Τροποποίηση του π.δ/τος 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τροποποιείται το π.δ. 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α 18), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τα π.δ. 535/1988 (Α 245), π.δ. 335/1990 (Α135), π.δ. 134/1991 (Α 54), π.δ. 233/1991 (Α 88), π.δ. 396/1991 (Α 143), π.δ. 295/2001 (Α 206), π.δ. 72/2005 (Α 110), π.δ. 243/2005 (Α 293), π.δ. 3/2006 (Α 2), π.δ. 24/2006 (Α 22), π.δ. 181/2006 (Α 186), π.δ. 97/2007 (Α 119), π.δ. 120/2007 (Α 155), π.δ. 234/2007 (Α 272) και την υπ’ αριθμ. 2/39490/0022/30.7.2004 (Β 1217), κοινή υπουργική απόφαση ανακαθορίζονται Διευθύνσεις και Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και καθορίζονται οι αρμοδιότητες αυτών, κατά τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 2
1.  
  Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία συστήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 134/1991 και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης καταργείται.
2.  
  Το άρθρο 3 του π.δ/τος 49/1988, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η Διεύθυνση Διοίκησης, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, διαρθρώνεται ως κατωτέρω: Α. Τμήμα Προσωπικού. Β. Τμήμα Αποκέντρωσης. Γ. Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. Δ. Τμήμα Γραμματείας. Ε. Γραφείο Μεταφράσεων. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Γραφείου της, ως εξής: Α. Τμήμα Προσωπικού:.
 1. Διακίνηση της αδιαβάθμιστης και εμπιστευτικής αλληλογραφίας οποιασδήποτε διαβάθμισης, παραγωγή και αναπαραγωγή ή εκτύπωση εγγράφων, εγκυκλίων, γενικών διαταγών και εντύπων γενικά, μικροφωτογράφηση του αρχείου που τηρεί η Κεντρική Υπηρεσία
 2. Επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους
 3. Στα προγράμματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και θέματα γενικού ενδιαφέροντος, όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο.
 4. Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των διοικητικών αρχών και υπαλλήλων και τήρηση του δείγματος της υπογραφής τους, καθώς και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών
 5. Μέριμνα για την κατάρτιση και παρακολούθηση εφαρμογής του οργανισμού του Υπουργείου,
 6. Δ. Τμήμα Γραμματείας:.
 7. Οι μεταφράσεις ξενόγλωσσων κειμένων στην ελληνική γλώσσα και αντίστροφα, για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών.
 8. Μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
 9. Θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των χερσαίων συνοριακών σταθμών και εισήγηση υπουργικών αποφάσεων σχετικών με τους Συνοριακούς Σταθμούς
 10. Θέματα εθιμοτυπίας, προβαδίσματος, καθώς και λειτουργία της Επιτροπής μελέτης θεμάτων προβαδίσματος [άρθρο 10 του ν.δ/τος 4260/1962 (Α 186)].
 11. Θέματα Εθνικής Αντίστασης, αναγνώριση Μαρτυρικών πόλεων και χωριών και λειτουργία της Επιτροπής του άρθρου 18, παράγραφος 5 του ν. 2503/1997 (Α 107).
 12. Έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων για την καθιέρωση εορτών και αργιών,
 13. Β. Τμήμα Αποκέντρωσης:.
 14. Θέματα Εθνικής Σημαίας - Σημαιοστολισμός
 15. Εγκύκλιοι εορτασμών
 16. Έκδοση αποφάσεων για κηδείες με δημόσια δαπάνη σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.
 17. Γ. Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης:.
3.  
  Το άρθρο 7 του π.δ/τος 49/1988, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, διαρθρώνεται ως κατωτέρω: Α. Τμήμα Μητρώων, Δημοτολογίων και Ληξιαρχείων. Β. Τμήμα Εθνικού Δημοτολογίου. Γ. Τμήμα Διαβατηρίων και Ταυτοτήτων. Δ. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής: Α. Τμήμα Μητρώων, Δημοτολογίων και Ληξιαρχείων:.
 1. Διακίνηση, πρωτοκόλληση, συσχέτιση, διανομή, αναπαραγωγή, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας, κοινής, εμπιστευτικής και απόρρητης, των Διευθύνσεων Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης και Ιθαγένειας
 2. Έλεγχος της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων των εγγραφών και μεταβολών που αποστέλλουν οι Ο.Τ.Α. και διασφάλιση της ακεραιότητας της κεντρικής βάσης δεδομένων του συστήματος.
 3. Δ. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών:.
 4. Ίδρυση και κατάργηση των Ληξιαρχείων και εφαρμογή γενικά της νομοθεσίας «Περί ληξιαρχικών πράξεων»,
 5. Ενημέρωση, σε περιοδική βάση, των Ο.Τ.Α. για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβαίνουν σχετικά με την κατάσταση των στοιχείων αρμοδιότητας τους. ε. Διαπίστωση της υλοποίησης των απαραίτητων ενεργειών όλων των εμπλεκόμενων Ο.Τ.Α., μέσα από τη διενέργεια περιοδικού ελέγχου του συγχρονισμού της κεντρικής με τις τοπικές βάσεις δεδομένων.
 6. Β. Τμήμα Εθνικού Δημοτολογίου:.
 7. Αναζήτηση και χρήση κανόνων τυποποιημένης καταχώρησης στοιχείων, που αφορούν στις μεταβολές της δημοτικής κατάστασης των δημοτών του κάθε Ο.Τ.Α., με σκοπό τη διασφάλιση της επιθυμητής ποιότητας και πληρότητας τους.
 8. Υλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης και παρακολούθησης των στοιχείων που αφορούν μεταβολές δημοτικής κατάστασης από πιστοποιημένους Ο.Τ.Α. προς μη πιστοποιημένους και αντίστροφα.
 9. Παροχή υποστήριξης προς τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών θεμάτων στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου.
 10. Παρακολούθηση, ενσωμάτωση και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας που αναφέρεται σε θέματα δημοτικής κατάστασης, καθώς και ενημέρωση των Ο.Τ.Α. για τις μεταβολές στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
 11. Διαχείριση, φύλαξη και τήρηση της ιστορικότητας των αρχείων μεταβολών για κάθε ΟΤΑ
 12. Επεξεργασία τεχνικά ομογενοποιημένων στοιχείων της κεντρικής βάσης δεδομένων, καθώς και συσχέτιση τους με στοιχεία βάσεων δεδομένων άλλων φορέων,
 13. Παραγωγή χρήσιμων και έγκυρων πληροφοριών για θέματα δημογραφικού, δημοσιονομικού και γενικότερου ενδιαφέροντος, σε σχέση με τα τηρούμενα στοιχεία δημοτικής κατάστασης, μέσα από την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, δεικτών και προβλέψεων
 14. Ρύθμιση οιουδήποτε άλλου θέματος συναφούς με το αντικείμενο του Τμήματος.
 15. Γ. Τμήμα Διαβατηρίων και Ταυτοτήτων, με αρμοδιότητες, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 3021/22/25/30.11.2005 (Β 1686) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης:.
Άρθρο 3
1.  
  Συνιστάται Διεύθυνση Ιθαγένειας, η οποία θα υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης. «Η Διεύθυνση Ιθαγένειας διαρθρώνεται ως κατωτέρω: Α. Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας. Β. Τμήμα Πολιτογραφήσεων Ομογενών Αλλοδαπών. Γ. Τμήμα Πολιτογραφήσεων Αλλογενών Αλλοδαπών.» Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ιθαγένειας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής: Α. Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας: α. Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Ιθαγένειας. β. Αποβολή, απώλεια, αποποίηση, ανάκτηση και επίλυση θεμάτων αμφισβητούμενης ιθαγένειας. γ. Επαναπατρισμό και ανάκτηση της ιθαγένειας των πολιτικών προσφύγων και γενικά προσώπων που απώλεσαν την ελληνική ιθαγένεια σε ανώμαλες περιόδους, δ. Εποπτεία σε θέματα ιθαγένειας ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση. ε. Εποπτεία εφαρμογής δικαίου ελληνικής ιθαγένειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας. στ. Παρακολούθηση διεθνών συμβάσεων που αφορούν σε θέματα ιθαγένειας. Β. Τμήμα Πολιτογραφήσεων Ομογενών Αλλοδαπών: α. Συγκέντρωση στοιχείων και εγγράφων από κρατικές υπηρεσίες και τους ενδιαφερόμενους, ώστε να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση απόφασης πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών, που διαμένουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. β. Έρευνα δικαιολογητικών και στοιχείων, προς ενημέρωση των οικείων Περιφερειών, επί αιτημάτων για τον καθορισμό της ελληνικής ιθαγένειας ατόμων, που δεν εμπίπτουν στις διεθνείς συμβάσεις. γ. Υποστήριξη της Επιτροπής Πολιτογράφησης ομογενών και αλλογενών αλλοδαπών. δ. Εισήγηση θεμάτων πολιτογράφησης ομογενών στην Επιτροπή Πολιτογράφησης. Γ. Τμήμα Πολιτογραφήσεων Αλλογενών Αλλοδαπών: α. Συγκέντρωση στοιχείων και εγγράφων από κρατικές υπηρεσίες και τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση απόφασης πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών, που διαμένουν στην Ελλάδα. β. Εισήγηση θεμάτων πολιτογράφησης αλλογενών στην Επιτροπή Πολιτογράφησης. γ. Έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, σχετικά με τις προϋποθέσεις απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση.
Άρθρο 4
1.  
  Στις Διευθύνσεις Διοίκησης, Ιθαγένειας και Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού
2.  
  Στα Τμήματα των ανωτέρω Διευθύνσεων, πλην του Τμήματος Γραμματείας και του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού
3.  
  Ειδικά, στο Τμήμα Εθνικού Δημοτολογίου, εκτός του ανωτέρω κλάδου, δύναται να προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
4.  
  Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, εφόσον δεν υπηρετεί υπάλληλος ανώτερης κατηγορίας δυνάμενος να επιλεγεί ως προϊστάμενος
5.  
  Στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοίκησης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού, εφόσον δεν υπηρετεί υπάλληλος ανώτερης κατηγορίας δυνάμενος να επιλεγεί ως προϊστάμενος
6.  
  Στο Γραφείο Μεταφράσεων της Διεύθυνσης Διοίκησης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98). γ. Του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α 231)
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1948), όπως ισχύει.
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη υπ’ αριθμ. Δ 228/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/2/39490/0022 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/2_39490_0022 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/3021/22/25 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3021_22_25 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1962/4260 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1962/4260 1962
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/49 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/49 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/535 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/535 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/335 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/335 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/134 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/134 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/233 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/233 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/396 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/396 1991
Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ.49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 2001/295 2001
Διάρθρωση, καθορισμός αρμοδιοτήτων και κλάδων επιλογής προϊσταμένων της Διεύθυνσης του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2005/243 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Τεχνικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και τροποποίηση του Π. Δ/τος 49/1988 (Α΄ 18). 2005/72 2005
Σύσταση Τμήματος Οικονομικών Μεταβολών στη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορισμός αρμοδιοτήτων και κλάδου επιλογής προϊσταμένου. 2006/181 2006
Σύσταση Τμήματος Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης Αποδοχών στη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορισμός αρμοδιοτήτων και κλάδων επιλογής προϊσταμένου. 2006/24 2006
Καθορισμός αρμοδιοτήτων, κλάδων προσωπικού, κλάδων επιλογής προϊσταμένου του Τμήματος Εθνικού Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτων. 2006/3 2006
Σύσταση Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών στη Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2007/120 2007
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης στο Υπουργείο Εσωτερικών. 2007/234 2007
Συμπλήρωση και τροποποίηση του π.δ/τος 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα». 2007/97 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 2010/11 2010
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων. 2014/4 2014