ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/109

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-08-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-08-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-08-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978», η οποία κυρώθηκε με το ν. 1314/ 1983 (Α΄ 2), όπως αυτή τροποποιήθηκε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Αποδοχή τροποποιήσεων1) Γίνονται αποδεκτά τα κείμενα των αποφάσεων υπ’ αριθμ. Μ.S.C.203(81)/18.5.2006 και Μ.S.C.209 (81)/18.5.2006 καθώς και των Εγκυκλίων SΤCW.6/Circ.9/22.5.2006 και SΤCW.6/Circ.10/22.5.2006 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΜΑRΙΤΙΜΕ ΟRGΑΝΙSΑΤΙΟΝ- Ι.Μ.Ο), που αφορούν την Διεθνή Σύμβαση «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών 1978, όπως τροποποιήθηκε» («Standards οn Τraining, Certificatiοn and Watch keeping fοr Seafarers 1978, as amended» - S.Τ.C.W) καθώς και τον Κώδικα αυτής, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1314/1983 (Α΄2) οι δε τροποποιήσεις της έγιναν αποδεκτές με τα π.δ. 132/1997 (Α΄116), 268/1999 (Α΄220), 125/ 2004 (Α΄94), 243/2004 (Α΄ 223) και 241/2006 ( Α΄ 252). 2) Με τις ανωτέρω Αποφάσεις και Εγκυκλίους, στην Προσθήκη 1 και στα παραρτήματα 1 και 2, στην Ελληνική γλώσσα, και στο Αttachment 1 και στα Αnnexes 1 και 2, στην Αγγλική γλώσσα, αντίστοιχα, του π.δ. 132/1997 (Α΄116): α) τροποποιούνται, τα Κεφάλαια Ι, VΙ και προστίθεται ο Κανονισμός VΙ/5 στην ανωτέρω Διεθνή Σύμβαση. β) τροποποιείται το Κεφάλαιο VΙ, αντικαθίσταται ο πίνακας Α-VΙ/2-2 και προστίθεται τμήμα και πίνακας Α-VΙ/5 στο Μέρος Α ΄ του Κώδικα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και τήρησης φυλακών των ναυτικών της ανωτέρω Δ.Σ. γ) τροποποιείται το Κεφάλαιο VΙ, το τμήμα Β-Ι/14 και προστίθεται τμήμα Β-VΙ/5 στο Μέρος Β΄ του Κώδικα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και τήρησης φυλακών των ναυτικών της ανωτέρω Δ.Σ. 3) Τα κείμενα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο παρατίθενται στο επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα ως ΜΕΡΟΣ Α΄ και σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα ως ΜΕΡΟΣ Β΄. 4) Σε περίπτωση αμφισβήτησης μεταξύ του Ελληνικού και του Αγγλικού κειμένου των τροποποιήσεων, κατισχύει το Αγγλικό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α΄ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 203(81)(υιοθετήθηκε στις 18.5.2006) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ 1978, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ» Κεφάλαιο ΙΓενικές Διατάξεις Κανονισμός Ι/Ι- Ορισμοί και διευκρινήσεις 1. Η τελεία «.» στο τέλος της παραγράφου 1, υποπαράγραφος. 25 αντικαθίσταται από άνω τελεία «?». 2. Στην παράγραφο 1, προστίθενται οι ακόλουθοι υποπαράγραφοι. 26 και. 27 μετά την υπάρχουσα. 25: «.26 Με τον όρο «Κώδικας ΙSΡS», εννοείται ο Διεθνής Κώδικας για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων που υιοθετήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2002, με την απόφαση αριθμός 2 της Διάσκεψης των συμβαλλόμενων κρατών στην Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974 ( Σύμβαση SΟLΑS), όπως ενδέχεται να τροποποιηθεί από τον Οργανισμό. .27 Με τον όρο «Αξιωματικός Ασφαλείας πλοίου» εννοείται το πρόσωπο που επιβαίνει στο πλοίο, το οποίο είναι υπόλογο στον Πλοίαρχο, που έχει οριστεί από την Εταιρεία ως υπεύθυνο για την ασφάλεια του πλοίου συμπεριλαμβανομένων της εφαρμογής και διατήρησης του σχεδίου ασφαλείας του πλοίου και ως σύνδεσμος με τον υπεύθυνο ασφαλείας της Εταιρείας και τους υπευθύνους ασφαλείας της λιμενικής εγκατάστασης.» Κεφάλαιο VΙΚατάσταση ανάγκης, επαγγελματική ασφάλεια, ιατρική φροντίδα και αρμοδιότητες/ λειτουργίες επιβίωσης 3. Ο υπάρχων τίτλος του κεφαλαίου VΙ αντικαθίσταται από τον επόμενο: «Κατάσταση ανάγκης, επαγγελματική ασφάλεια, ασφάλεια, ιατρική φροντίδα και αρμοδιότητες/ λειτουργίες επιβίωσης» 4. Ο παρακάτω νέος κανονισμός VΙ/5 προστίθεται μετά τον υπάρχοντα κανονισμό VΙ/4: «Κανονισμός VΙ/5Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας Αξιωματικών Ασφαλείας Πλοίου 1. Κάθε υποψήφιος για πιστοποιητικό ικανότητας Αξιωματικού Ασφαλείας Πλοίου πρέπει: .1 να έχει εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία όχι μικρότερη των 12 μηνών ή κατάλληλο διάστημα θαλάσσιας υπηρεσίας και γνώση της λειτουργίας του πλοίου και .2 να πληροί τα πρότυπα ικανότητας για την πιστοποίησή του σαν Αξιωματικού Ασφαλείας Πλοίου τα οποία καθορίζονται στο τμήμα Α-VΙ/5, παράγραφοι 1 έως 4, του Κώδικα SΤCW. 2. Η Διοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι σε κάθε πρόσωπο που έχει διαπιστωθεί ότι έχει τα προσόντα που καθορίζονται από τις διατάξεις αυτού του κανονισμού θα εκδίδεται πιστοποιητικό ικανότητας. 3. Κάθε Μέρος θα συγκρίνει τα πρότυπα ικανότητας που απαιτούντο για τους Αξιωματικούς Ασφαλείας Πλοίου, οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικό ή μπορούν να τεκμηριώσουν εγγράφως σχετικά προσόντα πριν την θέση σε ισχύ αυτού του κανονισμού, με αυτά που καθορίζονται για το πιστοποιητικό ικανότητας στο μέρος Α-VΙ/5 του Κώδικα SΤCW, και θα αποφασίσει για την ανάγκη εκσυγχρονισμού των προσόντων του προσωπικού αυτού. 4. Μέχρι την 1 Ιουλίου του 2009, ένα Μέρος μπορεί να συνεχίσει να αναγνωρίζει προσωπικό που κατέχει πιστοποιητικό ή μπορεί να τεκμηριώσει εγγράφως προσόντα Αξιωματικού Ασφαλείας Πλοίου πριν την θέση σε ισχύ αυτού του κανονισμού.» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 209(81)(υιοθετήθηκε στις 18.5.2006) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΚΩΔΙΚΑΣ S.Τ.C.W.) Μέρος ΑΥποχρεωτικά πρότυπα που αφορούν διατάξεις του Παραρτήματος στην Σύμβαση SΤCW 1 Ο υπάρχων τίτλος του Κεφαλαίου VΙ αντικαθίσταται από τον επόμενο: «Πρότυπα που αφορούν κατάσταση ανάγκης, επαγγελματική ασφάλεια, ασφάλεια, ιατρική φροντίδα και αρμοδιότητες/ λειτουργίες επιβίωσης» 2 Στο Κεφάλαιο VΙ, τμήμα Α-VΙ/2, ο υπάρχων πίνακας Α-VΙ/2-2 αντικαθίσταται από τον επόμενο: Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Ικανότητα Γνώση, κατανόηση και εμπειρία Μέθοδοι επίδειξης ικανότητας Κριτήρια αξιολόγησης της ικανότητας Κατανόηση της κατασκευής, συντήρησης, επισκευών και του εξοπλισμού των ταχύπλοων λέμβων διάσωσης Κατασκευή και εξοπλισμός ταχύπλοων λέμβων διάσωσης και ιδιαίτερα μέρη του εξοπλισμού τους Γνώση της συντήρησης, επισκευών σε κατάσταση ανάγκης των ταχύπλοων λέμβων διάσωσης και του κανονικού φουσκώματος και ξεφουσκώματος των διαμερισμάτων που εξασφαλίζουν την πλευστότητα των φουσκωτών ταχύπλοων λέμβων διάσωσης Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων που λαμβάνονται από πρακτική καθοδήγηση. Η μέθοδος διεξαγωγής συνήθους συντήρησης και επισκευών έκτατης ανάγκης Ο προσδιορισμός των επί μέρους στοιχείων και του απαιτούμενου εξοπλισμού των ταχύπλοων λέμβων διάσωσης Μέριμνα για τον εξοπλισμό και συσκευές καθέλκυσης, όπως είναι τοποθετημένες με τον συνήθη τρόπο, κατά την διάρκεια της καθέλκυσης και ανέλκυσης Αξιολόγηση της ετοιμότητας του εξοπλισμού και συσκευών καθέλκυσης των ταχύπλοων λέμβων διάσωσης για άμεση καθέλκυση και χειρισμό Γνώση του χειρισμού και των περιορισμών του βαρούλκου, των φρένων, μειωτήρων, των σκοινιών και παλαμαριών, των μηχανισμών αντιστάθμισης κίνησης και υπόλοιπου εξοπλισμού όπως είναι τοποθετημένα κατά τον συνήθη τρόπο Προφυλάξεις ασφαλείας κατά την διάρκεια της καθέλκυσης / ανέλκυσης των ταχύπλοων λέμβων διάσωσης Καθέλκυση / ανέλκυση των ταχύπλοων λέμβων διάσωσης σε συνήθεις και δυσμενείς καιρικές συνθήκες και συνθήκες θαλάσσης Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων που λαμβάνονται από πρακτική επίδειξη της ικανότητας ελέγχου ασφαλούς καθέλκυσης / ανέλκυσης των ταχύπλοων λέμβων διάσωσης, με τον εξοπλισμό που είναι εγκατε-στημένος Ικανότητα για προετοιμασία και μέριμνα για τον εξοπλισμό και συσκευές καθέλκυσης κατά την διάρκεια καθέλκυσης / ανέλκυσης των ταχύπλοων λέμβων διάσωσης Ανάληψη της ευθύνης για την καθέλκυση / ανέλκυση των ταχύπλοων λέμβων διάσωσης, όπως είναι συνήθως εγκατεστημένες Αξιολόγηση της ετοιμότητας των ταχύπλοων λέμβων διάσωσης και του σχετικού εξοπλισμού για άμεση καθέλκυση και χειρισμό Προφυλάξεις ασφαλείας κατά την διάρκεια της καθέλκυσης / ανέλκυσης των ταχύπλοων λέμβων διάσωσης Καθέλκυση / ανέλκυση των ταχύπλοων λέμβων διάσωσης σε συνήθεις και δυσμενείς καιρικές συνθήκες και συνθήκες θαλάσσης Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων που λαμβάνονται από πρακτική επίδειξη της ικανότητας διεξαγωγής ασφαλούς καθέλκυσης / ανέλκυσης των ταχύπλοων λέμβων διάσωσης, με τον εξοπλισμό που είναι εγκατεστημένος Ικανότητα για ανάληψη της ευθύνης για την καθέλκυση / ανέλκυση των ταχύπλοων λέμβων διάσωσης Ανάληψη της ευθύνης της ταχυπλόου λέμβων διάσωσης μετά την καθέλκυση Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ευκολίες και περιορισμοί των ταχύπλοων λέμβων διάσωσης Διαδικασίες επαναφοράς αναποδογυρισμένης ταχύπλοου λέμβου διάσωσης Τρόπος χειρισμού ταχύπλοου λέμβου διάσωσης σε συνήθεις και δυσμενείς καιρικές συνθήκες και συνθήκες θαλάσσης Εξοπλισμός πλοήγησης και ασφαλείας που διατίθεται σε ταχύπλοες λέμβους διάσωσης Μέθοδοι ερεύνης και παράγοντες στο περιβάλλον που επηρεάζουν την διεξαγωγή τους Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων που λαμβάνονται από πρακτική επίδειξη της ικανότητας για: .1 επαναφορά αναποδογυρισμένης ταχύπλοου λέμβου διάσωσης .2 χειρισμός ταχύπλοου λέμβου διάσωσης σε συνήθεις καιρικές συνθήκες και συνθήκες θαλάσσης .3 Κολύμβηση με ειδικό εξοπλισμό .4 Χρήση εξοπλισμού επικοινωνίας και σημάτων μεταξύ της ταχύπλοου λέμβου διάσωσηςελικοπτέρου και πλοίου .5 Χρήση του φερόμενου εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης .6 Περισυλλογή τραυματία από το νερό και μεταφορά του σε ελικόπτερο διάσωσης ή σε πλοίο ή σε ασφαλές σημείο .7 Διεξαγωγή ερεύνης σύμφωνα με σχέδιο, λαμβανομένων υπόψη των παραγόντων περιβάλλοντος Επίδειξη χειρισμού ταχύπλοου λέμβου διάσωσης μέσα στα κατασκευαστικά όρια σε συνήθεις καιρικές συνθήκες Χειρισμός μηχανής ταχύπλοου λέμβου διάσωσης Μέθοδοι εκκίνησης και χειρισμού μηχανής ταχύπλοου λέμβου διάσωσης και των παρελκυόμενων της Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων που λαμβάνονται από πρακτική επίδειξη της ικανότητας για εκκίνηση και χειρισμό μηχανής ταχύπλοου λέμβου διάσωσης Γίνεται εκκίνηση της μηχανής και χειρισμός της όπως απαιτείται για πραγματοποίηση ελιγμών 3 Το επόμενο νέο τμήμα και πίνακας Α-VΙ/5 προστίθεται μετά τον υπάρχοντα πίνακα VΙ/4-2: «Μέρος Α-VΙ/5 Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας Αξιωματικού Ασφαλείας Πλοίου Πρότυπα ικανότητας 1 Κάθε υποψήφιος για πιστοποιητικό ικανότητας Αξιωματικού Ασφαλείας Πλοίου θα πρέπει να επιδεικνύει την ικανότητά του να αναλαμβάνει τα έργα, καθήκοντα και ευθύνες που απαριθμούνται στην στήλη 1 του πίνακα Α-VΙ/5. 2 Το επίπεδο γνώσης των θεμάτων που απαριθμούνται στην στήλη 2 του πίνακα Α-VΙ/5 πρέπει να είναι επαρκές ώστε να επιτρέπει στον υποψήφιο να ενεργεί ως ο ορισμένος Αξιωματικός Ασφαλείας Πλοίου. 3 Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η καθοδήγηση στο μέρος Β-VΙ/5 αυτού του Κώδικα στην εκπαίδευση και εμπειρία ώστε να επιτευχθεί το απαραίτητο επίπεδο θεωρητικής γνώσης, κατανόησης και επαγγελματικής δεξιότητας. 4 Κάθε υποψήφιος για πιστοποιητικό ικανότητας απαιτείται να αποδεικνύει ότι έχει επιτύχει το απαιτούμενο επίπεδο ικανότητας σύμφωνα με τις μεθόδους επίδειξης της ικανότητας και τα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας που αναγράφονται στις στήλες 3 και 4 του πίνακα Α-VΙ/5. Μεταβατικές διατάξεις 5 Ο καθορισμός της επαγγελματικής ικανότητας για τους υπάρχοντες Αξιωματικούς Ασφαλείας Πλοίου που κατέχουν ή μπορούν να τεκμηριώσουν εγγράφως προσόντα πριν την θέση σε ισχύ αυτού του κανονισμού θα γίνεται με: 1 εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία ως Αξιωματικός Ασφαλείας Πλοίου για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών συνολικά κατά τα προηγούμενα τρία χρόνια ή 2 εκτέλεση καθηκόντων ασφάλειας που να θεωρούνται ως ισοδύναμα με την θαλάσσια υπηρεσία που απαιτείται στην παράγραφο 5.1 ή 3 επιτυχή υποβολή σε εγκεκριμένη εξέταση ή 4 επιτυχή περάτωση εγκεκριμένης εκπαίδευσης. 6 Σε κάθε πρόσωπο που έχει κριθεί ικανό σύμφωνα με το μέρος Α-VΙ/5, παράγραφος 5, θα εκδίδεται πιστοποιητικό ικανότητας Αξιωματικού Ασφαλείας Πλοίου. Πίνακας Α-VΙ/5 Προσδιορισμός ελάχιστων πρότυπων ικανότητας για Αξιωματικούς Ασφαλείας Πλοίων Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Ικανότητα Γνώση, κατανόηση και εμπειρία Μέθοδοι επίδειξης ικανότητας Κριτήρια αξιολόγησης της ικανότητας Διατήρηση και επίβλεψη εφαρμογής του σχεδίου ασφαλείας πλοίου Γνώση της διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής για την ασφάλεια και των ευθυνών των Κυβερνήσεων, Εταιρειών και ορισμένων προσώπων Γνώση του σκοπού και των στοιχείων που αποτελούν ένα σχέδιο ασφαλείας πλοίου, των σχετικών διαδικασιών και της τήρησης αρχείων Γνώση των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται στην εφαρμογή ενός σχεδίου ασφαλείας πλοίου και αναφοράς περιστατικών σχετιζομένων με ασφάλεια Γνώση των επιπέδων ναυτιλιακής ασφάλειας και των συνεπαγόμενων μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας πάνω στο πλοίο και στο περιβάλλον του λιμένα Γνώση των απαιτήσεων και διαδικασιών διεξαγωγής εσωτερικών επιθεωρήσεων, ελέγχου σε συγκεκριμένο σημείο, ελέγχου και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων ασφαλείας που προβλέπονται σε ένα σχέδιο ασφαλείας πλοίου Γνώση των απαιτήσεων και διαδικασιών αναφοράς στον υπεύθυνο ασφάλειας της εταιρείας κάθε ανεπάρκειας ή μη συμμόρφωσης που έχει διαπιστωθεί κατά τις εσωτερικές επιθεωρήσεις, περιοδικές αναθεωρήσεις και ελέγχων ασφαλείας Γνώση των μεθόδων και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για τροποποίηση του σχεδίου ασφαλείας του πλοίου Γνώση των σχεδίων ανάγκης που σχετίζονται με την ασφάλεια και των διαδικασιών αντίδρασης σε απειλές ή παραβίαση ασφάλειας συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για διατήρηση των κρίσιμων χειρισμών και διαδικασιών διασύνδεσης πλοίου/ λιμένα Βασική γνώση των όρων και ορισμών ασφάλειας Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων που λαμβάνονται από εγκεκριμένη εκπαίδευση ή εξέταση Οι διαδικασίες και ενέργειες είναι σύμφωνες με τις αρχές που έχουν θεσπιστεί από τον Κώδικα ΙSΡS και την συνθήκη SΟLΑS, όπως ισχύει Αναγνωρίζονται με σωστό τρόπο οι απαιτήσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την ασφάλεια Οι διαδικασίες επιτυγχάνουν ένα επίπεδο ετοιμότητας ώστε να αντιστοιχούν στις αλλαγές στα ναυτιλιακά επίπεδα ασφαλείας Οι επικοινωνίες εντός της περιοχής ευθύνης του Αξιωματικού Ασφάλειας του πλοίου είναι σαφείς και κατανοητές Αξιολόγηση του κινδύνου, απειλών και τρωτότητας της ασφάλειας Γνώση της αξιολόγησης του κινδύνου και των εργαλείων αξιολόγησης Γνώση των εγγράφων της αξιολόγησης ασφαλείας συμπεριλαμβανομένου και της Διακήρυξης Ασφάλειας Γνώση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την καταστρατήγηση των μέτρων ασφαλείας Γνώση που να επιτρέπει την αναγνώριση, με όχι μεροληπτικό τρόπο, προσώπων που αποτελούν πιθανές απειλές για την ασφάλεια Γνώση που να επιτρέπει την αναγνώριση όπλων, επικίνδυνων ουσιών και συσκευών και επίγνωση της ζημιάς που μπορεί να προκαλέσουν Γνώση τεχνικών διαχείρισης και ελέγχου πλήθους, όπου απαιτείται Γνώση χειρισμού ευαίσθητων πληροφοριών και επικοινωνιών σχετιζομένων με ασφάλεια Γνώση εφαρμογής και συντονισμού ερευνών Γνώση των μεθόδων για σωματική έρευνα και διακριτικούς ελέγχους Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων που λαμβάνονται από εγκεκριμένη εκπαίδευση ή εγκεκριμένη εμπειρία και εξέταση, που περιλαμβάνει πρακτική επίδειξη της ικανότητας για: 1. διεξαγωγή σωματικής έρευνας 2. διεξαγωγή διακριτικών ελέγχων Οι διαδικασίες και ενέργειες είναι σύμφωνες με τις αρχές που έχουν θεσπιστεί από τον Κώδικα ΙSΡS και την συνθήκη SΟLΑS Οι διαδικασίες επιτυγχάνουν ένα επίπεδο ετοιμότητας ώστε να αντιστοιχούν στις αλλαγές στα ναυτιλιακά επίπεδα ασφαλείας Οι επικοινωνίες εντός της περιοχής ευθύνης του Αξιωματικού Ασφάλειας του πλοίου είναι σαφείς και κατανοητές Διενέργεια κανονικών επιθεωρήσεων του πλοίου ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται και τηρούνται Γνώση των απαιτήσεων για ορισμό και παρακολούθηση περιοχών περιορισμένης πρόσβασης Γνώση του ελέγχου της πρόσβασης στο πλοίο και στις περιοχές περιορισμένης πρόσβασης στο πλοίο Γνώση των μεθόδων αποτελεσματικής παρακολούθησης των περιοχών του καταστρώματος και των περιοχών γύρω από το πλοίο Γνώση των θεμάτων ασφαλείας που σχετίζονται με τον χειρισμό του φορτίου και των εφοδίων του πλοίου μαζί με άλλο προσωπικό του πλοίου και των υπευθύνων ασφαλείας του λιμένα Γνώση των μεθόδων ελέγχου της επιβίβασης, αποβίβασης και πρόσβασης προσώπων στο πλοίο και των αποτελεσμάτων τους. Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων που λαμβάνονται από εγκεκριμένη εκπαίδευση ή εξέταση Οι διαδικασίες και ενέργειες είναι σύμφωνες με τις αρχές που έχουν θεσπιστεί από τον Κώδικα ΙSΡS και την συνθήκη SΟLΑS Οι διαδικασίες επιτυγχάνουν ένα επίπεδο ετοιμότητας ώστε να αντιστοιχούν στις αλλαγές στα ναυτιλιακά επίπεδα ασφαλείας Οι επικοινωνίες εντός της περιοχής ευθύνης του Αξιωματικού Ασφάλειας του πλοίου είναι σαφείς και κατανοητές Εξασφάλιση ότι ο εξοπλισμός και τα συστήματα ασφαλείας, αν υπάρχουν, χρησιμοποιούνται, ελέγχονται και ρυθμίζονται σωστά Γνώση των διάφορων τύπων εξοπλισμού και συστημάτων ασφάλειας και των περιορισμών τους Γνώση των διαδικασιών, οδηγιών και καθοδήγησης για την χρήση των συστημάτων συναγερμού ασφαλείας του πλοίου Γνώση των μεθόδων ελέγχου, ρύθμισης και συντήρησης των συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας, ιδιαίτερα εν πλω Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων που λαμβάνονται από εγκεκριμένη εκπαίδευση ή εξέταση Οι διαδικασίες και ενέργειες είναι σύμφωνες με τις αρχές που έχουν θεσπιστεί από τον Κώδικα ΙSΡS και την συνθήκη SΟLΑS Ενθάρρυνση της ενημέρωσης και εγρήγορσης για την ασφάλεια Γνώση των απαιτήσεων εκπαίδευσης, γυμνασίων και ασκήσεων σύμφωνα με τις σχετικές συνθήκες και κώδικες Γνώση των μεθόδων για επαύξηση της ενημέρωσης και εγρήγορσης για την ασφάλεια στο πλοίο Γνώση των μεθόδων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των γυμνασίων και ασκήσεων Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων που λαμβάνονται από εγκεκριμένη εκπαίδευση ή εξέταση Οι διαδικασίες και ενέργειες είναι σύμφωνες με τις αρχές που έχουν θεσπιστεί από τον Κώδικα ΙSΡS και την συνθήκη SΟLΑS Οι επικοινωνίες εντός της περιοχής ευθύνης του Αξιωματικού Ασφάλειας του πλοίου είναι σαφείς και κατανοητές Εγκύκλιος SΤCW.6/Circ.9/22.5.2006 και SΤCW.6/Circ.10/22.5.2006 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ( ΚΩΔΙΚΑΣ S.Τ.C.W.) ΜΕΡΟΣ Β ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ SΤCW ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Τμήμα Β-Ι/14 Οδηγίες που αφορούν τις ευθύνες των εταιρειών και τις ευθύνες που συνιστάται να αναλαμβάνουν οι Πλοίαρχοι και τα μέλη του πληρώματος Στο Μέρος Β-Ι/14, το επόμενο κείμενο παρεμβάλλεται μετά το τέλος της υπάρχουσας παραγράφου 1: «Οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι: . 