ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/149

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-10-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-10-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-09-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) του Δήμου Πάργας Νομού Πρέβεζας, β) του Δήμου Ασωπού Νομού Λακωνίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού και γ) του Δήμου Μαραθόκαμπου Νομού Σάμου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ασκείται, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, προληπτικός έλεγχος επί των δαπανών:
 1. του Δήμου Πάργας Νομού Πρέβεζας,
 2. του Δήμου Ασωπού Νομού Λακωνίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου:
 3. β1) «Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Ασωπού», β2) «Δημοτική Φιλαρμονική Δήμου Ασωπού» και β3) «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης (ΟΝΑ) Δήμου Ασωπού» που υπάγονται στην εποπτεία αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 226-244 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και
 4. του Δήμου Μαραθόκαμπου Νομού Σάμου
2.  
  Από τον ανωτέρω έλεγχο, εξαιρούνται οι κατηγορίες δαπανών που καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 169 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 169 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), καθώς και αυτές του άρθρου τέταρτου του ίδιου νόμου.
 • Την υπ’ αριθμ. 53/10.4.2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας Ν. Πρέβεζας.
 • Την υπ’ αριθμ. 72/11.4.2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ασωπού Ν. Λακωνίας.
 • Την υπ’ αριθμ. 115/13.6.2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθόκαμπου Ν. Σάμου.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 46/31.3.2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία