ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/158

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-10-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-10-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-10-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12.12.2006, για την ρύθμιση της χρησιμοποίησης των αεροπλάνων που υπάγονται στο παράρτημα 16 της σύμβασης για την διεθνή πολιτική αεροπορία, τόμος 1, δεύτερο μέρος, κεφάλαιο 3, δεύτερη έκδοση (1998) και κατάργηση των προεδρικών διαταγμάτων 252/1992 (Α΄140), 115/2000 (Α΄107) και 174/2002 (Α΄157).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L374/1 της 27.12.2006) προκειμένου να ρυθμιστεί η χρησιμοποίηση των αεροπλάνων που ορίζονται στα Άρθρα 2 και 3.
Άρθρο 2
1.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται σε αεροπλάνα των οποίων η μέγιστη μάζα κατά την απογείωση είναι 34000 Χγρ και άνω, ή των οποίων η μέγιστη εγκεκριμένη εσωτερική διαρρύθμιση, για το συγκεκριμένο τύπο αεροπλάνου περιλαμβάνει πλέον των 19 θέσεων επιβατών, εξαιρουμένων των θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για το πλήρωμα
Άρθρο 3
1.  
  Όλα τα πολιτικά υποηχητικά αεριωθούμενα αεροπλάνα, τα οποία χρησιμοποιούν αεροδρόμια που βρίσκονται εντός της Ελληνικής Επικρατείας υποχρεώνονται να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτημα 16 της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία (σύμβαση του Σικάγου), τόμος 1, δεύτερο μέρος, κεφάλαιο 3, δεύτερη έκδοση (1988)
Άρθρο 4
1.  
  Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με απόφαση του Διοικητή της, μπορεί να χορηγήσει εξαίρεση από το Άρθρο 3 για αεροπλάνα ιστορικού ενδιαφέροντος ελληνικού νηολογίου
2.  
  Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Επιτροπή και αιτιολογεί την απόφαση κάθε εξαίρεσης που χορηγεί βάσει της ανωτέρω παραγράφου
3.  
  Εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αεροπλάνα που είναι εγγεγραμμένα στα νηολόγια αυτών των κρατών μελών αναγνωρίζονται αυτοδικαίως από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
4.  
  Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να χορηγείται εξαίρεση για την προσωρινή χρησιμοποίηση των αεροδρομίων που βρίσκονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας από αεροπλάνα τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Η χορήγηση εξαιρέσεων αφορά:.
 1. πτήσεις για εξυπηρέτηση Υψηλών Προσώπων (VΙΡ),
 2. πτήσεις για μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας,
 3. πτήσεις έκτακτης ανάγκης,
 4. μη εμπορικές πτήσεις αεροπλάνων που πραγματοποιούνται για σκοπούς μετατροπής, επιδιόρθωσης ή συντήρησης
Άρθρο 5
1.  
  Ο ιδιοκτήτης, ο εκμεταλλευόμενος και ο κυβερνήτης αεροσκάφους οριζόμενου στα Άρθρα 2 και 3 που χρησιμοποιεί αεροδρόμια κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται ως εξής:
 1. για αεροσκάφη με πιστοποιημένη μέγιστη μάζα απογείωσης (certified maximum take οff mass) έως και 45000 Χγρ, το πρόστιμο καθορίζεται στα 50.000 (πενήντα χιλιάδες) Ευρώ, και.
 2. για αεροσκάφη με πιστοποιημένη μέγιστη μάζα απογείωσης (certified maximum take οff mass) άνω των 45000 Χγρ, το πρόστιμο καθορίζεται στα 70.000 (εβδομήντα χιλιάδες) Ευρώ.
2.  
  Εάν ο υπαίτιος κυβερνήτης αεροσκάφους της παραγράφου (1) τού άρθρου αυτού είναι κάτοχος πτυχίου που έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τιμωρείται με προσωρινή στέρηση του πτυχίου τους από τρεις (3) ως έξι (6) μήνες κατόπιν πρότασης του αρμόδιου τμήματος πτυχίων και αδειών της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την επιβολή κυρώσεων
3.  
  Εάν ο υπαίτιος κυβερνήτης αεροσκάφους της παραγράφου (1) τού άρθρου αυτού είναι κάτοχος πτυχίου που έχει εκδοθεί σε ξένο κράτος, το αρμόδιο τμήμα πτυχίων και αδειών της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ενημερώνει σχετικά με την ανωτέρω παράβαση την αεροπορική αρχή του κράτους στο οποίο έχει εκδοθεί το πτυχίο
4.  
  Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ορίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
5.  
  Αρμόδια όργανα για την διαπίστωση και βεβαίωση της παράβασης είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα αερολιμενικού ελέγχου του αερολιμένα προσγείωσης του αεροσκάφους. Η υπ’ αυτών συντασσόμενη έκθεση παράβασης, η οποία και συνιστά απόδειξη της παράβασης και κλήση σε απολογία, επιδίδεται στον κυβερνήτη του αεροσκάφους ή τον εκμεταλλευόμενο ή τον νόμιμο αντιπρόσωπο του εκμεταλλευομένου. Η απολογία υποβάλλεται εγγράφως, το αργότερο εντός 24 ωρών από την ώρα επίδοσης της κλήσης. Τα εν λόγω στοιχεία με την σχετική εισήγηση του Τμήματος ή Γραφείου Αερολιμενικού Ελέγχου του αερολιμένα προωθούνται υποχρεωτικά στον Αερολιμενάρχη, ο οποίος εκδίδει σχετική καταλογιστική ή απαλλακτική απόφαση εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα επίδοσης της κλήσης σε απολογία. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα αποτελούν δημόσιο έσοδο και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διαδικασίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Όλα τα σχετικά έγγραφα προωθούνται με σχετικό ενημερωτικό του Αερολιμενάρχη στο Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος, καθώς και στο Τμήμα Πτυχίων και Αδειών της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων της ΥΠΑ προκειμένου να προβεί στα προβλεπόμενα σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, καθώς και στη Διοίκηση της Υπηρεσίας.
6.  
  Υπεύθυνοι για την καταβολή του προστίμου είναι ο ιδιοκτήτης, ο εκμεταλλευόμενος και ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Όλοι οι παραπάνω ευθύνονται καθένας εις ολόκληρο και ανεξαρτήτως υπαιτιότητας. Για τον σκοπό της παρούσας «εκμεταλλευόμενος» νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο, οργανισμός ή επιχείρηση που συμμετέχει ή προσφέρεται να συμμετάσχει στην εκμετάλλευση αεροσκαφών.
Άρθρο 6
1.  
  Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται τα Προεδρικά Διατάγματα (α) 252/1992 (Α΄ 140), (β) 115/2000 (Α΄107), και (γ) 174/2002 (Α΄ 157)
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς τους παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • των άρθρων 3 και 4 του ν.1338/1983 «προσαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34) όπως το μεν άρθρο 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν.1892/1990 (Α΄101), το δε άρθρο 4 με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν.1440/1984 (Α΄70) και τροποποιήθηκε διαδοχικώς με το άρθρο 7 του ν.1775/1998 (Α΄101), 31 του ν.2076/1992 (Α΄130), 19 του ν.2367/1995 (Α΄261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄21) και 48 του ν. 3427/2005 (Α΄312).
 • του ν.δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως Δ/νσεως Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (Α΄ 238) όπως τροποποιήθηκε από το ν. 1340/1983 (Α΄ 35).
 • του π.δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (Α΄ 28) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 • του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
 • Το παράρτημα 16 της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία (σύμβαση του Σικάγου), τόμος 1, δεύτερο μέρος, κεφάλαιο 3, δεύτερη έκδοση (1988).
 • το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • την υπ’ αριθμ. 67/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1340 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1340 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 1998/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/1775 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/714 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/714 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/56 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/56 1989
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία