ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/129

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-09-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-09-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-09-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «Ίδρυμα Δημήτρη Κιτσίκη» στο Δήμο Ζωγράφου του Νομού Αττικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση"
1.  
  Συνιστάται στο Δήμο Ζωγράφου του Νομού Αττικής Δημοτικό Ίδρυμα με το όνομα «Ίδρυμα Δημήτρη Κιτσίκη»
Άρθρο 2 "Σκοπός του ιδρύματος είναι η οργάνωση, η αρχειοθέτηση και η έκθεση στο κοινό της Βιβλιοθήκης – Αρχείου του Δημήτρη Ν. Κιτσίκη, την οποία ο ίδιος έχει δωρίσει στο Δήμο Ζωγράφου με απώτερο στόχο την βέλτιστη πολιτιστική αξιοποίησή του. Στο σκοπό αυτό ε [...]"
1.  
  Η οργάνωση και συντήρηση βιβλιοθήκης, η οργάνωση μαθημάτων και μορφωτικών σεμιναρίων ή άλλων εκδηλώσεων, η εξασφάλιση χώρων μελέτης
2.  
  Η παροχή εποπτικών μέσων και μέσων μελέτης και επιμόρφωσης
3.  
  Η σύνδεση με άλλες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω διαδικτύου (οn line)
4.  
  Η δημιουργία ινστιτούτου γεωπολιτικών μελετών και η οργάνωση πολιτισμικών εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων κλπ
5.  
  Η βράβευση διακρινομένων νέων του Δήμου Ζωγράφου στον τομέα των σπουδών τους και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
6.  
  Η οργάνωση, προκήρυξη και παροχή υποτροφιών σε διακρινόμενους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του εσωτερικού ή εξωτερικού, που κατοικούν στο Δήμο Ζωγράφου και οι οποίοι δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα για την αντιμετώπιση των δαπανών εκπαίδευσής τους
7.  
  Η προκήρυξη διαγωνισμών και ανάθεση εργασιών ή μελετών που αφορούν την προαγωγή της πνευματικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδος
8.  
  Η παροχή οικονομικών ενισχύσεων, επιχορηγήσεων και επαινετικών διπλωμάτων ή βραβείων για επιτυχή εκπόνηση ή ολοκλήρωση τέτοιων εργασιών
9.  
  Η ενίσχυση πρωτοβουλιών εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων οποιουδήποτε φορέα οι οποίες συμβάλλουν στην πνευματική υγεία των νέων της περιοχής του Δήμου Ζωγράφου ή στην εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πρόοδο
10.  
  Η οργάνωση μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εφόσον προβλέπουν ή κατατείνουν στους παραπάνω σκοπούς
11.  
  Η χρηματοδότηση κάθε έργου ή δραστηριότητας, με το οποίο προάγεται η πολιτιστική και πνευματική ζωή της Χώρας, καθώς, επίσης και των εκδόσεων που αναφέρονται στη ζωή και το έργο των δωρητών του Ιδρύματος
12.  
  Η ανάπτυξη κάθε άλλης κοινωφελούς ή φιλανθρωπικής δράσης στο Δήμο Ζωγράφου με προτεραιότητα πάντα τους νέους
Άρθρο 3 "Έδρα"
1.  
  Έδρα του Ιδρύματος είναι ο Δήμος Ζωγράφου, το επί της οδού Ιωάννου Θεολόγου 22, τριώροφο οίκημα, ιδιοκτησίας του Δήμου και συγκεκριμένα ο τρίτος (3ος) όροφος και μέρος του δευτέρου (2ου) ορόφου
Άρθρο 4 "Περιουσία"
1.  
  Περιουσία του ιδρύματος είναι: Το σύνολο της Βιβλιοθήκης και του Προσωπικού Αρχείου Κιτσίκη, περιουσιακά στοιχεία που ήδη δώρισε αυτός στο Δήμο Ζωγράφου ή θα δωρίσει στο μέλλον
Άρθρο 5 "Πόροι"
1.  
  Πόροι του Ιδρύματος είναι: α)Τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων. β) Οι τόκοι από τις καταθέσεις του σε Τράπεζες ή άλλους Πιστωτικούς Οργανισμούς. γ) Οι τακτικές χρηματικές παροχές ή επιχορηγήσεις του δήμου και οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ ετησίως, οι χρηματικές παροχές ή επιχορηγήσεις του κράτους, καθώς και οι κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, προς αυτό. δ) Οποιαδήποτε περιοδική, ή εφάπαξ απόδοση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή επένδυσης που περιέρχεται στο Ίδρυμα και βρίσκεται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Άρθρο 6
1.  
  Το Ίδρυμα διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία που αποτελείται από τους:
 1. Από τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο,
 2. τρεις δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου,
 3. τον δωρητή Κιτσίκη ή τον εκπρόσωπό του, δ.τέσσερις επιφανείς Έλληνες πολίτες με επαγγελματική ή κοινωνική δράση σχετική με τους σκοπούς του Ιδρύματος.
2.  
  Το διοικητικό συμβούλιο στην αρχή της θητείας του εκλέγει εκ των μελών του: α) τον αντιπρόεδρο και β) τριμελή εκτελεστική επιτροπή
3.  
  Επίτιμος Πρόεδρος του Ιδρύματος εφ’ όρου ζωής θα είναι ο δωρητής αυτού Δημήτρης Ν. Κιτσίκης.
4.  
  Ο δωρητής του Ιδρύματος Δημήτρης Ν. Κιτσίκης θα έχει το δικαίωμα να διορίζεται εφ’ όρου ζωής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, καθώς και να υποδείξει τυχόν εκπρόσωπό του σ’ αυτό. Μετά το θάνατο του δωρητή, θα διορίζεται στο διοικητικό συμβούλιο ο υιός του Άγις Κιτσίκης.
5.  
  Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται ενώπιον παντός τρίτου, των δικαστηρίων και πάσης αρχής από τον Πρόεδρό του. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.
6.  
  Ο κανονισμός λειτουργίας του Ιδρύματος και ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο
Άρθρο 7 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1.- Τις διατάξεις των άρθρων 226, 227 και 228 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( ν. 3463/2006 Α΄114). 2.- Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98). 3.- Το υπ’ αριθμ. 205/2007 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α΄231) για τη συγχώνευση των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημοσίας Τάξης σε Υπουργείο Εσωτερικών. 4.– Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Υφυπουργούς Εσωτερικών» (ΦΕΚ Β΄ 1950). 5.–Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948 τ. Β΄).
 • – Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (ΦΕΚ Β΄1944) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων». 7.- Τις υπ’ αριθμ. 329/2006, 504/2006, 559/2006 και 926/2006 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζωγράφου Ν. Αττικής. 8.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ζωγράφου ύψους 20.000,00 ΕΥΡΩ ετησίως, η οποία είναι γραμμένη στο Κ.Α. 00/6715.10 των εξόδων για το έτος 2007. Για τα επόμενα τέσσερα έτη η πίστωση που θα εγγραφεί στους αντίστοιχους κωδικούς των προϋπολογισμών των ετών αυτών είναι 20.000,00 ΕΥΡΩ κατ’ έτος. 9.-Την υπ’ αριθμ. 89/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/Υ251 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/Υ251 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία