ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/138

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-09-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-09-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-09-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 167/2005 (ΦΕΚ 220/Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης» με τη σύσταση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης συνιστάται Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία υπάγεται στην υπάρχουσα Γενική Διεύθυνση
2.  
  Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελεί την Διευθύνουσα Υπηρεσία για τη διοίκηση των έργων και μελετών του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης και ασκεί τις παρακάτω επιμέρους αρμοδιότητες στο πλαίσιο των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Μακεδονίας- Θράκης καθώς και αυτών που εκάστοτε του εκχωρούνται
Άρθρο 2 "Συγκρότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών"
1.  
  Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Προγραμματισμού και Συντονισμού β) Τμήμα Μελετών και Έργων α. Τμήμα Προγραμματισμού και Συντονισμού 1) Καταρτίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη σύνταξη των σχετικών διακηρύξεων των υπό ανάθεση έργων και μελετών. 2) Εισηγείται νομοθετικές ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν στην εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών. 3) Καταρτίζει τον τεχνικό, χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό έργων και μελετών του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης. 4) Εποπτεύει και πιστοποιεί την πρόοδο των εκτελούμενων μελετών και έργων καθώς και κάθε άλλη πράξη που σχετίζεται με την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων. 5) Τηρεί πλήρες αρχείο προόδου έργων και μελετών και επεξεργάζεται με στατιστικές μεθόδους τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία αυτών. β. Τμήμα Μελετών και Έργων 1) Είναι αρμόδιο για την εκπόνηση και επίβλεψη των μελετών και την κατασκευή και επίβλεψη των έργων που αναθέτει το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης. 2) Είναι αρμόδιο για την οριστική παραλαβή των υλοποιούμενων μελετών και εκτελούμενων έργων. 3) Είναι αρμόδιο για την συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης (Διοικητήριο, Κυβερνείο κλπ) και ιδίως για τον σχεδιασμό, υλοποίηση, εποπτεία και παρακολούθηση της εφαρμογής των μελετών και έργων ανακαίνισης και συντήρησης αυτών καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια είναι απαραίτητη για την πραγματοποίησή τους.
Άρθρο 3 "Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων της Διεύθυνσης"
1.  
  Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού και Συντονισμού ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών. Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και Έργων ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
Άρθρο 4 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μακεδονίας – Θράκης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α΄). β. Των άρθρων 77, 78,80 και 84 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26 Α΄). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ 1950/Β΄/2007).
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/Β΄/2007).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους περίπου 42.000 € για το τρέχον έτος, η οποία θα καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης (Ε.Φ. 25-110:ΚΑΕ 0215 και Ομάδων 0800 και 1000) και 14.000 € για κάθε ένα από τα επόμενα έτη, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό κατ’ έτος.
 • Την υπ’ αριθμ. 167/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης και των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 2007/3528 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία