ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/137

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-09-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-09-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-08-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία του Οικισμού «Πινακάται» του Δήμου Μηλεών του Νομού Μαγνησίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο Οικισμός «Πινακάται» του Δήμου Μηλεών του Νομού Μαγνησίας μετονομάζεται «Πινακάτες»
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το πδ 205/19.9.2007 (ΦΕΚ Α 231) για τη συγχώνευση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114)
 • Την υπ’ αριθμ. 73/2007 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μηλεών του Νομού Μαγνησίας.
 • Το υπ’ αριθμ. 14/2007 πρακτικό του Συμβουλίου Τοπωνυμιών (θέμα 10°).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ Β 1950) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο».
 • Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ 126/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-09-25 Μετονομασία του Οικισμού «Πινακάται» του Δήμου Μηλεών του Νομού Μαγνησίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/192
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία