ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/12

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-02-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-02-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-01-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Άμισθου Προξενείου της Ελλάδας με έδρα το Λάγκος της Νιγηρίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Άμισθου Προξενείουμε έδρα το Λάγκος της Νιγηρίας"
1.  
    α) Συνιστάται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την πόλη Λάγκος (Lagοs) της Νιγηρίας. β) Η περιφέρεια αρμοδιότητας του Άμισθου Προξενείου με έδρα την πόλη Λάγκος εκτείνεται στις πολιτείες (state) Αbia, Αkwa Ιbοm, Αnambra, Βayelsa, Crοss Riνer, Delta, Εbοnyi, Εdο, Εkiti, Εnugu, Ιmο, Lagοs, Οgun, Οndο, Οsun, Οyο και Riνers της Νιγηρίας.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος."
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 8 του άρθρου 50 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του ``Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών?» (Α΄ 117).
  • Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
  • Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδα με έδρα την πρωτεύουσα την Νιγηρίας Αμπούτζα, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. Φ.608/ΑΣ820/25.10.2006 τηλεαντιγράφημα και το υπ’ αριθμ. Φ.608/ΑΣ97/21.2.2007 έγγραφό της.
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 6/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Εξωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-02-21 Σύσταση Άμισθου Προξενείου της Ελλάδας με έδρα το Λάγκος της Νιγηρίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/31
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». 2007/3566 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία