ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/131

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-09-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-09-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-09-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναβάθμιση Προξενείου Βανκούβερ σε Γενικό Προξενείο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "α) Το Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την πόλη Βανκούβερ (Vancοuνer) του Καναδά αναβαθμίζεται σε Γενικό Προξενείο. β) i) Απαλείφεται η περίπτωση 3 (Προξενείο Βανκούβερ) των Προξενείων του πίνακα Β’ (ΕΜΜΙΣΘΕΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) του άρθρου 2 του π.δ. 194/ [...]"
59.  
  Γενικό Προξενείο Βανκούβερ Γενικός Πρόξενος-Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ ή Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ Πρόξενος-Γραμματέας Πρεσβείας Α’ ή Β’ Υπάλληλος του κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού Δύο (2) υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων Ιδιαίτερος γραμματέας ΚλητήραςΟδηγός Φύλακας-θυρωρόςΟικιακός βοηθός
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 50 και της παραγράφου 3 του άρθρου 171 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών»» (Α΄ 117).
 • Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 τουπ.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄ 231).
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1948).
 • Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδας με έδρα την πρωτεύουσα του Καναδά Οτάβα, όπως διατυπώθηκε στο 2245/21/ ΑΣ 695/9.11.2007 τηλεαντιγράφημά της.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ετήσια δαπάνη ύψους τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων (312.000,00) ευρώ περίπου κατά το τρέχον οικονομικό έτος, διακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων (266.000,00) ευρώ περίπου κατά το έτος 2009 και για κάθε επόμενο οικονομικό έτος, η οποία θα προσαυξάνεται ανά διετία με το ποσό των διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων (216.000,00) ευρώ περίπου. Η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται κατά το τρέχον οικονομικό έτος από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών (Ε.Φ.: 09-120, Κ.Α.Ε.: 0241, 0248, 0284, 0343, 0353, 1231, 1111, 1121, 1511, 1512, 1699 και 1329 και ομάδων 0800 και 1700) και κατά τα επόμενα έτη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα, εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών.
 • Την 187/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-09-19 Αναβάθμιση Προξενείου Βανκούβερ σε Γενικό Προξενείο.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/191
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». 2007/3566 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία