ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/162

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-11-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-11-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-10-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμμετοχή του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ στις δαπάνες λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η αμοιβή των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα απασχοληθούν υπερωριακά στην έδρα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για τη διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου επί των διαχειριστικών ετών 1994 έως και 2005 του Ειδικού Λογαριασμού βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
2.  
    Η δαπάνη της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00). Ο χρόνος ελέγχου των παραπάνω χρήσεων δεν δύναται να υπερβεί τους έξι μήνες.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 89 του π.δ. 774/1980 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον «Οργανισμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Α΄ 189)». β) Του άρθρου 24 παραγρ. 3 περ. ε΄ του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 137/ 26.7.1985). γ) Των άρθρων 23 έως 27 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 167/30.9.1985). δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
  • Την υπ’ αριθμ. 5086/29.6.2007 (ΦΕΚ 1212/2007 τ.Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης «Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο επί των διαχειρίσεων του Ειδικού Λογαριασμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου των ετών 1994 έως και 2005».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 15.000 Ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0511 του Ειδικού φορέα 19-620 και για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.
  • Την υπ’ αριθμ. Δ16/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/5086 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/5086 2007
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/774 1980
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία