ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/107

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-08-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-08-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-07-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 133/2000 «Σύσταση διπλώματος Προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά προσόντα υποψηφίων για την απόκτηση του και παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία» (Α΄ 116), όπως ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση άρθρου 7 του π.δ. 133/2000 (Α΄ 116)"
1.  
    Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του π.δ. 133/2000, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 3/2007 (Α΄ 2), αντικαθίσταται ως εξής:
    Οι κάτοχοι, μέχρι την δημοσίευση του παρόντος, πτυχίου Αρχιθαλαμηπόλου Ε.Ν., δύνανται να ναυτολογούνται σε επιβατηγά πλοία, ως Προϊστάμενοι Αρχιθαλαμηπόλοι, μέχρι 31.12.2009 .
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη που είναι αντίθετη με αυτό. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 2, 74 εδαφ. &’, 75, 76 παραγρ. 2, 77 και 81 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261). β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 380/18.12.2007 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
  • Την αριθ. 91/2008 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής