ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/123

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-09-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-09-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-09-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση και κατανομή θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Αυξάνονται κατά μία (1) οι συσταθείσες με το άρθρο 3 παραγρ. 1β΄ του ν. 1304/1982, το π.δ. 79/27.3.2003 (ΦΕΚ 77/ τ.Α΄/2.4.2003) και π.δ. 28/5.2.2004 (ΦΕΚ 25/ τ.Α΄/5.2.2004) θέσεις Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κλάδος ΠΕ 16- Μουσικών με έδρα την Πάτρα θέση 1. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.
  • τις διατάξεις: α) της παραγρ. 3 του άρθρου 3, των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 10 του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 τ. Α΄). β) του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 30 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 τ. Α’), γ) των άρθρων 48 και 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), δ) της υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 1944, τ.Β΄, 1.10.2007), ε) της υπ’ αριθμ. 42362/Υ.252 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ1948 τ. Β΄/3.10.2007).
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 4. 920 Ευρώ περίπου η οποία κατά το έτος 2008 περιορίζεται στο ποσό των 3.690 Ευρώ. Η δαπάνη έτους 2008 θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ (Ε. Φ. 19-220: ΚΑΕ 0227) ενώ οι δαπάνες των επόμενων ετών θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό του αντίστοιχου έτους.
  • Την υπ’ αριθμ. 164/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-09-10 Αύξηση και κατανομή θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/186
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/Υ251 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/Υ251 2007
ΝΟΜΟΣ 1982/1304 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1304 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2003/1304/1982Π.Δ.79 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1304_1982Π_Δ_79 2003
Αύξηση και κατανομή θέσεων Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 2004/28 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αύξηση και κατανομή θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 2009/114 2009