ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/142

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-09-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-09-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-09-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά μίας (1) κενής οργανικής θέσης του κλάδου ΠΕ ιατρών Ειδικοτήτων, με ταυτόχρονη κατάργηση του κλάδου από την Περιφερειακή Υπηρεσία (Διεύθυνση Θεσσαλονίκης) στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) μεταφέρεται μία (1) κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, με ταυτόχρονη κατάργηση του κλάδου, από την Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Προσόντα διορισμού για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 139), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
2.  
  Οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου ορίζονται ως εξής: Κεντρική Υπηρεσία - Κλάδος ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, θέσεις τρεις (3), από τις οποίες δύο (2) ειδικότητας Παθολόγου
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 παράγραφος 1 του ν. 2503/1997, «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ Β΄ 1950).
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1948).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού διατάγματος, δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ211/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ1_25873 2007
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία