ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/11

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-02-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-02-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-01-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση «Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο Πόρου»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύεται περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), με την ονομασία «Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο Πόρου» με έδρα τον Πόρο Τροιζηνίας.
Άρθρο 2 "Θέσεις Προσωπικού"
1.  
  Συνιστώνται οι παρακάτω οργανικές θέσεις που προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις του άρθρου 21 του ν. 1946/1991: α) Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων αα) Μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ Ταξινόμων αβ) Μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ Συντηρητών αρχειακού υλικού και βιβλίων αγ) Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Ταξινόμων αδ) Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Τις διατάξεις του άρθρου 19 περ. 2 του ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α΄) «Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση (ΦΕΚ 1950 Β΄) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο».
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση (ΦΕΚ 1948 Β΄) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
 • Την υπ’ αριθμ. 11/10.6.2005 απόφαση της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 86.500 Ευρώ περίπου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού. Για το τρέχον οικονομικό έτος η σχετική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 40.000 Ευρώ περίπου και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-120 ΚΑΕ 5275 και ΚΑΕ ομάδας 0200). Επίσης για την πενταετία 2008-2012 η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται με την εγγραφή αντίστοιχων πιστώσεων στους ανωτέρω ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων των αντίστοιχων οικονομικών ετών.
 • Τις υπ’ αριθμ. 247/2006 και 170/2007 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-02-12 Ίδρυση «Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο Πόρου»
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/20
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
ΝΟΜΟΣ 1991/1946 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1946 1991
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία