ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/125

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-09-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-09-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-08-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση και θέση σε ισχύ του 3ου Συμπληρώματος της Ελληνικής Φαρμακοποιΐας έκδοση V.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Κυρώνεται και τίθεται σε ισχύ το 3° Συμπλήρωμα της Ελληνικής Φαρμακοποιίας έκδοση V που καταρτίσθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του ν.δ. 1011/1971 άρθρο 1, 4 και 5 «περί αναμορφώσεως της Ελληνικής Φαρμακοποιΐας και εκδόσεως συμπληρωμάτων αυτής» (ΦΕΚ 204 Α΄). β) Του άρθρου 3 παρ. του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων κ.λπ.» (ΦΕΚ 3 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 περ. Α΄ περ. 1 του ν.1579/1985 (ΦΕΚ 217/Α΄) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1, 2 και 5 του ιδίου νόμου. γ) Του ν. 1425/1984 «Κύρωση της σύμβασης για την εκπόνηση Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιΐας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 30/Α΄).
 • Το π.δ. 418/18.12.1998 «Κύρωση και θέση σε ισχύ της Ελληνικής Φαρμακοποιΐας έκδοση V» (ΦΕΚ 292/Α΄).
 • Το π.δ. 83/6.4.2001 «Κύρωση και θέση σε ισχύ του 1ου Συμπληρώματος της Ελληνικής Φαρμακοποιΐας Εκδοση V».
 • Το π.δ. 257/9.10.2003 «Κύρωση και θέση σε ισχύ του 2ου Συμπληρώματος της Ελληνικής Φαρμακοποιΐας Έκδοση V».
 • Την πράξη του Δ.Σ./ΕΟΦ υπ’ αριθμ. 0-694/16η/ 28.9.2006.
 • Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α/98).
 • Ότι από τις διατάξεις του παρόντος π.δ./τος προκαλείται δαπάνη 40.460,00 ευρώ και έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Φ. οικονομικού έτους 2007 στον ειδ. Φορέα 4120 και ΚΑΕ4127 για την αντιμετώπιση της σχετικής δαπάνης (σχετ. η υπ’αριθμ. 2/17717/0094/2007 απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών).
 • Τη γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 57/2008 του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/2/17717/0094 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/2_17717_0094 2007
ΝΟΜΟΣ 1983/1316 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1316 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1425 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1425 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1579 1985
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/1011 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1011 1971
Κύρωση και θέση σε ισχύ της Ελληνικής Φαρμακοποιΐας, έκδοση V. 1998/418 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2001/83 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/83 2001
Κύρωση και θέση του 2ου Συμπληρώματος της Ελληνικής Φαρμακοποιίας έκδοσης V. 2003/257 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία