεις που συμφωνεί ο εξεταστής όταν ένας άλλος FΙ(Η) ορίζεται ως κυβερνήτης για την πτήση. Η ευθύνη για την πτήση πρέπει να ανατίθεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. 13. Τα περιεχόμενα και τα τμήματα της δοκιμασίας δεξιοτήτων που καθορίζονται στο Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.320Ε πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη δοκιμασία αυτή. Η μορφή και το έντυπο αίτησης για τη δοκιμασία δεξιοτήτων μπορεί να καθορίζονται από την ΥΠΑ (βλέπε ΙΕΜ FCL 2.320Ε). Προσάρτημα 2 στο JΑR-FCL 2.320Ε και 2.345 Περιεχόμενα της δοκιμασίας δεξιοτήτων, της προφορικής εξέτασης θεωρητικών γνώσεων και του ελέγχου επάρκειας για την ικανότητα εκπαιδευτή πτήσης (FΙ(Η)) (Βλέπε JΑR-FCL 2.320Ε και 2.345) (Βλέπε ΙΕΜ FCL 2.320Ε) ΤΜΗΜΑ 1 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ α Αεροπορική Νομοθεσία β Γενικές Γνώσεις Αεροσκαφών γ Επιδόσεις Πτήσης και Σχεδίαση δ Ανθρώπινες Δυνατότητες και περιορισμοί Ε Μετεωρολογία στ Ναυτιλία Ζ Επιχειρησιακές Διαδικασίες Η Βασικές Αρχές της Πτήσης θ Διαχείριση της Εκπαίδευσης ΚΥΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ΚΑΙ 3 ΤΜΗΜΑ 2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟ ΠΤΗΣΕΩΣ α Οπτική Παρουσίαση β Τεχνική Ακρίβεια γ Σαφήνεια Επεξηγήσεων δ Σαφήνεια Λόγου ε Τεχνική Διδασκαλίας στ Χρήση Μοντέλων και Βοηθημάτων ζ Συμμετοχή του Εκπαιδευόμενου ΤΜΗΜΑ 3 ΠΤΗΣΗ α Διευθέτηση της Παρουσίασης β Συγχρονισμός της Ομιλίας με την Παρουσίαση γ Διόρθωση Σφαλμάτων δ Χειρισμός Ελικοπτέρου ε Τεχνική Διδασκαλίας στ Γενική Χειριστική Δεινότητα/Ασφάλεια ζ Καθορισμός θέσης. Χρήση του Εναέριου Χώρου ΤΜΗΜΑ 4 ΑΛΛΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ α β γ δ ε στ ζ ΤΜΗΜΑ 5 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ α 1Ενέργειες μετά από βλάβη κινητήρα αμέσως μετά την απογείωση β 1Προσέγγιση και επανακύκλωση με ένα κινητήρα γ 1Προσέγγιση και προσγείωση με ένα κινητήρα δ ε στ ζ 1Αυτές οι ασκήσεις πρέπει να επιδεικνύονται κατά τη δοκιμασία δεξιοτήτων για την ικανότητα εκπαιδευτή πολυκινητήριου ενός χειριστή. ΤΜΗΜΑ 6 ΕΝΟΡΓΑΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ α β γ δ ε στ ζ ΤΜΗΜΑ 7 ΑΠΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ α Οπτική Παρουσίαση β Τεχνική Ακρίβεια γ Σαφήνεια Επεξηγήσεων δ Σαφήνεια Λόγου ε Τεχνική Διδασκαλίας στ Χρήση Μοντέλων και Βοηθημάτων ζ Συμμετοχή του Εκπαιδευόμενου Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.330Γ Σειρά μαθημάτων για τον εκπαιδευτή ικανότητας τύπου ελικοπτέρου για ελικόπτερα ενός ή πολλαπλών χειριστών, κατά περίπτωση, πιστοποιημένα για πτητική λειτουργίαVFR ή ΙFR (ΤRΙ(Η)) (Βλέπε JΑR-FCL 2.330Α) (Βλέπε JΑR-FCL 2.330Γ) (Βλέπε JΑR-FCL 2.330ΣΤ) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295) (Βλέπε Προσάρτημα 3 στο JΑR-FCL 2.240) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.261(α)) (Βλέπε Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.320Ε) ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1. Ο σκοπός της σειράς μαθημάτων ΤRΙ(Η) είναι να εκπαιδεύσει τους κατόχους πτυχίου ελικοπτέρων στο επίπεδο επάρκειας που είναι αναγκαίο για την έκδοση ικανότητας ΤRΙ(Η). Η σειρά μαθημάτων πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να παρέχει επαρκή εκπαίδευση στον υποψήφιο όσον αφορά τη διδασκαλία τεχνικών και θεωρητικών γνώσεων, πτητική διδασκαλία και διδασκαλία συνθετικής πτήσης, προκειμένου να διδάσκει για οποιαδήποτε ικανότητα τύπου ελικοπτέρου ενός ή πολλαπλών χειριστών για την οποία ο εν λόγω υποψήφιος έχει τα κατάλληλα προσόντα (βλέπε JΑR-FCL 2.330Α). 2. Η σειρά μαθημάτων ΤRΙ(Η) πρέπει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του ατόμου σε σχέση με τη σπουδαιότητα των ανθρωπίνων παραγόντων στο περιβάλλον ανθρώπου-μηχανής και στο ρόλο του CRΜ. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ωριμότητα και την κρίση του υποψηφίου, που περιλαμβάνει κατανόηση των ενήλικων, τις στάσεις συμπεριφοράς τους και τα διάφορα επίπεδα δυνατότητας εκμάθησης. 3. Κατά τη διάρκεια της σειράς μαθημάτων, οι υποψήφιοι πρέπει να ενημερώνονται για τις στάσεις τους ως προς τη σπουδαιότητα της ασφάλειας πτήσεων. Είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια της σειράς μαθημάτων εκπαίδευσης να στοχεύει στην παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, στον υποψήφιο, σχετικών με το ρόλο του εκπαιδευτή ικανότητας τύπου. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤRΙ 4. Η σειρά μαθημάτων ΤRΙ αποτελείται από τρία μέρη: α). Μέρος 1 – Ενότητα Διδασκαλίας και Εκμάθησης. Το λεπτομερές αναλυτικό πρόγραμμα καθορίζεται στο ΑΜC FCL 2.320Δ και πρέπει να περιλαμβάνει όχι λιγότερες από 25 ώρες. Στους χειριστές που κατέχουν ή κατείχαν μια από τις ακόλουθες ικανότητες τους αναγνωρίζεται για το ΤRΙ(Η) Μέρος 1, Ενότητα Διδασκαλίας και Εκμάθησης της σειράς μαθημάτων: FΙ(Η), ΙRΙ(Η), SFΙ(Η), SΤΙ(Η) FΙ(Α), CRΙ(Α), ΤRΙ(Α), SFΙ(Α), SΤΙ(Α) β). Μέρος 2 – Τεχνική Εκπαίδευση. Η διδασκαλία τεχνικών θεωρητικών γνώσεων πρέπει να περιλαμβάνει όχι λιγότερες από 10 ώρες εκπαίδευσης, που να περιλαμβάνει την εξέταση των τεχνικών γνώσεων, την προετοιμασία των σχεδίων μαθήματος και την ανάπτυξη διδακτικών δεξιοτήτων στην αίθουσα διδασκαλίας, για να δώσει τη δυνατότητα στον ΤRΙ να διδάξει το αναλυτικό πρόγραμμα τεχνικών θεωρητικών γνώσεων, όπως καθορίζεται στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.261(α). Εφόσον ζητείται ικανότητα ΤRΙ για ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία πολλαπλού πληρώματος. γ). Μέρος 3 – Πτητική Εκπαίδευση. Η έκταση της πτητικής εκπαίδευσης ποικίλει, εξαρτώμενη από την πολυπλοκότητα του τύπου του ελικοπτέρου. Τουλάχιστον 5 ώρες πτητικής εκπαίδευσης για ελικόπτερο ενός χειριστή και τουλάχιστον 10 ώρες για πολυκινητήριο ελικόπτερο πολλαπλών χειριστών. Όμοιος αριθμός ωρών πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία και εξάσκηση της προ πτήσεως και μετά την πτήση ενημέρωσης για κάθε άσκηση. Η πτητική εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει στη διασφάλιση ότι ο υποψήφιος είναι ικανός να διδάξει τις ασκήσεις αέρος ασφαλώς και αποτελεσματικά και πρέπει να σχετίζεται με τον τύπο ελικοπτέρου επί του οποίου ο υποψήφιος επιθυμεί να διδάξει. Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος πρέπει να καλύπτει μόνον εκπαιδευτικές ασκήσεις σχετικές με τον τύπο του ελικοπτέρου, όπως καθορίζονται στα Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.240 και 2.295 ή το Προσάρτημα 3 στο JΑR-FCL 2.240. (δ). Εφόσον ζητείται ικανότητα ΤRΙ για επανεπικύρωση ικανοτήτων πτήσεως δι’ οργάνων, τότε ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει ισχύουσα ικανότητα πτήσεως δι’ οργάνων. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤRΙ 5. Η αξιολόγηση ΤRΙ βασίζεται στα σχετικά τμήματα της δοκιμασίας δεξιοτήτων FΙ (Βλέπε Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.320Ε) δηλαδή προ πτήσεως ενημέρωση για την άσκηση, κύρια άσκηση για την πτήση (με πρόσθετες ασκήσεις), απο-ενημέρωση μετά την πτήση και ερωτήσεις για τα συστήματα του αεροσκάφους. Η τελική αξιολόγηση πρέπει να διεξάγεται από έναν ΤRΙ(Η) που ορίζεται για το σκοπό αυτό από την ΥΠΑ. ΕΠΑΝΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 6. Για την επανεπικύρωση ή την ανανέωση της ικανότητας ΤRΙ(Η), ο υποψήφιος καλύπτει τις απαιτήσεις του JΑR-FCL 2.330ΣΤ. Η αξιολόγηση ΤRΙ σε τύπο μονοκινητήριου ελικοπτέρου επανεπικυρώνει την ικανότητα ΤRΙ για άλλους τύπους μονοκινητήριου για τους οποίους κατέχεται ικανότητα ΤRΙ. Η ικανότητα ΤRΙ για πολυκινητήρια ελικόπτερα επανεπικυρώνει την ικανότητα ΤRΙ για άλλους τύπους πολυκινητήριου για τους οποίους κατέχεται ικανότητα ΤRΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΥΠΟΥ 7. Οι ΤRΙ οι οποίοι επιθυμούν να εξουσιοδοτηθούν για περαιτέρω τύπους, εκτελούν την ανάλογη τεχνική εκπαίδευση και όχι λιγότερες από 2 ώρες πτητικής εκπαίδευσης και να περάσει με επιτυχία, σαν έλεγχο επάρκειας, τα σχετικά τμήματα της αξιολόγησης στο JΑR-FCL 2.330Δ με ΤRΙ(Η). Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.340Γ Σειρά μαθημάτων για τον εκπαιδευτή ικανότητας πτήσεως δι’ οργάνων ελικοπτέρου ΙRΙ(Η)) (Βλέπε JΑR-FCL 2.340ΣΤ) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.205) (Βλέπε Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.320Ε) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.340Γ) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.340Δ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1. Ο σκοπός της σειράς μαθημάτων ΙRΙ(Η) είναι να εκπαιδεύσει τους κατόχους πτυχίου ελικοπτέρων στο επίπεδο επάρκειας που είναι αναγκαίο για την έκδοση ικανότητας ΙRΙ(Η). 2. Η σειρά μαθημάτων πρέπει να είναι σχεδιασμένος για να: (α). δίνει επαρκή εκπαίδευση στον υποψήφιο στη διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων, πτητική διδασκαλία και διδασκαλία συνθετικής πτήσης προκειμένου να διδάξει για ικανότητα πτήσεως δι’ οργάνων ελικοπτέρων, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Προσαρτήματος 1 στο JΑR-FCL 2.205, (β). συμπληρώσει και να ανανεώσει της τεχνικές γνώσεις του εκπαιδευόμενου εκπαιδευτή, (γ). εξασφαλίσει ότι η πτήση δι’ οργάνων του εκπαιδευόμενου εκπαιδευτή είναι αρκούντως υψηλού επιπέδου. 3. Η σειρά μαθημάτων ΙRΙ(Η) πρέπει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του ατόμου σε σχέση με τη σπουδαιότητα των ανθρωπίνων παραγόντων στο περιβάλλον ανθρώπου-μηχανής. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ωριμότητα και την κρίση του υποψηφίου, που περιλαμβάνει κατανόηση των ενήλικων, τις στάσεις συμπεριφοράς τους και τα διάφορα επίπεδα δυνατότητας εκμάθησης. 4. Κατά τη διάρκεια της σειράς μαθημάτων, οι υποψήφιοι πρέπει να ενημερώνονται για τις στάσεις τους ως προς τη σπουδαιότητα της ασφάλειας πτήσεων. Είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια της σειράς μαθημάτων εκπαίδευσης να στοχεύει στην παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, στον υποψήφιο, σχετικών με το ρόλο του εκπαιδευτή ικανότητας πτήσεως δι’ οργάνων. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙRΙ(Η) 5. Η σειρά μαθημάτων ΙRΙ αποτελείται από τρία μέρη: α). Μέρος 1 – Ενότητα Διδασκαλίας και Εκμάθησης. Το λεπτομερές αναλυτικό πρόγραμμα καθορίζεται στο ΑΜC FCL 2.320Δ Μέρος 1 και πρέπει να περιλαμβάνει όχι λιγότερες από 25 ώρες. Στους χειριστές που κατέχουν ή κατείχαν μια από τις ακόλουθες ικανότητες τους αναγνωρίζεται το ΤRΙ(Η) Μέρος 1, Ενότητα Διδασκαλίας και Εκμάθησης της σειράς μαθημάτων: FΙ(Η), ΤRΙ(Η), SFΙ(Η), SΤΙ(Η) FΙ(Α), CRΙ(Α), ΤRΙ(Α), SFΙ(Α), ΙRΙ(Α), SΤΙ(Α) β). Μέρος 2 – Εκπαίδευση Θεωρητικών Γνώσεων Οργάνων. Η διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων οργάνων πρέπει να περιλαμβάνει όχι λιγότερες από 10 ώρες εκπαίδευσης, που να περιλαμβάνει την εξέταση των θεωρητικών γνώσεων οργάνων, την προετοιμασία των σχεδίων μαθήματος και την ανάπτυξη διδακτικών δεξιοτήτων στην αίθουσα διδασκαλίας, για να δώσει τη δυνατότητα στον ΙRΙ(Η) να διδάξει το αναλυτικό πρόγραμμα θεωρητικών γνώσεων οργάνων, όπως καθορίζεται στο ΑΜC FCL 2.340Γ. γ). Μέρος 3 – Πτητική Εκπαίδευση. Η εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων ΙRΙ(Η) πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε ελικόπτερο, εξομοιωτή πτήσης, FΤD 2/3 ή FΝΡΤ ΙΙ. Όμοιος αριθμός ωρών πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία και εξάσκηση της προ πτήσεως και μετά την πτήση ενημέρωσης για κάθε άσκηση. Η πτητική εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει στη διασφάλιση ότι ο υποψήφιος είναι ικανός να διδάξει τις ασκήσεις αέρος ασφαλώς και αποτελεσματικά. Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος περιέχεται στο ΑΜC FCL 2.340Γ. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΙRΙ 6. Η δοκιμασία δεξιοτήτων ΙRΙ(Η) βασίζεται στα σχετικά τμήματα της δοκιμασίας δεξιοτήτων του FΙ (Βλέπε Προσαρτήματα 1 και 2 στο JΑR-FCL 2.320Ε) δηλαδή προ πτήσεως ενημέρωση για την άσκηση, κύρια άσκηση για την πτήση (με πρόσθετες ασκήσεις), απο-ενημέρωση μετά την πτήση και ερωτήσεις επί των διαδικασιών ΙFR. Η δοκιμασία δεξιοτήτων πρέπει να διεξάγεται από έναν FΙΕ(Η). ΕΠΑΝΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 7. Για την επανεπικύρωση ή την ανανέωση της ικανότητας ΙRΙ(Η), ο υποψήφιος καλύπτει τις απαιτήσεις του JΑR-FCL 2.340ΣΤ. Ο έλεγχος ΙRΙ(Η) σε ένα τύπο ελικοπτέρου επανεπικυρώνει την ικανότητα ΙRΙ(Η) για άλλους τύπους ελικοπτέρου για τους οποίους κατέχεται ικανότητα ΙRΙ(Η). ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Θ JΑR-FCL 2.420Εξεταστές – Σκοποί (α). Αναγνωρίζονται πέντε κατηγορίες εξεταστή: (1). Εξεταστής πτήσης (FΕ(Η)) (2). Εξεταστής ικανότητας τύπου (ΤRΕ(Η)) (3). Εξεταστής ικανότητας πτήσης δι’ οργάνων (ΙRΕ(Η)) (4). Εξεταστής εκπαιδευτών πτήσης (FΙΕ(Η)) (5). Εξεταστής συνθετικής πτήσης(SFΕ(Η)) (β). Πολλαπλές κατηγορίες. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις προσόντων και πείρας που καθορίζονται στο παρόν τμήμα για κάθε κατηγορία, οι εξεταστές δεν περιορίζονται σε μια μόνο κατηγορία από FΕ(Η), ΤRΕ(Η), ΙRΕ(Η), FΙΕ(Η). JΑR-FCL 2.425 Εξεταστές – Γενικά (Βλέπε JΑR-FCL 2.030(α)) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.425) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.425) (Βλέπε ΙΕΜ FCL 2.425) (α). Προϋποθέσεις. Ο εξεταστής δεν πρέπει να εκτελεί τις δοκιμασίες και ελέγχους που απαιτούνται για την έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση οποιουδήποτε πτυχίου ή ικανότητας χειριστή εκτός εάν το πρόσωπο αυτό: (1). κατέχει πτυχίο και ικανότητα τουλάχιστον ισοδύναμη με το πτυχίο ή την ικανότητα για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί να διεξάγουν δοκιμασίες δεξιοτήτων ή ελέγχους επάρκειας, και εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά, το δικαίωμα να εκπαιδεύουν για αυτό το πτυχίο ή την ικανότητα,. (2). είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί ως κυβερνήτης του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια δοκιμασίας δεξιοτήτων ή ελέγχου επάρκειας, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά, και πρέπει να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται στα JΑR-FCL 2.435 έως 2.460. (β). Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαθέσιμος εξεταστής με τα ανάλογα προσόντα, κατά την κρίση της ΥΠΑ, μπορεί να εξουσιοδοτηθούν εξεταστές/ επιθεωρητές χωρίς να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις ικανότητας εκπαιδευτή/ τύπου, όπως αναφέρονται παραπάνω. (γ). Καταχωρίσεις στο πτυχίο: Σε πτυχία όπου οι καταχωρήσεις επανεπικύρωσης μπορεί να γίνονται από τον εξεταστή, αυτός: (1). συμπληρώνει τα ακόλουθα στοιχεία: ικανότητες, ημερομηνία ελέγχου, λήξη ισχύος, αριθμό εξουσιοδότησης και υπογραφή, (2). υποβάλλει το πρωτότυπο του φύλλου ελέγχου επάρκειας στην ΥΠΑ έκδοσης του πτυχίου και φυλάσσει ένα αντίγραφο του σχετικού φύλλου στο προσωπικό του αρχείο, (3). σε περίπτωση επανεπικύρωσης ικανοτήτων τύπου ελικοπτέρου, σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.245(β)(2), (β)(3) και (β)(4), καταχωρεί τις ημερομηνίες επανεπικύρωσης για όλες τις καλυπτόμενες ικανότητες τύπου. (δ). Χρονική διάρκεια ισχύος: Η εξουσιοδότηση του εξεταστή ισχύει για όχι περισσότερο από τρία έτη, επιπλέον του υπόλοιπου του μήνα έκδοσης. Οι εξεταστές μπορεί να επανεξουσιοδοτούνται, κατά την κρίση της ΥΠΑ, και σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.425. (ε). Συμμόρφωση με τα JΑR: Οι εξεταστές εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.030(α). Ο εξεταστής πρέπει να συμμορφώνεται με τις κατάλληλες ρυθμίσεις τυποποίησης για εξεταστές, οι οποίες διατυπώνονται ή εγκρίνονται από την ΥΠΑ (βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.425, ΑΜC FCL 2.425 και ΙΕΜ FCL 2.425). (στ). Δοκιμασία αποδοχής της εξουσιοδότησης εξεταστή: Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων τυποποίησης του JΑR-FCL 2.425(ε), ο υποψήφιος για οποιαδήποτε εξουσιοδότηση εξεταστή πρέπει να έχει διενεργήσει τουλάχιστον μια δοκιμασία δεξιοτήτων ή έλεγχο επάρκειας, με την ιδιότητα του εξεταστή, για την οποία ζητείται εξουσιοδότηση, και περιλαμβάνει ενημέρωση, διεξαγωγή της δοκιμασίας δεξιοτήτων ή του ελέγχου επάρκειας, αξιολόγηση του υποψηφίου που υπόκειται σε δοκιμασία δεξιοτήτων ή έλεγχο επάρκειας, απο-ενημέρωση και καταγραφή/ τεκμηρίωση. Αυτή η «δοκιμασία αποδοχής της εξουσιοδότησης εξεταστή» πρέπει να επιβλέπεται από επιθεωρητή της ΥΠΑ ή από ανώτερο εξεταστή ειδικά εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από την ΥΠΑ. (ζ). Επανεξουσιοδότηση: (1). όλες οι εξουσιοδοτήσεις εξεταστή ισχύουν για χρονική διάρκεια όχι περισσότερο από 3 έτη επιπλέον του υπόλοιπου του μήνα έκδοσης. Εφόσον εκδοθούν εντός των τελευταίων 12 ημερολογιακών μηνών της ισχύος του προηγούμενου ελέγχου εξεταστή, η χρονική διάρκεια ισχύος πρέπει να εκτείνεται από την ημερομηνία έκδοσης μέχρι 3 έτη από την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου ελέγχου εξεταστή. Ο εξεταστής ο οποίος επανεξουσιοδοτείται κατά τον ίδιο χρόνο με την επανεπικύρωση της ειδικότητάς του ως εκπαιδευτή, μπορεί να έχει τη χρονική διάρκεια ισχύος της ικανότητας εκπαιδευτή ευθυγραμμισμένη με την εξουσιοδότηση εξεταστή. Εντός των τελευταίων 12 μηνών της ισχύος, ο εξεταστής πρέπει να υποστεί μια δοκιμασία δεξιοτήτων ή έλεγχο επάρκειας, που περιλαμβάνει ενημέρωση, διεξαγωγή της δοκιμασίας ή του ελέγχου, αξιολόγηση του υποψηφίου, απο-ενημέρωση και καταγραφή της τεκμηρίωσης, ενώ παρακολουθείται από επιθεωρητή της ΥΠΑ ή από ανώτερο εξεταστή ειδικά εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από την ΥΠΑ. (2). εάν η εξουσιοδότηση του εξεταστή έχει λήξει, τότε ο εν λόγω εξεταστής πρέπει να υποστεί εκπαίδευση, όπως καθορίζεται από την ΥΠΑ, πριν εκτελέσει άλλη δοκιμασία αποδοχής της εξουσιοδότησης εξεταστή, υπό επίβλεψη. JΑR-FCL 2.430Εξεταστές – Χρονική περίοδος ισχύος (Παραμένει σκοπίμως κενό) JΑR-FCL 2.435FΕ(Η) – Δικαιώματα Τα δικαιώματα του FΕ(Η) συνίστανται στη διεξαγωγή: (α). δοκιμασιών δεξιοτήτων για την έκδοση του ΡΡL(Η) καθώς και δοκιμασιών δεξιοτήτων και ελέγχων επάρκειας για την ικανότητα τύπου μονοκινητήριου ελικοπτέρου ενός χειριστή, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξεταστής έχει συμπληρώσει όχι λιγότερες από 1.000 ώρες χρόνου πτήσης ως χειριστής ελικοπτέρων, που περιλαμβάνουν όχι λιγότερες από 250 ώρες πτητικής διδασκαλίας και, για ικανότητες τύπου πολυκινητήριου ελικοπτέρου ενός χειριστή, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξεταστής έχει καλύψει τις απαιτήσεις του JΑR-FCL 2.439(β), (β). δοκιμασιών δεξιοτήτων για την έκδοση του CΡL(Η) καθώς και δοκιμασιών δεξιοτήτων και ελέγχων επάρκειας για τις ικανότητες τύπου μονοκινητήριου ελικοπτέρου ενός χειριστή, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξεταστής έχει συμπληρώσει όχι λιγότερες από 2.000 ώρες χρόνου πτήσης ως χειριστής ελικοπτέρων, που περιλαμβάνουν όχι λιγότερες από 250 ώρες πτητικής διδασκαλίας και, για ικανότητες τύπου πολυκινητήριου ελικοπτέρου ενός χειριστή, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξεταστής έχει καλύψει τις απαιτήσεις του JΑR-FCL 2.439(β). JΑR-FCL 2.439ΤRΕ(Η) – Προϋποθέσεις Ο υποψήφιος, πριν του επιτραπεί να γίνει ΤRΕ(Η), πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: (α). Ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών: (1). να μην έχει λιγότερες από 1.500 ώρες ως χειριστής σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών, εκ των οποίων τουλάχιστον 500 ώρες πρέπει να είναι ως κυβερνήτη, και (2). να κατέχει ικανότητα ΤRΙ(Η) στο σχετικό τύπο, και (3). πριν επεκταθούν τα δικαιώματα πολυκινητήριου ελικοπτέρου ενός χειριστή σε δικαιώματα πολυκινητήριου πολλαπλών χειριστών επί του ιδίου τύπου, ο κάτοχος πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του JΑR-FCL 2.250 και να έχει τουλάχιστον 100 ώρες σε ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών επί του τύπου αυτού. Ο υποψήφιος για την πρώτη εξουσιοδότηση ΤRΕ πολυκινητήριου πολλαπλών χειριστών, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις πείρας του JΑR-FCL 2.439(α)(1) εκτός από την περίπτωση που οι 1.500 ώρες ελικοπτέρου πολλαπλών χειριστών μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτονται εφόσον έχουν τις 500 ώρες κυβερνήτη στο ελικοπτέρου πολλαπλών χειριστών του ιδίου τύπου. (β). Πολυκινητήρια ελικόπτερα ενός χειριστή: (1). να έχει συμπληρώσει όχι λιγότερες από 1.000 ώρες ως χειριστής ελικοπτέρων, εκ των οποίων τουλάχιστον 500 ώρες πρέπει να είναι ως κυβερνήτη, και (2). κατέχει επαγγελματικό πτυχίο χειριστή, και όταν έχει εφαρμογή, ισχύουσα ΙR(Η), και (3). να κατέχει ισχύουσα ικανότητα ΤRΙ(Η) για το σχετικό ελικόπτερο. (γ). Μονοκινητήρια ελικόπτερα ενός χειριστή: (1). να έχει συμπληρώσει όχι λιγότερες από 750 ώρες ως χειριστής ελικοπτέρων, εκ των οποίων τουλάχιστον 500 ώρες πρέπει να είναι ως κυβερνήτης, και (2). να κατέχει επαγγελματικό πτυχίο χειριστή ελικοπτέρου, και (3). να κατέχει είτε FΙ(Η) σε ισχύ είτε ισχύουσα ικανότητα ΤRΙ(Η) για το σχετικό ελικόπτερο. JΑR-FCL 2.440ΤRΕ(Η) – Δικαιώματα Τα δικαιώματα του ΤRΕ(Η) συνίστανται στη διεξαγωγή: (α). Για ελικόπτερα πολλαπλών χειριστών (1). δοκιμασιών δεξιοτήτων για την έκδοση ικανοτήτων τύπου, (2). ελέγχων επάρκειας για επανεπικύρωση ή ανανέωση ικανοτήτων τύπου πολλαπλών χειριστών, (3). ελέγχων επάρκειας για την επανεπικύρωση ή ανανέωση ικανοτήτων πτήσεως δι’ οργάνων (Η) υπό την προϋπόθεση ότι ο ΤRΕ(Η) κατέχει ισχύουσα ΙR(Η) και συμμορφώνεται με το JΑR-FCL 2.425(ε), (4). δοκιμασιών δεξιοτήτων για την έκδοση ΑΤΡL(Η). (β). Για ελικόπτερα ενός χειριστή (1). δοκιμασιών δεξιοτήτων για την έκδοση ικανοτήτων τύπου, (2). ελέγχων επάρκειας για επανεπικύρωση ή ανανέωση ικανοτήτων τύπου ενός χειριστή, και, (3). ελέγχων επάρκειας για την επανεπικύρωση ή ανανέωση ικανοτήτων πτήσεως δι’ οργάνων (Η) υπό την προϋπόθεση ότι ο ΤRΕ(Η) κατέχει ισχύουσα ΙR(Η) και συμμορφώνεται με το JΑR-FCL 2.425(ε). JΑR-FCL 2.442ΤRΕ(Η) – Εξουσιοδότηση Όλοι οι υποψήφιοι για την αρχική έκδοση εξουσιοδότησης ΤRΕ(Η) ή επανεξουσιοδότηση, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του JΑR-FCL 2.425. JΑR-FCL 2.445ΙRΕ(Η) – Προϋποθέσεις Ο υποψήφιος, πριν του επιτραπεί να γίνει ΙRΕ(Η), πρέπει να κατέχει ΙRΙ(Η) και πρέπει να έχει καλύψει τις ρυθμίσεις τυποποίησης του JΑR-FCL 2,425(ε) και επίσης τα ακόλουθα: (α). Όχι λιγότερες από 2.000 ώρες χρόνου πτήσης ως χειριστής ελικοπτέρων, και (β). Όχι λιγότερες από 300 ώρες χρόνου ενόργανης πτήσης σε ελικόπτερα, εκ των οποίων 200 ώρες πρέπει να είναι ως εκπαιδευτής. JΑR-FCL 2.450ΙRΕ(Η) – Δικαιώματα Τα δικαιώματα του ΙRΕ(Η) συνίστανται στη διεξαγωγή δοκιμασιών δεξιοτήτων για την αρχική έκδοση καθώς και ελέγχων επάρκειας για την επανεπικύρωση ή ανανέωση των ικανοτήτων πτήσεως δι’ οργάνων (Η). JΑR-FCL 2.452ΙRΕ(Η) – Εξουσιοδότηση Όλοι οι υποψήφιοι για την αρχική έκδοση εξουσιοδότησης ΙRΕ(Η) ή επανεξουσιοδότηση, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του JΑR-FCL 2.425. JΑR-FCL 2.445SFΕ(Η) – Προϋποθέσεις Ο υποψήφιος, πριν του επιτραπεί να γίνει SFΕ(Η), πρέπει να έχει καλύψει τις ρυθμίσεις τυποποίησης του JΑR-FCL 2,425(ε) και: (α). Να κατέχει ΑΤΡL(Η) το οποίο περιλαμβάνει ΙR(Η) επί του σχετικού τύπου, (β). Να έχει όχι λιγότερες από 1.000 ώρες χρόνου πτήσης ως χειριστής ελικοπτέρων πολλαπλών χειριστών, και (γ). Να έχουν το δικαίωμα να ασκούν τα δικαιώματα του SFΙ(Η) (βλέπε JΑR-FCL 2.350Α). JΑR-FCL 2.455SFΕ(Η) – Δικαιώματα Τα δικαιώματα του SFΕ(Η) συνίστανται στη διεξαγωγή σε εξομοιωτή πτήσης: (α). Δοκιμασιών δεξιοτήτων για την έκδοση ικανοτήτων τύπου, υπό την προϋπόθεση ότι ο SFΕ κατέχει ισχύουσα ικανότητα τύπου επί του σχετικού τύπου ελικοπτέρου, και (β). Ελέγχων επάρκειας για την επανεπικύρωση και ανανέωση των ικανοτήτων τύπου και πτήσεως δι’ οργάνων. JΑR-FCL 2.457SFΕ(Η) – Εξουσιοδότηση Όλοι οι υποψήφιοι για την αρχική έκδοση εξουσιοδότησης SFΕ(Η) ή επανεξουσιοδότηση, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του JΑR-FCL 2.425. JΑR-FCL 2.459FΙΕ(Η) – Προϋποθέσεις Ο υποψήφιος, πριν του επιτραπεί να γίνει FΙΕ(Η), πρέπει: (α). Να κατέχει FΙ(Η), ΤRΙ(Η) ή ΙRΙ(Η) σε ισχύ (κατά περίπτωση), και (β). Να κατέχει εξουσιοδότηση FΕ(Η), ΤRΕ(Η) ή ΙRΕ(Η) (κατά περίπτωση), και (γ). Να έχει συμπληρώσει όχι λιγότερες από 2.000 ώρες ως χειριστής ελικοπτέρων, και (δ). Να έχει όχι λιγότερες από 100 ώρες χρόνου πτήσης εκπαιδεύοντας υποψηφίους για ικανότητες FΙ(Η), ή ΤRΙ(Η) ή ΙRΙ(Η), και (ε). Να έχουν ολοκληρώσει τη σειρά μαθημάτων τυποποίησης σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.425(ε). JΑR-FCL 2.460FΙΕ(Η) – Δικαιώματα Τα δικαιώματα του FΙΕ(Η) συνίστανται στη διεξαγωγή δοκιμασιών δεξιοτήτων και ελέγχων επάρκειας για την έκδοση και επανεπικύρωση ή ανανέωση των ικανοτήτων FΙ(Η), ΤRΙ(Η) ή ΙRΙ(Η) σε ελικόπτερα ενός χειριστή. JΑR-FCL 2.461FΙΕ(Η) – Εξουσιοδότηση Όλοι οι υποψήφιοι για την αρχική έκδοση εξουσιοδότησης FΙΕ(Η) ή επανεξουσιοδότηση, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του JΑR-FCL 2.425. Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.425 Ρυθμίσεις τυποποίησης για εξεταστές (Βλέπε JΑR-FCL 2.425 και 2.430) (Βλέπε ΑΜC FCL 2.425) ΓΕΝΙΚΑ 1. Κάθε Κράτος Μέλος του JΑΑ δημοσιεύει και υποβάλλει στον JΑΑ κατάλογο εξουσιοδοτημένων εξεταστών καθορίζοντας κάθε ρόλο και οποιαδήποτε πρόσθετα θέματα για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί. 2. Οι εξεταστές πρέπει να εφαρμόζουν συνεχώς τα πρότυπα JΑR-FCL κατά τη διάρκεια δοκιμασίας/ ελέγχου. Όμως, καθώς οι περιστάσεις κάθε δοκιμασίας/ ελέγχου που διεξάγεται από έναν εξεταστή μπορεί να ποικίλουν, είναι επίσης σημαντικό η εκτίμηση δοκιμασίας/ ελέγχου από τον εξεταστή να λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε δυσμενείς συνθήκες αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας/ ελέγχου. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ 3. Ένας εξεταστής ορίζεται και εξουσιοδοτείται σύμφωνα με το JΑR-FCL και είναι: (α). επιθεωρητής πτήσεων από μια ΥΠΑ, ή (β). εκπαιδευτής από Καταχωρημένου Φορέα, FΤΟ, ΤRΤΟ, φορέα του κατασκευαστή ή φορέα που έχει αναλάβει έργο υπεργολάβου, ή (γ). χειριστής που κατέχει ειδική εξουσιοδότηση από Κράτος Μέλος του JΑΑ. 4. Όλοι οι εξεταστές πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, με προσόντα και έμπειροι για το ρόλο τους επί του σχετικού τύπου ελικοπτέρου. Δεν μπορούν να γίνουν ειδικοί κανόνες σχετικά με τα προσόντα, διότι οι ιδιαίτερες περιστάσεις κάθε οργανισμού διαφέρουν. Είναι σημαντικό, εντούτοις, ότι σε κάθε περίσταση, ο εξεταστής πρέπει, λόγω γνώσεων και εμπειρίας, να έχει την επαγγελματική εκτίμηση της αεροπορικής κοινότητας. ΕΠΑΝΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ 5. Οι εξεταστές μπορεί να επανεξουσιοδοτούνται σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.425. Ο εξεταστής, προκειμένου να επανεξουσιοδοτηθεί, πρέπει να έχει εκτελέσει τουλάχιστον δύο δοκιμασίες δεξιοτήτων ή ελέγχους επάρκειας σε κάθε ετήσια χρονική διάρκεια εντός της τριετούς περιόδου εξουσιοδότησης. Μια από τις δοκιμασίες δεξιοτήτων ή ελέγχους επάρκειας που γίνεται από τον εξεταστή εντός των τελευταίων 12 μηνών της χρονικής διάρκειας ισχύος της εξουσιοδότησης πρέπει να έχει παρατηρηθεί από επιθεωρητή της ΥΠΑ ή από ανώτερο εξεταστή ειδικά εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ι JΑR-FCL 2.465Απαιτήσεις Ο υποψήφιος για επαγγελματικό πτυχίο χειριστή ή ικανότητας πτήσεως δι’ οργάνων πρέπει να επιδείξει επίπεδο γνώσεων κατάλληλο για τα δικαιώματα του πτυχίου ή της ικανότητας για τα οποία υποβάλλει την αίτηση, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στα JΑR-FCL 2.470 έως 2.495. JΑR-FCL 2.470Περιεχόμενο των εξετάσεων θεωρητικών γνώσεων (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470) (α). Ο υποψήφιος για το ΑΤΡL(Η) πρέπει να επιδείξει επίπεδο γνώσεων, κατάλληλο για τα δικαιώματα που εκχωρούνται, στα ακόλουθα 13 αντικείμενα: Αεροπορική Νομοθεσία, Γενικές γνώσεις αεροσκαφών – σκάφος/ συστήματα/ σύστημα ισχύος, Γενικές γνώσεις αεροσκαφών – Πίνακας Οργάνων, Μάζα και ζυγοστάθμιση, Επιδόσεις, Σχεδίαση Πτήσης και Παρακολούθηση, Ανθρώπινες Δυνατότητες, Μετεωρολογία, Γενική ναυτιλία, Ραδιοναυτιλία, Επιχειρησιακές διαδικασίες, Βασικές Αρχές της Πτήσης, Επικοινωνίες VFR. Ο επιμερισμός των αντικειμένων σε επί μέρους εξετάσεις και οι χρόνοι που επιτρέπονται, συμφωνούνται μεταξύ των Κρατών Μελών του JΑΑ και αναφέρονται στις σχετικές διαδικασίες. (β). Ο υποψήφιος για το CΡL(Η) πρέπει να επιδείξει επίπεδο γνώσεων, κατάλληλο για τα δικαιώματα που εκχωρούνται, στα ακόλουθα 9 αντικείμενα: Αεροπορική Νομοθεσία, Γενικές Γνώσεις Αεροσκαφών, Επιδόσεις Πτήσης και Σχεδίαση, Ανθρώπινες Δυνατότητες, Μετεωρολογία, Ναυτιλία, Επιχειρησιακές Διαδικασίες, Βασικές Αρχές της Πτήσης, Επικοινωνίες VFR. Ο επιμερισμός των αντικειμένων σε επί μέρους εξετάσεις και οι χρόνοι που επιτρέπονται, συμφωνούνται μεταξύ των Κρατών Μελών του JΑΑ και αναφέρονται στις σχετικές διαδικασίες. (γ). Ο υποψήφιος για το ΙR(Η) πρέπει να επιδείξει επίπεδο γνώσεων, κατάλληλο για τα δικαιώματα που εκχωρούνται, στα ακόλουθα 7 αντικείμενα: Αεροπορική Νομοθεσία, Γενικές Γνώσεις Αεροσκαφών, Επιδόσεις Πτήσης και Σχεδίαση, Ανθρώπινες Δυνατότητες, Μετεωρολογία, Ναυτιλία, Επικοινωνίες ΙFR. Ο επιμερισμός των αντικειμένων σε επί μέρους εξετάσεις και οι χρόνοι που επιτρέπονται, συμφωνούνται μεταξύ των Κρατών Μελών του JΑΑ και αναφέρονται στις σχετικές διαδικασίες. (δ). Ο υποψήφιος για το ΑΤΡL(Η) πρέπει να επιδείξει επίπεδο γνώσεων, κατάλληλο για τα δικαιώματα που εκχωρούνται, στα ακόλουθα 14 αντικείμενα: Αεροπορική Νομοθεσία, Γενικές Γνώσεις Αεροσκαφών – σκάφος/ συστήματα/ σύστημα ισχύος, Γενικές Γνώσεις Αεροσκαφών – πίνακας οργάνων, Μάζα και ζυγοστάθμιση, Επιδόσεις, Σχεδίαση Πτήσης και Παρακολούθηση, Ανθρώπινες Δυνατότητες, Μετεωρολογία, Γενική Ναυτιλία, Ραδιοναυτιλία, Επιχειρησιακές Διαδικασίες, Βασικές Αρχές της Πτήσης, Επικοινωνίες VFR, Επικοινωνίες ΙFR. Ο επιμερισμός των αντικειμένων σε επί μέρους εξετάσεις και οι χρόνοι που επιτρέπονται, συμφωνούνται μεταξύ των Κρατών Μελών του JΑΑ και αναφέρονται στις διαδικασίες κοινής εφαρμογής. JΑR-FCL 2.475Ερωτήσεις (Βλέπε ΙΕΜ FCL 2.475(α) και (β)) (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470) (α). Η Κεντρική Τράπεζα Ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις που αντιστοιχούν στα αναλυτικά προγράμματα (βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470) τηρούνται σε Κεντρική Τράπεζα Ερωτήσεων (CQΒ) του JΑΑ. Οι ερωτήσεις που καταχωρούνται στη CQΒ συντάσσονται στην Αγγλική, σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο ΙΕΜ FCL 2.475(α), χρησιμοποιώντας συντμήσεις (βλέπε ΙΕΜ FCL 2.475(β)), και σε μορφή που είναι συμβατή με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι σε μορφή πολλαπλών επιλογών. Η ΥΠΑ μπορεί να ασκήσει τη διακριτική της ευχέρεια όσον αφορά την παρουσίαση των ερωτήσεων μιας εξέτασης, σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.480. (β). Δημοσίευση. Δείγματα των ερωτήσεων και των απαντήσεων πολλαπλής επιλογής δημοσιεύονται από καιρού εις καιρόν από τον JΑΑ. JΑR-FCL 2.480Διαδικασία εξέτασης (Βλέπε Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470) (α). Συχνότητα. Ένα Κράτος Μέλος του JΑΑ παρέχει την ευκαιρία σε έναν υποψήφιο να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εξετάσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο παρόν Τμήμα. Η πλήρης εξέταση για πτυχίο ή ικανότητα πτήσεως δι’ οργάνων περιλαμβάνει εξέταση σε καθένα από τα αντικείμενα που αναφέρονται λεπτομερώς στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470(α), (β) και (γ). (β). Γλώσσα. Οι εξετάσεις διεξάγονται στη γλώσσα(ες) που θεωρείται κατάλληλη από την ΥΠΑ. Η ΥΠΑ ενημερώνει τους υποψηφίους σχετικά με τη γλώσσα(ες) στην οποία διεξάγονται οι εξετάσεις της εν λόγω ΥΠΑ. (γ). Περιεχόμενο. Η ΥΠΑ επιλέγει τις ερωτήσεις για την εξέταση από την CQΒ, σύμφωνα με μια κοινή μέθοδο, η οποία επιτρέπει την κάλυψη ολόκληρων των αναλυτικών προγραμμάτων σε κάθε αντικείμενο. Το περιεχόμενο των ερωτήσεων δεν αλλάζει, εκτός εάν κρίνεται απαραίτητο για τη διευκόλυνση της μετάφρασης στην Ελληνική γλώσσα. Ο τύπος των απαντήσεων σε ερωτήσεις που απαιτούν αριθμητικούς υπολογισμούς ή γραφικές παραστάσεις μπορεί να έχει διαφορετική μορφή που θεωρείται αρμόζουσα από την ΥΠΑ. Η εξέταση στις Επικοινωνίες μπορεί να διεξαχθεί ξεχωριστά από τις εξετάσεις των άλλων αντικειμένων, κατά την απόφαση της ΥΠΑ. Ο υποψήφιος που έχει προηγουμένως επιτύχει σε μια ή και στις δύο εξετάσεις Επικοινωνιών VFR και ΙFR δεν επανεξετάζεται στα σχετικά τμήματα. (δ). Προφορικές εξετάσεις. Δεν διεξάγονται προφορικές εξετάσεις αντί γραπτών εξετάσεων ή εξετάσεων που βασίζονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. (ε). Ευκολίες. Η ΥΠΑ προσδιορίζει πως παρέχει κατάλληλους αεροναυτιλιακούς και τοπογραφικούς χάρτες, φύλλα δεδομένων και εξοπλισμό, κατά περίπτωση, προκειμένου να απαντηθούν οι ερωτήσεις. (στ). Ασφάλεια. Πριν από τη διεξαγωγή της εξέτασης πιστοποιείται η ταυτότητα του υποψήφιου. (ζ). Εμπιστευτικότητα. Τα περιεχόμενα των εντύπων εξέτασης διατηρούν εμπιστευτικό χαρακτήρα. JΑR-FCL 2.485Υποχρεώσεις του υποψηφίου (α). Ο υποψήφιος πρέπει να συμμετέχει στο σύνολο των εξετάσεων σε ένα μόνο Κράτος Μέλος του JΑΑ. (β). Ο υποψήφιος πρέπει να προτείνεται για εξέταση από τον εγκεκριμένο FΤΟ που είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευσή του, όταν ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει τα ανάλογα αντικείμενα της σειράςμαθημάτων διδασκαλίας θεωρητικών γνώσεων σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ο υποψήφιος, που έχει αποτύχει να ολοκληρώσει την εξέταση εντός των ορίων που επιβάλλονται από το JΑR-FCL 2.490, υποχρεούται επιπλέον να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία περαιτέρω εκπαίδευσης από εγκεκριμένο εκπαιδευτικό οργανισμό. (γ). Εφόσον η ΥΠΑ θεωρεί ότι ο υποψήφιος δεν συμμορφώνεται με τις διαδικασίες των εξετάσεων κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής τους, η εν λόγω κακή διαγωγή εξετάζεται προκειμένου να απορριφθεί ο υποψήφιος, είτε στην εξέταση ενός μόνο αντικειμένου είτε στην εξέταση ως συνόλου. JΑR-FCL 2.490Κριτήρια επιτυχίας (α). Ο υποψήφιος θεωρείται ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία μια εξέταση εφόσον συγκεντρώνει τουλάχιστον το 75% των βαθμών της συγκεκριμένης εξέτασης. Οι λανθασμένες απαντήσεις δεν συνεπάγονται την αφαίρεση βαθμών. (β). Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων όρων στα JΑR, ο υποψήφιος θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την απαιτούμενη εξέταση θεωρητικών γνώσεων, για το αντίστοιχο πτυχίο ή ικανότητα χειριστή, όταν επιτύχει σε όλα εκ των απαιτουμένων αντικειμένων εντός χρονικής περιόδου 18 μηνών, που μετράται από το τέλος του ημερολογιακού μήνα, όταν ο υποψήφιος υποβλήθηκε σε εξέταση για πρώτη φορά. (γ). Ο υποψήφιος υποβάλλεται εκ νέου σε πλήρη εξέταση, ως να πρόκειται για αρχική προσπάθεια, εφόσον δεν κατάφερε να περάσει με επιτυχία οποιαδήποτε επί μέρους εξέταση με τέσσερις προσπάθειες, ή δεν κατάφερε να περάσει με επιτυχία όλες τις εξετάσεις είτε εντός έξι προσπαθειών είτε εντός της χρονικής περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο (β) ανωτέρω. Ο υποψήφιος, πριν λάβει εκ νέου μέρος στις εξετάσεις, πρέπει να υποστεί περαιτέρω εκπαίδευση, όπως καθορίζεται από την ΥΠΑ. JΑR-FCL 2.495Χρονική περίοδος αποδοχής (α). Η επιτυχία στις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων, που διεξήχθησαν σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.490, γίνεται αποδεκτή για την εκχώρηση του CΡL(Η) ή ΙR(Η) κατά τη διάρκεια των 36 μηνών από την ημερομηνία επιτυχίας σε όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις. (β). Η επιτυχία στις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων ΑΤΡL(Η), που διεξήχθησαν σύμφωνα με το JΑR-FCL 2.490, γίνεται αποδεκτή για την εκχώρηση του CΡL(Η) κατά τη διάρκεια των 36 μηνών από την ημερομηνία επιτυχίας σε όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις και παραμένει σε ισχύ επ’ αόριστον, για την εκχώρηση του ΑΤΡL(Η), υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει καταχωρημένη στο CΡL(Η) ισχύουσα ικανότητα τύπου. (γ). Υπό την προϋπόθεση ότι η ΙR(Η) αποκτάται σύμφωνα με το (α) ανωτέρω, η επιτυχία στην εξέταση θεωρητικών γνώσεων για ΑΤΡL(Η)/ΙR παραμένει σε ισχύ για χρονική περίοδο 7 ετών, από την τελευταία ημερομηνία ισχύος της ΙR(Η) που καταχωρήθηκε στο CΡL(Η), για την έκδοση ΑΤΡL(Η). Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470 Αναλυτικό πρόγραμμα θεωρητικών γνώσεων – ΑΤΡL/ΙR, ΑΤΡL, CΡL και ΙR (Βλέπε JΑR-FCL 2.470) 1. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει υποβληθεί σε διδασκαλία στις σχετικές θεωρητικές γνώσεις σε εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων σε έναν εγκεκριμένο οργανισμό πτητικής εκπαίδευσης (FΤΟ), σύμφωνα με τα αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος και τους τίτλους των επικεφαλίδων παρακάτω (αναφερθείτε στους αντικειμενικούς σκοπούς εκμάθησης των θεωρητικών γνώσεων): Αεροπλάνο Ελικόπτερο ΙR ΑΤΡL CΡL ΑΤΡL/ ΙR ΑΤΡL CΡL 010 00 00 00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΤC Χ Χ Χ Χ Χ Χ 010 01 00 00 ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 010 02 00 00 ΠΤΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ 010 03 00 00 ΣΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ 010 04 00 00 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 010 05 00 00 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΕΡΟΣ 010 06 00 00 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 010 07 00 00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 010 08 00 00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 010 09 00 00 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ/ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΑ 010 10 00 00 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 010 11 00 00 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ 010 12 00 00 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 010 13 00 00 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Αεροπλάνο Ελικόπτερο ΙR ΑΤΡL CΡL ΑΤΡL/ ΙR ΑΤΡL CΡL 021 00 00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ – ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 021 01 00 00 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΦΟΡΤΙΑ, ΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 021 02 00 00 ΣΚΑΦΟΣ 021 03 00 00 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 021 04 00 00 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ, ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΦΡΕΝΑ 021 05 00 00 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΗΣ 021 06 00 00 ΑΕΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 021 07 00 00 ΑΝΤΙ ΚΑΙ ΑΠΟΠΑΓΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 021 08 00 00 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 021 09 00 00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 021 10 00 00 ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 021 11 00 00 ΣΤΡΟΒΙΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 021 12 00 00 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 021 13 00 00 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 021 14 00 00 ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 021 15 00 00 ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ: ΚΕΦΑΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ 021 16 00 00 ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ: ΚΥΤΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 021 17 00 00 ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ: ΠΤΕΡΥΓΕΣ Αεροπλάνο Ελικόπτερο ΙR ΑΤΡL CΡL ΑΤΡL/ ΙR ΑΤΡL CΡL 022 00 00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 022 01 00 00 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 022 02 00 00 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣ 022 03 00 00 ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΥΞΙΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΟΗΣ 022 04 00 00 ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 022 05 00 00 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 022 06 00 00 ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΗΣ 022 07 00 00 ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΗΣ 022 08 00 00 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ – ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΣ 022 09 00 00 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΙΣΧΥΟΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΩΣΗΣ 022 10 00 00 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 022 11 00 00 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΤΗΣΗΣ (F.Μ.S.) 022 12 00 00 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΓΕΡΣΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ 022 13 00 00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ 022 14 00 00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 022 15 00 00 ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Αεροπλάνο Ελικόπτερο ΙR ΑΤΡL CΡL ΑΤΡL/ ΙR ΑΤΡL CΡL 030 00 00 00 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Χ Χ Χ Χ Χ 031 00 00 00 ΜΑΖΑ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ – ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ/ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ Χ Χ Χ Χ Χ 031 01 00 00 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 031 02 00 00 ΦΟΡΤΩΣΗ 031 03 00 00 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥ CG 031 04 00 00 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ 031 05 00 00 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ CG 031 06 00 00 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Αεροπλάνο Ελικόπτερο ΙR ΑΤΡL CΡL ΑΤΡL/ ΙR ΑΤΡL CΡL 033 00 00 00 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΤΗΣΗΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 033 01 00 00 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ VFR 033 02 00 00 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ ΙFR 033 03 00 00 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 033 04 00 00 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟ ΠΤΗΣΕΩΣ 033 05 00 00 ΣΧΕΔΙΟ ΠΤΗΣΗΣ ΑΤS 033 06 00 00 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ Αεροπλάνο Ελικόπτερο ΙR ΑΤΡL CΡL ΑΤΡL/ ΙR ΑΤΡL CΡL 034 00 00 00 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ – ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ Χ Χ Χ 034 01 00 00 ΓΕΝΙΚΑ 034 02 00 00 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΤΑΞΗΣ 3 034 03 00 00 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ 2 034 04 00 00 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΤΑΞΗΣ 1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ CS 29 Αεροπλάνο Ελικόπτερο ΙR ΑΤΡL CΡL ΑΤΡL/ ΙR ΑΤΡL CΡL 040 00 00 00 ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 040 01 00 00 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ 040 02 00 00 ΒΑΣΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 040 03 00 00 ΒΑΣΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Αεροπλάνο Ελικόπτερο ΙR ΑΤΡL CΡL ΑΤΡL/ ΙR ΑΤΡL CΡL 050 00 00 00 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 050 01 00 00 Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 050 02 00 00 ΑΝΕΜΟΣ 050 03 00 00 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 050 04 00 00 ΝΕΦΗ ΚΑΙ ΟΜΙΧΛΗ 050 05 00 00 ΥΕΤΟΣ 050 06 00 00 ΜΑΖΕΣ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΑ 050 07 00 00 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ 050 08 00 00 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 050 09 00 00 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΤΗΣΗΣ 050 10 00 00 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αεροπλάνο Ελικόπτερο ΙR ΑΤΡL CΡL ΑΤΡL/ ΙR ΑΤΡL CΡL 060 00 00 00 ΝΑΥΤΙΛΙΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 061 00 00 00 ΓΕΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 061 01 00 00 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 061 02 00 00 ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΥΞΙΔΕΣ 061 03 00 00 ΧΑΡΤΕΣ 061 04 00 00 ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΥΦΛΗΣ ΥΠΟΤΥΠΩΣΗΣ (DR) 061 05 00 00 ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ Αεροπλάνο Ελικόπτερο ΙR ΑΤΡL CΡL ΑΤΡL/ ΙR ΑΤΡL CΡL 062 00 00 00 ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΙΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 062 01 00 00 ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ 062 02 00 00 ΡΑΔΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 062 03 00 00 ΡΑΝΤΑΡ 062 04 00 00 Παραμένει σκοπίμως κενό 062 05 00 00 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, RΝΑV/FΜS 062 06 00 00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αεροπλάνο Ελικόπτερο ΙR ΑΤΡL CΡL ΑΤΡL/ ΙR ΑΤΡL CΡL 070 00 00 00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Χ Χ Χ Χ Χ 071 01 00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 071 02 00 00 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ) 071 03 00 00 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ Αεροπλάνο Ελικόπτερο ΙR ΑΤΡL CΡL ΑΤΡL/ ΙR ΑΤΡL CΡL 082 00 00 00 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ–ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ Χ Χ Χ 082 01 00 00 ΥΠΟ-ΗΧΗΤΙΚΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 082 02 00 00 ΔΙΗΧΗΤΙΚΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 082 03 00 00 ΤΥΠΟΙ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ 082 04 00 00 ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ 082 05 00 00 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ 082 06 00 00 ΟΥΡΑΙΑ ΣΤΡΟΦΕΙΑ 082 07 00 00 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ, ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 082 08 00 00 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ Αεροπλάνο Ελικόπτερο ΙR ΑΤΡL CΡL ΑΤΡL/ ΙR ΑΤΡL CΡL 090 00 00 00 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 091 01 00 00 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ VFR 091 01 00 00 ΟΡΙΣΜΟΙ 091 02 00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 091 03 00 00 ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙΡΟΥ (VFR) 091 04 00 00 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 091 05 00 00 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 091 06 00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ VΗF ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 092 00 00 00 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙFR 092 01 00 00 ΟΡΙΣΜΟΙ 092 02 00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 092 03 00 00 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 092 04 00 00 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 092 05 00 00 ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙΡΟΥ (ΙFR) 092 06 00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ VΗF ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 092 07 00 00 ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΟRSΕ Άρθρο 3 1.Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού χρησιμο­ποιούνται συμβουλευτικά τα παρακάτω εγχειρίδια και οι σχετικές τους τροποποιήσεις: 1)Το δεύτερο μέρος, του JΑR - FCL 2 του Συνδέσμου Αε­ροπορικών Αρχών «Αποδεκτοί τρόποι εφαρμογής και ερμη­νευτική / επεξηγηματική ύλη» (JΑR-FCL2, Sectiοn 2, Αccept­able Μeans οf Cοmpliance and Ιnterpretatiνe / Εxplanatοry Μaterial - ΑΜC & ΙΕΜ), 2)Το πέμπτο μέρος, «Διαχειριστική και Καθοδηγητική ύλη» του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (Sectiοn 5, Αdministratiνe and Guidance Μaterial - ΑGΜ). Άρθρο 4 1.Στα πληρώματα πτήσης των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται σε πτητική ενέργεια και που είναι κάτοχοι κρατικών πτυχίων χειριστού ελικοπτέρων, τα οποία έχουν αποκτηθεί μετά από ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε αεροπορικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, απονέμονται τα ακόλουθα πτυχία και ικανότητες Πολιτικής Αεροπορίας: 1). Πτυχίο Επαγγελματία Χειριστή με ικανότητα Πτήσης δι’ Οργάνων σε ελικόπτερα (CΡL(Η)/ΙR(Η)), υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος: 1) . Έχει συμπληρώσει ως χειριστής ελικοπτέρων χίλιες (1000) τουλάχιστον ώρες πτήσης σε ελικόπτερα των Ενόπλων Δυνάμεων, από τις οποίες οι πεντακόσιες (500) τουλάχιστον ώρες συμπληρώθηκαν ως Κυβερνήτης. 2) Κατέχει σε ισχύ δελτίο (κάρτα) πτήσης με όργανα για ελικόπτερα, που χορηγήθηκε κατόπιν εκπαίδευσης σε αεροπορικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, 3) . Κατέχει σε ισχύ Πιστοποιητικό Υγείας Τάξης 1 (Class 1) εκδοθέντος κατά JΑR-FCL 3, και 4) . Έχει συμπληρώσει τριάντα (30) τουλάχιστον ώρες πτήσης, κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν την έκδοση του πτυχίου, στον τύπο ελικοπτέρου που ζητά την ικανότητα και που χρησιμοποιείται στην Πολιτική Αεροπορία ή έχει υποστεί με επιτυχία την κατά περίπτωση δοκιμασία δεξιοτήτων, όπως προβλέπεται στο Τμήμα Δ, παράγραφος 2.170 του πα­ρόντος Κανονισμού. β). Πτυχίο Επαγγελματία Χειριστή Εναέριων Γραμμών σε ελικόπτερα με ικανότητα Πτήσης δι’ Οργάνων (ΑΤΡL(Η)/ΙR(Η)) υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος: 5) Έχει συμπληρώσει ως χειριστής ελικοπτέρων των Ενόπλων Δυνάμεων δύο χιλιάδες (2000) τουλάχιστον ώρες πτήσης, από τις οποίες οι χίλιες (1000) τουλάχιστον ώρες συμπληρώθηκαν ως Κυβερνήτης σε περιβάλλον πολλαπλών χειριστών. 6) . Κατέχει σε ισχύ δελτίο (κάρτα) πτήσης με όργανα για ελικόπτερα, που χορηγήθηκε κατόπιν εκπαίδευσης σε αεροπορικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, 7) . Κατέχει σε ισχύ Πιστοποιητικό Υγείας Τάξης 1 (Class 1) εκδοθέντος κατά JΑR-FCL 3, και 8) . Έχει συμπληρώσει τριάντα (30) τουλάχιστον ώρες πτήσης κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν την έκδοση του πτυχίου, σε περιβάλλον πολλαπλών χειριστών και στον τύπο ελικοπτέρου που ζητά την ικανότητα και που χρησιμοποιείται στην Πολιτική Αεροπορία ή έχει υποστεί με επιτυχία την δοκιμασία δεξιοτήτων, όπως αυτή προβλέπεται στο Τμήμα Ζ, παράγραφος 2.295 του πα­ρόντος Κανονισμού. 2.Για την απονομή των πτυχίων που προβλέπονται στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται, εκτός από αυτά που κατά περίπτωση ορίζονται, και επιτυχής γραπτή εξέταση θεωρητικών γνώσεων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Τμήμα Ι του παρόντος Κανονισμού. Για τη συμμετοχή στην παραπάνω γραπτή εξέταση, υποβάλλεται αίτηση των ενδιαφερομένων, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τίτλους και δικαιολογητικά, το βάρος της απόδειξης των οποίων φέρουν οι ενδιαφερόμενοι. Η ανωτέρω γραπτή εξέταση θεωρητικών γνώσεων, δεν απαιτείται εφόσον προσκομίζουν στην Υ.Π.Α., βεβαίωση της οικείας Αεροπορικής Σχολής των Ενόπλων Δυνάμεων, ότι έχουν διδαχθεί τα αντικείμενα που αναφέρονται στο Τμήμα Ι του παρόντος Κανονισμού και συγκεκριμένα στο Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.470 και ότι ο υποψήφιος έχει επιτυχώς περατώσει γραπτή εξέταση επί των αντικειμένων αυτών και έχει επιτύχει βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τις εκατό (75%) στο καθένα. Πέραν των ανωτέρω απαιτείται και η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις Επάρκειας Γλώσσας σύμφωνα με την παράγραφο 2.010(α)(4) του παρόντος και των συναφών αυτής απαιτήσεων καθώς και της Επάρκειας στην Αγγλική Γλώσσα σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο JΑR-FCL 2.200. 3.Η ανανέωση του πτυχίου και ικανοτήτων που έχουν εκδοθεί βάσει του ανωτέρου άρθρου για τα πληρώματα πτήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποιείται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 4.Για την χορήγηση ή ανανέωση πτυχίων και ικανοτήτων που δεν προβλέπονται στο άρθρο αυτό, εφαρμόζο­νται οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 5.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, έχουν εφαρμογή και για τους εν αποστρατεία αξιωματικούς χειριστές ελικοπτέρων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον μέχρι την απονομή του Πτυχίου Πολιτικής Αεροπορίας, δεν πέρασε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την αποστρατεία τους και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 6.Τα δικαιώματα που απορρέουν από τα εν λόγω πτυχία περιορίζονται σε ελικόπτερα Ελληνικού νηολογίου, έως ότου ικανοποιηθούν πλήρως οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο Προσάρτημα 1 του JΑR FCL 2.005. Άρθρο 5 Καταργούμενες Διατάξεις Από της ισχύος του παρόντος κανονισμού καταργούνται οι διατάξεις του β.δ. 636/72 «Περί πτυχίων και αδειών πολιτικής αεροπορίας» (Α΄ 182), όπως ισχύουν, κατά το μέρος μόνο που ρυθμίζουν θέματα χορήγησης πτυχίων χειριστών ελικοπτέρων πο­λιτικής αεροπορίας. Άρθρο 6 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μετα­φορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 191α του «Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1815/1988 «Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» (Α΄ 250) όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2898/2001 «Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 71) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α΄ 187/11.10.2004). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την με αριθμό Δ66/2008 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-08-05 Κανονισμός Πτυχίων Χειριστών Ελικοπτέρων
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/160
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός Σχολής Ικάρων. 2013/151 2013