ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/165

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-11-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0006-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-10-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το άρθρο 8 του α.ν. 2682/1940 (Α 411) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ/τος 286/1995 (ΦΕΚ 160/Α/7.8.1995), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία ασφαλισμένου ή συνταξιούχου προ της λήψεως του εφάπαξ βοηθήματος, το τελε [...]"
2.  
  Εάν δεν υπάρχουν πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξης εξαιτίας του θανάτου του ασφαλισμένου, το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο (χήρο ή χήρα) και στα τέκνα αυτού, κατά το ποσοστό του κληρονομικού δικαιώματος ενός εκάστου, όπως τούτο ορίζεται και στο άρθρο 16 του ν. 2556/1997 (Α.270).
3.  
  Ασφαλισμένοι που έχουν λάβει εφάπαξ και αναδιορίζονται, δικαιούνται εφάπαξ βοηθήματος μόνο για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του αναδιορισμού τους και μέχρι την νέα έξοδο από την υπηρεσία
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού, αρχίζει από 1.1.2007. Στην Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του ν. 2042/1992 (Α.75) «Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις».
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 71 του ν. 2084/1992 (Α.165) «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α.98) και του π.δ/τος 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». (ΦΕΚ Α.232).
 • Τη γνώμη του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 11/2/26.4.2007 (θέμα 2ο) πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Την από 23.1.2007 αναλογιστική μελέτη του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών που εκπονήθηκε από την Δ/νση Αναλογιστικών Μελετών της ΓΓΚΑ.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, που διατυπώθηκε κατά την 9η Συνεδρίαση του Α. Κλιμακίου στις 12.7.2007.
 • Το γεγονός ότι από το διάταγμα αυτό δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε και του προϋπολογισμού του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών.
 • Την Δ205/2008 γνωμοδότηση του ΣτΕ μετά από πρόταση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις. 1992/2042 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα. 1997/2556 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών. 2007/206 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία