ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/13

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-02-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-02-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-02-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Καταστήματος Κράτησης στο Δήμο Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση Γενικού Καταστήματος Κράτησης"
1.  
  Ιδρύεται Γενικό Κατάστημα Κράτησης «Αττική 1» Β΄ Τύπου (Γυναικών) στο Δήμο Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας στη θέση «Ελαιώνα» και στο ακίνητο για το οποίο εγκρίθηκε τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο με το από 10.9.2007 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 436 Τ.Α.Α. & Π.Θ).
Άρθρο 2 "Διάρθρωση και Αρμοδιότητες"
1.  
  Το ανωτέρω Κατάστημα Κράτησης λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης η οποία συγκροτείται από τα πιο κάτω Τμήματα:
 1. Τμήμα Διοίκησης - Οικονομικού
 2. Τμήμα Φύλαξης
2.  
  Οι αρμοδιότητες των παραπάνω οργανικών μονάδων καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 8 εδάφια ε΄ και στ΄ του π.δ. 36/2000 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης του παραπάνω Καταστήματος Κράτησης όπως αυτές καθορίζονται από το π.δ. 215/2006 (ΦΕΚ Α΄ 217) «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης» όπως ισχύει κάθε φορά, ασκούνται από το Τμήμα Εξωτερικής Φρούρησης του Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελαιώνα Θηβών.
Άρθρο 3 "Προϊστάμενοι των Οργανικών Μονάδων"
1.  
  Στις συνιστώμενες οργανικές μονάδες προΐστανται υπάλληλοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του π.δ. 36/2000 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 18, 19 και 20 του ν. 2776/1999 «Σωφρονιστικός Κώδικας» (ΦΕΚ 291 Α΄ 24.12.1999), όπως η παράγραφος 3 του άρθρου 20 τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4Ζ του ν. 3388/2005 (ΦΕΚ Α΄ 225). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και με το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 16 και 29 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως είχε τροποποιηθεί. γ) Των άρθρων 3, 7 και 18 παράγραφος 5 του ν. 2742/ 1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 207).
 • Την υπ’ αριθμ. 28704/4362/26.11.2001 απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Επιτροπής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης για το «ειδικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης» (ΦΕΚ Β΄ 1575).
 • Το από 10.9.2007 π.δ. (ΦΕΚ 436 Τ.Α.Α.& Π.Θ) «Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Ελαιώνα του Δήμου Θηβών (Ν. Βοιωτίας) για τον καθορισμό χώρου για ανέγερση Καταστήματος Κράτησης «Αττική 1» και Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: Α. Επί του κρατικού προϋπολογισμού: i) Επί του τακτικού προϋπολογισμού: Δαπάνη ύψους 1.035.000 ΕΥΡΩ περίπου για το οικονομικό έτος 2008 και 910.000 ΕΥΡΩ περίπου για κάθε επόμενο έτος. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος προς τούτο στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ειδ.Φ.17-110/ΚΑΕ ομάδων 0200, 0800 και 1000) ii) Επί του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων: Ενδεχόμενη εφάπαξ δαπάνη ύψους 1.000.000 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της οικείας ΣΑΕ του Π.Δ.Ε. Β. Επί του προϋπολογισμού του ΤΑΧΔΙΚ: Εφάπαξ δαπάνη ύψους 9.000.000 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του εν λόγω Ταμείου.
 • Του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 231).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄ 1950).
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/26.9.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1948).
 • Την αριθ. 5/2008 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-02-21 Ίδρυση Καταστήματος Κράτησης στο Δήμο Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/32
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 1999/2742 1999
Σωφρονιστικός Κώδικας 1999/2776 1999
Θέματα εξωτερικών φρουρών και άλλες διατάξεις. 2005/3388 2005
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/36 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/36 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης. 2006/215 2006
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία