ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/117

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-09-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-09-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-08-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός της διαδικασίας και των ειδικότερων όρων μετάταξης των προς απόλυση υπαλλήλων λόγω κατάργησης θέσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σε περίπτωση κατάργησης θέσεων η υπηρεσία εκδίδει ανακοίνωση με την οποία ορίζονται οι θέσεις ανά κατηγορία και κλάδο που καταργούνται. Όταν καταργούνται ορισμένες θέσεις μιας υπηρεσίας καλούνται οι υπάλληλοι να δηλώσουν εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία μετάταξης σε άλλη υπηρεσία. Εάν οι σχετικές δηλώσεις είναι λιγότερες από τον αριθμό των καταργούμενων θέσεων το υπηρεσιακό συμβούλιο καθορίζει με απόφασή του τους προς απόλυση υπαλλήλους, λαμβάνοντας υπόψη τα ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων προηγουμένων εκείνων με τα λιγότερα ουσιαστικά προσόντα.
2.  
  Οι προς απόλυση υπάλληλοι λόγω κατάργησης θέσης ή κατάργησης θέσης μετά από συγχώνευση κλάδων ή υπηρεσιών, δικαιούνται με αίτησή τους να μεταταγούν σε κενή οργανική θέση του αυτού ή παρεμφερούς κλάδου άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.
3.  
  Οι ενδιαφερόμενοι για μετάταξη υπάλληλοι υποβάλλουν στην υπηρεσία τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία έκδοσης ανακοίνωσης της υπηρεσίας, αίτηση με την οποία δηλώνουν το Νομό σε υπηρεσίες του οποίου επιθυμούν να μεταταγούν. Η σχετική ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστημα των οικείων υπηρεσιών, συντασσομένου σχετικού πρακτικού. Ονομαστικός κατάλογος των αιτούντων τη μετάταξη υπαλλήλων, στον οποίο εμφαίνεται η κατηγορία, ο κλάδος στον οποίον ανήκουν, οι τίτλοι σπουδών, τα έτη υπηρεσίας καθώς και ο Νομός σε υπηρεσία του οποίου επιθυμούν να μεταταγούν, υποβάλλεται από την υπηρεσία του υπαλλήλου στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Δ.Δ & Η.Δ.) του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία μεριμνά για τη γνωστοποίηση των κενών θέσεων κατά Νομό, φορέα, κατηγορία και κλάδο στην υπηρεσία των προς μετάταξη υπαλλήλων. Με βάση τις κενές θέσεις που γνωστοποιήθηκαν, η υπηρεσία καλεί τους ενδιαφερόμενους εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση των κενών θέσεων, να υποβάλουν δήλωση στην οποία θα περιλάβουν μέχρι πέντε (5) προτιμήσεις φορέων στους οποίους επιθυμούν να μεταταγούν.
4.  
  Για την αξιολόγηση των δηλώσεων προτίμησης και την κατανομή των προς μετάταξη υπαλλήλων η Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ συνιστά επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τα εξής μέλη:.
 1. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ του ΥΠ.ΕΣ.
 2. τον Προϊστάμενο του τμήματος Μεταβολών της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ του ΥΠ.ΕΣ.
 3. έναν (1) υπάλληλο με βαθμό Α΄ της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ του ΥΠ.ΕΣ.
 4. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου ή του Ν.Π.Δ.Δ. του οποίου θέσεις καταργούνται, που ορίζεται από τον οικείο Υπουργό και προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ. από το μονομελές όργανο διοίκησης.
 5. έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Υπουργείου ή του Ν.Π.Δ.Δ. του οποίου θέσεις καταργούνται, που ορίζεται από το Δ.Σ. της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής οργάνωσης της υπηρεσίας.
 6. Όλα τα μέλη ορίζονται με τα αναπληρωματικά τους.
 7. Χρέη γραμματέως εκτελεί υπάλληλος με Α΄ βαθμό της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. του ΥΠ.ΕΣ.
5.  
  Η ανωτέρω επιτροπή κατανέμει τους προς μετάταξη υπαλλήλους στις κενές οργανικές θέσεις των υπηρεσιών υποδοχής, κατά τη δήλωση προτίμησής τους. Σε περίπτωση σύμπτωσης περισσοτέρων δηλώσεων προτίμησης για την ίδια θέση, για την κατανομή των υπαλλήλων λαμβάνονται υπόψη, κατά σειρά, τα εξής κριτήρια:.
 1. η οικογενειακή κατάσταση, προηγουμένων των εγγάμων με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων και των εγγάμων έναντι των αγάμων
 2. ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου, προηγουμένων εκείνων με το μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας
 3. ο μέσος όρος της βαθμολογίας των εκθέσεων αξιολόγησης των πέντε τελευταίων ετών, προηγουμένων εκείνων με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας
6.  
  Ο πίνακας κατανομής των προς μετάταξη υπαλλήλων αποστέλλεται από την Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ στις υπηρεσίες υποδοχής προκειμένου να καταρτίσουν τις σχετικές αποφάσεις και να μεριμνήσουν για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων, καθώς και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης, με τη δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 2
1.  
  Η μετάταξη γίνεται σε θέση κλάδου της ίδιας κατηγορίας για την οποία ο μετατασσόμενος κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που αυτός κατέχει κατά το χρόνο της μετάταξης
2.  
  Ο χρόνος που διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία ο υπάλληλος μετατάσσεται και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρείται ότι διανύθηκε στην Υπηρεσία υποδοχής για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου. Το χρονικό διάστημα της άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος ή Διεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του άρθρου 85 και της παρ. 5 του άρθρου 86 του ΥΚ.
3.  
  Σε περίπτωση που εκκρεμεί κατά του μετατασσομένου πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου, αρμόδιο είναι το συμβούλιο της υπηρεσίας στην οποία υπαγόταν οργανικά ο υπάλληλος κατά το χρόνο τέλεσης του παραπτώματος, εφόσον το παράπτωμα σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του στην υπηρεσία αυτή
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 154 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (Α΄ 26).
 • Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄ 231).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 62/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 2007/3528 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία