ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/114

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-08-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-08-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-08-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄- 58).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 123 του π.δ. 141/1991 (Α΄- 58), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 256/2002 (Α΄- 226), αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι Διευθύνσεις Ασφαλείας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις, ελέγχουν τα καταδιωκτικά έγγραφα της παραγράφου 2 και όσα από αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το έτος γέννησης των διωκομένων, τα καταχωρούν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία έχουν άμεση πρόσβαση όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και τα διαβιβάζουν στα αρμόδια Τμήματα Ασφαλείας ή Αστυνομικά Τμήματα γενικής αρμοδιότητας για την εκτέλεση, αφού κρατήσουν αντίγραφα στους φακέλους για έλεγχο της έγκαιρης εκτέλεσης τους. Καταδιωκτικά έγγραφα που αφορούν πρόσωπα που κρίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνα ή κρύπτονται και είναι άγνωστη η διαμονή τους δύνανται να εκτελούνται και από το προσωπικό των Διευθύνσεων ή Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας, ενώ αντίγραφα τους διαβιβάζονται στα αρμόδια Τμήματα Ασφαλείας για παράλληλη ενέργεια. Καταδιωκτικά έγγραφα που δεν περιλαμβάνουν τα ανωτέρω ελάχιστα στοιχεία ταυτότητος των διωκομένων, επιστρέφονται από τις Διευθύνσεις Ασφαλείας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις στις αρχές που ζήτησαν την εκτέλεση τους για συμπλήρωση των ελλειπόντων στοιχείων. Με την ίδια διαδικασία επιστρέφονται τα καταδιωκτικά έγγραφα όταν οι υπό εκτέλεση ποινές έχουν παραγραφεί. Πριν την εκτέλεση του καταδιωκτικού εγγράφου ο αστυνομικός πρέπει να ελέγχει το ενδεχόμενο παραγραφής της υπό εκτέλεση ποινής .
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 εδάφ. α΄ και στ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄-49).
 • Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄- 98).
 • Το άρθρο 1 του π.δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄- 231).
 • Το άρθρο 1 του π.δ/τος 215/2007 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄- 241).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 165/2008 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2007/215 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία