ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/118

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-09-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-09-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-08-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουρ­γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄/28), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 53 του π.δ. 56/1989, «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 28/Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 53
  1.  
   Ο κλάδος ΠΕ3 Τηλεπικοινωνιακών περιλαμβάνει τριά­ντα δύο (32) θέσεις οργανικά ενιαίες.
  2.  
   Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται.Ι. Πτυχίο.
  1. Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή
  2. Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών ή
  3. Πληροφορικής ή
  4. Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών ή
  5. Φυσικής, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας (Ρ/Η) ή
  6. Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού (Η/Α) ή
  7. Τηλεπικοινωνιών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή .
  8. Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών (ΤΗ) του Τμήματος Μηχανικών της Σχολής Αεροπορίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
  9. ΙΙ.
  10. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας .
2.  
  Το άρθρο 64 του π.δ. 56/1989, «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 28/Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 64
  1.  
   Ο κλάδος ΤΕ3 Τηλεπικοινωνιακών περιλαμβάνει διακόσιες εβδομήντα εννέα (279) θέσεις οργανικά ενιαίες.
  2.  
   Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται.Ι. Πτυχίο.
  1. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
  2. Πληροφορικής ή
  3. Ηλεκτρονικής ή
  4. Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή
  5. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με ειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες ή στην Ηλεκτρονική Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή .
  6. Ραδιοτηλεγραφητών ανώτερων ημεδαπών ή αλλοδαπών σχολών, ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας ανώτερων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  7. ΙΙ.
  8. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας .
Άρθρο 2 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος δια­τάγματος.
 • 1 .Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 « Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107). β) Του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.ΔΔ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 26). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98). δ) Του ν.δ. 714/1970 «Περί Ιδρύσεως Δ/νσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υ.Π.Α.» (Α΄ 238), όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 1141/1981 (ΦΕΚ Α΄ 74) και 1340/1983 (ΦΕΚ Α΄ 35). ε) Της υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1948).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 73/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΝΟΜΟΣ 1981/1141 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1141 1981
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 2007/3528 2007
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/714 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/714 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/56 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/56 1989
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία