ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/119

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-09-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-09-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-08-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανακατανομή μιας (1) οργανικής θέσεως Ειρηνοδίκη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ανακατανέμουμε μία οργανική θέση Ειρηνοδίκη από το Ειρηνοδικείο Αθηνών στο Ειρηνοδικείο Κω
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. α΄ περ. αα΄ του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών» (Α΄ 35), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του ν.2408/1996 (Α΄ 104). β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98).
  • Τις υπ’ αριθμ. 69/2008 και 83/2008 γνώμες του Προέ­δρου του Αρείου Πάγου και τις υπ’ αριθμ. 7569/2008 και 313/2008 αιτιολογημένες προτάσεις των δικαστικών λειτουργών που διευθύνουν τα Εφετεία Αθηνών και Δωδεκανήσου αντιστοίχως.
  • Το γεγονός ότι από το διάταγμα αυτό δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 140/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-09-02 Ανακατανομή μιας (1) οργανικής θέσεως Ειρηνοδίκη.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/181
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις. 1996/2408 1996
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία