ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/105

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-08-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-08-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-07-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 452/1995 (ΦΕΚ 265/29.12.1995 τ.Α΄) «Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 9 του π.δ. 452/1995 (ΦΕΚ 265/29.12.1995 τ.Α’) «Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού» αντικαθίσταται ως εξής: «Το Ινστιτούτο θα λειτουργήσει μέχρι και το έτος 2015». Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Την έκθεση πεπραγμένων και σκοπιμότητας της Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.
 • Την υπ’ αριθμ. 183/2007 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ε΄ τμήμα) η οποία έγινε αποδεκτή στις 14.9.2007.
 • Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου (συν. 16.7.2007).
 • Την απόφαση της Σύγκλητο» Ειδικής Σύνθεσης του Παντείου Πανεπιστημίου (συν. 24.7.2007)
 • Το υπ’ αριθμ. Φ. 102/11/82080α/14.1.2008 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ με το οποίο ζητήθηκε από το Διαπανεπιστημιακό Συμβούλιο Έρευνας να διατυπώσει τη γνώμη του και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η οριζόμενη εκ του νόμου προθεσμία.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού ετήσια δαπάνη ύψους 40.000 € περίπου η οποία θα αντιμετωπισθεί για το τρέχον έτος από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ. Φορέας 19-250 ΚΑΕ 2519) και για τα επόμενα έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ87/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 • Του άρθρου 17 παρ. 2 και 3 του ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α’ 159), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 και 17 του ν. 2158/1993 (Α’ 109).
 • Του άρθρου 1 παρ. 2 και 22 του ν. 2327/1995 (Α’ 156).
 • Του άρθρου 90 του Κώδικα ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Α’ 98).
 • Του π.δ. 452/1995 (ΦΕΚ 265/29-12-1995 τ.Α’) «Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού» του Παντείου Πανεπιστημίου όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 369/ 1998 (ΦΕΚ 251/11.11.1998 τ. Α’) «Τροποποίηση του π.δ. 452/ 1995 «Ίδρυση Ερευνητικού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού» του Παντείου Πανεπιστημίου.
 • Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 1944).
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/ 28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1948).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/Υ251 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/Υ251 2007
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού. 1995/452 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία