ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/139

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-09-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-09-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-09-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία του Δήμου Λαρισσού του Νομού Αχαΐας σε Δήμο Λαρίσου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ο Δήμος Λαρισσού του Νομού Αχαΐας που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου 6.10 της περιπτώσεως Α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ Α΄ 244) μετονομάζεται σε «Δήμο Λαρίσου». Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114).
  • Το π.δ. 205/19.9.2007 για τη συγχώνευση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ Α΄ 231).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ Β΄ 1950).
  • Την υπ’ αριθμ. 232/2007 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λαρισσού του Νομού Αχαΐας.
  • Το υπ’ αριθμ. 16/2008 πρακτικό του Συμβουλίου Τοπωνυμιών (θέμα 6°).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου.
  • Την υπ’ αριθμ. Δ178/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-09-26 Μετονομασία του Δήμου Λαρισσού του Νομού Αχαΐας σε Δήμο Λαρίσου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/195
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία