Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις Οδηγίες 91/440/ΕΟΚ και 95/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες 2001/12/ΕΚ και 2001/13/ΕΚ, αντιστοίχως και της οδηγίας 2001/14/ΕΚ για την ανάπτυξη των Κοινοτικών σιδηροδρόμων τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής και την πιστοποίηση ασφάλειας, και κατάργηση των π.δ/των 324/1996, 76/1998 και 180/1998.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση 1 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Άδεια η έγκριση που χορηγείται από τον φορέα Χορήγησης της Άδειας σε μια επιχείρηση, με την οποία αναγνωρίζεται η ιδιότητα της ως σιδηροδρομικής επιχείρησης.
2.  
  Η περίπτωση 6 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 6 Διαχειριστής Υποδομής η εταιρία της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος μέχρις ότου συσταθεί ο φορέας της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του παρόντος ή ο φορέας αυτός από την σύσταση του, που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, καθώς και τη διαχείριση των συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας της υποδομής
Άρθρο 2
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του π.δ 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής: Ο εταιρικός σκοπός του Διαχειριστή Υποδομής δεν μπορεί να περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή μεταφορικών υπηρεσιών επιβατών και φορτίου. .
2.  
  Μετά το τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του π.δ. 41/2005 προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής: 5 Η πρόσβαση στην υποδομή, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Παράρτημα VΙ του άρθρου 49 του παρόντος, χορηγείται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις κατά τρόπο δίκαιο και χωρίς διακρίσεις από φορείς ή επιχειρήσεις που δεν παρέχουν καμία υπηρεσία σιδηροδρομικών μεταφορών Με την επιφύλαξη ότι αποδεικνύεται η επίτευξη διαχωρισμού αφ’ ενός των δραστηριοτήτων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών μεταφορών από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και αφ’ ετέρου των δραστηριοτήτων που αφορούν τη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής 1 με την τήρηση και δημοσίευση χωριστών λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεων και χωριστών ισολογισμών ή/και 2 με την ανάθεση της διαχείρισης της υποδομής και των υπηρεσιών μεταφοράς σε ξεχωριστούς φορείς, ο ΟΣΕ και οι επιχειρήσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες, περιλαμβανομένου και του εταιρικού μετασχηματισμού, για την αναδιάρθρωση του Ομίλου εταιρειών του ΟΣΕ, διασφαλίζοντας την απόλυτη διάκριση μεταξύ της διαχείρισης της υποδομής και της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών και φορτίου Από 1.11.2008 δεν επιτρέπεται συνδεδεμένη, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εταιρία του Διαχειριστή Υποδομής να περιλαμβάνει στον εταιρικό της σκοπό και να ασκεί δραστηριότητες που αφορούν την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών επιβατών και φορτίου. 6 Η ιδιότητα του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους του Διαχειριστή Υποδομής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους σιδηροδρομικής επιχείρησης Ο Διαχειριστής Υποδομής υποχρεούται να γνωστοποιεί τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά του στελέχη πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους στον Ρυθμιστικό φορέα .
Άρθρο 3
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 12 τουπ.δ. 41/2005 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: Εάν τυχόν οι ανωτέρω υπηρεσίες ή κάποιες εξ αυτών δεν παρέχονται από τον Διαχειριστή Υποδομής, ο πάροχος της κύριας υποδομής καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διευκολύνει την παροχή των υπηρεσιών αυτών.
Άρθρο 4
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 16 τουπ.δ. 41/2005 προτίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Οι χρεώσεις δεν πρέπει ωστόσο να είναι τόσο υψηλές ώστε να αποκλείονται από τη χρήση της υποδομής τομείς της αγοράς οι οποίοι μπορούν να καταβάλλουν τουλάχιστον τη δαπάνη που προκύπτει άμεσα, λόγω της εκμετάλλευσης των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, συν ένα εύλογο, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, ποσοστό απόδοσης.».
Άρθρο 5
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
  Ο Ρυθμιστικός Φορέας εποπτεύει τη λειτουργία της σιδηροδρομικής αγοράς, την τήρηση των διατάξεων του παρόντος και της σχετικής νομοθεσίας, λαμβάνοντας τα μέτρα που απαιτούνται. Επιπλέον ο Ρυθμιστικός φορέας παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στην αγορά των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα και εκδίδει τις απαιτούμενες ε,κτελεστές πράξεις, ενημερώνοντας και την Επιτροπή Ανταγωνισμού για κάθε πιθανολογούμενη παράβαση που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της .
2.  
  Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του π.δ. 41/2005 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: Διαπραγμάτευση μεταξύ των αιτούντων και του Διαχειριστή Υποδομής σχετικά με το επίπεδο των τελών χρήσεως της υποδομής, επιτρέπεται εφόσον συντελείται υπό την επίβλεψη του Ρυθμιστικού Φορέα Ο Ρυθμιστικός Φορέας παρεμβαίνει εάν οι διαπραγματεύσεις είναι πιθανό να αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 6
1.  
  Στο άρθρο 49 του π.δ. 41/2005 προστίθεται νέο Παράρτημα VΙ ως εξής: Παράρτημα VΙ Κατάλογος βασικών καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 5. - Προετοιμασία και λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χορήγηση αδειών σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, περιλαμβάνεται και η χορήγηση ατομικών αδειών. - Λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των διαδρομών, συμπεριλαμβανομένου τόσο του ορισμού όσο και της εκτίμησης της διαθεσιμότητας, καθώς και της κατανομής των επιμέρους διαδρομών των συρμών. - Λήψη αποφάσεων σχετικά με την χρέωση για την υποδομή. - Έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας που συνεπάγεται η παροχή ορισμένων υπηρεσιών.
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του σην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70), και τροποποιήθηκε διαδοχικά με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 τουν. 2789/2000 (Α΄ 21) και 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312). β) Του άρθρου δευτέρου του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη» (Α΄ 136). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 185/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις Οδηγίες 91/440/ΕΟΚ και 95/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες 2001/12/ΕΚ και 2001/13/ΕΚ, αντιστοίχως και της οδηγίας 2001/14/ΕΚ για την ανάπτυξη των Κοινοτικών σιδηροδρόμων, τις άδειες σε σιδηροδρομικές[...]" 2005/41 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005