1 όλοι οι ναυτικοί πάνω σε πλοίο που είναι εφοδιασμένο με λέμβους διάσωσης ελεύθερης πτώσης θα πρέπει να λαμβάνουν εκπαίδευση εξοικείωσης στις διαδικασίες επιβίβασης και καθέλκυσης αυτών των λέμβων. .2 προτού ναυτολογηθούν στο πλοίο, οι ναυτικοί που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα πληρώματος λέμβων ελεύθερης πτώσης θα πρέπει να έχουν περάσει από κατάλληλη εκπαίδευση στην επιβίβαση, καθέλκυση και ανέλκυση των λέμβων αυτών συμπεριλαμβανομένης και συμμετοχής, σε μία τουλάχιστον περίπτωση, σε καθέλκυση ελεύθερης πτώσης». ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΚαθοδήγηση σχετικά με καταστάσεις ανάγκης, επαγγελματική ασφάλεια, ιατρική φροντίδα και αρμοδιότητες/ λειτουργίες επιβίωσης 1 Ο υπάρχων τίτλος του κεφαλαίου VΙ αντικαθίσταται από τον επόμενο: «Καθοδήγηση σχετικά με καταστάσεις ανάγκης, επαγγελματική ασφάλεια, ασφάλεια, ιατρική φροντίδα και αρμοδιότητες/ λειτουργίες επιβίωσης» 2 Το επόμενο νέο μέρος παρεμβάλλεται στο τέλος του κεφαλαίου VΙ μετά το υπάρχον μέρος VΙ/4: «Μέρος Β-VΙ/5 Καθοδήγηση όσον αφορά την εκπαίδευση και πιστοποίηση των Αξιωματικών Ασφαλείας πλοίου 1 Η εκπαίδευση πρέπει να είναι σχετική με τις διατάξεις του Κώδικα ΙSΡS και της Σύμβασης SΟLΑS, όπως τροποποιήθηκε. (Το Μοdel cοurse 3.19 του Ι.Μ.Ο- Αξιωματικός Ασφαλείας Πλοίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα για την προετοιμασία της εκπαίδευσης ). 2 Με την συμπλήρωση της εκπαίδευσης, ο Αξιωματικός Ασφαλείας Πλοίου πρέπει να έχει επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ώστε να μπορεί να αντιλαμβάνεται σωστά και να επικοινωνεί με μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια του πλοίου ή της λιμενικής εγκατάστασης. 3. Σε περιπτώσεις εξαιρετικής ανάγκης, όταν δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο ένα πρόσωπο το οποίο κατέχει πιστοποιητικό ικανότητας Αξιωματικού ασφαλείας πλοίου, η Διοίκηση μπορεί να επιτρέψει σε ένα ναυτικό, ο οποίος έχει συγκεκριμένα καθήκοντα και ευθύνες ασφαλείας καθώς και γνώση του σχεδίου ασφαλείας του πλοίου, να υπηρετήσει ως Αξιωματικός ασφαλείας πλοίου και να εκτελεί όλα τα σχετικά καθήκοντα και ευθύνες μέχρι τον επόμενο λιμένα ή μέχρι μία περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες, ότι από τα δύο είναι χρονικά εκτενέστερο. Η Εταιρεία, θα πρέπει, όσο το δυνατόν συντομότερα, να πληροφορήσει τις αρμόδιες αρχές των επόμενων λιμένων σχετικά με τις διευθετήσεις που είναι σε ισχύ. » Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 του ν. 1314/1983 «Για την κύρωση της διεθνούς σύμβασης για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» (Α΄ 2). β) Των άρθρων 76 παρ.2 και 77 του ν.δ. 187/1973 (Α΄261). γ) Του άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 380/18.12.2007 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
  • Την υπ’ αριθμ. 106/2008, Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1314 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1314 1983
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία