ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/161

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-11-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-11-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-10-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.211/2005 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών» (Α΄- 254).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του π.δ. 211/2005 (Α΄- 254) αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι ειδικοί φρουροί υποβάλλουν τη δήλωση του τόπου συμφερόντων τους εντός 30 ημερών από την παρουσίασή τους στα κέντρα εκπαιδεύσεων, ενώ η προσμέτρηση των μορίων που δικαιούνται υπολογίζεται από την ημερομηνία παρουσιάσεώς τους στις Υπηρεσίες που τοποθετήθηκαν
2.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: Οι ειδικοί φρουροί τοποθετούνται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας σε Αστυνομικά Τμήματα, Υπηρεσίες Μεταγωγών Δικαστηρίων και Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, εκτός της περιοχής μετάθεσης στην οποία υπάγεται ο τόπος συμφερόντων τους, με εξαίρεση τις περιοχές της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και Θεσσαλονίκης Με την ίδια διαδικασία και τους αυτούς περιορισμούς τοποθετούνται και σε άλλες Αστυνομικές Υπηρεσίες αποκλειστικά για την εκτέλεση καθηκόντων φρουράς καταστήματος και κρατητηρίων ή στόχων και για τη φρούρηση και τις μεταγωγές κρατουμένων Οι τοποθετήσεις γίνονται με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων
3.  
  Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: Η Σχολή Αστυφυλάκων κοινοποιεί αμέσως την απόφαση αυτή στους ειδικούς φρουρούς, οι οποίοι δηλώνουν υποχρεωτικά με αίτησή τους όλες τις Υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτή κατά σειρά προτίμησής τους, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του παρόντος άρθρου .
4.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 12 του ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης, από μια περιοχή μετάθεσης σε άλλη, έχουν οι ειδικοί φρουροί που συμπληρώνουν ένα (1) έτος υπηρεσίας στην ίδια περιοχή μετάθεσης, κατά το έτος έκδοσης της προκήρυξης των θέσεων
Άρθρο 2 "Μεταβατική διάταξη"
1.  
  Οι ειδικοί φρουροί, ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας, που δεν υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης κατά το έτος 2008 δύνανται να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης για τις οργανικές θέσεις που προκηρύχθηκαν κατά το αυτό έτος, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος. Οι προαναφερόμενοι, με βάση τον αριθμό των μορίων, συμπληρώνουν τις θέσεις των πινάκων των τακτικών μεταθέσεων του έτους 2008 τιθέμενοι μετά από τους συναδέλφους τους που είχαν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης για τις ίδιες θέσεις αλλά δεν μετατέθηκαν.
Άρθρο 3 "΄Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 3103/2003 «΄Εκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α΄- 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄- 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 247/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 2003/3103 2003
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών. 2005/211 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας 2016/75 2016