ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/106

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-08-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-08-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-08-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση οργανικών θέσεων Ειδικών Φρουρών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση οργανικών θέσεων"
1.  
  Οι οργανικές θέσεις ειδικών φρουρών, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (Α’- 161), όπως διαμορφώθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις, αυξάνονται κατά χίλιες διακόσιες (1.200) θέσεις. Οι συνιστώμενες θέσεις καλύπτονται από επί θητεία προσωπικό ειδικών φρουρών.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3181/2003 «Ρύθμιση θεμάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις» (Α’- 218).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α’- 98).
 • Το άρθρο 1 του π.δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α’- 231).
 • Το άρθρο 1 του π.δ/τος 215/2007 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’-241).
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252 από 28.9.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β’-1948).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 7.150.000,00 Ευρώ, περίπου, για το έτος 2008, 26.750.000,00 Ευρώ, περίπου, για το έτος 2009, 27.900.000,00 Ευρώ, περίπου, για το έτος 2010, 29.800.000,00 Ευρώ, περίπου, για το έτος 2011, 31350.000,00 Ευρώ, περίπου, για το έτος 2012, 31.360.000,00 Ευρώ για το έτος 2013 και καθένα από τα επόμενα έτη. Από τις εν λόγω δαπάνες, εκείνες του έτους 2008 θα αντιμετωπιστούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών Ειδ. Φ. 07 - 210 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» ΚΑΕ 0342, 0352, 0412, 0414, 0421, 0424, 0435, 0432, 0433, 0436, 0437, 0452, 0513, 0517, 0711, 0814, 0824, 0829, 1219, 0831, 0832, 0839, 0845, 0851,0861, 0869,1111,1123, 1131,1211,1231,1311,1321, 1329, 1421,1423,1424, 1431, 1432, 1511, 1512, 1641, 1642, 1691, 1711, 1712, 1713, 1723, 1725, 1729, 1919, 1972,0823, 0841, 1973, 1424, ενώ οι δαπάνες των ετών 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και καθενός από τα επόμενα έτη θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για ’το σκοπό αυτό στον ανωτέρω Π/Υ.
 • Την υπ’ αριθμ. 192/2008 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-08-07 Αύξηση οργανικών θέσεων Ειδικών Φρουρών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/167
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις. 1999/2734 1999
Ρύθμιση θεμάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις. 2003/3181 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2007/215 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία