ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/15

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-02-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-02-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-02-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 386/1995 (ΦΕΚ 216/τ. Α΄) «Καθορισμός της εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία και της εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 161/2001 (ΦΕΚ 146/τ. Α΄) και με το π.δ. 196/2003 (ΦΕΚ 156/τ. Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η παράγραφος 3 του εδαφίου ΙV του άρθρου 3 του π.δ. 386/1995 (ΦΕΚ 216/τ. Α΄), που προστέθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 196/2003 (ΦΕΚ 156/τ. Α΄), αντικαθίσταται ως εξής :«"
3.  
 1. Ιατροί Παθολόγοι ή Παιδίατροι, που ήδη υπηρετούν σε παθολογικά ή παιδιατρικά τμήματα του ΕΣΥ ή Πανεπιστημιακών Κλινικών, ως ιατροί του ΕΣΥ ή ως μέλη ΔΕΠ επί τριετία στο αντικείμενο των λοιμώξεων, μετά την αναγνώριση ως Κέντρων εξειδίκευσης, μπορούν να αναγνωρίσουν την εξειδίκευσή τους στη Λοιμωξιολογία, μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ, και να αποκτούν τον τίτλο της εξειδίκευσης κατόπιν εξετάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 του παρόντος.
 2. Ιατροί Παθολόγοι ή Παιδίατροι, οι οποίοι δεν κατέχουν θέσεις ιατρών ΕΣΥ ή Πανεπιστημίου και ήδη υπηρετούν ως επιστημονικοί συνεργάτες με ειδικές συμβάσεις (έργου ή εργασίας) με το Πανεπιστήμιο σε αναγνωρισμένα Κέντρα εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία ή ως ιατροί του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) αποσπασμένοι στα παραπάνω Κέντρα, μπορούν – με την συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας στο αντικείμενο των λοιμώξεων – να αναγνωρίσουν την εξειδίκευση τους στην Λοιμωξιολογία, μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ, και να αποκτούν τον τίτλο εξειδίκευσης κατόπιν εξετάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1του παρόντος.
 3. Ιατροί Παθολόγοι ή Παιδίατροι, που ήδη υπηρετούν σε παθολογικά τμήματα του ΕΣΥ ή Πανεπιστημιακών Κλινικών – εφόσον έχουν μετεκπαιδευτεί μετά την κτήση του αντίστοιχου τίτλου ειδικότητας σε αναγνωρισμένα Κέντρα εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία της αλλοδαπής και τους υπολείπεται χρόνος εξειδίκευσης – μπορούν να τοποθετηθούν ως υπεράριθμοι με απόφαση του ΚΕΣΥ και αφού συμπληρώσουν τον υπολειπόμενο χρόνο να αποκτούν τον τίτλο εξειδίκευσής τους, κατόπιν εξετάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 του παρόντος.
 4. Στρατιωτικοί ιατροί Παθολόγοι ή Παιδίατροι, καθώς και υπότροφοι ξένων χωρών, μπορεί να τοποθετούνται για μετεκπαίδευση ως υπεράριθμοι σε αναγνωρισμένα Κέντρα εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ και αφού συμπληρώσουν τον απαιτούμενο (από τις διατάξεις του π.δ. 386/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) χρόνο να αποκτούν τον τίτλο εξειδίκευσης κατόπιν εξετάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος.
 5. Ιατροί παθολόγοι ή παιδίατροι που μετά τον τίτλο ειδικότητας απέκτησαν αναγνωρισμένο τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας τουλάχιστον δυο εξαμήνων στο πεδίο των λοιμώξεων και έκτοτε εργάζονται σε αντίστοιχη Κλινική του ΕΣΥ ή του Πανεπιστημίου με οργανική και μόνιμη τοποθέτηση, λειτουργούν δε τουλάχιστον επί 5ετία έως σήμερα ως συνεργάτες της Κλινικής τους αυτής για το αντικείμενο των λοιμώξεων με το αναγνωρισμένο Κέντρο Λοιμώξεων του ιδίου Νοσοκομείου σύμφωνα με κοινή βεβαίωση του Διευθυντού της Κλινικής τους και του υπευθύνου του Κέντρου Λοιμώξεων του Νοσοκομείου, δύνανται να αποκτήσουν την ειδικότητα της Λοιμωξιολογίας με απόφαση του ΚΕΣΥ, ύστερα από εξετάσεις».
 6. Η ισχύς του παρόντος π.δ. αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 7. Στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/τ. Α΄) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας».
 • Την υπ’ αριθμ. Δ 227/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/τ. Α΄) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/τ. Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2Α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/τ. Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ. ΓΠ οικ.125549/2007 (ΦΕΚ 1962/τ. Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γεώργιο Παπαγεωργίου και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο».
 • Την από 8.7.2005 εισήγηση της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων.
 • Την από 17.7.2007 εισήγηση της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας.
 • Την από 17.7.2007 εισήγηση της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας.
 • Την υπ’ αριθμ. 2 απόφαση της 203ης/25.7.2006 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ).
 • Την υπ’ αριθμ. 5 απόφαση της 208ης/15.2.2007 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/125549 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/125549 2007
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Καθορισμός της εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία και της εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία. 1995/386 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία