Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2006/50/ΕΚ, 2006/140/ΕΚ και 2007/20/ΕΚ της Επιτροπής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "("
1.  
    Το Παράρτημα Ι του άρθρου 30 του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) αντικαθίσταται, ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ(Δ.Ο.) ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Αυξ Αριθ. (Α/Α) Κοινή ονομασία Ονομασία ΙUΡΑC Αριθμοί αναγνώρισης Ελάχιστη καθαρότητα της δραστικής ουσίας στο βιοκτόνο όπως διατίθεται στην αγορά Ημερομηνία καταχώρισης Προθεσμία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 παράγραφος 3 (για προϊόντα που περιέχουν περισσότερες της μιας δραστικές ουσίες, η προθεσμία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 παράγραφος 3 είναι εκείνη που καθορίζεται στην τελευταία από τις αποφάσεις καταχώρισης των επιμέρους δραστικών ουσιών τους) Ημερομηνία λήξης της καταχώρισης Τύπος προϊόντων Ειδικές διατάξεις 1 Σουλφουρυλο-φθορίδιο (sulfuryl fluοride) Οδηγία 2006/140/ΕΚ της Επιτροπής της 20ης Δεκεμβρίου 2006 (Ε.Ε. Αριθ. L 414/78) ΣουλφουρυλοδιφθορίδιοΑριθ ΕΚ 220-281-5 Αριθ. CΑS 2699-79-8 >994 g/kg 1η Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2018 8 Η αρμόδια αρχή (Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής – Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων) μεριμνά ώστε οι εγκρίσεις να υπόκεινται στους ακόλουθους όρους (1) η πώληση και χρήση του προϊόντος επιτρέπεται κατ’ αποκλειστικότητα σε επαγγελματίες που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση του· (2) περιλαμβάνονται κατάλληλα μέτρα μετριασμού του κινδύνου για τους χρήστες και τους διερχόμενους· (3) παρακολουθούνται οι συγκεντρώσεις του σουλφουρυλοφθοριδίου στα απώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας Οι κάτοχοι αδείας κυκλοφορίας διαβιβάζουν απευθείας στην Επιτροπή τις σχετικές με την παρακολούθηση που προβλέπεται στο σημείο (3) εκθέσεις, ανά πενταετία, αρχής γενομένης από 1ης Ιανουαρίου 2009, με κοινοποίηση της ενέργειας αυτής στην αρμόδια αρχή (Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής – Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων). 2 διχλωφθορανίδη (dichlοfluanid) Οδηγία 2007/20/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Απριλίου 2007 (Ε.Ε. Αριθ. L 94/23) Ν-(Διχλωροφθορο-μεθυλοθειο)-Ν?,Ν?-διμεθυλο-Ν-φαινυλοσουλφαμίδιο Αριθ ΕΚ 214-118-7 Αριθ. CΑS 1085-98-9 > 96 % w/w 1 Μαρτίου 2009 28 Φεβρουαρίου 2011 28 Φεβρουαρίου 2019 8 Η αρμόδια αρχή (Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής – Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων) μεριμνά ώστε οι εγκρίσεις να υπόκεινται στους ακόλουθους όρους (1) Τα εγκεκριμένα για βιομηχανική ή/και επαγγελματική χρήση προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται με κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (2) Λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί για το έδαφος, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα μετριασμού του κινδύνου με στόχο την προστασία του συγκεκριμένου στοιχείου του περιβάλλοντος (3) Στις ετικέτες ή/και στα δελτία δεδομένων ασφαλείας των εγκεκριμένων για βιομηχανική χρήση προϊόντων πρέπει να αναφέρεται ότι η ξυλεία που έχει υποστεί πρόσφατα κατεργασία με το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται μετά την κατεργασία σε στεγανές σκληρές επιφάνειες, ώστε να αποτρέπονται οι άμεσες απώλειες στο έδαφος και να είναι δυνατή η συλλογή των απωλειών για επαναχρησιμοποίηση ή τελική διάθεση.
Άρθρο 2 "("
1.  
    Τα Παραρτήματα ΙVΑ και ΙVΒ του άρθρου 30 του π.δ 205/2001 (Α΄160) αντικαθίστανται, ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙVΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ 1 Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, ο όρος «μικροοργανισμοί» περιλαμβάνει επίσης τους ιούς και τους μύκητες Οι φάκελοι για τους δραστικούς μικροοργανισμούς πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον όλα τα σημεία που παρατίθενται υπό τον τίτλο «Απαιτήσεις για τους φακέλους» κατωτέρω Για όλους τους μικροοργανισμούς για τους οποίους υποβάλλεται αίτηση καταχώρισης στο παράρτημα Ι ή ΙΑ, πρέπει να παρέχονται όλες οι διαθέσιμες σχετικές γνώσεις και πληροφορίες από τη βιβλιογραφία Οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτοποίηση και τον χαρακτηρισμό του μικροοργανισμού, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου δράσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικές και πρέπει να αναγράφονται στα τμήματα Ι έως ΙV, παρέχουν δε τη βάση για την εκτίμηση των δυνητικών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. 2 Σε περίπτωση που, λόγω της φύσης του μικροοργανισμού, δεν είναι αναγκαία η παροχή πληροφοριών, εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 5. 3 Εφόσον δεν έχουν υποβληθεί στοιχεία, βάσει των οποίων είναι γνωστό ότι το είδος παρουσιάζει επαρκή ομοιογένεια ως προς όλα τα χαρακτηριστικά του, ή εφόσον ο αιτών δεν έχει προβάλει άλλα επιχειρήματα σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5, καταρτίζεται φάκελος κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 1 για τον μικροοργανισμό σε επίπεδο στελέχους. 4 Σε περίπτωση που ο μικροοργανισμός έχει υποστεί γενετική τροποποίηση κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 της υπ’ αριθμ. 38639/2017/2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’1334), συνυποβάλλεται αντίγραφο της αξιολόγησης των δεδομένων σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της εν λόγω απόφασης. 5 Εάν είναι γνωστό ότι η δράση του βιοκτόνου οφείλεται, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, στην επίδραση τοξίνης/μεταβολίτη, ή εάν αναμένεται να υπάρξουν σημαντικά υπολείμματα τοξινών/μεταβολιτών, τα οποία δεν σχετίζονται με την επίδραση του δραστικού μικροοργανισμού, υποβάλλεται φάκελος για την τοξίνη/μεταβολίτη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΑ και, στις περιπτώσεις που καθορίζεται, των αντιστοίχων μερών του παραρτήματος ΙΙΙΑ Απαιτήσεις για τους φακέλους ΤΜΗΜΑΤΑ:Ι. Ταυτότητα του μικροοργανισμού ΙΙ Βιολογικές ιδιότητες του μικροοργανισμού ΙΙΙ Περαιτέρω πληροφορίες για τον μικροοργανισμό ΙV Αναλυτικές μέθοδοι V Επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου VΙ. Υπολείμματα στη μάζα ή στην επιφάνεια των υλικών, τροφίμων και ζωοτροφών, στα οποία χρησιμοποιήθηκε η δραστική ουσία VΙΙ Πορεία και συμπεριφορά στο περιβάλλον VΙΙΙ Επιδράσεις σε οργανισμούς μη στόχους ΙΧ Ταξινόμηση και επισήμανση Χ. Σύνοψη και αξιολόγηση των τμημάτων Ι έως ΙΧ, συμπεριλαμβανομένων των πορισμάτων της εκτίμησης του κινδύνου και συστάσεων Για την τεκμηρίωση των υποβαλλόμενων στοιχείων όσον αφορά τα ανωτέρω σημεία απαιτούνται τα ακόλουθα δεδομένα Ι. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 1.1 Αιτών 1.2 Παρασκευαστής 1.3 Ονομασία και περιγραφή του είδους, χαρακτηρισμός του στελέχους 1.3.1 Κοινή ονομασία του μικροοργανισμού (συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών και παρωχημένων ονομασιών) 1.3.2 Ταξινομική ονομασία και στέλεχος, όπου διευκρινίζεται εάν πρόκειται για συνήθη παραλλαγή, μεταλλαγμένο στέλεχος ή γενετικά τροποποιημένο οργανισμό (ΓΤΟ)? για τους ιούς, ταξινομική περιγραφή του παράγοντα, του οροτύπου, του στελέχους ή του μεταλλάκτη 1.3.3 Αριθμός αναφοράς της συλλογής και της καλλιέργειας, εάν η καλλιέργεια έχει κατατεθεί 1.3.4 Μέθοδοι, διαδικασίες και κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της παρουσίας και της ταυτότητας του μικροοργανισμού (π.χ. μορφολογία, βιοχημεία, ορολογία, κ.λπ.) 1.4 Προδιαγραφές του υλικού που χρησιμοποιείται για την παρασκευή σκευασμάτων 1.4.1 Περιεκτικότητα σε μικροοργανισμό 1.4.2 Ταυτότητα και συγκέντρωση προσμείξεων, προσθέτων, προσμεμειγμένων μικροοργανισμών 1.4.3 Αναλυτικά χαρακτηριστικά παρτίδων ΙΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 2.1 Ιστορικό του μικροοργανισμού και χρήσεις του Πού συναντάται στη φύση και γεωγραφική κατανομή 2.1.1 Ιστορικό 2.1.2 Προέλευση και πού συναντάται στη φύση 2.2 Πληροφορίες για τον ή τους οργανισμούς στόχους 2.2.1 Περιγραφή του ή των οργανισμών στόχων 2.2.2 Τρόπος δράσης 2.3 Φάσμα ξενιστών και επιδράσεις σε είδη άλλα πλην του οργανισμού στόχου 2.4 Στάδια ανάπτυξης/κύκλος ζωής του μικροοργανισμού 2.5 Μολυσματικότητα, διασπορά και ικανότητα σχηματισμού αποικιών 2.6 Σχέσεις με γνωστά φυτικά ή ζωικά ή ανθρώπινα παθογόνα 2.7 Γενετική σταθερότητα και παράγοντες που την επηρεάζουν 2.8 Πληροφορίες για την παραγωγή μεταβολιτών (ιδιαίτερα τοξινών) 2.9 Αντιβιοτικά και άλλοι αντιμικροβιακοί παράγοντες 2.10 Ανθεκτικότητα σε περιβαλλοντικούς παράγοντες 2.11 Επιδράσεις σε υλικά, ουσίες και προϊόντα ΙΙΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 3.1 Δράση 3.2 Προβλεπόμενο πεδίο χρήσης 3.3 Τύπος(-οι) προϊόντων και κατηγορία χρηστών για τα οποία ο μικροοργανισμός πρέπει να περιληφθεί στο παράρτημα Ι ή ΙΑ ή ΙΒ 3.4 Μέθοδος παραγωγής και έλεγχος ποιότητας 3.5 Πληροφορίες για την ανάπτυξη ή το ενδεχόμενο ανάπτυξης αντοχής του ή των οργανισμών στόχων 3.6 Μέθοδοι για την πρόληψη της απώλειας λοιμογόνου δύναμης του γονικού αποθέματος του μικροοργανισμού 3.7 Συνιστώμενες μέθοδοι και προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό, την αποθήκευση, τη μεταφορά ή τον κίνδυνο πυρκαγιάς 3.8 Διαδικασίες καταστροφής ή απολύμανσης 3.9 Μέτρα σε περίπτωση ατυχήματος 3.10 Διαδικασίες διαχείρισης των αποβλήτων 3.11 Σχέδιο παρακολούθησης του δραστικού μικροοργανισμού, συμπεριλαμβανομένων του χειρισμού, της αποθήκευσης, της μεταφοράς και της χρήσης ΙV ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 4.1 Μέθοδοι ανάλυσης του μικροοργανισμού, όπως παρασκευάζεται 4.2 Μέθοδοι ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού υπολειμμάτων (βιώσιμων ή μη) V ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΑΔΙΟ Ι 5.1 Βασικές πληροφορίες 5.1.1 Ιατρικά δεδομένα 5.1.2 Ιατρική παρακολούθηση του προσωπικού της μονάδας παραγωγής 5.1.3 Παρατηρήσεις σχετικά με την ευαισθητοποίηση/αλλεργιογενετικότητα 5.1.4 Άμεση παρατήρηση, π.χ. κλινικές περιπτώσεις 5.2 Βασικές μελέτες 5.2.1 Ευαισθητοποίηση 5.2.2 Οξεία τοξικότητα, παθογενετικότητα και μολυσματικότητα 5.2.2.1 Οξεία τοξικότητα, παθογενετικότητα και μολυσματικότητα από το στόμα 5.2.2.2 Οξεία τοξικότητα, παθογενετικότητα και μολυσματικότητα λόγω εισπνοής 5.2.2.3 Ενδοπεριτοναϊκή/υποδόρια εφάπαξ δόση 5.2.3 Δοκιμές γονιδιοτοξικότητας in νitrο 5.2.4 Μελέτη κυτταροκαλλιέργειας 5.2.5 Πληροφορίες για βραχυπρόθεσμη τοξικότητα και παθογενετικότητα 5.2.5.1 Επιδράσεις στην υγεία μετά από επανειλημμένη έκθεση μέσω εισπνοής 5.2.6 Προτεινόμενη αντιμετώπιση πρώτες βοήθειες, ιατρική αγωγή 5.2.7 Τυχόν παθογενετικότητα και μολυσματικότητα στον άνθρωπο και σε άλλα θηλαστικά υπό συνθήκες ανοσοκαταστολής ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Ι ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ 5.3 Ειδικές μελέτες τοξικότητας, παθογενετικότητας και μολυσματικότητας 5.4 Γονιδιοτοξικότητα — μελέτες in νiνο σε σωματικά κύτταρα 5.5 Γονιδιοτοξικότητα — μελέτες in νiνο σε γεννητικά κύτταρα ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΙ 5.6 Σύνοψη της τοξικότητας, παθογενετικότητας και μολυσματικότητας στα θηλαστικά και γενική αξιολόγηση VΙ. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΑΖΑ Ή ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 6.1 Εμμονή και πιθανότητα πολλαπλασιασμού στη μάζα ή στην επιφάνεια υλικών, ζωοτροφών ή τροφίμων, στα οποία χρησιμοποιήθηκε η δραστική ουσία 6.2 Άλλες απαιτούμενες πληροφορίες 6.2.1 Μη βιώσιμα υπολείμματα 6.2.2 Βιώσιμα υπολείμματα 6.3 Σύνοψη και αξιολόγηση των υπολειμμάτων στη μάζα ή στην επιφάνεια των υλικών, τροφίμων και ζωοτροφών, στα οποία χρησιμοποιήθηκε η δραστική ουσία VΙΙ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7.1 Εμμονή και πολλαπλασιασμός 7.1.1 Έδαφος 7.1.2 Ύδατα 7.1.3 Αέρας 7.2 Κινητικότητα 7.3 Σύνοψη και αξιολόγηση της πορείας και συμπεριφοράς στο περιβάλλον VΙΙΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΗ ΣΤΟΧΟΥΣ 8.1 Επιδράσεις στα πτηνά 8.2 Επιδράσεις σε υδρόβιους οργανισμούς 8.2.1 Επιδράσεις στα ψάρια 8.2.2 Επιδράσεις σε ασπόνδυλα γλυκών υδάτων 8.2.3 Επιδράσεις στην ανάπτυξη φυκών 8.2.4 Επιδράσεις σε φυτά εκτός από τα φύκη 8.3 Επιδράσεις στις μέλισσες 8.4 Επιδράσεις σε αρθρόποδα εκτός από τις μέλισσες 8.5 Επιδράσεις στους γαιοσκώληκες 8.6 Επιδράσεις σε μικροοργανισμούς του εδάφους 8.7 Περαιτέρω μελέτες για 8.7.1 Χερσαία φυτά 8.7.2 Θηλαστικά 8.7.3 Άλλα σημαντικά είδη και διεργασίες 8.8 Σύνοψη και αξιολόγηση των επιδράσεων σε οργανισμούς μη στόχους ΙΧ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ο φάκελος πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολογημένη πρόταση για την ένταξη της δραστικής ουσίας που συνίσταται σε μικροοργανισμό σε μία από τις ομάδες κινδύνου που καθορίζονται στο άρθρο 2 του υπ’αριθμ. 186/1995 Προεδρικού Διατάγματος «Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ »(Α΄87) όπως το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα τροποποιήθηκε με τα προεδρικά διατάγματα αριθ. 174/1997 (Α΄ 150) και 15/1999 (Α’9), καθώς και από υποδείξεις σχετικά με την ανάγκη να φέρουν τα προϊόντα το σήμα βιολογικού κινδύνου που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 186/1995 (Α΄87) Χ. ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΕΩΣ ΙΧ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ» «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙVΒ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ 1 Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, ο όρος «μικροοργανισμοί» περιλαμβάνει επίσης τους ιούς και τους μύκητες Στο παρόν παράρτημα καθορίζονται τα απαιτούμενα δεδομένα για την έγκριση βιοκτόνου παραγόμενου από παρασκευάσματα μικροοργανισμών Για όλα τα παραγόμενα από παρασκευάσματα μικροοργανισμών βιοκτόνα, για τα οποία υποβάλλεται αίτηση, πρέπει να παρέχονται όλες οι διαθέσιμες σχετικές γνώσεις και πληροφορίες από τη βιβλιογραφία Οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτοποίηση και τον χαρακτηρισμό όλων των συστατικών του βιοκτόνου είναι ιδιαίτερα σημαντικές και πρέπει να αναγράφονται στα τμήματα Ι έως ΙV, παρέχουν δε τη βάση για την εκτίμηση των δυνητικών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. 2 Σε περίπτωση που, λόγω της φύσης του βιοκτόνου, δεν είναι αναγκαία η παροχή πληροφοριών, εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 5. 3 Οι πληροφορίες είναι δυνατόν να συνάγονται από υπάρχοντα δεδομένα, εφόσον παρέχεται αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές αιτιολόγηση Ειδικότερα, όπου αυτό είναι δυνατό, γίνεται χρήση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 378/1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄705) και της υπ’ αριθμ. 265/2002 του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 1214) όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 73/2.6.2006 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄832), ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι δοκιμές στα ζώα. 4 Όταν εκτελείται δοκιμασία, πρέπει να παρέχεται λεπτομερής περιγραφή (προδιαγραφή) του χρησιμοποιούμενου υλικού και των προσμείξεών του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τμήμα ΙΙ Όπου κρίνεται απαραίτητο, τα στοιχεία που καθορίζονται στα παραρτήματα ΙΙΒ και ΙΙΙΒ απαιτούνται για όλα τα χημικά συστατικά του βιοκτόνου που έχουν τοξικολογική/οικοτοξικολογική σημασία, ιδίως εάν τα συστατικά αυτά είναι ανησυχητικές ουσίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε). 5 Στις περιπτώσεις όπου εξετάζεται νέο παρασκεύασμα, μπορεί να γίνει δεκτή παρέκταση από το παράρτημα ΙVΑ, υπό την προϋπόθεση ότι αξιολογούνται όλες οι πιθανές επιδράσεις των συστατικών, και ιδίως η παθογενετικότητα και η μολυσματικότητα Απαιτήσεις για τους φακέλους ΤΜΗΜΑΤΑ:Ι. Ταυτότητα του βιοκτόνου ΙΙ Φυσικές, χημικές και τεχνικές ιδιότητες του βιοκτόνου ΙΙΙ Δεδομένα για τη χρήση ΙV Άλλες πληροφορίες για το βιοκτόνο V Αναλυτικές μέθοδοι VΙ. Δεδομένα αποτελεσματικότητας VΙΙ Επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου VΙΙΙ Υπολείμματα στη μάζα ή στην επιφάνεια των υλικών, τροφίμων και ζωοτροφών, στα οποία χρησιμοποιήθηκε το βιοκτόνο ΙΧ Πορεία και συμπεριφορά στο περιβάλλον Χ. Επιδράσεις σε οργανισμούς μη στόχους ΧΙ Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση του βιοκτόνου ΧΙΙ Σύνοψη και αξιολόγηση των τμημάτων Ι έως ΧΙ, συμπεριλαμβανομένων των πορισμάτων της εκτίμησης του κινδύνου και συστάσεων Για την τεκμηρίωση των υποβαλλόμενων στοιχείων όσον αφορά τα ανωτέρω σημεία απαιτούνται τα ακόλουθα δεδομένα Ι. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΙΟΚΤΟΝΟΥ 1.1 Αιτών 1.2 Παρασκευαστής του βιοκτόνου και του ή των μικροοργανισμών 1.3 Εμπορική ονομασία ή προτεινόμενη εμπορική ονομασία και κωδικός αριθμός ανάπτυξης του βιοκτόνου, οριζόμενος από τον παρασκευαστή 1.4 Λεπτομερή ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τη σύνθεση του βιοκτόνου 1.5 Φυσική κατάσταση και φύση του βιοκτόνου 1.6 Δράση ΙΙ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΚΤΟΝΟΥ 2.1 Εμφάνιση (χρώμα και οσμή) 2.2 Σταθερότητα κατά την αποθήκευση και χρόνος ζωής 2.2.1 Επιδράσεις του φωτός, της θερμοκρασίας και της υγρασίας στα τεχνικά χαρακτηριστικά του βιοκτόνου 2.2.2 Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη σταθερότητα 2.3 Εκρηκτικές και οξειδωτικές ιδιότητες 2.4 Σημείο ανάφλεξης και άλλες ενδείξεις ευφλεκτότητας ή αυτανάφλεξης 2.5 Οξύτητα, αλκαλικότητα και τιμή pΗ 2.6 Ιξώδες και επιφανειακή τάση 2.7 Τεχνικά χαρακτηριστικά του βιοκτόνου 2.7.1 Διαβρεξιμότητα 2.7.2 Έμμονος αφρισμός 2.7.3 Εναιωρησιμότητα και σταθερότητα εναιωρήματος 2.7.4 Υγρά και ξηρά δοκιμή κοσκινίσματος 2.7.5 Κατανομή μεγέθους σωματιδίων (επιπαζόμενες και διαβρέξιμες κόνεις, κοκκία), περιεκτικότητα σε κόνι /λεπτά σωματίδια (κοκκία), τριβή και ευθρυπτότητα (κοκκία) 2.7.6 Ικανότητα σχηματισμού γαλακτώματος, ικανότητα επανασχηματισμού γαλακτώματος, σταθερότητα γαλακτώματος 2.7.7 Ικανότητα ροής, ρευστότητα (ικανότητα εκπλύσεως) και ικανότητα επίπασης 2.8 Φυσική, χημική και βιολογική συμβατότητα με άλλα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και βιοκτόνων με τα οποία πρόκειται να εγκριθεί ή να καταχωρισθεί η χρήση του 2.8.1 Φυσική συμβατότητα 2.8.2 Χημική συμβατότητα 2.8.3 Βιολογική συμβατότητα 2.9 Σύνοψη και αξιολόγηση των φυσικών, χημικών και τεχνικών ιδιοτήτων του βιοκτόνου ΙΙΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 3.1 Προβλεπόμενο πεδίο χρήσης 3.2 Τρόπος δράσης 3.3 Λεπτομερή στοιχεία για την προβλεπόμενη χρήση 3.4 Δοσολογία εφαρμογής 3.5 Συγκέντρωση του μικροοργανισμού στο χρησιμοποιούμενο υλικό (π.χ. στη χρησιμοποιούμενη συσκευή ή στα δολώματα) 3.6 Μέθοδος εφαρμογής 3.7 Αριθμός και χρονική κατανομή των εφαρμογών και διάρκεια προστασίας 3.8 Αναγκαίοι χρόνοι αναμονής ή άλλες προφυλάξεις για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην υγεία του ανθρώπου και των ζώων και στο περιβάλλον 3.9 Προτεινόμενες οδηγίες χρήσης 3.10 Κατηγορία χρηστών 3.11 Πληροφορίες για την ενδεχόμενη ανάπτυξη αντοχής 3.12 Επιδράσεις στα υλικά ή στα προϊόντα στα οποία χρησιμοποιείται το βιοκτόνο ΙV ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΚΤΟΝΟ 4.1 Συσκευασία και συμβατότητα του βιοκτόνου με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας 4.2 Διαδικασίες καθαρισμού του εξοπλισμού εφαρμογής 4.3 Περίοδοι επανεισόδου, αναγκαίες περίοδοι αναμονής ή άλλες προφυλάξεις για την προστασία του ανθρώπου, του ζωικού κεφαλαίου και του περιβάλλοντος 4.4 Συνιστώμενες μέθοδοι και προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό, την αποθήκευση, τη μεταφορά ή τον κίνδυνο πυρκαγιάς 4.5 Μέτρα σε περίπτωση ατυχήματος 4.6 Διαδικασίες καταστροφής ή απολύμανσης του βιοκτόνου και της συσκευασίας του. 4.6.1 Ελεγχόμενη αποτέφρωση 4.6.2 Άλλα 4.7 Σχέδιο παρακολούθησης του δραστικού μικροοργανισμού και του ή των άλλων μικροοργανισμών που περιέχει το βιοκτόνο, συμπεριλαμβανομένων του χειρισμού, της αποθήκευσης, της μεταφοράς και της χρήσης. V ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 5.1 Μέθοδοι ανάλυσης του βιοκτόνου 5.2 Μέθοδοι ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού υπολειμμάτων. VΙ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ VΙΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 7.1 Μελέτες βασικής οξείας τοξικότητας 7.1.1 Οξεία τοξικότητα από το στόμα 7.1.2 Οξεία τοξικότητα λόγω εισπνοής 7.1.3 Οξεία διαδερμική τοξικότητα 7.2 Πρόσθετες μελέτες οξείας τοξικότητας 7.2.1 Ερεθισμός του δέρματος 7.2.2 Ερεθισμός των οφθαλμών 7.2.3 Ευαισθητοποίηση του δέρματος 7.3 Δεδομένα για την έκθεση 7.4 Διαθέσιμα τοξικολογικά δεδομένα σχετικά με μη δραστικές ουσίες 7.5 Συμπληρωματικές μελέτες για συνδυασμούς βιοκτόνων 7.6 Σύνοψη και αξιολόγηση των επιδράσεων στην υγεία του ανθρώπου VΙΙΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΑΖΑ Ή ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΒΙΟΚΤΟΝΟ ΙΧ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Χ. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΗ ΣΤΟΧΟΥΣ 10.1 Επιδράσεις στα πτηνά 10.2 Επιδράσεις σε υδρόβιους οργανισμούς 10.3 Επιδράσεις στις μέλισσες 10.4 Επιδράσεις σε αρθρόποδα εκτός των μελισσών 10.5 Επιδράσεις στους γαιοσκώληκες 10.6 Επιδράσεις σε μικροοργανισμούς του εδάφους 10.7 Πρόσθετες μελέτες για επιπλέον είδη ή μελέτες υψηλότερου επιπέδου, όπως μελέτες για επιλεγμένους οργανισμούς μη στόχους 10.7.1 Χερσαία φυτά 10.7.2 Θηλαστικά 10.7.3 Άλλα σημαντικά είδη και διεργασίες 10.8 Σύνοψη και αξιολόγηση των επιδράσεων σε οργανισμούς μη στόχους ΧΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΚΤΟΝΟΥ Όπως ορίζεται στο άρθρο 20, πρέπει να υποβάλλονται αιτιολογημένες προτάσεις για την ταξινόμηση και επισήμανση του βιοκτόνου σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 378/1994 (Β΄ 705/1994) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών και της υπ’ αριθμ. 265/2002 (Β΄ 1214/2002) του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων Η ταξινόμηση περιλαμβάνει την περιγραφή της ή των κατηγοριών κινδύνου και χαρακτηριστικές φράσεις κινδύνου για όλες τις επικίνδυνες ιδιότητες Με βάση την ταξινόμηση, πρέπει να προτείνεται επισήμανση με σύμβολο ή σύμβολα επικινδυνότητας και ενδείξεις κινδύνου, φράσεις κινδύνου και φράσεις οδηγιών προφύλαξης Η ταξινόμηση και η επισήμανση καθορίζονται σε σχέση με τις χημικές ουσίες που περιέχει το βιοκτόνο Εφόσον είναι αναγκαίο, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή δείγματα των προτεινόμενων συσκευασιών Ο φάκελος πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολογημένη πρόταση για την ένταξη του βιοκτόνου σε μία από τις ομάδες κινδύνου που καθορίζονται στο άρθρο 2 του υπ’αριθμ. 186/1995 Προεδρικού Διατάγματος «Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ» (Α΄87) όπως το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα τροποποιήθηκε με τα Προεδρικά Διατάγματα υπ’ αριθμ. 174/1997 (Α΄ 150) και 15/1999 (Α΄9), καθώς και από υποδείξεις σχετικά με την ανάγκη να φέρουν τα προϊόντα το σήμα βιολογικού κινδύνου που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του Προεδρικού Διατάγματος 186/1995 (Α΄87) ΧΙΙ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΕΩΣ ΧΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ .
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος (Άρθρα 2 των Οδηγιών 2006/50/ΕΚ, 2006/140/ΕΚ και 2007/20/ΕΚ)"
1.  
    Το άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος, για την δραστική ουσία (Δ.Ο.) με Α/Α:1, ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2009, για δε την Δ.Ο. με Α/Α:2, από την 1η Μαρτίου 2009. Το άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος, ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2008. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε την δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και στους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • 1 Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄34), όπως αντικαταστάθηκαν, το μεν πρώτο με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄101), το δε δεύτερο με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄70) και τροποποιήθηκε τελικώς με το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α΄312). β) Των άρθρων 1 περ. δ και 30 του ν. 721/1977 (Α΄298), όπως η περ. δ και το άρθρο 30 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 και 5α αντίστοιχα του ν. 2538/1997 (Α΄242). γ) Του άρθρου 2 του ν. 1316/1983 (Α΄3) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1965/1991 (Α΄146). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).
  • Την υπ’ αριθμ. 0-881/Συν. 25/21.11.2007 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΦ.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 175/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/378 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/378 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/38639/2017 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/38639_2017 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/73 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/73 2006
ΝΟΜΟΣ 1977/721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/721 1977
ΝΟΜΟΣ 1983/1316 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1316 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1965 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1965 1991
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ. 1995/186 1995
Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2001/205 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2009/52 2009
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγ[...]" 2010/90 2010
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 205/ 2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2011/31 2011
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2012/34 2012
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/ 2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδ[...]" 2013/27 2013
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2013/54 2013
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδ[...]" 2014/144 2014
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδ[...]" 2014/22 2014