Καθορισμός διαδικασίας και τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού για πρόσληψη υπαλλήλων κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού στο Υπουργείο Εξωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού του Υπουργείου Εξωτερικών πραγματοποιείται με διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Η προκήρυξη περιλαμβάνει:.
 1. τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων,
 2. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται από υποψηφίους και διοριστέους,
 3. την προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών και
 4. τη διαδικασία, τον τρόπο και κάθε άλλη λεπτομέρεια ως προς τη διεξαγωγή του διαγωνισμού
2.  
  Η προκήρυξη του διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου από την παράγραφο 1 του άρθρου 120 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών ελέγχου νομιμότητάς της εκ μέρους του Ανωτάτου Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), δημοσιεύεται σαράντα (40) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα έναρξής του, ολόκληρη στο τεύχος Α.Σ.Ε.Π. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και περίληψή της σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών.
Άρθρο 2
1.  
  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή με κάθε πρόσφορο τρόπο, ο οποίος θα καθορίζεται με την προκήρυξη, στο Υπουργείο Εξωτερικών αίτησης συμμετοχής σε ειδικό έντυπο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, η οποία αρχίζει την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στο τεύχος Α.Σ.Ε.Π. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
2.  
  Με την αίτηση συμμετοχής συνυποβάλλονται απαραίτητα: α) πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας) με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και υπογραφή στο πίσω μέρος της, β) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία της ταυτότητας του κατόχου), γ) πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και δ) τα λοιπά απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά
3.  
  Δικαιολογητικά, τα οποία σύμφωνα με την προκήρυξη συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής, δε γίνονται δεκτά μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, ανεξάρτητα από το λόγο της μη εμπρόθεσμης υποβολής τους. Στα εκπρόθεσμα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται και τα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων, που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
4.  
  Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια των στοιχείων, που δηλώνονται, επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Υποψήφιος, ο οποίος στην αίτηση συμμετοχής του δε συμπληρώνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ή διαλαμβάνει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, που επηρεάζουν την κατάταξή του στον οικείο πίνακα βαθμολογίας, αποβάλλεται από το διαγωνισμό με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων.
Άρθρο 3
1.  
  Ο διαγωνισμός διενεργείται, με μέριμνα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, από πενταμελή Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) τα τακτικά και (ισάριθμα) αναπληρωματικά μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία δε δημοσιεύεται, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού. Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από έναν υπάλληλο του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών με βαθμό τουλάχιστον Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄, ως πρόεδρο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να είναι λειτουργοί ή υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, εν ενεργεία ή μη. Και το μέλος της Επιτροπής που αναπληροί τον Πρόεδρο πρέπει να προέρχεται ομοίως από το διπλωματικό κλάδο και να φέρει τον ανωτέρω βαθμό. Με την ίδια απόφαση ορίζονται: α) ως εξεταστές, είτε μέλη της Κ.Ε.Ε., τακτικά ή αναπληρωματικά, είτε λειτουργοί ή υπάλληλοι του δημοσίου τομέα, εν ενεργεία ή μη, είτε ιδιώτες-ειδικοί επιστήμονες, β) ως υπεύθυνοι για τη γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη του έργου της Κ.Ε.Ε., μέχρι δέκα (10) υπάλληλοι των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και Διοικητικών Γραμματέων με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και γ) ως επιτηρητές υπάλληλοι όλων των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών.
2.  
  Η Κ.Ε.Ε. με ανακοίνωσή της, η οποία δημοσιοποιείται με τον προσφορότερο κατά την κρίση της τρόπο, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του αντίστοιχου σταδίου του διαγωνισμού, οριστικοποιεί τους πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων, που γίνονται δεκτοί, καθώς και εκείνων, που αποκλείονται από το διαγωνισμό, και καθορίζει το πρόγραμμα της γραπτής δοκιμασίας και της προφορικής εξέτασης, τα εξεταστικά κέντρα και την κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες, στις οποίες θα διεξαχθεί η γραπτή δοκιμασία, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο σχετικά με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
Άρθρο 4 "Στάδια διαγωνισμού-εξεταζόμενα μαθήματα-εξεταστέα ύλη"
1.  
  Ο διαγωνισμός διενεργείται σε δύο στάδια: α) το προκριματικό και β) το τελικό. 1) Προκριματικό στάδιο-γραπτή δοκιμασία Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία στα ακόλουθα τέσσερα (4) μαθήματα: Α) ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ α) Ελληνικά Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες • Ελεύθερη ανάπτυξη θέματος γενικότερου ενδιαφέροντος σε πεντακόσιες πενήντα (550) έως επτακόσιες πενήντα (750) λέξεις (70 μονάδες) • Συνοπτική απόδοση (περίληψη) κειμένου έως δύο (2) σελίδων σε εβδομήντα (70) έως εκατό (100) λέξεις (30 μονάδες) β) Αγγλικά ή Γαλλικά Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες • Ελεύθερη ανάπτυξη θέματος γενικότερου ενδιαφέροντος (300-350 λέξεις) (50 μονάδες) • Μετάφραση δέκα (10) έως δέκα πέντε (15) στίχων από την ελληνική στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα (25 μονάδες) • Μετάφραση δέκα (10) έως δέκα πέντε (15) στίχων από την αγγλική ή γαλλική στην ελληνική γλώσσα (25 μονάδες) Β) ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ α) Δίκαιο Διάρκεια εξέτασης: δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά Εξεταστέα ύλη • Δημόσιο Δίκαιο: Πολίτευμα-οργανωτικές βάσεις, πηγές δικαίου-ιεραρχία των κανόνων δικαίου, όργανα και οργάνωση κράτους, οργάνωση δημόσιας διοίκησης (25 μονάδες) • Αστικό Δίκαιο: Κανόνες του δικαίου εν γένει, φυσικά και νομικά πρόσωπα, γενικά στοιχεία δικαιοπραξιών, αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα, συναίνεση και έγκριση, στοιχεία κληρονομικού δικαίου (25 μονάδες) • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο: Ιθαγένεια (κτήση, αποβολή, αναγνώριση και ανάκτηση), γενικά χαρακτηριστικά της έννοιας της δημόσιας τάξης, κατοικία και διαμονή ως συνδετικά στοιχεία (25 μονάδες) • Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο: Βασικοί θεσμοί Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου (Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Επιτροπή, Δικαστήριο, κατηγορίες κανόνων δικαίου, προσφυγή για μη συμμόρφωση κράτους-μέλους) (25 μονάδες) β) Οικονομία-Δημόσιο Λογιστικό Διάρκεια εξέτασης: δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά Εξεταστέα ύλη Βασικές οικονομικές έννοιες, προσδιορισμός τιμών, μορφές αγοράς, συνολική ζήτηση και προσφορά, προσδιορισμός εθνικού εισοδήματος, οικονομική ανάπτυξη, δημόσια οικονομικά, δημόσια έσοδα και έξοδα, βασικά μεγέθη ελληνικής οικονομίας (100 μονάδες) 2) Τελικό στάδιο-προφορική εξέταση (100 μονάδες) Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προφορική εξέταση των γενικών τους γνώσεων στα πεδία της ελληνικής πολιτικής ιστορίας από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους, του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και της παγκόσμιας γεωγραφίας, στο πλαίσιο της οποίας θα αξιολογηθούν οι γενικότερες δεξιότητές τους (αναλυτικές λεκτικές, κρίσης και αντίληψης).
Άρθρο 5
1.  
  Τα θέματα της γραπτής δοκιμασίας επιλέγονται από την Κ.Ε.Ε. και μεταδίδονται στα εξεταστικά κέντρα με οποιοδήποτε πρόσφορο ασφαλές μέσο. Οι απαντήσεις είναι δυνατόν είτε να αναπτύσσονται γραπτά είτε/και, ειδικά σε ό,τι αφορά στα δευτερεύοντα μαθήματα, να σημειώνονται με τη μέθοδο πολλαπλών επιλογών, σε τετράδια, που διανέμονται στους υποψηφίους. Τα θέματα, που απαντώνται με τη μέθοδο πολλαπλών επιλογών, είναι ισοδύναμα.
2.  
  Στο πλαίσιο της τήρησης της ομαλής διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας η Κ.Ε.Ε. έχει τη δυνατότητα να αποβάλει από την αίθουσα, στην οποία διεξάγεται η γραπτή δοκιμασία, και να αποκλείσει από το διαγωνισμό, αφού προηγουμένως τους καλέσει προφορικά σε άμεση ακρόαση, υποψηφίους, οι οποίοι αλληλοβοηθούνται, επιθέτουν στα τετράδιά τους σημεία αναγνώρισης ή τα υπογράφουν, δε συμμορφώνονται µε τις υποδείξεις ή οδηγίες της Κ.Ε.Ε. και των επιτηρητών, διαταράσσουν µε οποιονδήποτε τρόπο την τάξη, χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας µε το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολιεύονται γενικά τη διαδικασία.
3.  
  Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων των υποψηφίων στα τετράδιά τους καλύπτονται κατά την παράδοσή τους µε σκούρο αδιαφανές χαρτί, που επικολλάται παρουσία τους από τους επιτηρητές, οι οποίοι κάνουν το σχετικό έλεγχο και μονογράφουν τα τετράδια
4.  
  Κάθε ένα από τα ως άνω τέσσερα μαθήματα βαθμολογείται με ενιαίο βαθμό (εκατό (100) μονάδες) χωριστά από δύο (2) εξεταστές, είτε μέλη της Κ.Ε.Ε., τακτικά ή αναπληρωματικά, είτε λειτουργούς ή υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, εν ενεργεία ή μη, είτε ιδιώτες-ειδικούς επιστήμονες, που ορίζονται με απόφαση της Κ.Ε.Ε. Η χρήση δεκαδικών ψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι βαθμολογητές σημειώνουν τους βαθμούς κατά ερώτηση και τη συνολική βαθμολογία στον ειδικό χώρο του τετραδίου, ο οποίος καλύπτεται µε σκούρο αδιαφανές χαρτί. Μετά τη βαθμολόγηση του μαθήματος και από το δεύτερο βαθμολογητή οι βαθμοί αποκαλύπτονται και συγκρίνονται μεταξύ τους. Εφόσον από τη βαθμολογία των δύο (2) βαθμολογητών δεν προκύπτει διαφορά μεγαλύτερη από δέκα πέντε (15) μονάδες, ο αριθμητικός μέσος όρος των δύο (2) βαθμών αποτελεί το βαθμό του μαθήματος. Σε διαφορετική περίπτωση διενεργείται αναβαθμολόγηση από αναβαθμολογητή, που ορίζεται με απόφαση της Κ.Ε.Ε. Η βαθμολογία του αναβαθμολογητή, η οποία δεν μπορεί να είναι ούτε μικρότερη της μικρότερης, ούτε μεγαλύτερη της μεγαλύτερης βαθμολογίας των δύο (2) βαθμολογητών, αποτελεί τον οριστικό βαθμό του μαθήματος. Επανεξέταση ή άλλη αναβαθμολόγηση του μαθήματος δεν επιτρέπεται.
5.  
  Η επίδειξη των τετραδίων στους ενδιαφερομένους πριν τη δημοσιοποίηση των τελικών πινάκων βαθμολογίας δεν επιτρέπεται
6.  
  Στη γραπτή εξέταση των δευτερευόντων μαθημάτων συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες των πρωτευόντων μαθημάτων. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι υποψήφιοι συγκέντρωσαν στα δύο (2) αυτά μαθήματα τουλάχιστον εκατόν τριάντα (130) μονάδες και συγχρόνως όχι λιγότερο από εξήντα (60) μονάδες σε κάθε μάθημα. Μετά τον υπολογισμό των βαθμών των πρωτευόντων μαθημάτων συντάσσονται από την Κ.Ε.Ε. οι ακόλουθοι πίνακες βαθμολογίας των πρωτευόντων μαθημάτων: α) ένας συνολικός αλφαβητικός πίνακας, που περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους, και β) ένας πίνακας επιτυχόντων, που περιλαμβάνει κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας τους υποψηφίους, που συγκέντρωσαν τη βαθμολογία της καθορισμένης βάσης και άνω.
7.  
  Οι πίνακες βαθμολογίας δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού με τους ακόλουθους τρόπους: α) ανακοινώνονται στον ηλεκτρονικό τόπο του Υπουργείου Εξωτερικών στο διαδίκτυο και β) αναρτώνται στους ειδικούς για τις ανακοινώσεις πίνακες, που τηρούνται στο κεντρικό κατάστημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Αθήνα. Η γραπτή εξέταση των δευτερευόντων μαθημάτων διενεργείται μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημέρα δημοσιοποίησης των πινάκων βαθμολογίας των πρωτευόντων μαθημάτων.
8.  
  Ο μέσος όρος των βαθμών των τεσσάρων (4) μαθημάτων αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στο προκριματικό στάδιο. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι υποψήφιοι συγκέντρωσαν στα τέσσερα (4) μαθήματα τουλάχιστον διακόσιες τριάντα (230) μονάδες και συγχρόνως όχι λιγότερο από πενήντα (50) μονάδες σε κάθε δευτερεύον μάθημα.
9.  
  Μετά τον υπολογισμό των βαθμών των τεσσάρων (4) μαθημάτων συντάσσονται από την Κ.Ε.Ε. οι ακόλουθοι πίνακες βαθμολογίας του προκριματικού σταδίου: α) ένας συνολικός αλφαβητικός πίνακας, που περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους, που συμμετείχαν στη γραπτή εξέταση των δευτερευόντων μαθημάτων, και β) ένας πίνακας επιτυχόντων, που περιλαμβάνει κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας τους υποψηφίους, που συγκέντρωσαν τη βαθμολογία της καθορισμένης βάσης και άνω.
10.  
  Οι πίνακες βαθμολογίας του προκριματικού σταδίου δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού με τους ακόλουθους τρόπους: α) ανακοινώνονται στον ηλεκτρονικό τόπο του Υπουργείου Εξωτερικών στο διαδίκτυο και β) αναρτώνται στους ειδικούς για τις ανακοινώσεις πίνακες, που τηρούνται στο κεντρικό κατάστημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Αθήνα
11.  
  Στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες του προκριματικού σταδίου
12.  
  Η προφορική εξέταση του τελικού σταδίου του διαγωνισμού ξεκινά το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα δημοσιοποίησης των πινάκων βαθμολογίας του προκριματικού σταδίου και διεξάγεται δημόσια. Η αξιολόγηση του υποψηφίου στην προφορική εξέταση γίνεται από κάθε μέλος της Κ.Ε.Ε., το οποίο βαθμολογεί χωριστά τον υποψήφιο με έναν (1) βαθμό. Ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της Κ.Ε.Ε. αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στο τελικό στάδιο και επιτυχόντες θεωρούνται όσοι συγκέντρωσαν τουλάχιστον πενήντα πέντε (55) μονάδες.
13.  
  Ο μέσος όρος των βαθμών των τεσσάρων (4) μαθημάτων και της προφορικής εξέτασης αποτελεί τον τελικό βαθμό των υποψηφίων
Άρθρο 6
1.  
  Ο τελικός βαθμός των υποψηφίων του διαγωνισμού με βάση την τελευταία παράγραφο του προηγούμενου άρθρου προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) μονάδες για την πολύ καλή τουλάχιστον γνώση κάθε μίας ξένης γλώσσας, επιπλέον της αγγλικής ή γαλλικής που έχει εξετασθεί σύμφωνα με την περίπτωση 1Αβ του άρθρου 4 του παρόντος
2.  
  Για τον τρόπο απόδειξης των ανωτέρω γνώσεων εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τα προσόντα διορισμού υπαλλήλων σε θέσεις του δημοσίου τομέα. Με βάση τις ίδιες διατάξεις αποδεικνύεται η πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, επεξεργασίας κειμένου και αρχειοθέτησης. Τα κατά τα ανωτέρω αναγκαία πιστοποιητικά και στοιχεία υποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
3.  
  Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιτυχόντων του τελικού σταδίου η σειρά κατάταξης στον τελικό πίνακα επιτυχόντων προσδιορίζεται µε κλήρωση, η οποία πραγματοποιείται δημόσια, σε χρόνο και τόπο, που ανακοινώνεται από την Κ.Ε.Ε., με τον προσφορότερο κατά την κρίση της τρόπο, το αργότερο μέσα σε επτά (7) ημέρες.
Άρθρο 7
1.  
  Μετά τον υπολογισμό των τελικών συνολικών βαθμών συντάσσονται από την Κ.Ε.Ε. οι ακόλουθοι τελικοί πίνακες βαθμολογίας: α) ένας συνολικός αλφαβητικός πίνακας, που περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους, β) ένας πίνακας επιτυχόντων του τελικού σταδίου, που περιλαμβάνει κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας τους υποψηφίους, που συγκέντρωσαν τη βαθμολογία της καθορισμένης βάσης και άνω, γ) ένας πίνακας διοριστέων, που περιλαμβάνει κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας τους υποψηφίους, που καλύπτουν από τον πίνακα επιτυχόντων τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων και δ) ένας πίνακας επιλαχόντων, που περιλαμβάνει κατά φθίνουσα σειρά εκ των επιτυχόντων όσους δεν είναι διοριστέοι.
2.  
  Οι τελικοί πίνακες βαθμολογίας αποστέλλονται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κατάρτισή τους στο Α.Σ.Ε.Π. Παράλληλα, οι πίνακες δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά με τους ακόλουθους τρόπους: α) ανακοινώνονται στον ηλεκτρονικό τόπο του Υπουργείου Εξωτερικών στο διαδίκτυο και β) αναρτώνται στους ειδικούς για τις ανακοινώσεις πίνακες, που τηρούνται στο κεντρικό κατάστημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Αθήνα, αφού προηγουμένως έχει αποσταλεί για δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η ανάρτηση των πινάκων. Κατά των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ενώπιον της Κ.Ε.Ε. ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της κατά τα ανωτέρω αναρτήσεώς τους. Επί των ενστάσεων αυτών που έχουν χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής αποφαίνεται η Κ.Ε.Ε. εντός είκοσι (20) ημερών. Τόσο οι ενστάσεις όσο και οι αποφάσεις της Κ.Ε.Ε. επ’ αυτών υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατά αναλογία οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας με βάση την ανωτέρω διαδικασία το Α.Σ.Ε.Π. προχωρεί στην κύρωση των πινάκων βαθμολογίας.
3.  
  Μετά την κύρωση των πινάκων ο πίνακας διοριστέων δημοσιεύεται επιπρόσθετα στο τεύχος Α.Σ.Ε.Π. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών.
Άρθρο 8
1.  
  Διοριστέοι είναι μόνο όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων, οι υποψήφιοι δηλαδή, οι οποίοι κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας καλύπτουν από τον πίνακα επιτυχόντων τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων
2.  
  Σε περίπτωση μη αποδοχής, κωλύματος διορισμού ή παραίτησης υποψηφίου μέσα σε έξι (6) μήνες από το διορισμό του, τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος κατά σειρά στο σχετικό πίνακα επιλαχόντων
Άρθρο 9 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 120 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών»» (Α΄ 117).
 • Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 50/2008, 96/2008 και 152/2008 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». 2007/3566 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία