ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/103

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-08-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-08-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-07-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Επιδαύρου Νομού Αργολίδας και Ξηροβουνίου Νομού Άρτας, της Κοινότητας Κέχρου Νομού Ροδόπης, καθώς και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι­καίου των Δήμων Ναυπλίου Νομού Αργολίδας, Δάφνης Νομού Αττικής και Νιγρίτας Νομού Σερρών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ασκείται, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, προληπτικός έλεγχος επί των δαπανών:
 1. του Δήμου Επιδαύρου Νομού Αργολίδας,
 2. του Δήμου Ξηροβουνίου Νομού Άρτας,
 3. της Κοινότητας Κέχρου Νομού Ροδόπης,
 4. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ναυπλίου» και «Δημοτική Χορωδία Ναυπλίου», που υπάγονται στην εποπτεία του Δήμου Ναυπλίου Νομού Αργολίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 226-242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
 5. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου:
 6. ε1. «Πνευματικό Κέντρο Δάφνης», ε2. «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δάφνης», ε3. «Δημοτική Βιβλιοθήκη Δάφνης» και ε4. «Αθλητικό Κέντρο Ολυμπιονίκη Μιχάλη Μουρούτσου», που υπάγονται στην εποπτεία του Δήμου Δάφνης Νομού Αττικής, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις και.
 7. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αγωγής και Φροντίδας Δήμου Νιγρίτας», που υπάγεται στην εποπτεία του Δήμου Νιγρίτας Νομού Σερρών, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις
2.  
  Από τον ανωτέρω έλεγχο, εξαιρούνται οι κατηγορίες δαπανών που καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 169 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 169 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), καθώς και αυτές του άρθρου τέταρτου του ίδιου νόμου.
 • Την υπ’ αριθμ. 70/22.4.2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης,
 • Την υπ’ αριθμ. 1/25.1.2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου Νομού Αργολίδας.
 • Την υπ’ αριθμ. 157/20.9.2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηροβουνίου Νομού Άρτας.
 • Την υπ’ αριθμ. 93/31.8.2007 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κέχρου Νομού Ροδόπης.
 • Τις υπ’ αριθμ. 315/29.8.2007 και 316/29.8.2007 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου Νομού Αργολίδας.
 • Την υπ’ αριθμ. 211/20.12.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Νομού Αττικής.
 • Την υπ’ αριθμ. 221/30.10.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νιγρίτας Νομού Σερρών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία