Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του π.δ. 319/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
  Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Διοικητή της Σχολής, τον Διοικητή του Τμήματος Δοκίμων Υπαστυνόμων, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών, έναν ανώτερο αξιωματικό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μελετών της Αστυνομικής Ακαδημίας, δύο ιδιώτες καθηγητές και τον Αρχηγό της Σχολής, ως εκπρόσωπο των δοκίμων. Καθήκοντα Προέδρου του Συμβουλίου εκτελεί ο Διοικητής της Σχολής. Ως γραμματέας του Συμβουλίου, χωρίς ψήφο, ορίζεται κατώτερος αξιωματικός .
2.  
  Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του ως άνω άρθρου του ιδίου π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: 1 Την κατάρτιση και την τροποποίηση ή βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικότερα, καθορίζει το σκοπό, το στόχο, τη διαδικασία, τη βιβλιογραφία και γενικά τη μεθοδολογία διδασκαλίας κάθε μαθήματος (Lessοn Ρlan)
3.  
  Η παράγραφος 7 του ως άνω άρθρου του ιδίου π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: 7 Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο έχει και πειθαρχική δικαιοδοσία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 27 του παρόντος Στις περιπτώσεις αυτές το Συμβούλιο συγκροτείται μόνο από τον Διοικητή της Σχολής, το Διοικητή του Τμήματος Δοκίμων Υπαστυνόμων και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών
Άρθρο 2
1.  
  Μετά το άρθρο 19 του π.δ. 319/1995, προστίθεται άρθρο 19Α, ως εξής:
  Άρθρο 19Α
  1.  
   Οι διοικητές εκπαιδευτικών τμημάτων και οι διμοιρίτες πρέπει υποχρεωτικά να έχουν αποφοιτήσει ευδόκιμα από το σχολείο κατάρτισης εκπαιδευτών αστυνομικών σχολών που προβλέπεται από το άρθρο 40 του π.δ. 190/1996 και να έχουν πιστοποιηθεί από την επιτροπή της επόμενης παραγράφου.
  2.  
   Συνιστάται επιτροπή πιστοποίησης εκπαιδευτών η οποία αποτελείται από το Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας ως πρόεδρο, καθώς και τον διοικητή της Σχολής Αξιωματικών και τον διοικητή του Τμήματος Δοκίμων Υπαστυνόμων, ως μέλη. Έργο της επιτροπής είναι η πιστοποίηση της καταλληλότητας ως εκπαιδευτών των διοικητών των εκπαιδευτικών τμημάτων και των διμοιριτών, που πρόκειται να υπηρετήσουν στη Σχολή Αξιωματικών. Για την παροχή της πιστοποίησης λαμβάνεται υπόψη η γενική κατάσταση της υγείας και η αντοχή των υποψηφίων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, η αποχή απ’ αυτή για λόγους υγείας, η τυχόν αξιολόγησή του με γενικό χαρακτηρισμό εξαίρετο και με επί μέρους βαθμολογίες που δεν είναι δυσμενείς για τον κατεχόμενο βαθμό κατά τα τρία τελευταία έτη, ο ζήλος και το ενδιαφέρον για το εκπαιδευτικό έργο, η πειθαρχικότητα και γενικά η επαγγελματική κατάρτιση και εγκυκλοπαιδική μόρφωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ατομικού τους φακέλου. Η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό και υποβάλλει τις προτάσεις της δια της Αστυνομικής Ακαδημίας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να αποφασίσει για την μετάθεσή τους το αρμόδιο κατά περίπτωση συμβούλιο μεταθέσεων. Οι μετατιθέμενοι στη Σχολή Αξιωματικών για άσκηση καθηκόντων διοικητών εκπαιδευτικών τμημάτων ή διμοιριτών μετεκπαιδεύονται για εξειδίκευση στο σχολείο κατάρτισης εκπαιδευτών αστυνομικών σχολών κατά τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Όσοι δεν αποφοιτούν από το σχολείο ευδόκιμα μετατίθενται υποχρεωτικά σύμφωνα με τον κανονισμό μεταθέσεων.
  3.  
   Το δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Μαΐου κάθε έτους η επιτροπή αξιολογεί τους διοικητές εκπαιδευτικών τμημάτων και τους διμοιρίτες και υποβάλλει πρόταση δια της Αστυνομικής Ακαδημίας προς τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού /Α.Ε.Α. για την τυχόν μετακίνησή τους. Η ως άνω αξιολόγηση και πρόταση της Επιτροπής για τους αξιωματικούς αυτούς μπορεί να γίνεται και εκτάκτως όταν κρίνεται αναγκαία η άμεση μετακίνηση του αξιωματικού για υπηρεσιακούς λόγους .
Άρθρο 3
1.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 21 του π.δ. 319/1995 αντικαθίστανται ως εξής: 1 Για το διορισμό του εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού και την αποζημίωση που καταβάλλεται σ΄αυτό για κάθε ώρα διδασκαλίας, προφορικών ή γραπτών εξετάσεων ή άλλης απασχόλησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 41 παράγραφοι 9 και 10 του ν. 1481/1984 (Α΄-152) Το διδακτικό προσωπικό διορίζεται με απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την έναρξη κάθε εκπαιδευτικής περιόδου Διορισμός διδακτικού προσωπικού μπορεί να γίνει και μεταγενέστερα, εφόσον οι ανάγκες της εκπαίδευσης επιβάλλουν αυτό Για κάθε μάθημα διορίζεται ο αναγκαίος αριθμός τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών Για το σκοπό αυτό η Σχολή, το πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου ή και εκτάκτως, όταν παρίσταται ανάγκη, ανακοινώνει δια του ημερήσιου τύπου τις ειδικότητες και τα προσόντα των καθηγητών που απαιτούνται να καλύψουν τα διδασκόμενα μαθήματα και καλεί αυτούς που επιθυμούν να διδάξουν κατά το επόμενο εκπαιδευτικό έτος, να υποβάλουν σχετική αίτηση σ’ αυτή Δεν απαιτείται ανακοίνωση για τους ομιλητές ολιγόωρων διαλέξεων και τους καθηγητές εκτάκτων βραχυχρόνιων σεμιναρίων Το διορισμένο διδακτικό προσωπικό κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε εκπαιδευτικού έτους δηλώνει αν επιθυμεί να συνεχίσει και το επόμενο έτος Το διδακτικό προσωπικό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 65ο έτος της ηλικίας του κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διορισμού του Το διδακτικό προσωπικό που δεν προέρχεται από αστυνομικούς πρέπει να κατέχει τίτλο σπουδών ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που καλείται να διδάξει, ενώ συνεκτιμάται και η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου, η συγγραφή πρωτότυπης εργασίας σχετικής με το αντικείμενο που ενδιαφέρεται να διδάξει, η διδακτική ικανότητα και πείρα, καθώς και η εν γένει εμπειρία του στο αντικείμενο Επίσης, πρέπει να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, και να έχει το κατάλληλο για δημόσιο λειτουργό ήθος Για το διορισμό ως διδακτικού προσωπικού εν ενεργεία αστυνομικού λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου, η ευδόκιμη αποφοίτησή του από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών ή τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, η υπηρεσιακή του εμπειρία, καθώς και η συγγραφή εργασιών σχετικών με το διδασκόμενο αντικείμενο Επιπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να έχει αξιολογηθεί ως «εξαίρετος» κατά τα τελευταία τρία έτη και να έχει κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση και να μην έχει τιμωρηθεί για πειθαρχικά παραπτώματα Για το διορισμό ως διδακτικού προσωπικού εν συντάξει αστυνομικού ή στρατιωτικού απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να έχει αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, να διαθέτει επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο αντικείμενο που προκύπτει από την υπηρεσία του στο Σώμα και την επιμόρφωσή του στο αντικείμενο και να διαθέτει διδακτική ικανότητα και πείρα Όλο το ως άνω διδακτικό προσωπικό αξιολογείται στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού έτους από την επιτροπή του άρθρου 19Α του παρόντος, με βάση τις προτάσεις – διαπιστώσεις του διοικητή της Σχολής Αξιωματικών λαμβανομένων υπόψη, κατά περίπτωση, και των εντύπων αξιολόγησης διδακτικού προσωπικού που συμπληρώνει το εκπαιδευόμενο προσωπικό μετά τη λήξη των τακτικών γραπτών εξετάσεων του δευτέρου εξαμήνου κάθε εκπαιδευτικού έτους Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου καθορίζεται με διαταγή του διοικητή της Σχολής Η ίδια ως άνω επιτροπή, αφού προβεί στην αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού και εξετάσει το σύνολο των αιτήσεων διορισμού, υποβάλλει στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας τις προτάσεις για τη διατήρηση ή αντικατάστασή του και γενικά το διορισμό του διδακτικού προσωπικού. 2 Η παύση των καθηγητών είναι δυνατή, εάν ανακύψουν σοβαροί λόγοι, των οποίων η ύπαρξη βεβαιώνεται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου που υποβάλλεται στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Τέτοιοι λόγοι είναι κυρίως, η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, η ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής Αξιωματικών συμπεριφορά και η αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων, που δημιουργεί ανωμαλία ή καθυστέρηση στην εκπαίδευση των δοκίμων Για την παύση εκδίδεται απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών ύστερα από γνώμη του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας .
Άρθρο 4
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 24 του π.δ. 319/1995 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Επιπλέον, για τα παραπτώματα που προβλέπεται η ποινή της επίπληξης ή του προστίμου, δύναται αντί αυτής να επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο της στέρησης μιας έως τριών εξόδων, κάθε μια των οποίων αρχίζει την ώρα εξόδου και λήγει την αντίστοιχη ώρα της επομένης ημέρας
Άρθρο 5
1.  
  Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του π.δ. 319/1995 αντικαθίσταται ως εξής: Λόγω υποβολής αίτησης παραίτησης από την εκπαίδευση, η οποία δεν ανακαλείται Η αίτηση γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή με πράξη του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία ο δόκιμος διαγράφεται από τη Σχολή
2.  
  Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου του ιδίου π.δ. αντικαθίστανται ως εξής: 2 Σε περίπτωση κατάστασης πολέμου ή γενικής επιστράτευσης ή σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις υπηρεσιακών αναγκών που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, δύναται με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας να διακόπτεται ή να συντέμνεται η εκπαίδευση, είτε για το σύνολο των εκπαιδευομένων, είτε για όσους φοιτούν σε ορισμένο ή ορισμένα έτη Κατά τον ίδιο τρόπο δύναται να αποφασισθεί και η επανάληψη της εκπαίδευσης, στο εξάμηνο που είχε διακοπεί, ενώ διαρκεί η κατάσταση που επέβαλε τη διακοπή ή και μετά τη λήξη αυτής
Άρθρο 6
1.  
  Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του π.δ. 319/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. γ. ΄Αδεια θερινών διακοπών είκοσι (20) ημερών, στους δόκιμους υπαστυνόμους των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης, εκ περιτροπής, ανάλογα με τις προτιμήσεις των δοκίμων, σε συνδυασμό και με τις υπηρεσιακές ανάγκες της Υπηρεσίας που πραγματοποιούν την εκπαίδευση.
 2. Η άδεια αυτή χορηγείται από τους διοικητές των Υπηρεσιών, ύστερα από έγκριση των διευθυντών των Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Αστυνομίας .
Άρθρο 7
1.  
  Το άρθρο 33 του π.δ. 319/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 139/2006 (Α΄- 155), αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 33
  1.  
   Εκπαίδευσης. Οι προερχόμενοι από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας εγγράφονται στο Β΄ έτος (Γ΄ εξάμηνο).
  2.  
   Το εκπαιδευτικό έτος διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους και διαιρείται σε δύο αυτοτελή εξάμηνα. Το πρώτο εξάμηνο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 15η Φεβρουαρίου. Το δεύτερο εξάμηνο αρχίζει την 16η Φεβρουαρίου και λήγει την 31η Αυγούστου.
  3.  
   Οι δόκιμοι υπαστυνόμοι των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων κατά το χρονικό διάστημα από 20 Ιουνίου έως την 30η Σεπτεμβρίου, με εξαίρεση την 20ήμερη άδεια θερινών διακοπών, υφίστανται πρακτική εκπαίδευση σε αντικείμενα αστυνομικού ενδιαφέροντος σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Ειδικά οι δόκιμοι της Γ΄ τάξεως μετά τη λήξη της άδειας των θερινών διακοπών μπορεί να παρακολουθούν ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στις σχολές και στα κέντρα εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων, που καθορίζονται στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2800/2000, απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης. Οι δόκιμοι πριν την έναρξη της εκπαίδευσης υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις, προκειμένου να κριθεί η ικανότητα συμμετοχής τους σ’αυτή. Η διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης καθορίζεται με το γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.
  4.  
   Οι πρωτοετείς δόκιμοι με την παρουσίασή τους στη Σχολή υποβάλλονται στην προβλεπόμενη βασική στρατιωτική εκπαίδευση, με μέριμνα της Σχολής. Η εκπαίδευση αυτή πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Σχολής ή στις Σχολές και στα Κέντρα Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων ή σε άλλους κατάλληλους χώρους.
  5.  
   Για την τοποθέτηση των δόκιμων υπαστυνόμων στις αστυνομικές Υπηρεσίες, στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η πρακτική εκπαίδευση, λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτίμησης των Υπηρεσιών και ο βαθμός επίδοσης του Α΄ εξαμήνου του αντίστοιχου έτους
Άρθρο 8
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 34 του π.δ.319/1995, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 του π.δ. 171/2005 (Α΄- 222), 3 του π.δ. 189/2005 (Α΄- 231), 1 του π.δ. 139/2006 (Α΄- 155) και 1 του π.δ.81/2007 (Α΄ - 96), αντικαθίσταται ως εξής:
  Στους δοκίμους διδάσκονται κατ’ έτος σπουδών τα εξής μαθήματα.Α΄ ΕΤΟΣ Α΄ Μαθήματα με βαθμό.1.
Άρθρο 9
1.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του π.δ. 319/1995, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 189/2005 (Α΄-231), αντικαθίσταται ως εξής:
 1. α. Βαθμός επίδοσης πρώτου εξαμήνου.
 2. Προστίθενται οι βαθμοί όλων των μαθημάτων, πλην της Οπλοτεχνικής – Σκοποβολής, όπως διαμορφώνονται βάσει του μέσου όρου της βαθμολογίας της τακτικής γραπτής εξέτασης και της τελικής προφορικής βαθμολογίας κάθε μαθήματος, κατόπιν και της εφαρμογής της διαδικασίας εξομάλυνσης, η οποία περιγράφεται κατωτέρω και το άθροισμα διαιρείται με τον αριθμό των μαθημάτων.
 3. Το πηλίκον, το οποίο προσδιορίζεται μέχρι χιλιοστού μονάδας, αποτελεί το μέσο όρο της επίδοσης του πρώτου εξαμήνου κάθε δοκίμου.
 4. Για τη διαδικασία εξομάλυνσης καθιερώνεται συντελεστής τέσσερα (4) που προσδιορίζει την μέγιστη επιτρεπτή διαφορά της προφορικής από την γραπτή βαθμολογία κάθε μαθήματος.
 5. Με βάση το βαθμό της τακτικής γραπτής εξέτασης, εφόσον ο αντίστοιχος βαθμός της προφορικής εξέτασης κάθε μαθήματος υπερβαίνει πλέον των τεσσάρων (4) μονάδων το βαθμό της τακτικής γραπτής εξέτασης, τότε μειώνεται στο επίπεδο του βαθμού της γραπτής εξέτασης με την προσθήκη των τεσσάρων (4) επιπλέον μονάδων της εξομάλυνσης.
 6. Στην περίπτωση που η διαφορά των βαθμών προφορικής και γραπτής εξέτασης κάθε μαθήματος είναι μικρότερη ή ίση των τεσσάρων (4) μονάδων, ο αρχικός βαθμός προφορικής εξέτασης παραμένει αμετάβλητος.
 7. Ο συντελεστής εξομάλυνσης τέσσερα (4) λαμβάνεται υπόψη και στην περίπτωση που ο βαθμός της γραπτής εξέτασης του εκπαιδευομένου κατά μάθημα υπερβαίνει τον προφορικό βαθμό κατά τέσσερις (4) μονάδες.
 8. Σ’αυτή την περίπτωση, στον προφορικό βαθμό προστίθενται τόσες μονάδες όσες απαιτούνται για τη διατήρηση της απόστασης των τεσσάρων (4) μονάδων της εξομάλυνσης από το βαθμό της γραπτής εξέτασης.
 9. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν δηλαδή η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης είναι μικρότερη ή ίση από τέσσερις (4) μονάδες από αυτήν της προφορικής, η αρχική προφορική βαθμολογία δεν μεταβάλλεται .
Άρθρο 10
1.  
  Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του π.δ. 319/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Τα σωματικά προσόντα και ιδίως η υγεία, η αντοχή, η εμφάνιση, η παράσταση, η επίδοση στη βασική στρατιωτική εκπαίδευση (κύρια και περιοδική), η επίδοση στο μάθημα της Σωματικής Αγωγής – Αθλητισμού και η συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης στις Σχολές και στα Κέντρα Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων και στην οδήγηση οχημάτων
2.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του ως άνω άρθρου του ιδίου π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: 1 Κατά τα 6/20 της μονάδας για κάθε ποινή επίπληξης ή στέρηση εξόδου

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 11
1.  
  Η περίπτωση στ΄ του άρθρου 5 του π.δ. 352/1995 αντικαθίσταται ως εξής: στ Διατυπώνει, στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, τη γνώμη του στο Διοικητή της Σχολής για την απόδοση και ικανότητα του διδακτικού και αστυνομικού προσωπικού της Σχολής
Άρθρο 12
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του π.δ.352/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
  Κάθε τάξη (εκπαιδευτικό εξάμηνο) συγκροτεί ιδιαίτερο Εκπαιδευτικό Τμήμα. Ανάλογα με τον αριθμό των δοκίμων μπορεί να συγκροτούνται περισσότερα Εκπαιδευτικά Τμήματα για κάθε τάξη με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων. Εκπαιδευτικά Τμήματα μπορεί να λειτουργούν και σε άλλο κτιριακό συγκρότημα και εκτός της έδρας του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων .
Άρθρο 13
1.  
  Η περίπτωση ζ΄ του άρθρου 14 του π.δ.352/1995 αντικαθίσταται ως εξής: ζ. Διατυπώνει, στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, τη γνώμη του στο Διοικητή του Τμήματος για την απόδοση και ικανότητα του διδακτικού και αστυνομικού προσωπικού .
Άρθρο 14
1.  
  Το άρθρο 34 του π.δ. 352/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 34
  1.  
   Για το διορισμό του εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού και την αποζημίωση που καταβάλλεται σ΄ αυτό για κάθε ώρα διδασκαλίας, προφορικών ή γραπτών εξετάσεων ή άλλης απασχόλησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 41 παράγραφοι 9 και 10 του ν. 1481/1984. Το διδακτικό προσωπικό διορίζεται με απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την έναρξη κάθε εκπαιδευτικής περιόδου. Διορισμός διδακτικού προσωπικού μπορεί να γίνει και μεταγενέστερα, εφόσον οι ανάγκες της εκπαίδευσης επιβάλλουν αυτό. Για το σκοπό αυτό η Σχολή, ένα τρίμηνο πριν από την έναρξη κάθε εκπαιδευτικής περιόδου ή και εκτάκτως, όταν παρίσταται ανάγκη, ανακοινώνει δια του ημερήσιου τύπου τις ειδικότητες και τα προσόντα των καθηγητών που απαιτούνται να καλύψουν τα διδασκόμενα μαθήματα και καλεί αυτούς που επιθυμούν να διδάξουν κατά την επόμενη εκπαιδευτική περίοδο, όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση σ’αυτή. Δεν απαιτείται ανακοίνωση για τους ομιλητές ολιγόωρων διαλέξεων και τους καθηγητές έκτακτων βραχυχρόνιων σεμιναρίων. Το διδακτικό προσωπικό που είναι διορισμένο στη Σχολή, το τελευταίο τρίμηνο κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, δηλώνει αν επιθυμεί να διδάξει και την επόμενη εκπαιδευτική περίοδο. Το διδακτικό προσωπικό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 65ο έτος της ηλικίας του κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διορισμού του. Το διδακτικό προσωπικό που δεν προέρχεται από αστυνομικούς πρέπει να κατέχει τίτλο σπουδών ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου, που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που καλείται να διδάξει ενώ συνεκτιμάται και η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου, η συγγραφή πρωτότυπης εργασίας σχετικής με το αντικείμενο που ενδιαφέρεται να διδάξει, η διδακτική ικανότητα και πείρα, καθώς και η εν γένει εμπειρία του στο αντικείμενο. Επίσης, πρέπει να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, και να έχει το κατάλληλο για δημόσιο λειτουργό ήθος. Για το διορισμό ως διδακτικού προσωπικού εν ενεργεία αστυνομικού λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου, η ευδόκιμη αποφοίτησή του από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Στελεχών ή τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, η υπηρεσιακή του εμπειρία, καθώς και η συγγραφή εργασιών σχετικών με το διδασκόμενο αντικείμενο. Επιπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να έχει αξιολογηθεί ως «εξαίρετος» κατά τα τελευταία τρία έτη και να έχει κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση και να μην έχει τιμωρηθεί για πειθαρχικά παραπτώματα. Για το διορισμό ως διδακτικού προσωπικού εν συντάξει αστυνομικού ή στρατιωτικού απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να έχει αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, να διαθέτει επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο αντικείμενο που προκύπτει από την υπηρεσία του στο Σώμα και την επιμόρφωσή του στο αντικείμενο και να διαθέτει διδακτική ικανότητα και πείρα. Όλο το ως άνω διδακτικό προσωπικό αξιολογείται στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου από την επιτροπή του άρθρου 72Α του παρόντος με βάση τις προτάσεις– διαπιστώσεις του διοικητή της Σχολής και του διοικητή του οικείου Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων λαμβανομένων υπόψη, κατά περίπτωση, και των εντύπων αξιολόγησης διδακτικού προσωπικού που συμπληρώνει το εκπαιδευόμενο προσωπικό στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου. Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου καθορίζεται με διαταγή του διοικητή της Σχολής. Η ίδια ως άνω επιτροπή, αφού προβεί στην αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού και εξετάσει το σύνολο των αιτήσεων διορισμού, υποβάλλει στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας τις προτάσεις για τη διατήρηση ή αντικατάστασή του και γενικά το διορισμό του διδακτικού προσωπικού.
  2.  
   Η παύση των καθηγητών είναι δυνατή, εάν ανακύψουν σοβαροί λόγοι, των οποίων η ύπαρξη βεβαιώνεται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου που υποβάλλεται στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Τέτοιοι λόγοι είναι κυρίως, η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, η ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής Αστυφυλάκων συμπεριφορά και η αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων, που δημιουργεί ανωμαλία ή καθυστέρηση στην εκπαίδευση των δοκίμων. Για την παύση εκδίδεται απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών ύστερα από γνώμη του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας .
Άρθρο 15
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 36 του π.δ. 352/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
  Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Διοικητή της Σχολής, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων, έναν Διοικητή Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων, έναν ανώτερο αξιωματικό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μελετών της Αστυνομικής Ακαδημίας, δύο ιδιώτες καθηγητές και τον αρχηγό των δοκίμων του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων της έδρας της Σχολής, ως εκπρόσωπο όλων των δοκίμων. Ο Διοικητής της Σχολής εκτελεί καθήκοντα προέδρου του Συμβουλίου. Γραμματέας, χωρίς ψήφο, ορίζεται κατώτερος αξιωματικός .
Άρθρο 16
1.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του π.δ. 352/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Υποβάλλει προτάσεις για την κατάρτιση και την τροποποίηση ή βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 2. Ειδικότερα, καθορίζει το σκοπό, το στόχο, τη διαδικασία, τη βιβλιογραφία και γενικά τη μεθοδολογία διδασκαλίας κάθε μαθήματος (Lessοn Ρlan) .
2.  
  Η παράγραφος 5 του ως άνω άρθρου του ιδίου π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: 5 Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο έχει και πειθαρχική δικαιοδοσία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 59 του παρόντος Στις περιπτώσεις αυτές το Συμβούλιο συγκροτείται μόνο από τον Διοικητή της Σχολής, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών και το Διοικητή ενός Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων
Άρθρο 17
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του π.δ. 352/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
  Το εκπαιδευόμενο προσωπικό της Σχολής Αστυφυλάκων αποτελούν οι δόκιμοι αστυφύλακες
Άρθρο 18
1.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 40 του π.δ. 352/1995 αντικαθίστανται ως εξής: 1 Η σειρά αρχαιότητας των δοκίμων του Α΄ και Β΄ εξαμήνου στη Σχολή καθορίζεται με βάση τη βαθμολογία και τη σειρά επιτυχίας κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις Σε περίπτωση ισοβαθμίας, μεταξύ προερχομένων από διαφορετικές δέσμες, ακολουθείται η σειρά των δεσμών, όπως αυτές αναγράφονται στο μηχανογραφικό δελτίο. 2 Η σειρά αρχαιότητας των δοκίμων του Γ΄, Δ΄ και Ε΄ εξαμήνου εξάγεται με βάση την επίδοση του Α΄ και Β΄ εξαμήνου .
Άρθρο 19
1.  
  Το άρθρο 43 του π.δ. 352/1995, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 του π.δ. 3/1997 (Α΄- 2), 2 του π.δ. 212/1998 (Α΄- 170), 1 του π.δ. 112/2004 (Α΄- 76), 2 του π.δ. 139/2006 (Α΄- 155) και 3 του π.δ. 170/2006 (Α΄- 182), αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 43
  1.  
   Εκπαίδευσης. Το Α΄ και το Β΄ εξάμηνο αποτελούν την πρώτη εκπαιδευτική περίοδο, το Γ΄ και το Δ΄ εξάμηνο τη δεύτερη εκπαιδευτική περίοδο και το Ε΄ εξάμηνο την τρίτη εκπαιδευτική περίοδο.
  2.  
   Το Α΄ εκπαιδευτικό εξάμηνο αρχίζει την ημερομηνία παρουσιάσεως των δοκίμων στη Σχολή και λήγει το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Το Β΄ εξάμηνο αρχίζει το τελευταίο δεκαήμερο Ιανουαρίου και λήγει το τελευταίο δεκαήμερο Μαΐου. Το Γ΄ εξάμηνο αρχίζει το τελευταίο δεκαήμερο Μαΐου και λήγει το τελευταίο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου. Το Δ΄ εξάμηνο αρχίζει το τελευταίο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου και λήγει το τελευταίο δεκαήμερο Φεβρουαρίου. Τέλος, το Ε΄ εκπαιδευτικό εξάμηνο αρχίζει το τελευταίο δεκαήμερο Φεβρουαρίου και λήγει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Οκτωβρίου.
  3.  
   Οι δόκιμοι αστυφύλακες με την παρουσίασή τους στη Σχολή υποβάλλονται στην προβλεπόμενη βασική στρατιωτική εκπαίδευση, η οποία πραγματοποιείται με μέριμνα της Σχολής στις εγκαταστάσεις της Σχολής ή στις Σχολές και στα Κέντρα Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων ή σε άλλους κατάλληλους χώρους. Ακολούθως, παρακολουθούν το τακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης του Α΄ εξαμήνου. Οι ίδιοι δόκιμοι, κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου, παρακολουθούν το τακτικό πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης της Σχολής. Στο Γ΄ εξάμηνο και συγκεκριμένα από το τελευταίο δεκαήμερο Μαΐου μέχρι το πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου οι δόκιμοι συνεχίζουν να παρακολουθούν το πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης, ενώ μετά το πέρας αυτής και μέχρι το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου υφίστανται πρακτική εκπαίδευση σε αντικείμενα αστυνομικού ενδιαφέροντος σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Το Δ΄ εξάμηνο περιλαμβάνει μόνο πρακτική εκπαίδευση σε αστυνομικές Υπηρεσίες κατά τα ανωτέρω. Τέλος, το Ε΄ εξάμηνο και κατά το χρονικό διάστημα από το τελευταίο δεκαήμερο Φεβρουαρίου έως το τελευταίο δεκαήμερο Αυγούστου οι δόκιμοι υποβάλλονται στην προαναφερόμενη πρακτική εκπαίδευση. Μετά την ολοκλήρωση αυτής παρακολουθούν το πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης της Σχολής, υποβάλλονται σε γραπτές πτυχιακές εξετάσεις και αποφοιτούν από τη Σχολή. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης οι δόκιμοι αστυφύλακες, όταν συνοδεύονται από αστυφύλακα ή άλλο βαθμοφόρο, επιτρέπεται να ασκούν αστυνομικά καθήκοντα, εκτός αυτών του ανακριτικού υπαλλήλου.
  4.  
   Οι δόκιμοι που φοιτούν στο Ε΄ εξάμηνο σε ποσοστό από πέντε τοις εκατό (5%) έως και δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού των εκπαιδευομένων, δύναται κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης να παρακολουθούν ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στις Σχολές και στα Κέντρα Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, που καθορίζονται στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2800/2000 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών. Η διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης και ο αριθμός των εκπαιδευομένων καθορίζονται με το γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Οι δόκιμοι που πρόκειται να παρακολουθήσουν το προαναφερόμενο πρόγραμμα επιλέγονται από τη Σχολή Αστυφυλάκων, με βάση τη συνολική βαθμολογία των Α΄ και Β΄ εξαμήνων στα μαθήματα Οπλοτεχνικής – Σκοποβολής, Αυτοάμυνας – Αυτοπροστασίας και του μέσου όρου της βαθμολογίας της επαγγελματικής ικανότητας των Β΄ και Γ΄ εξαμήνων. Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη η επιθυμία του δοκίμου και η ικανότητά του από υγειονομικής πλευράς για τη συμμετοχή στην ως άνω εκπαίδευση. Προς τούτο οι δόκιμοι, πριν την έναρξη της εκπαίδευσης, υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις.
  5.  
   Ως χρόνος εκπαίδευσης θεωρείται και ο χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία και συμμετοχή των αθλητών δοκίμων, μελών Εθνικής Ομάδας, στους αγώνες αυτής, εφόσον δεν υπερβαίνει, προκειμένου για συμμετοχή σε Ολυμπιακούς ή Παγκόσμιους αγώνες τα δύο πέμπτα (2/5) και προκειμένου για συμμετοχή σε Πανευρωπαϊκούς, Μεσογειακούς, Βαλκανικούς ή Πανελλήνιους αγώνες το ένα τρίτο (1/3) των πραγματικών εργασίμων ημερών κάθε εξαμήνου, όπως καθορίζεται στο εξαμηνιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Η ανωτέρω συμμετοχή των δοκίμων αθλητών στην προετοιμασία και τους αγώνες εγκρίνεται από τον Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας, ύστερα από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
  6.  
   Για την τοποθέτηση των δοκίμων αστυφυλάκων στις αστυνομικές Υπηρεσίες, στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η πρακτική εκπαίδευση, εκδίδεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους διαταγή του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία ορίζεται ο αριθμός των δοκίμων που πρόκειται να μετακινηθούν για πρακτική εκπαίδευση ανά αστυνομική Υπηρεσία. Στη συνέχεια, οι δόκιμοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην οποία δηλώνουν όλες τις παραπάνω αστυνομικές Υπηρεσίες κατά σειρά προτίμησης καθώς και την από μέρους τους διάθεση χώρου διαμονής στην έδρα των Υπηρεσιών αυτών. Η μετακίνηση των δοκίμων για πρακτική εκπαίδευση ενεργείται κατόπιν διαταγής του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας μετά από συνεκτίμηση της σειράς προτίμησης των Υπηρεσιών, της από μέρους τους διάθεσης χώρου διαμονής στην έδρα της Υπηρεσίας εκπαίδευσης και του βαθμού επίδοσης του Α΄ και Β΄ εξαμήνου. Κατ’ εξαίρεση, μετακινούνται για πρακτική εκπαίδευση σε Υπηρεσία της προτίμησής τους δόκιμοι οι οποίοι.α) είναι έγγαμοι ή έχουν την επιμέλεια ανηλίκου τέκνου, β) έχουν καταταγεί ως αθλητές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄- 121), και στην περιφέρεια της Υπηρεσίας υπάρχει αθλητική υποδομή του αθλήματός τους και γ) έχουν υποβάλει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αίτηση αμοιβαίας μετακίνησης εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της διαταγής μετακίνησης. Με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας είναι δυνατή η μετακίνηση των δοκίμων για πρακτική εκπαίδευση σε άλλη αστυνομική Υπηρεσία, του ιδίου ή άλλου αντικειμένου, για τη διεύρυνση του επιπέδου εκπαίδευσης και την απόκτηση πληρέστερης υπηρεσιακής εμπειρίας .
Άρθρο 20
1.  
  Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του π.δ. 352/1995 αντικαθίσταται ως εξής: Λόγω υποβολής αίτησης παραίτησης από την εκπαίδευση, η οποία δεν ανακαλείται Η αίτηση γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή με πράξη του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία ο δόκιμος διαγράφεται από τη Σχολή
2.  
  Η παράγραφος 2 του ως άνω άρθρου του ιδίου π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: 2 Σε περίπτωση κατάστασης πολέμου ή γενικής επιστράτευσης ή σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις υπηρεσιακών αναγκών που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, δύναται με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας να διακόπτεται ή να συντέμνεται η εκπαίδευση, είτε για το σύνολο των εκπαιδευομένων, είτε για όσους φοιτούν σε ορισμένο ή ορισμένα εξάμηνα Κατά τον ίδιο τρόπο δύναται να αποφασισθεί και η επανάληψη της εκπαίδευσης, στο εξάμηνο που είχε διακοπεί, ενώ διαρκεί η κατάσταση που επέβαλε τη διακοπή ή και μετά τη λήξη αυτής Με τη διακοπή της εκπαίδευσης οι δόκιμοι εντάσσονται στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας ως ακολούθως 1 Όσοι φοιτούν στο Γ΄ ή επόμενα εξάμηνα οριστικά ως αστυφύλακες. 2 Όσοι φοιτούν στο Β΄ εξάμηνο προσωρινά ως αστυφύλακες, χωρίς να εκτελούν ανακριτικά καθήκοντα Αν η διακοπή πραγματοποιηθεί πριν την περάτωση του Α΄ εξαμήνου, χορηγείται με την ίδια απόφαση ειδική άδεια απουσίας μέχρι την επανάληψη της εκπαίδευσης Το χρονικό διάστημα της εν λόγω απουσίας λογίζεται ως εκτός υπηρεσίας χρόνος για όλες τις συνέπειες .
Άρθρο 21
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 45 του π.δ.352/1995, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 του π.δ. 68/1997 (Α΄- 62), 3 του π.δ. 212/1998 (Α΄- 170), 4 του π.δ. 170/2006 (Α΄- 182), 3 του π.δ. 171/2005 (Α΄- 222) και 2 του π.δ. 81/2007 (Α΄- 96), αντικαθίσταται ως εξής:
  Στους δόκιμους αστυφύλακες διδάσκονται κατά εξάμηνα σπουδών τα παρακάτω μαθήματα.Α΄ και Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθήματα με βαθμό.1.
Άρθρο 22
1.  
  Το άρθρο 46 του π.δ. 352/1995, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 4 του π.δ. 212/1998 (Α΄- 170), 1 του π.δ. 307/2001 (Α΄- 208), 5 του π.δ. 171/2005 (Α΄- 222) και 7 του π.δ. 189/2005 (Α΄- 231), αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 46
  1.  
   - Διάκριση - Διαδικασία.
  1. Έκτακτες (προφορικές ή γραπτές, ατομική ή ομαδική εργασία).
  2. Τακτικές γραπτές στο τέλος του Β΄ εξαμήνου.
  3. Πτυχιακές, στο τέλος του Ε΄ εξαμήνου, στη διδαχθείσα ύλη όλων των εξαμήνων στα εξής μαθήματα.(1) Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο.
  4. (2) Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο – Εφαρμογή ποινικών υποθέσεων.
  5. (3) Αστυνομικό Δίκαιο.
  6. (4) Θέματα Δημόσιας Ασφάλειας (Γενικό Μέρος – Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι).
  7. (5) Θέματα Γενικής Αστυνόμευσης – Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι.
  8. (6) Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου – Ανθρώπινα Δικαιώματα και Στοιχεία Διοικητικού Δικαίου.
  9. Ειδικά για το μάθημα της Οπλοτεχνικής – Σκοποβολής οι δόκιμοι υποβάλλονται στις εξετάσεις που προβλέπονται στην παρ. 12.
  2.  
   Οι έκτακτες εξετάσεις ενεργούνται μία τουλάχιστον φορά κατά το Α΄ και Β΄ εκπαιδευτικό εξάμηνο, σε ώρα διδασκαλίας του μαθήματος και στη διδαχθείσα κατά την αμέσως προηγούμενη διδασκαλία του μαθήματος ύλη, που περιλαμβάνεται στα βοηθήματα που χορηγήθησαν στους δοκίμους. Δύναται ο καθηγητής να περιλάβει ύλη περισσοτέρων διδασκαλιών. Στην περίπτωση όμως αυτή ορίζει συγκεκριμένο χρόνο εξέτασης και ενημερώνει τη Σχολή και τους δοκίμους για το χρόνο εξέτασης και την εξεταστέα ύλη. Το χρόνο και τη μορφή της εξέτασης (έκτακτη γραπτή ή προφορική εξέταση ή ανάθεση ατομικής ή ομαδικής εργασίας) καθώς και τον τρόπο βαθμολογίας καθορίζει ο καθηγητής. Στην περίπτωση έκτακτης γραπτής εξέτασης ο καθηγητής ενημερώνει τη Σχολή, πριν την είσοδό του στην αίθουσα διδασκαλίας, για να διατεθούν οι απαιτούμενες κόλλες διαγωνισμού και επιτηρητές των δοκίμων. Η προφορική βαθμολογία παραδίδεται στη Σχολή και ανακοινώνεται στους δοκίμους τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη των τακτικών γραπτών εξετάσεων.
  3.  
   Δόκιμος που κωλύεται κατά το χρόνο διεξαγωγής έκτακτων εξετάσεων (γραπτών ή προφορικών) του μαθήματος, εξετάζεται ανάλογα, προφορικά ή γραπτά σε διδαχθείσα ύλη και χρόνο που καθορίζονται από τον καθηγητή μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της τακτικής εξέτασης του μαθήματος, στο οποίο δεν βαθμολογήθηκε.
  4.  
   Οι τακτικές γραπτές εξετάσεις διενεργούνται στο τέλος του Β΄ εξαμήνου, ενώ οι πτυχιακές εξετάσεις διενεργούνται μετά το πέρας της θεωρητικής εκπαίδευσης του Ε΄ εξαμήνου. Ο ακριβής χρόνος διενέργειας των εξετάσεων προσδιορίζεται με το γενικό αναλυτικό πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων διακόπτεται η διδασκαλία των μαθημάτων και ο χρόνος διατίθεται για μελέτη. Στις τακτικές εξετάσεις του Β΄ εξαμήνου περιλαμβάνεται η ύλη που διδάχθηκε κατά τη διάρκεια των Α΄ και Β΄ εξαμήνων. Ο αριθμός των ημερών των εξετάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό των εξεταζομένων μαθημάτων.
  5.  
   Τα θέματα διαγωνισμού των τακτικών γραπτών και πτυχιακών εξετάσεων, που διενεργούνται ταυτόχρονα σε όλα τα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων, καταρτίζει τριμελής Επιτροπή Εξετάσεων, που ορίζεται, για κάθε μάθημα χωριστά, με διαταγή του Διοικητή της Σχολής, και αποτελείται από ένα καθηγητή του οικείου μαθήματος, και δύο αξιωματικούς από το διδακτικό, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της Σχολής, κατά προτίμηση πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή κατόχους ειδικών γνώσεων σχετικών με το εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο. Ο ανώτερος ή αρχαιότερος αξιωματικός εκτελεί χρέη Προέδρου της Επιτροπής. Με την ίδια διαταγή ορίζονται αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει την ευθύνη κατάρτισης των θεμάτων και της διεκπεραίωσης της διαδικασίας των εξετάσεων. Η Επιτροπή καταρτίζει πέντε (5) έως δέκα (10) θέματα από την κοινή διδαχθείσα ύλη του μαθήματος. Προς τούτο, όλα τα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων (Τ.Δ.Α.), πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, αναφέρουν τη διδαχθείσα ύλη στο Τμήμα Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων της Σχολής Αστυφυλάκων, το οποίο συνθέτει και ανακοινώνει την κοινή διδαχθείσα και εξεταστέα ύλη στην αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης και στους δοκίμους. Η τελική διαμόρφωση των θεμάτων με δύο ή περισσότερες ερωτήσεις συνδυαζόμενες κατά το δυνατόν με πρακτικά ζητήματα, η ανακοίνωση του βαθμού αξιολόγησης της κάθε απάντησης, καθώς και η παροχή οδηγιών ορθής απάντησης αποτελεί έργο της αρμόδιας Επιτροπής Εξέτασης. Κάθε θέμα διαγωνισμού υπογράφεται και από τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής, αριθμείται και εσωκλείεται σε φάκελο του ίδιου χρώματος, σχήματος και μεγέθους, χωρίς την οποιαδήποτε εξωτερική ένδειξη, εκτός της αρίθμησης. Από το σύνολο των θεμάτων, από έναν των διαγωνιζομένων σε κάποια από τις αίθουσες εξέτασης γίνεται κλήρωση ενός θέματος, στο οποίο διαγωνίζονται οι δόκιμοι. Οι δόκιμοι απαντούν σε όλα τα ερωτήματα του θέματος. Ειδικά για τα μαθήματα της ξένης γλώσσας και της πληροφορικής, εφόσον συγκροτούνται ομάδες, κατά τάξη, ανάλογα με το επίπεδο γνώσης, συντάσσονται από τους οικείους καθηγητές ενιαία θέματα, με βάση τις δυνατότητες του μέσου σπουδαστή της ομάδας με τις λιγότερες γνώσεις. Στο μάθημα της ξένης γλώσσας, τα θέματα περιλαμβάνουν γραμματικές παρατηρήσεις, έκθεση, ερωτήσεις επιλογής σωστών απαντήσεων και τεστ κατανόησης της γλώσσας. Η υπαγόρευση του θέματος γίνεται από έναν καθηγητή της ξένης γλώσσας ή διανέμεται σε φωτοαντίγραφο. Στο μάθημα της πληροφορικής, η υπαγόρευση του θέματος και η βαθμολογία των γραπτών γίνεται από ένα καθηγητή της πληροφορικής, ο οποίος ορίζεται με κλήρωση. Για την όλη διαδικασία συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Διευκρινίσεις παρέχονται από την Εξεταστική Επιτροπή ή κατόπιν έγκρισής της από τους διδάσκοντες και εφόσον ανακύψει ανάγκη, μόνο επί ερωτημάτων κατανόησης των θεμάτων και για 30΄ μετά την εκφώνησή τους. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν επιτρέπεται αποχώρηση από την αίθουσα των εξεταζόμενων.
  6.  
   Η χρονική διάρκεια του διαγωνισμού στις τακτικές γραπτές και πτυχιακές εξετάσεις είναι δίωρη και αρχίζει από την ώρα λήξης της υπαγόρευσης του θέματος. Το θέμα υπαγορεύεται, στους δοκίμους από τον καθηγητή ή από τον επιτηρητή ή διανέμεται σε φωτοαντίγραφο. Με τη συμπλήρωση του χρόνου διαγωνισμού τα γραπτά παραλαμβάνονται από τον επιτηρητή σε όποια κατάσταση βρίσκονται. Οι κόλλες του διαγωνισμού κατά τις τακτικές γραπτές και πτυχιακές εξετάσεις φέρουν τη σφραγίδα και μονογραφή του Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων και αδιαφανές επικάλυμμα για την κάλυψη των στοιχείων ταυτότητας των διαγωνιζομένων. Από κάθε εξεταζόμενο Δόκιμο αναγράφεται στο δεξιό ημιπλαίσιο, κάτω της σφραγίδας, η ημερομηνία και το μάθημα εξέτασης χωρίς ένδειξη του Τ.Δ.Α., όπου ανήκει ο δόκιμος. Η ένδειξη του Τ.Δ.Α. θα αναγράφεται μαζί με τα λοιπά στοιχεία του διαγωνιζόμενου στο χώρο που θα καλύπτεται από το αδιαφανές επικάλυμμα. Τα γραπτά διορθώνονται από βαθμολογητή καθηγητή του οικείου μαθήματος, που ανήκει στο διδακτικό προσωπικό ενός εκ των Τ.Δ.Α. και ορίζεται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων. Δυνατόν να ορίζονται περισσότεροι του ενός βαθμολογητές – καθηγητές για κάθε μάθημα στο ίδιο ή περισσότερα Τ.Δ.Α. Με την ίδια διαταγή ορίζεται αντίστοιχα αναπληρωτής βαθμολογητής. Κατ’ εξαίρεση, στα μαθήματα «Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου – Ανθρώπινα Δικαιώματα και Στοιχεία Διοικητικού Δικαίου», «Επιστημονική Αστυνομία – Στοιχεία Ιατροδικαστικής», «Εγκληματολογία – Ανακριτική» και «Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία» ορίζονται δύο βαθμολογητές, ο καθένας εκ των οποίων βαθμολογεί το επιμέρους γνωστικό του αντικείμενο, ακολουθώντας την προβλεπόμενη κλίμακα βαθμολογίας. Μεταξύ των δύο βαθμολογητών εξάγεται Μέσος Όρος. Δυνατόν να ορίζεται ένας βαθμολογητής, εφόσον είναι καθηγητής και των δύο αντικειμένων. Στο μάθημα «Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου – Ανθρώπινα Δικαιώματα και Στοιχεία Διοικητικού Δικαίου» των πτυχιακών εξετάσεων το κάθε θέμα περιλαμβάνει ερωτήσεις ίσης βαρύτητας – αξιολόγησης από τα δύο επιμέρους γνωστικά αντικείμενα (Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου – Ανθρώπινα Δικαιώματα και Στοιχεία Διοικητικού Δικαίου). Για τη βαθμολόγηση ορίζεται ένας βαθμολογητής που καλύπτει το επιστημονικό – γνωστικό πεδίο ή δύο βαθμολογητές ένας για κάθε επιμέρους γνωστικό αντικείμενο. Στην τελευταία περίπτωση ο καθένας βαθμολογεί με την προβλεπόμενη κλίμακα και εξάγεται Μέσος ΄Ορος. Με τη λήξη της γραπτής εξέτασης του μαθήματος κάθε Τ.Δ.Α. συσκευάζει τα γραπτά και τα αποστέλλει για τη βαθμολόγησή τους, με τον ταχύτερο και ασφαλέστερο τρόπο στο Τ.Δ.Α. όπου εδρεύει ο βαθμολογητής καθηγητής, συντάσσοντας προς τούτο σχετικό πρωτόκολλο. Ο λεπτομέρειες της όλης διαδικασίας, αποστολής ή συνοδείας παράδοσης – παραλαβής, καθορίζονται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων. Μετά την παραλαβή όλων των προς βαθμολόγηση γραπτών, με ευθύνη του Διοικητή, του προϊσταμένου Γραφείου Σπουδών του αρμόδιου Τ.Δ.Α. και του ορισθέντος βαθμολογητή, τα γραπτά αναμειγνύονται και αριθμούνται με αύξοντα αριθμό. Στη συνέχεια παραλαμβάνονται με σχετική απόδειξη από τον βαθμολογητή, ο οποίος και τα βαθμολογεί σε καθορισμένο χώρο του Τ.Δ.Α. όπου και φυλάσσονται. Η βαθμολογία γίνεται σε ακέραιους αριθμούς από μηδέν μέχρι είκοσι (0 – 20) που ορίζεται ως κλίμακα βαθμολογίας. Όπου εξάγεται Μέσος Όρος, ο τελικός βαθμός που προκύπτει καταχωρείται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Βάση επιτυχίας θεωρείται ο βαθμός δέκα (10).
  7.  
   Με διαταγή του Διοικητή του Τ.Δ.Α, όπου έχει ορισθεί να πραγματοποιηθεί βαθμολόγηση κάποιου μαθήματος, ορίζεται αντίστοιχη 3μελής Επιτροπή Αποκάλυψης για ένα ή περισσότερα μαθήματα. Η Επιτροπή Αποκάλυψης παραλαμβάνει βαθμολογημένα τα γραπτά από τον βαθμολογητή – καθηγητή συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο. Έργο της είναι η καταχώρηση του βαθμού της γραπτής επίδοσης σε γενικές ονομαστικές καταστάσεις που περιέχουν ήδη σε ξεχωριστή στήλη τον αντίστοιχο βαθμό προφορικής εξέτασης. Ακολούθως και όπου απαιτείται, εφαρμόζεται η διαδικασία εξομάλυνσης του βαθμού προφορικής εξέτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του παρόντος διατάγματος και η Επιτροπή Αποκάλυψης καταχωρεί τον τελικό βαθμό της προφορικής εξέτασης σε ξεχωριστή στήλη. Οι καταστάσεις βαθμολογίας υπογεγραμμένες από την Επιτροπή Αποκάλυψης κάθε μαθήματος, παραδίδονται σε ένα αντίτυπο στο Τ.Δ.Α. όπου εδρεύει, με μέριμνα του οποίου επικυρώνονται και στη συνέχεια διαβιβάζονται σε όλα τα Τ.Δ.Α., προς ανακοίνωση στους δοκίμους. Ακολούθως, υποβάλλονται στο Τμήμα Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων της Σχολής Αστυφυλάκων για την περαιτέρω επεξεργασία των βαθμολογιών και την έκδοση των αποτελεσμάτων.
  8.  
   Η συμμετοχή των δοκίμων στις έκτακτες ή τακτικές και πτυχιακές εξετάσεις είναι υποχρεωτική. Η άρνηση συμμετοχής στην εξέταση έστω και ενός μαθήματος έχει ως συνέπεια το μηδενισμό του δοκίμου στο μάθημα αυτό και αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα και λόγο αποβολής από τη Σχολή.
  9.  
   Δόκιμος που καταλαμβάνεται να συνεννοείται με άλλο διαγωνιζόμενο, να συμβουλεύεται κείμενα ή σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή να μετέρχεται οποιοδήποτε άλλο τρόπο, προκειμένου να αντιγράψει, αποβάλλεται από την αίθουσα διαγωνισμού από τον αξιωματικό επιτηρητή και το γραπτό του μηδενίζεται από τον καθηγητή. Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται σχετική πράξη επάνω στο γραπτό, η οποία υπογράφεται από τον αξιωματικό που διεπίστωσε το γεγονός. Ο καθηγητής μπορεί επίσης να μειώνει σημαντικά τη βαθμολογία του γραπτού ή και να μηδενίζει αυτό, αν φέρει χαρακτηριστικά σημεία, με τα οποία υποδηλώνεται η ταυτότητα του δοκίμου. Η εφαρμογή της διάταξης αυτής υπόκειται στην κρίση του καθηγητή, ύστερα από εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών. Τις ίδιες συνέπειες έχει και ο διαγωνιζόμενος που παρέχει στοιχεία σε άλλον για αντιγραφή.
  10.  
   Τα σχετικά με την επιτήρηση των δοκίμων θέματα ή τυχόν άλλες λεπτομέρειες σχετικές με τις εξετάσεις ρυθμίζονται με διαταγή του διοικητή της Σχολής.
  11.  
   Κατά τις γραπτές γενικά εξετάσεις, η χρήση κωδίκων νομικών κειμένων επιτρέπεται μόνο ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Εξετάσεων ή του οικείου καθηγητή, κατά περίπτωση.
  12.  
   Στο τέλος του Β΄ εξαμήνου σπουδών, οι δόκιμοι υποβάλλονται σε γραπτή και πρακτική εξέταση στην Οπλοτεχνική – Σκοποβολή από τον καθηγητή του μαθήματος. Κάθε εξέταση βαθμολογείται ξεχωριστά με ακέραιους αριθμούς από 0 – 20. Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει ιδίως τη λύση, αρμολόγηση και λειτουργία των όπλων καθώς και εξάσκηση στη σκοποβολή και τον τρόπο χειρισμού των όπλων. Στην πρακτική εξέταση δύναται να γίνεται χρήση και ειδικού εξοπλισμού (προσομοιωτή). Ο μέσος όρος των βαθμών στη γραπτή και πρακτική εξέταση αποτελεί το βαθμό επίδοσης στο μάθημα της Οπλοτεχνικής – Σκοποβολής. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι λαμβάνουν ως βαθμό τη βάση 10 και άνω, ενώ οι λοιποί θεωρούνται αποτυχόντες. Οι αποτυχόντες μπορούν να ζητήσουν την επανεξέτασή τους, με προσφυγή που υποβάλλεται μέσα σε 3 ημέρες από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής καθώς και η άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις συνέπειες της αποτυχίας μέχρι την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής. Η επανεξέταση διενεργείται από ειδική επιτροπή στην οποία μετέχουν ο Διοικητής του οικείου Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων, ως πρόεδρος, ένας αξιωματικός καθηγητής του μαθήματος και ένας αξιωματικός – ψυχολόγος. Σε περίπτωση που κατά την επανεξέταση ο δόκιμος κριθεί και πάλι ως αποτυχών αποβάλλεται από τη Σχολή, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 1 περίπτ. η΄ .
Άρθρο 23
1.  
  Το άρθρο 47 του π.δ. 352/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 307/2001 (Α΄- 208), αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 47
  1.  
   Εάν ανακύψει εκτάκτως αντικειμενική αδυναμία προσέλευσης κάποιου από τα τακτικά μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και αντίστοιχα αδυναμία αντικατάστασής του με τα αναπληρωματικά μέλη και δεν υφίσταται ευχέρεια άμεσου ορισμού άλλων μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, αναβάλλεται η εξέταση του μαθήματος για άλλη μέρα μέσα στην περίοδο των εξετάσεων ή το συντομότερο δυνατό αμέσως μετά το πέρας αυτής.
  2.  
   Οι δόκιμοι που κωλύονται να προσέλθουν στις τακτικές γραπτές και πτυχιακές εξετάσεις εξετάζονται μετά την άρση του κωλύματος σε εύλογο χρόνο. Τις εξετάσεις διενεργεί κατά το δυνατόν η ίδια Εξεταστική Επιτροπή και χρησιμοποιεί τα μη κληρωθέντα θέματα που φυλάσσονται στο αρχείο, με την ίδια διαδικασία των παραγράφων 5, 6, 7 του άρθρου 46 του παρόντος. Εάν τα εναπομείναντα προς κλήρωση θέματα είναι λιγότερα από τρία, καταρτίζονται νέα από την Εξεταστική Επιτροπή προς συμπλήρωση του αριθμού που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 46. Τη διόρθωση των γραπτών των κωλυομένων, πραγματοποιούν κατά το δυνατόν οι αντίστοιχοι κατά μάθημα διορισμένοι βαθμολογητές καθηγητές των τακτικών εξετάσεων .
Άρθρο 24
1.  
  Το άρθρο 48 του π.δ. 352/1995, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3 του π.δ. 307/2001 (Α΄- 208) και 8 του π.δ. 189/2005 (Α΄- 231), αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 48
  1.  
   Ο βαθμός της εξαμηνιαίας επίδοσης των δοκίμων και η τελική επίδοση (σειρά εξόδου από τη Σχολή) προσδιορίζονται ως εξής
  1. Βαθμός επίδοσης Α΄ και Β΄ εξαμήνου.
  2. Για τον υπολογισμό του βαθμού επίδοσης του Α΄ και Β΄ εξαμήνου προστίθενται οι βαθμοί όλων των μαθημάτων, όπως διαμορφώνονται βάσει του μέσου όρου της βαθμολογίας της τακτικής γραπτής εξέτασης και της τελικής προφορικής βαθμολογίας κάθε μαθήματος, κατόπιν και της εφαρμογής της διαδικασίας εξομάλυνσης, η οποία περιγράφεται κατωτέρω και η βαθμολογία της επαγγελματικής ικανότητας.
  3. Το άθροισμα διαιρείται με τον αριθμό των μαθημάτων, στον οποίο προσμετράται η επαγγελματική ικανότητα.
  4. Το πηλίκον, το οποίο προσδιορίζεται μέχρι χιλιοστού μονάδος, αποτελεί το μέσο όρο της επίδοσης του Α΄ και Β΄ εξαμήνου κάθε δοκίμου.
  5. Για τη διαδικασία εξομάλυνσης καθιερώνεται συντελεστής τέσσερα (4) που προσδιορίζει την μέγιστη επιτρεπτή διαφορά της προφορικής από την γραπτή βαθμολογία κάθε μαθήματος.
  6. Με βάση το βαθμό της τακτικής γραπτής εξέτασης, εφόσον ο αντίστοιχος βαθμός της προφορικής εξέτασης κάθε μαθήματος υπερβαίνει πλέον των τεσσάρων (4) μονάδων το βαθμό της τακτικής γραπτής εξέτασης, τότε μειώνεται στο επίπεδο του βαθμού της γραπτής εξέτασης με την προσθήκη των τεσσάρων (4) επιπλέον μονάδων της εξομάλυνσης.
  7. Στην περίπτωση που η διαφορά των βαθμών προφορικής και γραπτής εξέτασης κάθε μαθήματος είναι μικρότερη ή ίση των τεσσάρων (4) μονάδων, ο αρχικός βαθμός προφορικής εξέτασης παραμένει αμετάβλητος.
  8. Ο συντελεστής εξομάλυνσης τέσσερα (4) λαμβάνεται υπόψη και στην περίπτωση που ο βαθμός της γραπτής εξέτασης του εκπαιδευομένου κατά μάθημα υπερβαίνει τον προφορικό βαθμό κατά τέσσερις (4) μονάδες.
  9. Σ΄ αυτή την περίπτωση, στον προφορικό βαθμό προστίθενται τόσες μονάδες όσες απαιτούνται για τη διατήρηση της απόστασης των τεσσάρων (4) μονάδων της εξομάλυνσης από το βαθμό της γραπτής εξέτασης.
  10. Σε διαφορετική περίπτωση, όπου δηλαδή η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης είναι μικρότερη ή ίση από τέσσερις (4) μονάδες από αυτήν της προφορικής, η αρχική προφορική βαθμολογία δεν μεταβάλλεται.
  11. Βαθμός επίδοσης Γ΄, Δ΄ και Ε΄ εξαμήνου.
  12. Ο βαθμός επίδοσης των δοκίμων του Γ΄, Δ΄ και Ε΄ εξαμήνου προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμολογιών των μαθημάτων των πτυχιακών εξετάσεων και του μέσου όρου της βαθμολογίας της επαγγελματικής ικανότητας των αντίστοιχων εξαμήνων με τον αριθμό των μαθημάτων που προσαυξάνεται κατά ένα, λόγω της προσθήκης της επαγγελματικής ικανότητας.
  13. Τελική επίδοση.
  14. Ο τελικός βαθμός επίδοσης κάθε δοκίμου κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του στη Σχολή, με τον οποίο καθορίζεται και η σειρά εξόδου του απ΄αυτή, προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των επιδόσεων των Α΄, Β΄, και Γ΄, Δ΄, Ε΄ εξαμήνων με τον αριθμό δύο.
  15. Ο τελικός χαρακτηρισμός επίδοσης κλιμακώνεται ως εξής.άριστα 18,001-20, πολύ καλά 15,001-18, καλά 12,001-15, μέτρια 10-12 και απαράδεκτα 0-0,999.
  2.  
   Αν προκύψει ισοβαθμία μέχρι χιλιοστού μονάδας σε δύο ή περισσότερους δοκίμους, αρχαιότερος θεωρείται εκείνος που έχει μεγαλύτερο βαθμό εξαμηνιαίας βαθμολογίας στο πρώτο, δεύτερο κ.λπ. μάθημα του Α΄ και Β΄ εξαμήνου κατά τη σειρά αναγραφής τους στο άρθρο 45 του παρόντος ή μεγαλύτερο βαθμό στο πρώτο, δεύτερο κ.λπ. μάθημα των πτυχιακών εξετάσεων, κατά τη σειρά αναγραφής τους στην παρ. 1 του άρθρου 46, σε περίπτωση δε ισοβαθμίας σε όλα τα μαθήματα ο αρχαιότερος αναδεικνύεται με κλήρωση, για την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Αν προκύψει ισοβαθμία κατά την εξαγωγή της τελικής επίδοσης, αρχαιότερος θεωρείται ο δόκιμος που έχει μεγαλύτερο βαθμό εξαμηνιαίας επίδοσης κατά σειρά στο Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Α΄ και Β΄ εξάμηνο σπουδών και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, ο δόκιμος που έχει μεγαλύτερο μέσο όρο εξαμηνιαίας βαθμολογίας στα μαθήματα του Α΄ και Β΄ εξαμήνου σπουδών κατά τη σειρά που αναγράφονται στο άρθρο 45 του παρόντος. Αν υπάρξει και νέα ισοβαθμία, ο αρχαιότερος αναδεικνύεται με κλήρωση, για την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό .
Άρθρο 25
1.  
  Το άρθρο 49 του π.δ. 352/1995, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 5 του π.δ. 212/1998 (Α΄- 170) και 4 παρ. 2 του π.δ. 170/2006 (Α΄- 182), αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 49
  1.  
   Στο τέλος του Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ εξαμήνου σπουδών κάθε δόκιμος βαθμολογείται για την επαγγελματική του ικανότητα με βαθμό από μηδέν μέχρι είκοσι (0-20). Τη βαθμολογία της επαγγελματικής ικανότητας κάθε δοκίμου αποτελεί ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμών των δύο βαθμολογητών, μέχρι χιλιοστού μονάδας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
  2.  
   Για τη βαθμολόγηση της επαγγελματικής ικανότητας αξιολογούνται ξεχωριστά τα ακόλουθα
  1. Τα αστυνομικά προσόντα.
  2. Η διαγωγή.
  3.  
   Ο μέσος όρος των δύο ως άνω βαθμολογιών αποτελεί τη βαθμολογία της επαγγελματικής ικανότητας.
  4.  
   Για την αξιολόγηση των αστυνομικών προσόντων λαμβάνονται υπόψη τα εξής
  1. Τα ψυχικά προσόντα, ήτοι.θάρρος, αποφασιστικότητα, πρωτοβουλία, αυτοκυριαρχία.
  2. Τα διανοητικά προσόντα, ήτοι.επίδοση κατά την εκπαίδευση, νοημοσύνη, κρίση, επαγγελματική και εγκυκλοπαιδική μόρφωση.
  3. Τα σωματικά προσόντα και ιδίως η υγεία, η αντοχή, η εμφάνιση, η παράσταση, η επίδοση στη βασική στρατιωτική εκπαίδευση (κύρια και περιοδική), η επίδοση στο μάθημα της Σωματικής Αγωγής – Αθλητισμού και η συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης στις Σχολές και στα Κέντρα Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων και στην οδήγηση δικύκλων.
  4. Τα διοικητικά προσόντα, ήτοι.ικανότητα προσαρμογής στις πραγματικές συνθήκες του αστυνομικού έργου, ζήλος και ενδιαφέρον για την υπηρεσία, εργατικότητα, πνεύμα συνεργασίας και αίσθημα συναδελφικότητας και αλληλεγγύης, πνεύμα εξυπηρέτησης των πολιτών και συμπεριφορά προς αυτούς, ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων στην αστυνομική πρακτική.
  5. Τα διοικητικά προσόντα αξιολογούνται μόνο κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης.
  5.  
   Για την αξιολόγηση της διαγωγής λαμβάνεται υπόψη η πειθαρχικότητα, ευσυνειδησία και η ακεραιότητα του χαρακτήρα. Ειδικότερα ο βαθμός είκοσι (20) της διαγωγής μειώνεται σε περίπτωση επιβολής ποινής ως ακολούθως.
  1. Κατά τα 4/20 της μονάδας για κάθε ποινή παρατήρησης.
  2. Κατά τα 6/20 της μονάδας για κάθε ποινή επίπληξης ή στέρησης εξόδου.
  3. Κατά τα 10/20 της μονάδας για κάθε ποινή προστίμου μέχρι το 1/10 του μηνιαίου βασικού μισθού (ΜΒΜ).
  4. Κατά τα 14/20 της μονάδας για κάθε ποινή προστίμου μεγαλύτερη από το 1/10 του ΜΒΜ και μέχρι τα 2/10 ΜΒΜ.
  5. Κατά τα 18/20 της μονάδας για κάθε ποινή προστίμου μεγαλύτερη από τα 2/10 του ΜΒΜ και μέχρι τα 3/10 του ΜΒΜ.
  6. Κατά μία μονάδα για κάθε ποινή προστίμου μεγαλύτερη από τα 3/10 του ΜΒΜ και μέχρι τα 5/10 του ΜΒΜ.
  7. Κατά δύο μονάδες για κάθε ποινή προστίμου μεγαλύτερη από τα 5/10 του ΜΒΜ και μέχρι τα 7/10 του ΜΒΜ.
  8. Κατά τρεις μονάδες για κάθε ποινή προστίμου μεγαλύτερη από τα 7/10 του ΜΒΜ.
  6.  
   Ο βαθμός της επαγγελματικής ικανότητας των δοκίμων Αστυφυλάκων κάθε εξαμήνου προσδιορίζεται ως εξής
  1. Για το δεύτερο εξάμηνο ο βαθμός προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών στη διαγωγή και τα επιμέρους αστυνομικά προσόντα που αξιολογήθηκαν κατά το χρόνο εκπαίδευσης στη Σχολή.
  2. Για το τρίτο και πέμπτο εξάμηνο ο βαθμός προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας της διαγωγής και των αστυνομικών προσόντων που αξιολογήθηκαν τόσο κατά το χρόνο εκπαίδευσης στη Σχολή, όσο και κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσής τους.
  3. Για το τέταρτο εξάμηνο ο βαθμός προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας της διαγωγής και των επιμέρους αστυνομικών προσόντων που αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης.
  4. Τη βαθμολογία της επαγγελματικής ικανότητας των δοκίμων αστυφυλάκων κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης αποτελεί ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών των υποδιοικητών των Υπηρεσιών επιπέδου τουλάχιστον Τμήματος, στην οποία εκπαιδεύεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός και των βαθμολογιών του διοικητή της Υπηρεσίας αυτής.
  5. Σε περίπτωση που ο δόκιμος βαθμολογηθεί από τους υποδιοικητές και διοικητές περισσοτέρων της μιας Υπηρεσίας εξάγεται ο μέσος όρος αυτών.
  7.  
   Οι λεπτομέρειες σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα έντυπα, τον τρόπο σύνταξης και τη συγκέντρωση των στοιχείων για την αξιολόγηση αυτών, καθορίζονται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων.
  8.  
   Οι βαθμολογούντες οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος, προσόντα με βαθμό μικρότερο του δέκα (10) υποχρεούνται να δικαιολογούν με πληρότητα τη βαθμολογία τους αυτή
Άρθρο 26
1.  
  Το άρθρο 50 του π.δ. 352/1995, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 του π.δ. 212/1998 (Α΄- 170), 1 του π.δ. 65/2000 (Α΄- 57), 4 του π.δ. 307/2001 (Α΄- 208) και 9 του π.δ. 189/2005 (Α΄- 231), αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 50
  1.  
   Επιτυχών θεωρείται
  1. Δόκιμος που συγκεντρώνει τη βάση βαθμολογίας δέκα (10) σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα του Α΄ και Β΄ εξαμήνου ή των πτυχιακών εξετάσεων.
  2. Δόκιμος που δε συγκεντρώνει μεν σε δύο μαθήματα τη βάση βαθμολογίας δέκα (10) σε επίπεδο Α΄ και Β΄ εξαμήνου ή πτυχιακών εξετάσεων, συγκεντρώνει όμως ως μέσο όρο στο σύνολο των μαθημάτων βαθμολογία ίση τουλάχιστον με τη βάση δέκα (10).
  2.  
   Αποτυχών θεωρείται
  1. Δόκιμος που δε συγκεντρώνει τη βάση βαθμολογίας δέκα (10) σε τέσσερα ή περισσότερα μαθήματα σε επίπεδο Α΄ και Β΄ εξαμήνου ή πτυχιακών εξετάσεων, ανεξάρτητα εάν ο μέσος όρος του συνόλου των μαθημάτων είναι πάνω από τη βάση.
  2. Δόκιμος που δε συγκεντρώνει τη βάση βαθμολογίας δέκα (10) σε τρία μαθήματα σε επίπεδο Α΄ και Β΄ εξαμήνου ή πτυχιακών εξετάσεων και ο μέσος όρος του συνόλου των μαθημάτων είναι κάτω από τη βάση.
  3.  
   Επανεξεταστέος θεωρείται
  1. Δόκιμος που δε συγκεντρώνει τη βάση βαθμολογίας δέκα (10) σε δύο μαθήματα σε επίπεδο Α΄ και Β΄ εξαμήνου ή πτυχιακών εξετάσεων και ο μέσος όρος του συνόλου των μαθημάτων είναι κάτω από τη βάση.
  2. Δόκιμος που δε συγκεντρώνει τη βάση βαθμολογίας δέκα (10) σε τρία μαθήματα σε επίπεδο Α΄ και Β΄ εξαμήνου ή πτυχιακών εξετάσεων και ο μέσος όρος του συνόλου των μαθημάτων είναι πάνω από τη βάση.
  4.  
   Η επανεξέταση όλων των δοκίμων γίνεται αμέσως μετά την έκδοση και την επικύρωση των αποτελεσμάτων των τακτικών ή των πτυχιακών εξετάσεων. Κατά την επανεξέταση κάθε μαθήματος η Εξεταστική Επιτροπή ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 47 του παρόντος διατάγματος, με τη διαφοροποίηση ότι ο βαθμολογητής καθηγητής ορίζεται σε άλλο Τ.Δ.Α. απ΄αυτό που πραγματοποιήθηκε η τακτική εξέταση στην οποία ο δόκιμος απέτυχε, εξαιρουμένου του Τ.Δ.Α. που ανήκει ο υπό επανεξέταση δόκιμος, εκτός εάν όλα τα Τ.Δ.Α. έχουν επανεξεταστέους δοκίμους. Η νέα Εξεταστική Επιτροπή προβαίνει στην εκ νέου κατάρτιση πέντε (5) έως δέκα (10) θεμάτων και ακολουθείται όλη η υπόλοιπη διαδικασία αποστολής θεμάτων – διόρθωσης γραπτών και αποκάλυψης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του παρόντος.
  5.  
   Η επανεξέταση συνεπάγεται τη διαγραφή της πρώτης τακτικής γραπτής βαθμολογίας και τη διατήρηση του προφορικού βαθμού στο επανεξεταζόμενο μάθημα. Εάν μετά την επανεξέταση δεν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, τότε ο δόκιμος θεωρείται αποτυχών και απορρίπτεται.
  6.  
   Δόκιμος που απορρίπτεται κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 5 του παρόντος άρθρου σε επίπεδο Α΄ και Β΄ εξαμήνου επαναλαμβάνει τη φοίτηση των Α΄ και Β΄ εξαμήνων. Η επανάληψη εξαμήνου για τους προαναφερόμενους λόγους, επιτρέπεται μία μόνο φορά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του. Στην περίπτωση που για δεύτερη φορά είναι αποτυχών σε επίπεδο Α΄ και Β΄ εξαμήνου, τότε μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων, διακόπτεται η φοίτησή του και αποπέμπεται της Σχολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του παρόντος. Εάν η απόρριψη είναι σε επίπεδο πτυχιακών εξετάσεων, ο Δόκιμος μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων αποπέμπεται της Σχολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του παρόντος.
  7.  
   Ο δόκιμος της προηγούμενης παραγράφου για το χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί μέχρι την επανάληψη της φοίτησης, τίθεται στη διάθεση της Υπηρεσίας με διαταγή του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
  8.  
   Δόκιμος που δεν παρακολουθεί την εκπαίδευση για λόγους υγείας, συνέχεια ή διακεκομμένα, στο ίδιο εξάμηνο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός πέμπτου (1/5) των πραγματικών εργασίμων ημερών του εξαμήνου, όπως καθορίζονται στο εξαμηνιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης, θεωρείται αποτυχών. Αν φοιτά στο Ε΄ εξάμηνο δεν αποφοιτά από τη Σχολή. Στις περιπτώσεις αυτές επαναλαμβάνει την εκπαίδευση στο αντίστοιχο εξάμηνο της επόμενης εκπαιδευτικής περιόδου. Ειδικά, αν πρόκειται για γυναίκα και η απουσία της οφείλεται σε λήψη άδειας μητρότητας το κατά τα ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να φθάσει μέχρι το ένα δεύτερο (1/2) των πραγματικών εργάσιμων ημερών. Ο περιορισμός της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, ως προς τη συνολική διάρκεια φοίτησης στη Σχολή, δεν ισχύει στις περιπτώσεις επανάληψης της εκπαίδευσης για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.
  9.  
   Δόκιμοι που δεν προάγονται μετά την αποφοίτησή τους από το Β΄ εξάμηνο σπουδών για οποιοδήποτε λόγο, τάσσονται, στη σειρά αρχαιότητας, τελευταίοι στην τάξη, μεταξύ τους δε διατηρούν την αρχαιότητα την οποία είχαν στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο.
  10.  
   Δόκιμος που συμπληρώνει το ανώτατο χρονικό όριο απουσιών της παρ. 8 του παρόντος άρθρου παρακολουθεί το υπόλοιπο πρόγραμμα εκπαίδευσης του εξαμήνου αυτού, χωρίς να υποβάλλεται σε εξετάσεις, και στη συνέχεια τίθεται στη διάθεση της Υπηρεσίας με διαταγή του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, μέχρι την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου της επόμενης εκπαιδευτικής περιόδου.
  11.  
   Οι παρ. 1 έως και 6 τελούν υπό την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παρ. 12 του άρθρου 46 ως προς τους επιτυχόντες, αποτυχόντες και επανεξεταστέους δοκίμους .
Άρθρο 27
1.  
  Το άρθρο 52 του π.δ.352/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 52
  1.  
   Η Σχολή Αστυφυλάκων μετά το πέρας των τακτικών εξετάσεων του Β΄ εξαμήνου και των πτυχιακών εξετάσεων καταρτίζει σε δύο αντίτυπα πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας, τους οποίους υποβάλλει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης για κύρωση από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.
  2.  
   Μετά την κύρωση των πινάκων του Α΄ και Β΄ εξαμήνου και των πτυχιακών εξετάσεων ενεργούνται τα ακόλουθα
  1. Για τους επιτυχόντες δοκίμους του Α΄ και Β΄ εξαμήνου σπουδών, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης/ Α.Ε.Α. εκδίδει διαταγή προαγωγής τους στο επόμενο εξάμηνο σπουδών.
  2. Για τους αποτυχόντες δοκίμους του Α΄ και Β΄ εξαμήνου η Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α., εκδίδει διαταγή επανάληψης των μαθημάτων στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο σπουδών, ενώ για τους αποτυχόντες στις πτυχιακές εξετάσεις, προκαλεί απόφαση του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία αποπέμπονται από τη Σχολή, βάσει των επικυρωμένων πινάκων αποτελεσμάτων και χωρίς άλλη διαδικασία.
  3. Για τους επιτυχόντες του Ε΄ εξαμήνου κινείται η διαδικασία απόφασης ονομασίας αυτών σε Αστυφύλακες, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 28
1.  
  Η περίπτωση η΄, που προστέθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 58 του π.δ. 352/1995 με το άρθρο 10 του π.δ. 189/2005 (Α΄- 231), αντικαθίσταται ως εξής: η. Αποτυχία στο μάθημα της Οπλοτεχνικής – Σκοποβολής, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 46 .
Άρθρο 29
1.  
  Το άρθρο 65 του π.δ. 352/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 212/1998 (Α΄- 170), αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 65
  1.  
   Άρθρο 65Άδειες Δοκίμων - Ελεύθερη έξοδος.
  1. Άδεια εορτών Χριστουγέννων, από τη λήξη των πρωινών μαθημάτων της 22ης Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η Ιανουαρίου.
  2. Στους δόκιμους αστυφύλακες του Δ΄ εξαμήνου η εν λόγω άδεια είναι διάρκειας δέκα (10) ημερών και χορηγείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου, με τους όρους και τις διατυπώσεις της περίπτωσης (2) του εδαφίου γ΄ του παρόντος άρθρου.
  3. Άδεια εορτών Πάσχα, από τη λήξη των πρωινών μαθημάτων της Μ. Τετάρτης μέχρι και την Τρίτη μετά το Πάσχα.
  4. Στους δοκίμους του Ε΄ εξαμήνου η εν λόγω άδεια είναι διάρκειας δέκα (10) ημερών και χορηγείται κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει μία εβδομάδα πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα και διαρκεί έως και την εβδομάδα μετά την Κυριακή του Θωμά, με τους όρους και τις διατυπώσεις της περίπτωσης (2) του εδαφίου γ΄ του παρόντος άρθρου.
  5. Άδεια θερινών διακοπών.(1) Είκοσι (20) ημέρες στους δόκιμους αστυφύλακες του Γ΄ εξαμήνου με έναρξη εντός του μηνός Σεπτεμβρίου.
  6. (2) Δέκα (10) ημέρες στους δόκιμους αστυφύλακες του Ε΄ εξαμήνου κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης, εκ περιτροπής, ανάλογα με τις προτιμήσεις των δοκίμων, σε συνδυασμό και με τις υπηρεσιακές ανάγκες της Υπηρεσίας που πραγματοποιούν την εκπαίδευση.
  7. Η άδεια αυτή χορηγείται από τους διοικητές των Υπηρεσιών, ύστερα από έγκριση των διευθυντών των Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Αστυνομίας.
  8. Βραχεία άδεια μέχρι 7 ημέρες κατ’ έτος, συνολικά ή τμηματικά, σε περιπτώσεις σοβαρής ανάγκης.
  9. Ολιγόωρη άδεια απουσίας από την εκπαίδευση μέχρι 3 ώρες ημερησίως, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 9 ώρες μηνιαίως, για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης.
  10. Τιμητική άδεια μέχρι 5 ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 66 του παρόντος.
  11. Άδεια είκοσι (20) ημερών μετά το πέρας των πτυχιακών εξετάσεων.
  12. Η άδεια αυτή μπορεί να χορηγείται και μετά την ονομασία των δοκίμων ως αστυφυλάκων.
  2.  
   Για τις αναρρωτικές άδειες, τις υποχρεώσεις κατά τη διάνυση της αδείας και την παράταση των διανυομένων αδειών εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις που διέπουν τα θέματα αυτά για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.
  3.  
   Ο Διοικητής της Σχολής δύναται να ανακαλεί από την άδεια τον απαιτούμενο αριθμό δοκίμων ή και όλους τους δοκίμους για εκπλήρωση υποχρεώσεων της Σχολής στις διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις.
  4.  
   Μέρος ή ολόκληρη η άδεια των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δύναται να χορηγηθεί για το εξωτερικό.
  5.  
   Η χορήγηση των αδειών εγκρίνεται από το διοικητή του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων, πλην της δεύτερης περιόδου των εδαφίων α΄ και β΄ και της περιπτώσεως (2) του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
  6.  
   Η ελεύθερη έξοδος εκ της Σχολής των δοκίμων αστυφυλάκων καθορίζεται με διαταγή του Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας.
  7.  
   Οι δόκιμοι αστυφύλακες απαγορεύεται να απομακρύνονται από το νομό της έδρας του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων χωρίς άδεια του οικείου Διοικητή.
  8.  
   Διανυκτέρευση και ολιγόωρη άδεια απουσίας για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, χορηγείται από το Διοικητή του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων και το Διοικητή του οικείου Εκπαιδευτικού Τμήματος αντίστοιχα
Άρθρο 30
1.  
  Μετά το άρθρο 72 του π.δ. 352/1995, προστίθεται άρθρο 72Α, ως εξής:
  Άρθρο 72Α
  1.  
   Οι διοικητές εκπαιδευτικών τμημάτων, οι διμοιρίτες και βοηθοί αυτών υποχρεωτικά πρέπει να έχουν αντίστοιχα αποφοιτήσει ευδόκιμα από τα σχολεία κατάρτισης εκπαιδευτών αστυνομικών σχολών που προβλέπονται από τα άρθρα 40 και 41 του π.δ. 190/1996 και να έχουν πιστοποιηθεί από την επιτροπή της επόμενης παραγράφου.
  2.  
   Συνιστάται επιτροπή πιστοποίησης εκπαιδευτών η οποία αποτελείται από το Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας ως πρόεδρο, καθώς και τον διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων και τον διοικητή ενός Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων, ως μέλη. Έργο της επιτροπής είναι η πιστοποίηση της καταλληλότητας ως εκπαιδευτών των διοικητών των εκπαιδευτικών τμημάτων δοκίμων αστυφυλάκων, των διμοιριτών και των βοηθών αυτών, που πρόκειται να υπηρετήσουν στη Σχολή Αστυφυλάκων. Για την παροχή της πιστοποίησης λαμβάνεται υπόψη η γενική κατάσταση της υγείας και η αντοχή των υποψηφίων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, η αποχή απ΄ αυτή για λόγους υγείας, η τυχόν αξιολόγησή του με γενικό χαρακτηρισμό εξαίρετο και με επί μέρους βαθμολογίες που δεν είναι δυσμενείς για τον κατεχόμενο βαθμό κατά τα τρία το πολύ τελευταία έτη, ο ζήλος και το ενδιαφέρον για το εκπαιδευτικό έργο, η πειθαρχικότητα και γενικά η επαγγελματική κατάρτιση και εγκυκλοπαιδική μόρφωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ατομικού τους φακέλου. Η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό και υποβάλλει τις προτάσεις της δια της Αστυνομικής Ακαδημίας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να αποφασίσει για την μετάθεσή τους το αρμόδιο κατά περίπτωση συμβούλιο μεταθέσεων. Οι μετατιθέμενοι στη Σχολή Αστυφυλάκων για άσκηση καθηκόντων διοικητών εκπαιδευτικών τμημάτων δοκίμων αστυφυλάκων, διμοιριτών ή βοηθών αυτών μετεκπαιδεύονται για εξειδίκευση στα αντίστοιχα σχολεία κατάρτισης εκπαιδευτών αστυνομικών σχολών κατά τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Όσοι δεν αποφοιτούν από το σχολείο ευδόκιμα μετατίθενται υποχρεωτικά σύμφωνα με τον κανονισμό μεταθέσεων.
  3.  
   Το δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Μαΐου κάθε έτους η επιτροπή αξιολογεί τους διοικητές εκπαιδευτικών τμημάτων και τους διμοιρίτες και υποβάλλει πρόταση δια της Αστυνομικής Ακαδημίας προς τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού /Α.Ε.Α. για την τυχόν μετακίνησή τους. Η ως άνω αξιολόγηση και πρόταση της επιτροπής για τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς αυτούς μπορεί να γίνεται και εκτάκτως όταν κρίνεται αναγκαία η άμεση μετακίνησή τους για υπηρεσιακούς λόγους .
Άρθρο 31
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται:
 1. Σε όσους εισάγονται στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας μετά την έναρξη ισχύος του
 2. Στους δόκιμους αστυφύλακες που έχουν εισαχθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και υποχρεούνται να επαναλάβουν την εκπαίδευση του Α΄ και Β΄ εξαμήνου.
 3. Στην περίπτωση αυτή, η επανάληψη της εκπαίδευσης γίνεται πάντοτε από το Α΄ εξάμηνο, ανεξάρτητα σε ποιο εξάμηνο απέτυχαν.
 4. Στους δόκιμους υπαστυνόμους που έχουν εισαχθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και υποχρεούνται να επαναλάβουν την εκπαίδευση του Α΄ έτους
2.  
  Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009, το δεύτερο εκπαιδευτικό έτος της Σχολής Αστυφυλάκων αρχίζει την 22η Σεπτεμβρίου και λήγει το πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου. Το Α΄ εξάμηνο εκπαίδευσης του έτους αυτού αρχίζει την 22η Σεπτεμβρίου και λήγει την 7η Δεκεμβρίου, το δε Β΄ αρχίζει την 8η Δεκεμβρίου και λήγει το πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου. Το τρίτο εκπαιδευτικό έτος του ιδίου ακαδημαϊκού έτους περιλαμβάνει το τελευταίο εξάμηνο εκπαίδευσης που αρχίζει το πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου και λήγει το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Κατά το χρονικό διάστημα από το πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου οι τριτοετείς δόκιμοι αστυφύλακες υποβάλλονται σε πρακτική εκπαίδευση, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του π.δ. 352/1995.
3.  
  Τα ακαδημαϊκά έτη 2008 – 2009 και 2009 – 2010, οι δόκιμοι υπαστυνόμοι των Β΄ και Γ΄ τάξεων κατά το χρονικό διάστημα από 20 Ιουνίου έως την 30η Σεπτεμβρίου, με εξαίρεση την 20ήμερη άδεια θερινών διακοπών, υφίστανται πρακτική εκπαίδευση σε αντικείμενα αστυνομικού ενδιαφέροντος σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας
4.  
  Οι διοικητές εκπαιδευτικών τμημάτων, οι διμοιρίτες και οι βοηθοί αυτών που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούν στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού Μεταθέσεων αστυνομικού προσωπικού, μετατίθενται υποχρεωτικά από τις ως άνω Σχολές μετά την παρέλευση διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκτός αν εντός του διαστήματος αυτού έχουν αντίστοιχα αποφοιτήσει ευδόκιμα από τα σχολεία κατάρτισης εκπαιδευτών αστυνομικών σχολών των άρθρων 40 και 41 του π.δ. 190/1996 και έχουν πιστοποιηθεί, αντίστοιχα, από την επιτροπή του άρθρου 19Α του π.δ. 319/1995 και του άρθρου 72Α του π.δ. 352/1995.
Άρθρο 32 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 4 και 3 παρ. 4 του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 122).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφια α΄, στ΄ και ζ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α΄- 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄- 231).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄- 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 215/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-08-26 Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/178
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. 1995/319 1995
Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων. 1995/352 1995
Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα. 1996/190 1996
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α 187). 1997/3 1997
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού και συναφή θέματα. 1997/68 1997
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄- 187). 1998/212 1998
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄ 187) και Π.Δ. 319/1995 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 174). 2001/307 2001
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 319/1995 «Οργανισμός Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 174) και π.δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄ 187). 2005/171 2005
Διδασκαλία Οπλοτεχνικής - Σκοποβολής στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, κατά τροποποίηση διατάξεων π.δ. 319/95 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» και π.δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας». 2005/189 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 319/1995 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 174) και π.δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄- 187). 2006/139 2006
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας. 2009/99 2009
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικούπροσωπικού. 2010/84 2010
Ρύθμιση θεμάτων υγειονομικής υπηρεσίας αστυνομικού προσωπικού. 2011/80 2011
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού. 2014/32 2014
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2018/10 2018