ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/104

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-08-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-08-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-07-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Άμισθων Προξενικών Αρχών στην Ιταλία και τη Ναμίμπια.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Άμισθου Προξενείου στο Walνis Βay"
1.  
  Συνιστάται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την πόλη Walνis Βay της Ναμίμπια και περιφέρεια αρμοδιότητας όλη την επικράτεια της Ναμίμπια
Άρθρο 2 "Σύσταση Άμισθου Προξενείου στο Κάλιαρι"
1.  
  Συνιστάται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την πόλη Κάλιαρι (Cagliari) της Ιταλίας και περιφέρεια αρμοδιότητας την περιοχή (regiοne) Sardinia
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 8 του άρθρου 50 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 117).
 • Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Τη γνώμη των Πρεσβειών της Ελλάδας με έδρα:α) την Πρετόρια, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. Φ.1990/1848/ΑΣ 659/1.8.2007 έγγραφό της, και β) τη Ρώμη, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. Φ.2093/ΑΣ 2037/14.11.2007 έγγραφό της.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 115/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Εξωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-08-05 Σύσταση Άμισθων Προξενικών Αρχών στην Ιταλία και τη Ναμίμπια.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/161
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». 2007/3566 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία